Teksti suurus:

Konfiskeeritud võltsitud kauba tasuta kasutamiseks üleandmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RTL 2010, 20, 362

Konfiskeeritud võltsitud kauba tasuta kasutamiseks üleandmise kord

Vastu võetud 12.04.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 97 lõike 5 alusel.

§ 1. Kauba üleandmise ja hävitamise korraldamine

 (1) Konfiskeeritud võltsitud kauba hävitamist ning tervishoiuteenust osutavale asutusele, hoolekandeasutusele või kohalikule omavalitsusüksusele (edaspidi hoolekandeasutus) tasuta kasutamiseks üleandmist korraldab Maksu- ja Tolliamet.

 (2) Tasuta kasutamiseks üle antavate kaupade loetelu avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

 (3) «Kaubandustegevuse seaduse» § 33 lõikes 5 nimetatud kohtuväline menetleja annab kauba pärast konfiskeerimise otsuse või määruse jõustumist üleandmis-vastuvõtmisakti alusel üle Maksu- ja Tolliametile.

§ 2. Otsus kauba üleandmiseks hoolekandeasutusele

  Kui võltsitud kauba konfiskeerimise otsuse või määruse edasikaebamise tähtaeg on möödunud, teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektor või peadirektori volitatud ametnik otsuse, kas kaup antakse üle või hävitatakse.

§ 3. Kauba üleandmise tingimused

  Kauba hoolekandeasutusele üleandmise otsus tehakse, kui on täidetud järgmised tingimused:
 1) lubamatud tähised on võimalik kaupa rikkumata eemaldada;
 2) vähemalt üks hoolekandeasutus on soovinud selliseid esemeid;
 3) kaubamärgi õiguste omaja on andnud kirjaliku nõusoleku kauba üleandmiseks hoolekandeasutusele.

§ 4. Hoolekandeasutuse taotlus

 (1) Kauba saamiseks esitab hoolekandeasutus Maksu- ja Tolliametile põhjendatud taotluse, milles sisaldub soovitavate kaupade loetelu.

 (2) Kui üleandmisele kuuluvaid kaupu on taotlenud mitu hoolekandeasutust, arvestatakse üleandmisel taotluste laekumise järjekorda.

§ 5. Lubamatute tähiste eemaldamine

 (1) Maksu- ja Tolliamet korraldab lubamatute tähiste kaubalt eemaldamise (edaspidi teenus), sealhulgas ka selle teenuse tellimise.

 (2) Teenuse eest tasub Maksu- ja Tolliamet oma eelarvest.

 (3) Kaup jääb kuni hoolekandeasutusele üleandmiseni tollijärelevalve alla.

 (4) Kaup antakse teenuse osutajale lubamatute tähiste eemaldamiseks ning selle kohta vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt.

 (5) Pärast lubamatute tähiste eemaldamist tagastab teenuse osutaja kaubad Maksu- ja Tolliametile ning selle kohta vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt. Maksu- ja Tolliamet kontrollib, kas lubamatud tähised on eemaldatud, ja korraldab eemaldamise käigus kasutuskõlbmatuks muutunud kauba hävitamise.

 (6) Teenuse osutaja tagastab Maksu- ja Tolliametile eemaldatud lubamatud tähised, mis eemaldamise käigus ei hävinenud ning Maksu- ja Tolliamet korraldab nende hävitamise.

§ 6. Kauba üleandmine hoolekandeasutusele

 (1) Kauba üleandmisel hoolekandeasustusele vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt. Üleantud kaubal on Euroopa Ühenduse kauba tollistaatus.

 (2) Üleandmis-vastuvõtmisakt peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) dokumendi number ja vormistamise kuupäev;
 2) hoolekandeasutuse nimi ja asukohajärgne aadress;
 3) kauba konfiskeerimise otsuse või määruse number ja kuupäev;
 4) kauba nimetus, kogus, kaal ja kood kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi täpsusega;
 5) kauba väärtus kaubanimetuste lõikes;
 6) üleandja ja vastuvõtja nimi, ametinimetus ning allkiri.

§ 7. Rakendussätted

 (1) Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määrus nr 85 «Konfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele üleandmise kord» (RTL 2004, 50, 865; 2009, 49, 714) tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 2010. aasta 1. mail.

Minister Jürgen LIGI


Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json