Teksti suurus:

Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 83 „Kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 20, 363

Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 83 „Kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise kord” muutmine

Vastu võetud 15.04.2010 nr 27

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 39 lõike 7 alusel ja kooskõlas § 35 lõikega 2.

§ 1. Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruses nr 83 «Kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise kord» (RTL 2004, 50, 863; 2009, 49, 714) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Esmalt vaatab toll läbi loomad, kiiresti rikneva ja muu ajatundliku kauba.»;

2) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Kütuse koguse mõõtmine

(1) Kauba valdaja, deklarant või printsipaal korraldab ajutisele ladustamisele paigutatud või transiidi või majandusliku mõjuga tolliprotseduurile suunatud kütuse koguse mõõtmise. Kütust käsitatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» mõistes. Mõõtmiseks annab tolliametnik kauba valdajale, deklarandile või printsipaalile vastava suulise korralduse.

(2) Mõõdetakse seda kütust, mis ei ole tarbijapakendis.»;

3) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Raporti esitab § 11 lõikes 1 nimetatud isik tollile kohe pärast mõõtmistulemuste selgumist.»

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 1. mail.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json