Teksti suurus:

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 21, 383

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 15.04.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel ning kooskõlas §-ga 19.

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 «Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord» (RTL 2009, 58, 861) §-s 19 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toetuse väljamaksmine toimub vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» §-le 23 ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele. Toetus makstakse välja tasutud kuludokumentide alusel. Toetuse võib välja maksta ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel või ettemaksena. Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel või ettemaksena toetuse väljamaksmise teostamise võimaluse otsustab rakendusüksus kaalutlusõigusele tuginedes iga toetuse saaja puhul eraldi.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Kui esimene väljamakse taotlus on ettemaksetaotlus, siis lisatakse esimese ettemakse aruandega kõik konkreetse ettemakse aruande aluseks olevate kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide koopiad. Edaspidi lisatakse väljamakse taotlusele / ettemakse aruandele dokumendid vastavalt rakendusüksuse nõudmisele. Ettemakse aruande kinnitab rakendusüksus.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

«(51) Kui toetus on välja makstud osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, tasub toetuse saaja tasumata kuludokumentide kogusumma ja esitab rakendusüksusele nõutud tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul toetuse saamisest arvates.

(52) Kui toetus on välja makstud ettemaksena, esitab toetuse saaja rakendusüksusele nõutavad kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid ettemakse vahenditest tehtud abikõlblike kulude katteks vähemalt kord kvartalis.»;

4) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega. Viimane väljamakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on lõpparuande kinnitanud, välja arvatud osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakse taotluse ja ettemakse taotluse puhul. Viimane väljamakse peab moodustama vähemalt 5% projekti rahastamisotsuses märgitud struktuuritoetuse summast. Põhjendatud juhtudel võib rakendusüksuse kirjalikul nõusolekul viimane väljamakse olla väiksem kui 5%.»;

5) paragrahvi täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Kui toetuse saaja on taotlenud viimast toetuse väljamaksmist ettemaksena või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, esitab ta eelnimetatud väljamakse abikõlblike kuludega kinni katmise aruande nõutud kulu- ja maksedokumentidega hiljemalt lõpparuandega.»

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json