Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2008. a korralduse nr 126 „Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 20, 369

Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2008. a korralduse nr 126 „Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 15.04.2010 nr 144

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel asendada Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2008. a korralduse nr 126 «Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine» (RTL 2008, 22, 347; 2009, 52, 762) lisas olev põhi- ja lisanimekiri järgmise põhi- ja lisanimekirjaga:

Põhinimekiri

Nr

Projekti nimetus

Projekti
eeldatav
rakendus-
aeg

Toetuse
taotleja

Toetus-
allikas
(ERF/ÜF)

Projekti
eeldatav
abikõlblik
kogu-
maksumus
(kr)

Maksimaalne toetus
(kr)

Maksi-
maalne
toetuse
määr
abi-
kõlblikest
kuludest
(%)

Rakendus-
üksus

  1 Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaamade arendamise koondprojekt I pa 2008–
II pa 2013
AS Tallinna Lennujaam ERF 242 000 000      242 000 000      100,00 AS Tallinna Lennujaam
  2 E20 Tallinna–Narva maantee Väo–Maardu teelõigu ehitus I pa 2009–
II pa 2012
Maantee-
amet*
ÜF 1 000 000 000      800 000 000      80,00 Maantee-
amet
  3 Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II pa 2008–
II pa 2013
Tallinna Linna-
valitsus*
ÜF 1 000 000 000      750 000 000      75,00 Maantee-
amet
  4 Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt I pa 2009–
II pa 2012
Maantee-
amet*
ERF 621 310 000*** 621 310 000*** 100,00 Maantee-
amet
  5 E67 Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Pärnu ümbersõidu ehitamine I pa 2009–
II pa 2011
Maantee-
amet*
ÜF 475 000 000      380 000 000      80,00 Maantee-
amet
  6 Veerenni tn–Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas I pa 2009–
II pa 2010
Tallinna Linna-
valitsus*
ERF 30 744 670      26 132 969      85,00 Maantee-
amet
  7 E20 Tallinna–Narva maantee Valgejõe–Rõmeda teelõigu ehitus I pa 2009–
II pa 2011
Maantee-
amet*
ÜF 450 000 000      382 500 000      85,00 Maantee-
amet
  8 Raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu–Jõgeva–Aravete ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve–Tõrve ning nr 14204 Kaarepere–Palamuse II pa 2010–
II pa 2011
Maantee-
amet*
ERF 80 000 000      64 000 000      80,00 Maantee-
amet
  9 Tallinna ringtee Väo–Saue teelõigu ehitus I pa 2011–
II pa 2013
Maantee-
amet*
ÜF 1 083 265 011      920 775 259      85,00 Maantee-
amet
10 Põhimaanteid E263 Tallinn–Tartu–Luhamaa ja T3 Jõhvi–Tartu–Valga ühendav Tartu idapoolne ringtee I pa 2010–
II pa 2014
Tartu Linna-
valitsus*
ÜF 520 000 000      442 000 000      85,00 Maantee-
amet
11 E263 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa põhimaantee Aruvalla–Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus II pa 2007–
II pa 2012
Maantee-
amet*
ÜF 1 384 000 000      1 176 400 000      85,00 Maantee-
amet
12 E264 Jõhvi–Tartu–Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine I pa 2010–
II pa 2012
Maantee-
amet*
ÜF 100 000 000      100 000 000      100,00 Maantee-
amet
13 Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas II pa 2008–
II pa 2010
AS EVR Infra ERF 101 942 878      86 651 446      85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
14 Uue veeremi soetamine II pa 2008–
I pa 2014
Elektri-
raudtee AS
ÜF 1 300 000 000      1 105 000 000      85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
15 Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine I pa 2010–
II pa 2013
AS EVR Infra ÜF 232 000 000      232 000 000      100,00 Tehnilise Järelevalve Amet
16 Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele II pa 2008–
II pa 2011
AS EVR Infra ÜF 128 612 110      120 895 383      94,00 Tehnilise Järelevalve Amet
17 Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna–Tartu lõik) II pa 2008–
II pa 2011
AS EVR Infra ÜF 651 315 000      553 617 750      85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
18 Türi–Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine I pa 2010–
I pa 2011
Edela-
raudtee Infra-
struktuuri
AS**
ERF 235 300 000      200 000 000      85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
19 Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine I pa 2008–
I pa 2011
Saarte Liinid AS ÜF 459 034 934      431 492 838      94,00 Veeteede Amet
20 Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks) I pa 2009–
I pa 2012
Veeteede Amet* ERF 220 382 361      220 382 361      100,00 Veeteede Amet
21 Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine II pa 2008–
II pa 2010
Saarte Liinid AS ERF 33 000 000      28 050 000      85,00 Veeteede Amet
22 Hundipea sadama rekonstrueerimine II pa 2009–
II pa 2011
Veeteede Amet* ERF 174 000 000      158 079 000      90,85 Veeteede Amet
23 Muuga sadama idaosa ja tööstuspargi ühendamine I pa 2010–
II pa 2013
AS Tallinna Sadam ÜF 201 000 000      201 000 000      100,00 Veeteede Amet
24 Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine I pa 2010–
II pa 2011
Saarte Liinid AS ERF 82 712 994      82 712 994      100,00 Veeteede Amet
25 Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine I pa 2010–
II pa 2013
Veeteede Amet**** ÜF 340 000 000      340 000 000      100,00 Veeteede Amet
26 E20 Tallinna–Narva maantee Rõmeda–Haljala teelõigu ehitus II pa 2010–
II pa 2012
Maantee-
amet*
ÜF 100 000 000      85 000 000      85,00 Maantee-
amet
27 Tallinna–Paldiski ja Keila–Riisipere raudtee rekonstrueerimine I pa 2011–
II pa 2013
AS EVR Infra ÜF 250 000 000      200 000 000      80,00 Tehnilise Järelevalve Amet
* projekti eeldatav abikõlblik kogumaksumus sisaldab käibemaksu.
** kinnitada põhinimekirja 18. projekt tingimustel, et:
1) eraomandis oleva, avalikuks kasutamiseks määratud raudteed omava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast toetuse taotlejaga «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 8 mõistes on sõlmitud kokkulepe, et ettevõtja lõpetamise, aktsiate müügi, võõrandamise vms korral tagatakse riigile tagasimakse või osalusena proportsionaalne ja mõistlik osa Euroopa Liidu struktuurifondide finantseerimise raames soetatud põhivara väärtusest;
2) Euroopa Liidu struktuurifondide finantseerimise raames soetatud põhivara kapitalikulu ja sellelt põhivaralt teenitavat mõistlikku ärikasumit ei saa raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja lülitada raudteeinfrastruktuuri kasutustasu koosseisu. Eraomandis oleva, avalikuks kasutamiseks määratud raudteed omava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja mõistliku ärikasumi norm on Euroopa Liidu struktuurifondide finantseerimise puhul omafinantseeringu korral väiksem tavapärasest tootlusest (sh väiksem kui kapitali kaalutud keskmine hind).
*** kinnitada põhinimekirja 4. projekti eeldatava abikõlbliku maksumuse ja toetuse kogusummas 621 310 000 krooni sisalduv 150 000 000 krooni senise 471 310 000 krooni asemel alates majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007. a määruse nr 39 «Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord» § 8 lõike 4 sõnastuse muudatuse jõustumisest ja «Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava» vastava muudatusettepaneku esitamisest Euroopa Komisjonile.
**** kinnitada põhinimekirja 25. projekt tingimusel, et laevade soetamine ÜF vahenditest saab Euroopa Komisjonilt heakskiidu.

Lisanimekiri

Nr

Projekti nimetus

Projekti
eeldatav
rakendus-
aeg

Toetuse taotleja

Toetus-
allikas
(ERF/ÜF)

Projekti
eeldatav
abikõlblik
kogu-
maksumus
(kr)

Maksimaalne
toetus
(kr)

Maksi-
maalne
toetuse
määr
abi-
kõlblikest
kuludest
(%)

Rakendus-
üksus

1 Tartu läänepoolne ümbersõit I pa 2010–
II pa 2012
Maantee-
amet*
ÜF     400 000 000         340 000 000     85,00 Maantee-
amet
2 Põhjaväila ehitus ja Russalka eritasand-ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas I pa 2012–
II pa 2015
Tallinna Linna-
valitsus*
ÜF 670 000 000 502 500 000 75,00 Maantee-
amet
* projekti eeldatav abikõlblik kogumaksumus sisaldab käibemaksu.

Peaminister Andrus ANSIP
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json