Teksti suurus:

Kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:

Kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise kord

Vastu võetud 22.04.2004 nr 83
RTL 2004, 50, 863
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2009RTL 2009, 49, 71401.07.2009
15.04.2010RTL 2010, 20, 36301.05.2010

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 39 lõike 7 alusel ja kooskõlas § 35 lõikega 2.

§ 1.  Kauba läbivaatuse teostamine

  (1) Esmalt vaatab toll läbi loomad, kiiresti rikneva ja muu ajatundliku kauba.
[RTL 2010, 20, 363 - jõust. 01.05.2010]

  (2) EÜ Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artikli 247 lõigete 1 ja 2 rakendamisel märgitakse neis lõigetes nimetatud teave ka deklarandile jäävale tollideklaratsiooni eksemplarile.

§ 2.  Kauba läbivaatuse teostamine tolliteenusena

  (1) Kauba läbivaatamise taotlemisel väljaspool selleks ettenähtud kohti ja kellaaegu ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikkel 239 lõike 2 kohaselt esitab deklarant põhjendatud taotluse tolliasutusele, kes kauba läbivaatuse teostamisest deklaranti teavitas. Taotluse võib esitada ka elektroonselt.

  (2) Toll vaatab taotluse läbi viivitamatult ning vastab sellele kirjalikult. Toll nõustub kauba läbivaatust teostama, kui see ei takista tollijärelevalve teostamist, ei põhjusta ülemääraseid halduskulusid või ei ole vastuolus teiste õigusaktidega.

§ 3.  Kauba läbivaatusel ning proovide ja näidiste võtmisel tollile vajaliku abi osutamine

  (1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 241 lõikes 2 nimetatud tähtaeg ei tohi olla lühem kui 48 tundi, kui teistest õigusaktidest ei tulene teisiti. Määratud tähtajast teavitatakse deklaranti või tema esindajat kirjalikult.

  (2) Kui deklarant ei ole lõikes 1 nimetatud tähtajaks tolli nõudmisi täitnud, võib toll kahe manuka juuresolekul asuda kaupa läbi vaatama.

§ 4.  Proovide ja näidiste võtmine

  (1) Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 242 lõikes 2 nimetatutele võib proove ja näidiseid (edaspidi proovid ) tolli asemel võtta ka akrediteeritud laboratooriumi või muu pädeva uurimist teostava isiku (edaspidi laboratoorium) esindaja tolliametniku juuresolekul, juhindudes vastavatest õigusaktidest.

  (2) Proovi võtmine ei tohi kaupa kahjustada.

  (3) Proovi omaduste säilimise eest proovi võtmise ja uurimisele saatmise ajal vastutab toll.

§ 5.  Lisaproovide võtmine

  (1) Deklarandi või tema esindaja nõudmisel või juhul, kui toll peab seda vajalikuks, võtab proovivõtja koos prooviga ka kaks lisaproovi, millest üks jääb tolli valdusse ja teine deklarandi või tema esindaja valdusse. Proov ja lisaproovid peavad oma omadustelt olema identsed.

  (2) Lisaproove kasutatakse juhul, kui esmalt võetud proovi uurimistulemused vaidlustatakse või kui toll või deklarant või tema esindaja soovivad neid muul põhjusel üle kontrollida.

§ 6.  Proovi pakendamine ja tollitõkendi panemine

  (1) Proovi omaduste säilitamiseks ja proovi puutumatuse tagamiseks proov pakendatakse ja pitseeritakse või plommitakse vastavalt «Tolliseaduse» § 44 lõike 7 alusel kehtestatud tollitõkendite panemise ja eemaldamise korrale ning muudele tollieeskirjadele.

  (2) Kui proovi ei ole võimalik pakendada, paigaldatakse tollitõkend proovi külge.

  (3) Plommimine või pitseerimine ei tohi proovi rikkuda.

§ 7.  Proovi saatmine laboratooriumisse

  (1) Proovi võtmine lõpetatakse pärast käesoleva määruse §-s 6 nimetatud toimingute tegemist proovi ning saatekirja saatmisega laboratooriumisse hiljemalt proovi võtmise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Saatekirjale märgitakse kauba, millest proov võeti, nimetus, proovi kogus ja uurimise eesmärk ning tollitõkendi number. Ühise põllumajanduspoliitika kontrollimeetmete rakendamisel võetud proovi saatekirjale lisatakse kaupa täpsemini kirjeldav info (näiteks retsept, koostise kirjeldus vms).

  (3) Kui võetud proov ei ole mõeldud koheseks uurimiseks (näiteks seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuril võetud proov, mida kasutatakse reeksporditava kauba identifitseerimiseks), tuleb tagada proovi omaduste säilimine kuni selle uurimiseni laboratooriumis.

  (4) Kui kontrollitavast kaubast ei ole võimalik proove võtta või kui deklarant või tema esindaja seda soovib, võib toll uurimise teostamiseks kutsuda kohale laboratooriumi esindajad. Üldjuhul teostatakse uurimine kauba asukohas, kui see ei halvenda oluliselt või ei muuda võimatuks tolli muude ülesannete täitmist.

§ 8.  Proovivõtu protokolli vormistamine

  Tolliametnik vormistab proovi võtmise kohta proovivõtu protokolli kahes eksemplaris, millest üks jääb deklarandile või tema esindajale ja teine tolliasutusele, kelle piirkonnas proov võeti (edaspidi järelevalveasutus). Deklarandi või tema esindaja puudumisel jäävad protokolli mõlemad eksemplarid järelevalveasutusele. Proovivõtu protokoll ja sellega seotud dokumendid täidetakse kulumis- ja veekindlas kirjas.

§ 9.  Proovivõtu protokollis sisalduvad andmed

  (1) Proovivõtu protokoll peab üldjuhul sisaldama järgmisi andmeid:
  1) protokolli number;
  2) proovivõtja nimi ja ametikoht;
  3) proovivõtu kuupäev, kellaaeg ja koht;
  4) deklarandi või tema esindaja nimi, EORI number ja asukoha aadress;
[RTL 2009, 49, 714 - jõust. 01.07.2009]
  5) kauba nimetus, millest proov võeti;
  6) viide tollideklaratsioonile, millega kaup on deklareeritud tolliprotseduurile;
  7) proovi kogus (kui proovi kogust ei ole võimalik täpselt määrata, märgitakse proovi ligikaudne kogus) ja iseloomustus;
  8) proovi tunnuskood(id) ja plommide või pitserite märgistus;
  9) märge lisaproovide võtmise kohta;
  10) märge proovi tagastamise kohta, kui deklarant või tema esindaja soovib proovi tagastamist;
  11) proovivõtja allkiri;
  12) deklarandi või tema esindaja puhul nende allkirjad;
  13) otsus kauba vabastamise kohta.

  (2) Kui proov võeti kaubast, millele taotletakse eksporditoetust, peab proovivõtu protokoll sisaldama lisaks lõikes 1 nimetatule ka järgmisi andmeid:
  1) proovi kogus kogukaalust (protsentides);
  2) proovi markeering, partii nr, tootmiskood, identifitseerimisandmed pakendil;
  3) kohad, kust proov võeti;
  4) tootja pikaajalise deklaratsiooni e retsepti number;
  5) tootja nimi ja registrikood või EORI number;
[RTL 2009, 49, 714 - jõust. 01.07.2009]
  6) proovivõtmise meetod;
  7) märkus prooviks võetud netokoguse asendamise või mitteasendamise kohta.

§ 10.  Kauba vabastamine enne uurimistulemuste selgumist

  (1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 244 rakendamisel võib toll kaupa mitte vabastada, kui see raskendab oluliselt või muudab võimatuks tolli järelevalve kauba üle või kui tollil on alust arvata, et uurimistulemuste alusel võib toll algatada tollieeskirjade rikkumise menetluse. Kauba vabastamisest keeldub toll kirjaliku motiveeritud otsusega, mis toimetatakse deklarandile või tema esindajale kätte viivitamatult.

  (2) Kauba hoidmisega seotud kulud kannab deklarant või tema esindaja.

§ 11.  Kütuse koguse mõõtmine

  (1) Kauba valdaja, deklarant või printsipaal korraldab ajutisele ladustamisele paigutatud või transiidi või majandusliku mõjuga tolliprotseduurile suunatud kütuse koguse mõõtmise. Kütust käsitatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» mõistes. Mõõtmiseks annab tolliametnik kauba valdajale, deklarandile või printsipaalile vastava suulise korralduse.

  (2) Mõõdetakse seda kütust, mis ei ole tarbijapakendis.
[RTL 2010, 20, 363 - jõust. 01.05.2010]

§ 12.  Mõõtmise raport

  (1) Mõõtmise tulemuse kannab mõõtmist teostav isik raportisse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) mõõtja nimi, registrikood ja aadress;
  2) mõõtmise teostamise koht ja kuupäev;
  3) mõõtmise tellija nimi, registrikood ja aadress;
  4) mõõdetava kauba kirjeldus;
  5) standardse mõõtmismeetodi nimetus või standardimata mõõtmismeetodi nimetus ja lühikirjeldus;
  6) hälbed, täiendused või väljajätmised mõõtmismetoodikast ja muu konkreetse mõõtmise kohta oluline informatsioon;
  7) mõõte- ja arvutustulemused mahutite lõikes ning kokku, vajadusel koos kasutatud tabelite, graafikute, eskiiside ja fotodega ning mis tahes fikseeritud kõrvalekalletega;
  8) mõõtmisel kulutatud kauba kogus;
  9) mõõtmise eest vastutava isiku allkiri, ametinimetus ja raporti väljaandmise kuupäev.

  (2) Raporti esitab § 11 lõikes 1 nimetatud isik tollile kohe pärast mõõtmistulemuste selgumist.
[RTL 2010, 20, 363 - jõust. 01.05.2010]

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004

/otsingu_soovitused.json