Teksti suurus:

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2011
Avaldamismärge:

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele

Vastu võetud 28.10.2008 nr 95
RTL 2008, 88, 1244
jõustumine 08.11.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.04.2010RTL 2010, 20, 35924.04.2010

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 20 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse raadiosageduste sagedusloata kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded kooskõlas raadiosageduste kasutamise eesmärkidega, et vältida raadiohäireid ning tagada seadmete koostoime ja elanikkonna kaitse elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest.

  (2) «Elektroonilise side seaduse» §-s 11 sätestatud sagedusloata on lubatud kasutada määruses loetletud raadioseadmeid, mis vastavad neile kehtestatud nõuetele.

  (3) Määrusega sätestatakse raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded järgmistele raadioseadmetele:
  1) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) seade;
  2) kosmoseside terminal (Land Mobile earth station) raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz;
  3) kosmoseside terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;
  4) isikliku kasutusega kosmoseside terminal (Satellite Personal Communication Service Terminal) raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz;
  41) kaasaskantav kosmoseside terminal (mobile satellite terminal) raadiosagedusalas 1,6 GHz;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  5) isikliku kasutusega kosmoseside terminal raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz;
  6) isikliku kasutusega kosmoseside terminal raadiosagedusalas alla 1 GHz;
  7) kosmoseside terminal raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz;
  8) AES-terminal (Aircraft Earth Station) raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;
  9) ESV-terminal (Earth Station on board Vessels) raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz;
  10) ESV-terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;
  11) transporditav kosmoseside terminal (Transportable Earth Station) SNG (Satellite News Gathering) raadiosagedusalas 11–12/14 GHz;
  12) CEPT PR 27 raadioseade (CEPT PR27 radio equipment);
  13) CB raadioseade (Citizens band radio equipment);
  14) PMR 446 ja DPMR 446 raadioseade (Professional Mobile Radio 446 and Digital Professional Mobile Radio 446);
  141) koerte kaugjälgimissüsteem (dog tracking system);
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  15) telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminal (Radio Access System RAS 1000);
  16) lairiba raadiovõrgu terminal raadiosagedusalas 450 MHz;
  17) maapealse elektroonilise side võrgu terminal raadiosagedusalas 2,5 GHz;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  18) maapealse elektroonilise side võrgu terminal raadiosagedusalas 3,5 GHz;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  19) maapealse elektroonilise side võrgu terminal raadiosagedusalades 900 MHz ja 1800 MHz;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  20) IMT terminal raadiosagedusalas 1900 MHz;
  21) raudtee mobiiltelefonivõrgu GSM-R terminal (Global System for Mobile Communication for Railways applications);
  22) õhusõiduki GSM süsteem (GSM on board aircraft);
  221) veesõiduki GSM süsteem (GSM system on board vessel);
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  23) maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminal (Terrestrial Trunked Radio terminal);
  24) täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS (Enhanced Digital Access Communications System) terminal;
  25) meteoroloogiline raadiosond (Meteorological Sonde);
  26) mittespetsiifiline lähitoimeseade (Non-Specific Short Range Device);
  27) laviiniohvri otsimisseade (Device for Detecting Avalanche Victims);
  28) jälgimise, jälitamise ja andmekogumise (Tracking, Tracing and Data Acquisition) süsteemide seadmed;
  29) lairiba andmeedastussüsteem (Wideband Data Transmission System);
  30) raudteesidesüsteemi seade (Railway Applications);
  31) maanteesidesüsteemi seade (Road Transport and Traffic Telematics);
  32) intelligentne transpordisüsteem (Intelligent Transport System – ITS);
  33) raadiotuvastuse seade (Radiodetermination Application);
  34) häireseade (Alarm);
  35) mudeli juhtimisseade (Model Control Equipment);
  36) induktiivseade (Inductive Applications);
  37) raadiomikrofon ja kuuldeaparaat (Radio Microphone and Aids for the Hearing Impaired);
  38) raadiosageduslik identifitseerimisseade (Radio Frequency Identification (RFIDApplications);
  39) juhtmeta meditsiiniseadmed (Wireless Applications in Healthcare);
  40) juhtmeta audioseade (Wireless Audio Applications);
  41) ultralairiba (ultrawideband – UWB) seade raadiosagedusalas alla 10,6 GHz;
  42) pinnase sondeerimisradar ja seina sondeerimisradar (Ground Probing Radar – GPR, Wall Probing Radar – WPR);
  43) UWB ehitusmaterjalide analüüsi seade (Building Material Analyses – BMA).

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) efektiivne kiirgusvõimsus (effective radiated power – edaspidi e.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni võimendusteguriga poollaine dipoolantenni suhtes antud suunas;
  2) ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (equivalent isotropically radiated power – edaspidi e.i.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni absoluutse võimendusega antud suunas;
  3) keskmine võimsus (mean power) on raadiosaateseadmest antenni fiidrisse antava võimsuse keskväärtus ajavahemiku jooksul, mis on oluliselt pikem madalaima moduleeriva sageduse perioodist, normaaltöötingimustel;
  4) töötsükkel (duty cycle) on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab raadiosaateseadme maksimaalset sisselülitatud aega ühel kandesagedusel ühe tunni suhtes, kui ei ole sätestatud teisiti;
  5) võimsuse spektraaltihedus (power spectral density) on pideva spektriga ja lõpliku keskmise võimsusega signaali või müra spektraalkomponentide ühiksagedusriba kohta tuleva võimsuse jaotus sageduse funktsioonina;
  6) võimsustihedus (power flux density) on võimsuse ja pindala suhe (väljendatakse üldjuhul ühikutes W/m2, dB(W/m2) või mW/cm2).
  7) e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus (mean e.i.r.p. density) – keskmine kiirgusvõimsus, mõõdetud 1 MHz laiuses ribas, kasutades mõõtmisel efektiivväärtuse detektorit keskmistusajaga 1 ms või vähem;
  8) e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus (peak e.i.r.p. density) – kiirgusvõimsuse tippväärtus 50 MHz ribalaiuses, mille kesksagedusel esineb suurim keskmine kiirgusvõimsus. Kui e.i.r.p. tipptihedust mõõdetakse ribalaiuses x (MHz), vähendatakse tulemust teguri 20 log(50/x) dB võrra;
  9) suurim e.i.r.p. spektraaltihedus (maximum e.i.r.p. density) – signaali suurim kiirgusvõimsus mõõdetuna mis tahes suunal mis tahes sagedusel etteantud sagedusvahemikus;
  10) kogu kiirgusvõimsuse spektraaltihedus (total radiated power spectral density) – e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtuste aritmeetiline keskmine, mida mõõdetakse sfääriliselt ümber raadioseadme, kusjuures mõõtepunktide vahe ei ületa 15°.

§ 3.  Raadiosageduste sagedusloata kasutamise üldised tingimused

  (1) Sagedusloata raadiosagedustel töötav raadioseade peab vastama «Elektroonilise side seaduse» § 123 nõuetele ja nende nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud nimetatud seaduse §-s 125 sätestatud korras. Nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb raadioseadet kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastes harmoneeritud standardites sätestatud või samaväärsetele meetoditele.

  (2) Raadioseadme kasutamisele territoriaalseid piiranguid ei seata, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Lubatud on kasutada ainult raadioseadme tootja poolt ettenähtud antenne, kusjuures raadioseadme kiirgusvõimsus ei või ületada käesolevas määruses sätestatud lubatud piirnormi.

  (4) Raadioseadme tehniliste näitajate puhul võib tehnilise normi täitmiseks lähtuda määruses viidatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) soovitustega samaväärsetest Eesti standarditest (EVS), nende puudumisel Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standarditest või nende puudumisel muudest avalikult heakskiidetud ja kättesaadavatest spetsifikatsioonidest.

2. peatükk JUHTMETA TELEFON 

§ 4.  Nõuded DECT seadme kasutamisele

  (1) DECT tehnoloogial põhinevat seadet kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) DECT seadet on lubatud kasutada duplekssideks raadiosagedusalas 1880,0–1900,0 MHz suurima lubatud e.i.r.p.-ga 250 mW.

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid DECT seadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-6 ja EN 301 406.

3. peatükk KOSMOSESIDE TERMINALID 

§ 5.  Nõuded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz

  (1) Raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz töötav kosmoseside terminal on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

  (2) Raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz töötavate kosmoseside terminalide hulka kuuluvad EMS-MSSAT, Space Checker S-SMS, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-D, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat mini-M, Inmarsat BGAN või mõni muu 1,5/1,6 GHz raadiosagedusalas töötav kosmoseside terminal, mis vastab antud määruse nõuetele.

  (3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 1525,0–1559,0 MHz (suunal kosmos–Maa);
  2) 1626,5–1660,5 MHz (suunal Maa–kosmos).

  (4) Raadiosagedusalades 1544–1545 MHz ja 1645,5–1646,5 MHz lubatakse kosmoseside terminali kasutada üksnes pääste- ja ohutussideks.

  (5) Raadiosagedusalas 1660,0–1660,5 MHz töötav kosmoseside terminal ei tohi tekitada raadiohäireid raadioastronoomia teenistuse raadiojaamale.

  (6) Raadiosagedusalas 1530–1544 MHz ja 1626,5–1645,5 MHz töötav kosmoseside terminal ei tohi tekitada raadiohäireid merepääste- ja ohutussüsteemi (GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System) teenistuse raadiojaamale.

  (7) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz töötava kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-20, EN 301 444 (Inmarsat-B, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat mini-M, EMS-MSSAT), EN 301 426 (Inmarsat-C, Inmarsat-D, Space Checker S-SMS) ja EN 301 681 (Thuraya, Inmarsat BGAN).

§ 6.  Nõuded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

  (1) Raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötav kosmoseside terminal on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

  (2) Raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötavate kosmoseside terminalide hulka kuulub Euteltracs süsteemis töötav Omnitrac terminal.

  (3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa);
  2) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa);
  3) 14,00–14,25 GHz (suunal Maa–kosmos).

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötava kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 427.

§ 7.  Nõuded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz

  (1) Raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz töötav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on liiklusvahendile paigaldatav või kaasaskantav raadioseade, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

  (2) [Kehtetu – RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 1610,0–1626,5 MHz (suunal Maa–kosmos);
  2) 1613,8–1626,5 MHz (suunal kosmos–Maa);
  3) 2483,5–2500,0 MHz (suunal kosmos–Maa).
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (4) [Kehtetu – RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (5) [Kehtetu – RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (6) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 441.

§ 71.  Nõuded kaasaskantava kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,6 GHz

  (1) Raadiosagedusalas 1,6 GHz töötav kaasaskantav kosmoseside terminal on sidesatelliidi vahendusel töötav ühesuunaliseks andmeedastuseks mõeldud raadiosaateseade, mida ei saa kasutada kõnesideks.

  (2) Kasutatav raadiosagedusala 1613,8–1626,5 MHz (suunal Maa–kosmos).

  (3) Tehnilised nõuded ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) kaasaskantav kosmoseside terminal peab olema registreeritud satelliitsideteenuse osutaja juures;
  2) suurim lubatud e.i.r.p. on 30 dBm;
  3) maksimaalne töötsükkel ei tohi olla suurem kui 1%;
  4) soovimatu kiirgus ei tohi ületada ITU-R soovituse M.1343 lisa 1 tabelis 1 sätestatud piirväärtusi.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,6 GHz kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 8.  Nõuded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz

  (1) Raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz töötav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on liiklusvahendile paigaldatav või kaasaskantav raadioseade, mis töötab sidesatelliidi või kohtkindlalt paigaldatava komplementaarse maakomponendi (complementary ground component – CGC) vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 1980–2010 MHz (suunal Maa–kosmos);
  2) 2170–2200 MHz (suunal kosmos–Maa).

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-20, EN 301 442.

§ 9.  Nõuded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas alla 1 GHz

  (1) Raadiosagedusalas alla 1 GHz töötav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis töötab maalähedase orbiidi (Low Earth Orbit – LEO) sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse andmeedastuseks.

  (2) Raadiosagedusalas alla 1 GHz töötavate isikliku kasutusega kosmoseside terminalide hulka kuuluvad ORBCOMM kosmoseside terminalid.

  (3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 137,000–138,000 MHz (suunal kosmos–Maa);
  2) 148,000–150,050 MHz (suunal Maa–kosmos).

  (4) Tehnoloogilised- ja kasutamisnõuded on järgmised:
  1) ühispöörduse meetod peab olema sagedusjaotuslik ühispöördus (Frequency Division Multiple Access – FDMA);
  2) modulatsioonimeetod peab olema kitsaribaline sagedus- või faasimodulatsioon;
  3) suurim lubatud võimsuse spektraaltihedus on 10 dBW/4 kHz e.i.r.p.;
  4) kosmoseside terminali poolt põhjustatud raadiohäirete vältimise meetod peab olema dünaamiline kanali vältimise eraldussüsteem (Dynamic Channel Avoidance Assignment System – DCAAS), mis tagab, et kosmoseside terminal väldib edastust samal sagedusel aktiivselt kasutatava paikse või liikuva raadioside terminaliga;
  5) maksimaalne terminali edastuskestus võib olla 500 millisekundit;
  6) maksimaalne töötsükkel ei tohi olla suurem kui 1% igas 15-minutilises perioodis igale kanalile;
  7) ajavahemik kahe järjestikuse edastuse vahel ühelt terminalilt peab olema vähemalt 15 sekundit.

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas alla 1 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 721.

§ 10.  Nõuded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz

  (1) Raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz töötav kosmoseside terminal on kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse analoog- ja digitaalsideks.

  (2) Raadiosagedusalas 10, 14, 19 ja 29 GHz töötavate kosmoseside terminalide hulka kuuluvad VSAT-terminal (Very Small Aperture Terminal), SIT-terminal (Satellite Interactive Terminal) ja SUT-terminal (Satellite User Terminal).

  (3) Kasutatavad raadiosagedusalad VSAT-terminalile on:
  1) 14,00–14,25 GHz (suunal Maa–kosmos);
  2) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa);
  3) 14,25–14,50 GHz (suunal Maa–kosmos);
  4) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa).

  (4) Kasutatavad raadiosagedusalad SIT-terminalile on:
  1) 10,70–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa);
  2) 29,50–30,00 GHz (suunal Maa–kosmos).

  (5) Kasutatavad raadiosagedusalad SUT-terminalile on:
  1) 19,70–20,20 GHz (suunal kosmos–Maa);
  2) 29,50–30,00 GHz (suunal Maa–kosmos).

  (6) Kosmoseside terminali lubatud suurim e.i.r.p. ilma kauguse piiranguteta lennuvälja kaitsepiirdest on 34 dBW.

  (7) Kosmoseside terminali, mille suurim e.i.r.p. on vahemikus 34 dBW kuni 60 dBW, võib kasutada väljaspool lennujaama territooriumit järgmistel tingimustel:
  1) e.i.r.p. 34–50 dBW, lubatud kaugus lennuvälja kaitsepiirdest 500 m;
  2) e.i.r.p. 50–55,3 dBW, lubatud kaugus lennuvälja kaitsepiirdest 1800 m;
  3) e.i.r.p. 55,3–57 dBW, lubatud kaugus lennuvälja kaitsepiirdest 2300 m;
  4) e.i.r.p. 57–60 dBW, lubatud kaugus lennuvälja kaitsepiirdest 3500 m.

  (8) Kui kosmoseside terminali antenni kasutab samaaegselt mitu saatjat või saatja kiirgab mitu kandevsignaali, siis kosmoseside terminali kiirgusvõimsus ei tohi ületada lõigetes 6 ja 7 sätestatud suurimat e.i.r.p. väärtust.

  (9) Asjakohased harmoneeritud standardid kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12, EN 301 428 (VSAT-terminal) ja EN 301 459 (SIT-terminal ja SUT-terminal).

§ 11.  Nõuded AES-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

  (1) AES-terminal on õhusõiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja võimaldab kasutada õhusõiduki pardal lairibateenust tarbijale endale kuuluva või lennuliini poolt pakutava aparatuuriga.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 14,00–14,50 GHz (suunal Maa–kosmos);
  2) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa);
  3) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa).

  (3) AES-terminali lubatud suurim e.i.r.p. on 50 dBW.

  (4) AES-terminal peab olema autoriseeritud õhusõiduki registreerimise riigis kehtestatud korras.

  (5) AES-terminal peab olema vastavuses ITU Raadioside sektori (edaspidi ITU-R) soovituse M.1643 põhinõuetega raadiohäirete tekitamise vältimiseks.

  (6) Asjakohased harmoneeritud standardid AES-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 302 186.

§ 12.  Nõuded ESV-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz

  (1) ESV-terminal on veesõiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja võimaldab kasutada veesõiduki pardal kosmosesidevõrgus pakutavat lairibateenust.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 5925–6425 MHz (suunal Maa–kosmos);
  2) 3700–4200 MHz (suunal kosmos–Maa).

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz töötava ESV-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 843-1, EN 301 843-6 ja EN 301 447.

§ 13.  Nõuded ESV-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

  (1) ESV-terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz on veesõiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja võimaldab kasutada veesõiduki pardal kosmosesidevõrgus pakutavat sideteenust.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 14,00–14,50 GHz (suunal Maa–kosmos);
  2) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa);
  3) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa).

  (3) ESV-terminalil on lubatud kasutada antenne läbimõõduga alates 0,6 m.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötava ESV-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 843-1, EN 301 843-6 ja EN 302 340.

§ 14.  Nõuded transporditavale kosmoseside terminalile SNG raadiosagedusalas 11–12/14 GHz

  (1) Transporditav kosmoseside terminal SNG (edaspidi SNG terminal) raadiosagedusalas 11–12/14 GHz on liiklusvahendile paigaldatud või transportimiseks pakendatud vaid statsionaarselt paigaldatuna töötav kosmoseside maajaam, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja võimaldab edastada televisiooni- ja audiosignaale või ainult audiosignaale.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa);
  2) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa);
  3) 14,00–14,50 GHz (suunal Maa–kosmos).

  (3) Raadiosageduste kasutus on lubatud vastavuses satelliitsüsteemi rahvusvahelise koordinatsiooni raames kehtestatud tehniliste tingimustega, mida jälgib kosmoseside operaator.

  (4) SNG terminalil on lubatud kasutada antenne läbimõõduga kuni 5 m.

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid SNG terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 301 430.

4. peatükk RAADIOTELEFONID 

§ 15.  Nõuded CEPT PR 27 raadioseadme kasutamisele

  (1) CEPT PR 27 raadioseade on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) CEPT PR 27 raadioseadet on lubatud kasutada ühel või kuni 40-l raadiosageduskanalil, millele vastavad kandevsagedused ja kanali numbrid on järgmised:

Kandevsagedus Kanali number Kandevsagedus Kanali number
26,965 MHz   1 27,215 MHz 21
26,975 MHz   2 27,225 MHz 22
26,985 MHz   3 27,235 MHz 23
27,005 MHz   4 27,245 MHz 24
27,015 MHz   5 27,255 MHz 25
27,025 MHz   6 27,265 MHz 26
27,035 MHz   7 27,275 MHz 27
27,055 MHz   8 27,285 MHz 28
27,065 MHz   9 27,295 MHz 29
27,075 MHz 10 27,305 MHz 30
27,085 MHz 11 27,315 MHz 31
27,105 MHz 12 27,325 MHz 32
27,115 MHz 13 27,335 MHz 33
27,125 MHz 14 27,345 MHz 34
27,135 MHz 15 27,355 MHz 35
27,155 MHz 16 27,365 MHz 36
27,165 MHz 17 27,375 MHz 37
27,175 MHz 18 27,385 MHz 38
27,185 MHz 19 27,395 MHz 39
27,205 MHz 20 27,405 MHz 40

  (3) CEPT PR 27 raadioseadme kasutamisel peab modulatsioonitüüp olema nurkmodulatsioon ja suurim lubatav e.r.p. 4 W.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid CEPT PR 27 raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-13 ja EN 300 135.

§ 16.  Nõuded CB raadioseadme kasutamisele

  (1) CB raadioseade on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) CB raadioseadet on lubatud kasutada ühel või kuni 40 raadiosageduskanalil, millele vastavad kandevsagedused ja kanali numbrid on järgmised:

Kandevsagedus Kanali number Kandevsagedus Kanali number
26,965 MHz   1 27,215 MHz 21
26,975 MHz   2 27,225 MHz 22
26,985 MHz   3 27,235 MHz 23
27,005 MHz   4 27,245 MHz 24
27,015 MHz   5 27,255 MHz 25
27,025 MHz   6 27,265 MHz 26
27,035 MHz   7 27,275 MHz 27
27,055 MHz   8 27,285 MHz 28
27,065 MHz   9 27,295 MHz 29
27,075 MHz 10 27,305 MHz 30
27,085 MHz 11 27,315 MHz 31
27,105 MHz 12 27,325 MHz 32
27,115 MHz 13 27,335 MHz 33
27,125 MHz 14 27,345 MHz 34
27,135 MHz 15 27,355 MHz 35
27,155 MHz 16 27,365 MHz 36
27,165 MHz 17 27,375 MHz 37
27,175 MHz 18 27,385 MHz 38
27,185 MHz 19 27,395 MHz 39
27,205 MHz 20 27,405 MHz 40

  (3) CB raadioseadme puhul on lubatud kasutada nurk- ja amplituudmodulatsiooni ning suurim lubatav e.r.p. nurkmodulatsiooni ja ühekülgribaga amplituudmodulatsiooni (SSB – Single-Sideband modulation) korral on 4 W ja kahekülgribaga amplituudmodulatsiooni (DSB – Double-Sideband modulation) korral 1 W.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid CB raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-13, EN 300 135 ja EN 300 433.

§ 17.  Nõuded PMR 446 ja DPMR 446 raadioseadme kasutamisele

  (1) PMR 446 raadioseade on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks. DPMR 446 raadioseade on kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) PMR446 raadioseadet on lubatud kasutada raadiosagedusalas 446,0–446,1 MHz järgmistel tingimustel:
  1) esimese raadiosageduskanali kesksagedus 446,00625 MHz;
  2) kanalisamm 12,5 kHz;
  3) 8 raadiosageduskanalit;
  4) suurim lubatav e.r.p. 0,5 W.

  (3) DPMR 446 raadioseadet on lubatud kasutada raadiosagedusalas 446,1–446,2 MHz ja järgmistel tingimustel:
  1) kanalisamm 6,25 või 12,5 kHz;
  2) suurim lubatav 0,5 W e.r.p.;
  3) taimaut edastusel 180 sekundit.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid PMR 446 raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse tagamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5 ja EN 300 296.

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid DPMR 446 raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 113 ja EN 301 166.

§ 171.  Nõuded koerte kaugjälgimissüsteemi kasutamisele

  (1) Koerte kaugjälgimissüsteem koosneb kaasaskantavatest raadioseadmetest, mida kasutatakse koera asukoha andmete edastuseks kaugjälgimisel.

  (2) Koerte kaugjälgimissüsteemi on lubatud kasutada raadiosagedusel 155,450 MHz, suurim lubatud e.r.p. 2 W, suurim lubatud ribalaius 16 kHz.

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid koerte kaugjälgimissüsteemi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950 ja EN 301 489-1.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

5. peatükk ELEKTROONILISE SIDE VÕRGU RAADIOVÕRGU SEADMED 

§ 18.  Nõuded telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminali kasutamisele

  (1) Telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminal (edaspidi RAS1000 terminal) on kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, millel on liides standardsele telefoniseadmele ja mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgus RAS1000.

  (2) RAS1000 terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades kanalisammuga 25 kHz:
  1) 415,000–420,000 MHz (saatesagedus);
  2) 425,000–430,000 MHz (vastuvõtusagedus).

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid RAS1000 terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 086 ja EN 300 296.

§ 19.  Nõuded lairiba raadiovõrgu terminali kasutamiseks raadiosagedusalas 450 MHz

  (1) Lairiba raadiovõrgu terminal (edaspidi raadiovõrgu terminal) on raadioseade, mis on ühendatav kood ühispöördust või mõnda muud sarnast pöördust kasutavasse raadiovõrku ning mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) Raadiovõrgu terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
  1) 453,000–457,475 MHz;
  2) 463,000–467,475 MHz.

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiovõrgu terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-25 ja EN 301 526.

§ 20.  Nõuded maapealse elektroonilise side võrgu terminali kasutamiseks raadiosagedusalas 2,5 GHz
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (1) Maapealse elektroonilise side võrgu terminal (edaspidi sidevõrgu terminal) on kohtkindlalt või liiklusvahendile paigaldatav, teisaldatav või kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (2) Sidevõrgu terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  1) 2500–2570 MHz (saatesagedus) ja 2620–2690 MHz (vastuvõtusagedus) modulatsioonitüübiga FDD (Frequency Division Dupleks – sagedustihendus dupleks);
  2) 2570–2620 MHz (saate- ja vastuvõtusagedus) modulatsioonitüübiga TDD (Time Division Dupleks – aegtihendus dupleks) või mõnel muul viisil vastavuses Eesti raadiosagedusplaaniga.

  (3) Kaasaskantavat ja teisaldatavat sidevõrgu terminali on lubatud kasutada järgmistel tingimustel:
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  1) suurim keskmine kogu kiirgusvõimsus 31 dBm/5MHz e.i.r.p., mis sisaldab raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise (Automatic Trasmit Power Control – ATPC) vahemikku;
  2) kogu kiirgusvõimsus (Total Radiated Power – TRP) on antenni poolt reaalselt kiiratav võimsus, mis määratakse kogu kiirgusväljas eri suundades kiiratava võimsuse integraaliga.

  (4) Kohtkindlalt paigaldatavaid ja installeeritavaid sidevõrgu terminale on lubatud kasutada järgmistel tingimustel:
  1) suurim keskmine kiirgusvõimsus 35 dBm/5MHz e.i.r.p.;
  2) suurim keskmine kiirgusvõimsus sisaldab raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahemikku.

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid sidevõrgu terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-4, EN 301 489-24, EN 301 908 ja EN 302 544.

§ 21.  Nõuded maapealse elektroonilise side võrgu terminali kasutamisele raadiosagedusalas 3,5 GHz
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (1) Maapealse elektroonilise side võrgu terminal (edaspidi sidevõrgu terminal) on kohtkindlalt või liiklusvahendile paigaldatav, teisaldatav või kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (2) Sidevõrgu terminali on lubatud kasutada raadiosagedusalas 3400–3800 MHz.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (3) Kaasaskantavaid sidevõrgu terminale on lubatud kasutada järgmistel tingimustel:
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  1) suurim võimsuse spektraaltihedus 25 dBm/MHz e.i.r.p.;
  2) minimaalne raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise ATPC vahemik 15 dB.

  (4) Kohtkindlalt paigaldatavaid ja teisaldatavaid sidevõrgu terminale on lubatud kasutada järgmistel tingimustel:
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  1) välistingimustes kasutamisel on suurim võimsuse spektraaltihedus 50 dBm/MHz e.i.r.p.;
  2) sisetingimustes kasutamisel on suurim võimsuse spektraaltihedus 42 dBm/MHz e.i.r.p.;
  3) punktides 1 ja 2 sätestatud suurimad võimsuse spektraaltihedused sisaldavad tolerantse ja raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahemikku.

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid sidevõrgu terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-4, EN 302 326 ja EN 302 623.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 22.  Nõuded maapealse elektroonilise side võrgu terminali kasutamisele raadiosagedusalades 900 MHz ja 1800 MHz

  (1) Maapealse elektroonilise side võrgu terminal (edaspidi sidevõrgu terminal) on kohtkindlalt või liiklusvahendile paigaldatav, teisaldatav või kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) Käesolevas paragrahvis kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) GSM süsteem – elektroonilise side võrk, mis vastab ETSI GSM standarditele, soovitatavalt standarditele EN 301 502 ja EN 301 511;
  2) UMTS süsteem – elektroonilise side võrk, mis vastab ETSI UMTS standarditele, soovitatavalt standarditele EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ja EN 301 908-11;
  3) 900 MHz raadiosagedusala (the 900 MHz band) – raadiosagedusalad 880–915 MHz ja 925–960 MHz;
  4) 1800 MHz raadiosagedusala (the 1800 MHz band) – raadiosagedusalad 1710–1785 MHz ja 1805–1880 MHz.

  (3) 900 MHz raadiosagedusalas ja 1800 MHz raadiosagedusalas on lubatud kasutada sidevõrgu terminale, mis on ühendatavad GSM süsteemi või UMTS süsteemi või mõnda teise GSM süsteemiga samaaegselt toimivasse elektroonilise side võrku.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid sidevõrgu terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-24, EN 301 511 ja EN 301 908.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 23.  Nõuded IMT terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1900 MHz

  (1) IMT terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis on ühendatav kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrku ning mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) IMT terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
  1) 1900,2–1920,0 MHz (saate- ja vastuvõtusagedus) modulatsioonitüübiga TDD (Time Division Dupleks – aegtihendus dupleks);
  2) 1920,3–1979,7 MHz (saatesagedus) ja 2110,3–2169,7 MHz (vastuvõtusagedus) modulatsioonitüübiga FDD (Frequency Division Dupleks – sagedustihendus dupleks).

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid IMT terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-24 ja EN 301 908.

§ 24.  Nõuded GSM-R terminali kasutamisele

  (1) GSM-R terminal on kaasaskantav, kohtkindlalt või raudteeveeremile paigaldatav raadioseade, mis on ühendatav raudtee mobiiltelefonivõrku ning mida kasutatakse raudteeliikluse juhtimiseks ja koordineerimiseks ning raudteeohutuse tagamiseks.

  (2) GSM-R terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
  1) 876–880 MHz (saatesagedus);
  2) 921–925 MHz (vastuvõtusagedus).

  (21) GSM-R terminali otseside funktsiooni (Direct Mode Operation – DMO) on lubatud kasutada raadiosagedusalas 876,000–876,100 MHz kanalisammuga 12,5 kHz simplekssideks kesksagedustel 876,0125 MHz, 876,0250 MHz, 876,0375 MHz, 876,0500 MHz ja 876,0625 MHz.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (3) GSM-R terminal võib lülituda saaterežiimile vaid pärast baasjaama vastava signaali vastuvõtmist, välja arvatud otsesiderežiimi rakendamisel.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid GSM-R terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-5 (DMO), EN 301 489-7, EN 301 419-7, EN 300 086 (DMO) ja EN 301 511.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 25.  Nõuded õhusõiduki GSM süsteemi kasutamisele

  (1) Õhusõiduki GSM süsteem koosneb õhusõiduki vastuvõtu-saate tugijaamast, võrgu juhtplokist ja terminalidest ning seda süsteemi kasutatakse mobiilside teenuse osutamiseks õhusõiduki pardal.

  (2) Käesolevas paragrahvis kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) õhusõiduki pardal osutatav mobiilsideteenus (mobile communication services on aircraft (MCA services) – sideettevõtja poolt osutatav elektroonilise side teenus, mis võimaldab lennureisijatel kasutada lennu ajal üldkasutatavaid sidevõrke, loomata selleks otseühendusi maapealsete mobiilsidevõrkudega;
  2) õhusõiduki vastuvõtu-saate tugijaam (aircraft base transceiver station (aircraft BTS)) – üks või mitu õhusõiduki pardal asuvat mobiilsidejaama, mis toetavad käesolevas paragrahvis esitatud sagedusalade ja süsteemide kasutamist;
  3) võrgu juhtplokk (network control unit (NCU)) – õhusõidukis asuv seade, mis tagab, et lõikes 4 loetletud maapealsete elektroonilise side võrgu süsteemide edastatud signaalid ei ole õhusõiduki salongis tuvastatavad, tõstes selleks salongis mobiilside vastuvõtu jaoks ettenähtud sagedusalades mürataset.

  (3) Õhusõiduki GSM süsteem peab olema vastavuses ETSI avaldatud GSM standarditega EN 301 502, EN 301 511 ja EN 302 480 või samaväärsete tehniliste kirjeldustega.

  (4) Õhusõiduki GSM süsteemi on lubatud kasutada õhusõiduki pardal järgmistes raadiosagedusalades:
  1) 1710–1785 MHz;
  2) 1805–1880 MHz.

  (5) Ajal, mil mobiilsideteenuse osutamine on õhusõiduki pardal lubatud, peab tõkestama terminalseadmete katseid luua ühendust maapealsete elektroonilise side võrgu süsteemidega järgmistes raadiosagedusalades:
  1) 460–470 MHz (CDMA 2000, FLASH OFDM);
  2) 921–960 MHz (GSM, WCDMA);
  3) 1805–1880 MHz (GSM, WCDMA);
  4) 2110–2170 MHz (WCDMA);
  5) 2500–2690 MHz (WCDMA, WiMAX).
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (6) Õhusõiduki GSM süsteeme on lubatud kasutada järgmistel tingimustel:
  1) õhusõiduki vastuvõtu-saate tugijaama või võrgu juhtploki poolt põhjustatud lubatud suurim kiirgusvõimsus väljaspool õhusõidukit sõltuvalt õhusõiduki kõrgusest maapinnast lõikes 4 esitatud raadiosagedustel on toodud alljärgnevas tabelis:

Kõrgus
maapinnast
(m)

Suurim võimsuse spektraaltihedus e.i.r.p. väljaspool õhusõidukit

460–470 MHz
(dBm/1,25MHz)
921–960 MHz
(dBm/200 kHz)
1805–1880 MHz
(dBm/200 kHz)
2110–2170 MHz
(dBm/3,84 MHz)
2500–2690 MHz
(dBm/4,75 MHz)
3000 –17,0 –19,0 –13,0 1,0 1,9
4000 –14,5 –16,5 –10,5 3,5 4,4
5000 –12,6 –14,5 –8,5 5,4 6,3
6000 –11,0 –12,9 –6,9 7,0 7,9
7000 –9,6 –11,6 –5,6 8,3 9,3
8000 –8,5 –10,5 –4,4 9,5 10,4

[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  2) võimsusel 0 dBm edastava GSM terminali poolt põhjustatud lubatud suurim kiirgusvõimsus väljaspool õhusõidukit sõltuvalt õhusõiduki kõrgusest maapinnast on toodud alljärgnevas tabelis:
Kõrgus maapinnast
(m)
Suurim e.i.r.p. väljaspool õhusõidukit
(dBm/kanali laius)
3000 –3,3
4000 –1,1
5000   0,5
6000   1,8
7000   2,9
8000   3,8

  3) õhusõiduki GSM süsteeme on lubatud kasutada kõrgusel 3000 m maapinnast ja kõrgemal;
4) vastuvõtu-saate tugijaam peab kõigis sidepidamise etappides, sealhulgas algsel ühenduse loomisel, piirama kõigi sagedusalas 1800 MHz edastavate GSM terminalide väljundivõimsust nominaalväärtuseni 0 dBm.

  (7) Asjakohased harmoneeritud standardid õhusõiduki GSM süsteemi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-8, EN 301 502, EN 301 511 ja EN 302 480.

§ 251.  Nõuded veesõiduki GSM süsteemi kasutamisele

  (1) Veesõiduki GSM süsteem koosneb ühest või mitmest vastuvõtu-saate tugijaamast ja terminalidest ning seda süsteemi kasutatakse mobiilsideteenuse osutamiseks veesõiduki pardal, kui veesõiduk asub rahvusvahelistes vetes või territoriaalmerel.

  (2) Käesolevas paragrahvis kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) veesõiduki pardal osutatav mobiilsideteenus (mobile communications on-board vessels (MCV) services) – sideettevõtja poolt osutatav elektroonilise side teenus, mis võimaldab meeskonnaliikmetel ja reisijatel veesõiduki pardal suhelda üldkasutatavate sidevõrkude kaudu GSM süsteemi kasutades, loomata selleks otseühendusi maapealsete mobiilsidevõrkudega;
  2) 900 MHz raadiosagedusala (the 900 MHz band) – üleslüli raadiosagedusalas 880–915 MHz (terminali saatesagedus, tugijaama vastuvõtusagedus) ja allalüli raadiosagedusalas 925–960 MHz (tugijaama saatesagedus, terminali vastuvõtusagedus);
  3) 1800 MHz raadiosagedusala (the 1800 MHz band) – üleslüli raadiosagedusalas 1710–1785 MHz (terminali saatesagedus, tugijaama vastuvõtusagedus) ja allalüli 1805–1880 MHz (tugijaama saatesagedus, terminali vastuvõtusagedus);
  4) veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaam (Vessel Base Transceiver Station) – veesõiduki pardal asuv mobiilside pikokärg (pico-cell), mis toetab GSM teenuseid 900 MHz või 1800 MHz raadiosagedusalas või mõlemas.

  (3) Käesolevas paragrahvis kasutatakse merealade määratlemisel «Merealapiiride seaduse» mõisteid.

  (4) Veesõiduki GSM süsteem peab olema vastavuses ETSI avaldatud GSM standarditega EN 301 502, EN 301 511 või samaväärsete tehniliste kirjeldustega.

  (5) Veesõiduki GSM süsteemi on lubatud kasutada veesõiduki pardal 900 MHz ja 1800 MHz raadiosagedusalades.

  (6) Veesõiduki GSM süsteemi ei tohi kasutada merealal rannikule lähemal kui 2 meremiili territoriaalmere lähtejoonest (baseline).

  (7) Merealal territoriaalmere lähtejoonest 2 kuni 12 meremiili kaugusel on veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaamal lubatud kasutada ainult siseantenne.

  (8) Veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaama juhtimisel töötava GSM terminali lubatud suurim kiiratav väljundvõimsus veesõiduki pardal on 900 MHz raadiosagedusalas 5 dBm ja 1800 MHz raadiosagedusalas 0 dBm.

  (9) Veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaama poolt põhjustatud suurim kiirgusvõimsuse tihedus, mõõdetuna veesõiduki pardast väljaspool 0 dBi etalonvõimsusega mõõteantenniga, ei tohi ületada –80 dBm/200 kHz.

  (10) Veesõiduki GSM süsteemile juurdepääsul ja selle kasutamisel tuleb kasutada häirevähendamismeetmeid (techniques to mitigate interference), mis tagavad vähemalt sama tulemuse ETSI GSM standardites sätestatud häirevähendamismeetmetega. Lähtudes ETSI standarditest TS 144 018 ja TS 148 008, peavad olema rakendatud kõik järgmised häirevähendamismeetmed:
  1) GSM terminali tundlikkus ja süsteemile juurdepääsu lävi (disconnection threshold) peab merealal territoriaalmere lähejoonest 2 kuni 3 meremiili kaugusel olema suurem või võrdne –70 dBm/200 kHz ja territoriaalmere lähejoonest 3 kuni 12 meremiili kaugusel suurem või võrdne –75 dBm/200 kHz;
  2) veesõiduki GSM süsteemi katkestustega saaterežiim (discontinuous transmission) peab olema aktiveeritud üleslüli suunas;
  3) veesõiduki vastuvõtu-saate tugijaama ajastuse määratlemine (timing advance) peab olema seatud minimaalseks.

  (11) Asjakohased harmoneeritud standardid veesõiduki GSM süsteemi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-8, EN 301 502 ja EN 301 511.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

6. peatükk OPERATIIVTEENISTUSTE RAADIOVÕRGU TERMINALSEADMED 

§ 26.  Nõuded maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminali kasutamisele

  (1) Maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminal otseside (Direct Mode Operation – DMO) funktsiooniga või ilma on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav lõppkasutaja raadioseade, mis on ühendatav operatiivteenistuste raadiovõrguga ning mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
  1) 380,000–385,000 MHz (saatesagedus);
  2) 390,000–395,000 MHz (vastuvõtusagedus).

  (3) Lõikes 2 sätestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks õhk-maa-õhk (Air-Ground-Air) kanaleid järgmistes raadiosagedusalades:
  1) 384,800–385,000 MHz;
  2) 394,800–395,000 MHz.

  (4) Lõikes 2 sätestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks operatiivteenistuse kanaleid järgmistes raadiosagedusalades:
  1) 380,000–380,150 MHz;
  2) 390,000–390,150 MHz.

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-18 ja EN 303 035-1,2.

§ 27.  Nõuded täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminalide kasutamisele

  (1) Täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile paigaldatav või kohtkindlalt paigaldatav terminalseade, mis on ühendatav operatiivteenistuste raadiovõrguga ja mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

  (2) Täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminali on lubatud kasutada paikseks duplekssideks järgmistes raadiosagedusalades kanalisammuga 25 kHz:
  1) 410,000–412,500 MHz (saatesagedus);
  2) 420,000–422,500 MHz (vastuvõtusagedus).

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 113 ja EN 300 390.

7. peatükk METEOROLOOGILINE RAADIOSOND 

§ 28.  Nõuded meteoroloogilise raadiosondi kasutamisele

  (1) Meteoroloogiline raadiosond on atmosfääri meteoroloogilistel mõõtmistel kasutatav seade, mille koosseisu kuuluva raadioseadme abil edastatakse mõõtetulemused maapinnal asuvale vastuvõtjale.

  (2) Raadiosagedusalas 403,000–406,000 MHz kasutatava meteoroloogilise raadiosondi modulatsioonitüüp on sagedusmodulatsioon, suurim lubatud e.i.r.p. on 200 mW ja sagedustriiv kuni ±500 kHz.

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid meteoroloogilise raadiosondi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489 ja EN 302 054-2.

8. peatükk LÄHITOIMESEADMED 

§ 29.  Lähitoimeseade

  Lähitoimeseade on väikese kiirgusvõimsusega ja ühe- või kahesuunalist sidet võimaldav kaasaskantav, kohtkindlalt või liikuvale objektile paigaldatud raadioseade, sealhulgas kaugjuhtimis-, telemeetria-, häire-, audio-, hääle- ja videosüsteemides kasutatav seade.

§ 30.  Nõuded mittespetsiifilise lähitoimeseadme kasutamisele

  (1) Mittespetsiifiline lähitoimeseade on telemeetria-, kaugjuhtimis-, valvesignalisatsiooni-, andmeedastus- ja muu samalaadne seade.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 6765–6795 kHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dBµA/m;
  2) 13,553–13,567 MHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dBµA/m;
  3) 26,957–27,283 MHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dBµA/m või e.r.p. 10 mW;
  4) 40,660–40,700 MHz, e.r.p. 10 mW;
  5) 49,500–50,000 MHz, e.r.p. 10 mW;
  6) 138,200–138,450 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 1,0%;
  7) 173,200–173,350 MHz, lubatud suurim impulssvõimsus kandevsagedusel 1 mW, ettenähtud ainult loomade markeerimisseadmetele;
  8) 433,050–434,040 MHz, e.r.p. 1 mW, laiema kui 250 kHz ribalaiusega modulatsiooni puhul võimsuse spektraaltihedus –13 dBm/10 kHz;
  9) 433,050–434,040 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 10%;
  10) 433,050–434,790 MHz, e.r.p. 1 mW, laiema kui 250 kHz ribalaiusega modulatsiooni puhul võimsuse spektraaltihedus –13 dBm/10 kHz;
  11) 433,050–434,790 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 10%;
  12) 433,050–434,790 MHz, e.r.p. 10 mW, suurim kanalisamm 25 kHz, ilma töötsükli piiranguta;
  13) 863,000–868,000 MHz, e.r.p. 25 mW;
  14) 868,000–868,600 MHz, e.r.p. 25 mW;
  15) 868,700–869,200 MHz, e.r.p. 25 mW;
  16) 869,400–869,650 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm peab olema 25 kHz, kiirel andmeedastusel on lubatud kasutada kogu raadiosagedusala ühe kanalina;
  17) 869,400–869,650 MHz, e.r.p. 25 mW;
  18) 869,700–870,000 MHz, e.r.p. 5 mW;
  19) 869,700–870,000 MHz, e.r.p. 25 mW;
  20) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. 10 mW;
  21) 5725,0–5875,0 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
  22) 24,150–24,250 GHz, e.i.r.p. 100 mW;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  23) 33,4–36,0 GHz, e.i.r.p. 50 mW ja võimsustihedus 5 cm kaugusel kiirgurist 2 mW/cm2, ettenähtud ainult liiklusradaritele;
  24) 61,00–61,50 GHz, e.i.r.p. 100 mW;
  25) 122,0–123,0 GHz, e.i.r.p. 100 mW;
  26) 244,0–246,0 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

  (3) Juhtmeta videoseadet võib kasutada lõikes 2 sätestatud raadiosagedustel alla 14,0 MHz ja üle 2400,0 MHz.

  (4) Lõike 2 punktides 8 kuni 12 sätestatud seadmeid võib kasutada ainult andmeedastuseks.

  (5) Lõike 2 punktides 13 kuni 17 ja 19 sätestatud seadmed peavad kasutama raadiospektrile juurdepääsuks ja raadiohäirete vähendamiseks tehnoloogiaid (technics to access spectrum and mitigate interference), mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ aluste harmoneeritud standardites kirjeldatud tehnoloogiatega. Alternatiivina võivad lõike 2 punktides 13, 15, 17 ja 19 sätestatud seadmed kasutada töötsüklit 0,1%, punktis 14 sätestatud seadmed kasutada töötsüklit 1% ja punktis 16 sätestatud seadmed kasutada töötsüklit 10%.

  (6) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud mittespetsiifilisele lähitoimeseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 330;
  2) lõike 2 punktides 3–19 sätestatud mittespetsiifilisele lähitoimeseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220;
  3) lõike 2 punktides 20–23 sätestatud mittespetsiifilisele lähitoimeseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440.

§ 31.  Nõuded laviiniohvri otsimisseadme kasutamisele

  (1) Laviiniohvri otsimisseadme kasutatav raadiosagedusala ja sellel lubatud tehnilised näitajad on järgmised: 456,9–457,1 kHz, kesksagedus 457 kHz, pidevlaineedastusega (continous wave) moduleerimata signaal, suurim magnetvälja tugevus 10 m kaugusel otsimisseadmest 7 dBµA/m.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (2) Asjakohased harmoneeritud standardid laviiniohvri otsimisseadmele § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 718.

§ 32.  Nõuded jälgimise, jälitamise ja andmekogumise süsteemide seadmetele

  (1) Jälgimise, jälitamise ja andmekogumise seadmeid kasutatakse raadiosideks eriotstarbelistes seadmetes, sh näidikute lugemissüsteemis, vara jälgimis- ja jälitamissüsteemis.

  (2) Näidikute lugemissüsteemi seadme kasutatav raadiosagedusala on 169,4–169,475 MHz, lubatud suurim e.r.p. 500 mW, töötsükkel 10%, lubatud suurim kanalisamm 50 kHz.

  (3) Vara jälgimis- ja jälitamissüsteemi seadme kasutatav raadiosagedusala on 169,4–169,475 MHz, lubatud suurim e.r.p. 500 mW, töötsükkel 1,0%, lubatud suurim kanalisamm 50 kHz.

  (4) Vara jälgimis- ja jälitamissüsteemi terminali kasutatav raadiosagedusala on 169,6125–169,8125 MHz, lubatud suurim e.r.p. 500 mW, lubatud suurim kanalisamm 25 kHz.

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3, ja EN 300 220.

§ 33.  Nõuded lairiba andmeedastussüsteemi kasutamisele

  (1) Lairiba andmeedastussüsteemi sealhulgas raadio-kohtvõrgu seadet (Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks, edaspidi WAS/RLAN) kasutatakse juhtmeta andmeedastuseks.

  (2) Lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud maksimaalne keskmine e.i.r.p. (maximum mean e.i.r.p.) näitab raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise (Transmitter Power Control – TPC) rakendamisel raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahemiku kõrgeimat võimsustaset edastusel.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (3) WAS/RLAN seadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. 100 mW ja võimsuse spektraaltihedus 100 mW/100 kHz e.i.r.p. sagedushüplusega hajaspektri modulatsiooni (Frequency Hopping Spread Spectrum – FHSS) kasutamisel. Võimsuse spektraaltihedus 10 mW/MHz e.i.r.p. muu lairiba modulatsioonitüübi kui FHSS korral;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  2) 5150–5350 MHz, maksimaalne keskmine e.i.r.p. 200 mW, võimsuse spektraaltihedus 10 mW/1 MHz e.i.r.p., ainult siseruumides kasutamiseks;
  3) 5470–5725 MHz, maksimaalne keskmine e.i.r.p. 1 W, võimsuse spektraaltihedus kuni 50 mW/1 MHz e.i.r.p.;
  4) 17,1–17,3 GHz, e.i.r.p. 100 mW;
  5) 57–66 GHz, e.i.r.p. 40 dBm, võimsuse spektraaltihedus 13 dBm/MHz e.i.r.p., kohtkindlalt paigaldatavad välisseadmed ei ole lubatud.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (4) Raadiosagedusalas 5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz töötava WAS/RLAN seadme raadiohäirete vältimiseks peab:
  1) WAS/RLAN seade olema varustatud raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise (võimsuse vähendamisega vähemalt 3 dB) vahendiga;
  2) vähendama maksimaalset keskmist e.i.r.p.-i ja vastavat võimsuse spektraaltiheduse piirväärtust vastavalt 3 dB võrra või
  3) kasutama raadiohäirete vähendamise vahendit, mis vastab ITU-R soovituse M.1652 lisale 1.

  (41) Lõike 3 punktides 1 ja 5 sätestatud seade peab kasutama raadiospektrile juurdepääsuks ja häirevähendamiseks meetmeid, mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (5) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõike 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõikes 3 punktis 1 sätestatud WAS/RLAN seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-17 ja EN 300 328;
  2) lõikes 3 punktides 2 ja 3 sätestatud WAS/RLAN seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-17 ja EN 301 893;
  3) lõike 3 punktis 5 sätestatud WAS/RLAN seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1 ja EN 302 567.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 34.  Nõuded raudteesidesüsteemi seadme kasutamisele

  (1) Raadiosagedustel töötavat raudteesidesüsteemi seadet kasutatakse raudteeveeremi automaatseks identifitseerimiseks (Automatic Vehicle Identification for Railways, edaspidi AVI seade), Eurobalise ja Euroloop juhtimissüsteemides (European Train Control System) või muuks spetsiifiliselt raudteetranspordialaseks raadiosideks.

  (2) Raudteele paigaldatud raudteeveeremi automaatse identifitseerimissüsteemi, sealhulgas raudteeveeremi automaatse identifitseerimissüsteemi AVI seadme kasutatav raadiosagedusala on 2446–2454 MHz, lubatud e.i.r.p. 500 mW, kanalisamm 1,5 MHz ja kanalite arv 5. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvõtmisel.

  (3) Balise süsteemi seadme kaugtoite ja allalüli (suunal raudteeveerem–raudtee), sealhulgas Eurobalise ja Loop/Euroloop süsteemi seadme aktiveerimiseks kasutatav raadiosagedusala on 27,090–27,100 MHz, kesksagedus 27,095 MHz ja suurim lubatud magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dBµA/m.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (4) Balise süsteemi seadme üleslüli (suunal raudtee–raudteeveerem), sealhulgas Eurobalise süsteemi seadme kasutatav raadiosagedusala on 984–7484 kHz, kesksagedus 4234 kHz, suurim lubatud magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 9 dBµA/m ja töötsükkel 1,0%. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvõtmisel.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (5) Loop süsteemi seadme üleslüli (suunal raudtee–raudteeveerem), sealhulgas Euroloop süsteemi seadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad magnetvälja tugevused 10 m kaugusel seadmest ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 516–8516 kHz, kesksagedus 4516 kHz, 7 dBµA/m. Kasutusel olevaid seadmeid on lubatud kasutada kuni 2010. aastani;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  2) 7,3–23,0 MHz, kesksagedus 13,547 MHz, –7 dBµA/m. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvõtmisel. Suurimat väljatugevust mõõdetakse mis tahes 200 m pikkusel Euroloopi osal 10 kHz sagedusribas.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (6) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõikes 2 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 761;
  2) lõikes 3 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 302 608 ja EN 302 609;
  3) lõikes 4 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3,EN 300 330 ja EN 302 608
  4) lõike 5 punktis 1 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  5) lõike 5 punktis 2 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 302 609.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 35.  Nõuded maanteesidesüsteemi seadme kasutamisele

  (1) Maanteesidesüsteemi seade on sõiduk–sõiduk ning tee–sõiduk süsteemi, sealhulgas teelõivusüsteemi seade, maanteetranspordi infrastruktuuri seade ja sõidukiradar (SRR – Automotive Short Range Radars).

  (2) Tee–sõiduk süsteemi, sealhulgas teelõivusüsteemi seadme kasutatavad raadiosagedusalad, lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 5795–5805 MHz, e.i.r.p. 8 W, kanalisammu 5 MHz korral on kanalite kesksagedused 5797,5 MHz ja 5802,5 MHz, ning kanalisammu 10 MHz korral 5800 MHz;
  2) 63–64 GHz, e.i.r.p. 2 W, lubatud ka sõiduk-sõiduk süsteemi seade.

  (3) Sõidukiradari kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 21,650–26,65 GHz, ultralairiba (Ultra Wideband – UWB) komponent, suurim võimsuse spektraaltihedus –41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ja võimsuse spektraaltiheduse tippväärtus 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., välja arvatud sagedused alla 22 GHz, kus suurim keskmine võimsustihedus on –61,3 dBm/MHz e.i.r.p.;
  2) 24,05–24,25 GHz, kitsasriba komponent, maksimaalne tippvõimsus 20 dBm e.i.r.p., suuremate kui –10 dBm e.i.r.p. tippkiirguste puhul töötsükkel kuni 10%;
  3) 77–81 GHz, võimsuse spektraaltihedus –3 dBm/MHz e.i.r.p. ja vastav tippväärtus 55 dBm e.i.r.p., võimsuse spektraaltihedus väljaspool liiklusvahendit ühe töötava sõidukiradari puhul –9 dBm/MHz e.i.r.p.

  (4) Lõike 3 punktides 1–2 sätestatud sõidukiradari poolt raadiosagedusalas 23,6–24,0 GHz saadetud signaale, mis kiiratakse horisontaaltasandist 30° kõrgusele või kõrgemale, nõrgendatakse vähemalt 25 dB võrra enne 2010. aastat turule lastavate sõidukiradarite puhul ning pärast 2010. aastat vähemalt 30 dB võrra.

  (5) Lõike 3 punktides 1–2 sätestatud sõidukiradarit võib kasutusele võtta kuni 2013. aasta 30. juunini.

  (6) Maanteetranspordi infrastruktuuri seadme, sealhulgas sõidukiradari kasutatav raadiosagedusala on 76–77 GHz, lubatud e.i.r.p. tippväärtus 55 dBm, e.i.r.p. keskväärtus –50 dBm, e.i.r.p. keskväärtus impulssradarile –23,5 dBm.

  (7) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõike 2 punktis 1 sätestatud maanteesidesüsteemi seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 674;
  2) lõike 3 punktides 1–2 sätestatud sõidukiradarile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 288;
  3) lõike 3 punktis 3 sätestatud sõidukiradarile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 264;
  4) lõikes 6 sätestatud maanteesidesüsteemile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 301 091.

§ 36.  Nõuded intelligentse transpordisüsteemi kasutamisele

  (1) Intelligentne transpordisüsteem on maanteesidesüsteem, mis põhineb informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogiate kasutamisel, sisaldades andmetöötlust, juhtimisfunktsioone, positsioneerimist, kommunikatsiooni ja elektroonikat.

  (2) Intelligentse transpordisüsteemi kasutatavad raadiosagedusalad ja nendel lubatud suurimad keskmised kiirgusvõimsused on järgmised:
  1) 5855–5875 MHz, suurim võimsuse spektraaltihedus 23 dBm/MHz e.i.r.p.;
  2) 5875–5905 MHz, e.i.r.p. 33 dBm, suurim võimsuse spektraaltihedus 23 dBm/MHz e.i.r.p.;
  3) 63–64 GHz, e.i.r.p. 40 dBm.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (3) Lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud intelligentse transpordisüsteemi seadmed peavad kasutama raadiospektrile juurdepääsuks ja häirevähendamiseks meetmeid (technics to access spectrum and mitigate interference), mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega. Igale intelligentse transpordisüsteemi raadiosaateseadmele rakendatakse võimsuse automaatjuhtimist (TPC) vähemalt 30 dB ulatuses.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440 ja EN 302 571;
  2) lõike 2 punktis 3 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 37.  Nõuded raadiotuvastuse seadme kasutamisele

  (1) Raadiotuvastuse seade on sondeerimisseade, liikumisandur, valveseade ja muu samalaadne seade, mis kasutab asukoha, kiiruse või muude objekti parameetrite määramiseks raadiolaineid.

  (2) Raadiotuvastuse seadme kasutatavad raadiosagedusalad ja nendel lubatud suurimad kiirgusvõimsused on järgmised:
  1) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
  2) 9200–9500 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
  3) 9500–9975 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
  4) 13,4–14 GHz, e.i.r.p. 25 mW;
  5) 24,05–24,25 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

  (3) Mahutite taseme sondeerimisseadme (Tanks Level Probing Radar – TLPR) kasutatavad raadiosagedusalad ja spektraaltihedusele –41 dBm/MHz e.i.r.p. väljaspool 500 liitrist mahutit vastav lubatud suurim võimsuse spektraaltihedus kinnises mahutis on järgmised:
  1) 4,5–7,0 GHz, e.i.r.p. 24 dBm;
  2) 8,5–10,6 GHz, e.i.r.p. 30 dBm;
  3) 24,05–27,0 GHz, e.i.r.p. 43 dBm;
  4) 57–64 GHz, e.i.r.p. 43 dBm;
  5) 75–85 GHz, e.i.r.p. 43 dBm.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (4) Ehitise ja pinnase struktuuri sondeerimisseadme – GBSAR sensori (Ground Based Synthetic Aperture Radar – GBSAR) kasutatav raadiosagedusala on 17,1–17,3 GHz ja lubatud suurim kiirgusvõimsus 26 dBm e.i.r.p.Lubatud on kasutada ainult maapealseid süsteeme.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (5) Lõikes 4 sätestatud seade peab kasutama raadiospektrile juurdepääsuks ja häirevähendamiseks meetmeid, mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (6) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõikes 2 sätestatud raadiotuvastuse seadmele ja lõikes 4 sätestatud GBSAR sensorile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440;
  2) lõikes 3 sätestatud mahutite taseme sondeerimisseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 372.

§ 38.  Nõuded häireseadme kasutamisele

  (1) Häireseade on turva- ja ohutushäireseade ning vanuri ja puuetega inimese häireseade (edaspidi sotsiaalhäireseade).

  (2) Turva- ja ohutushäireseadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 868,600–868,700 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 1,0%, kanalisamm 25 kHz, kiirel andmeedastusel võib kasutada kogu sagedusala ühe kanalina;
  2) 869,250–869,300 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 0,1%, kanalisamm 25 kHz;
  3) 869,300–869,400 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 1,0%, kanalisamm 25 kHz;
  4) 869,650–869,700 MHz, e.r.p. 25 mW, töötsükkel 10%, kanalisamm 25 kHz.

  (3) Sotsiaalhäireseadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 169,4750–169,4875 MHz, e.r.p. 0,5 W, kanalisamm 12,5 kHz, raadiosagedusala on eraldatud ainult sotsiaalhäireseadmele;
  2) 169,5875–169,600 MHz, e.r.p. 0,5 W, kanalisamm 12,5 kHz, raadiosagedusala on eraldatud ainult sotsiaalhäireseadmele;
  3) 869,200–869,250 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 0,1%, kanalisamm 25 kHz.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid häireseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220.

§ 39.  Nõuded mudeli juhtimisseadme kasutamisele

  (1) Mudeli juhtimisseade on õhus, maapinnal, veepinnal või vee all liikuva mudeli raadiojuhtimisseade.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad või -kanalid, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) [Kehtetu – RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  11) 6,990–27,000 MHz, e.r.p. 100 mW;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  12) 27,040–27,050 MHz, e.r.p. 100 mW;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  13) 27,090–27,100 MHz, e.r.p 100 mW;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  14) 27,140–27,150 MHz, e.r.p. 100 mW;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  15) 27,190–27,200 MHz, e.r.p. 100 mW;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  2) 34,995–35,225 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz, ainult lendavate mudelite juhtimisseadmed;
  3) 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz ja 40,695 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz;
  4) 70,140–70,300 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 25 kHz.

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid mudeli juhtimisseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220.

§ 40.  Nõuded induktiivseadme kasutamisele

  (1) Induktiivseade on auto immobilaiser, isiku ja looma identifitseerimissüsteem, häiresüsteem, kaablidetektor, saastekontroller, juhtmeta heliedastusseade, juurdepääsu kontrollseade, lähedussensor, vargusvastane seade, andmeside käsiseade, hääle identifikaator, juhtmeta juhtimissüsteem, automaatne teelõivu seade ja muu samalaadne seade.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad magnetvälja tugevused 10 m kaugusel induktiivseadmest ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 9,000–90,000 kHz, 72 dBµA/m;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  2) [Kehtetu – RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  3) [Kehtetu – RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  4) 90–119 kHz, 42 dBµA/m;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  5) 119–135 kHz, 66 dBµA/m;
  6) 135–140 kHz, 42 dBµA/m;
  7) 140–148,5 kHz, 37,7 dBµA/m;
  8) 148,5 kHz–5000 kHz, –15 dBµA/m sagedusribas laiusega 10 kHz, laiemate sagedusribade kui 10 kHz korral on lubatud suurim väljatugevus –5 dBµA/m;
  9) 400–600 kHz, –8 dBµA/m, ettenähtud ainult raadiosageduslikele identifitseerimisseadmetele;
  10) 3155–3400 kHz, 13,5 dBµA/m;
  11) 5000 kHz – 30 MHz, –20 dBµA/m sagedusribas laiusega 10 kHz, laiemate sagedusribade kui 10 kHz korral on lubatud suurim väljatugevus –5 dBµA/m;
  12) 6765–6795 kHz, 42 dBµA/m;
  13) 7400–8800 kHz, 9 dBµA/m;
  14) 10,2–11 MHz, 9 dBµA/m;
  15) 13,553–13,567 MHz, 42 dBµA/m;
  16) 13,553–13,567 MHz, 60 dBµA/m, ettenähtud ainult raadiosagedusliku identifitseerimis- ja avariihäireseadmele (Emergency Alert Systems – EAS);
  17) 26,957–27,283 MHz, 42 dBµA/m.

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid induktiivseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50364, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330 ja EN 302 291 (ainult lõike 2 punktis 16 sätestatud induktiivseadmete jaoks).

§ 41.  Nõuded raadiomikrofoni ja kuuldeaparaadi kasutamisele

  (1) Raadiomikrofoni kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 37,6–38,6 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz;
  2) 174–216 MHz, e.r.p. 50 mW;
  3) 470–862 MHz, e.r.p. 50 mW;
  4) 863–865 MHz, e.r.p. 10 mW;
  5) 1785–1800 MHz, e.i.r.p. 20 mW, kehale kinnitataval raadiomikrofonil (body worn microphone) lubatud e.i.r.p. 50 mW.

  (2) Kuuldeaparaadi kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 169,400–169,475 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm 50 kHz;
  2) 169,400–174,000 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz;
  3) 169,4875–169,5875 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm 50 kHz;
  4) 173,350–174,770 MHz, e.r.p. 2 mW, kanalisamm 50 kHz.

  (3) Kuuldeaparaadi kasutamisel raadiosagedusalas 174,000–174,770 MHz tuleb arvestada raadiohäirete tekke võimalusega ringhäälingusaatja poolt.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiomikrofoni ja kuuldeaparaadi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) kuuldeaparaadi ja lõike 1 punktides 1–3 sätestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 422;
  2) lõike 1 punktis 4 sätestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 422 ja EN 301 357;
  3) lõike 1 punktis 5 sätestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 422 ja EN 301 840.

§ 42.  Nõuded raadiosagedusliku identifitseerimisseadme kasutamisele

  (1) Raadiosageduslik identifitseerimisseade on automaatne kauba identifitseerimisseade, vara jälgimis- ja jälitamissüsteemi seade, häireseade, saastekontroller, isikutuvastusseade, juurdepääsu kontrollseade, lähedussensor, vargusvastane seade, asukoha määramissüsteemi seade, andmeside käsiseade ja juhtimissüsteemi seade. Muud raadiosageduslikku identifitseerimisseadet võib kasutada vastavates paragrahvides esitatud nõuete kohaselt.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 865–865,6 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 200 kHz;
  2) 865,6–867,6 MHz, e.r.p. 2 W, kanalisamm 200 kHz;
  3) 867,6–868 MHz, e.r.p. 500 mW, kanalisamm 200 kHz;
  4) 2446–2454 MHz, e.i.r.p. 500 mW;
  5) 2446–2454 MHz, e.i.r.p. 4 W, töötsükkel kuni 15% iga 200 millisekundi perioodi vältel, ainult siseruumides.

  (3) Lõike 2 punktis 5 esitatud raadiosagedusalas ja tingimustel töötava seadme kasutamisel võimsustasemel üle 500 mW tuleb lähtuda järgmistest kasutamistingimustest:
  1) peab kasutama modulatsioonitüüpi FHSS;
  2) seade peab olema varustatud võimsuse automaatjuhtimisega kiirgusvõimsuse vähendamiseks kuni 500 mW-ni seadme kasutamisel väljaspool siseruume;
  3) seadme kasutamisel siseruumides ei tohi kiirgus 10 m kaugusel väljaspool ehitist ületada ekvivalentse 500 mW raadiosagedusliku identifitseerimisseadme poolt kiiratavat väljatugevust samal kaugusel. Kui ehitis koosneb mitmest valdusest, näiteks kauplustest kaubanduskeskuses, siis tuleb mõõtmistel võtta aluseks kasutaja valduse piir ehitises.

  (4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusliku identifitseerimisseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks:
  1) lõike 2 punktides 1 kuni 3 sätestatud raadiosagedusliku identifitseerimisseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 208;
  2) lõike 2 punktides 4 ja 5 sätestatud raadiosagedusliku identifitseerimisseadmele EN 60950, EN 50 371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440.

§ 43.  Nõuded juhtmeta meditsiiniseadmete kasutamisele

  (1) Aktiivse meditsiinilise implantaadi kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 9–315 kHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel seadmest 30 dBµA/m, töötsükkel 10%;
  2) 315–600 kHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel seadmest –5 dBµA/m töötsükkel 10%, ettenähtud ainult looma implantaadina;
  3) 12,5–20 MHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel seadmest –7 dBµA/m, töötsükkel 10%, ettenähtud kasutamiseks siseruumides looma implantaadina;
  4) 30–37,5 MHz, e.r.p. 1 mW, töötsükkel 10%, membraanimplantaat vererõhu mõõtmiseks;
  5) 401–402 MHz, e.r.p. 25 µW, töötsükkel 0,1% või LBT (Listen Before Talk), kanalisamm 25 kHz, individuaalsaatjal on lubatud kanalisammu suurendamine kuni 100 kHz-ni naaberkanalite arvel;
  6) 402–405 MHz, e.r.p. 25 µW, kanalisamm 25 kHz, individuaalsaatjal on lubatud kanalisammu suurendamine naaberkanalite arvel kuni 300 kHz-ni;
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]
  7) 405–406 MHz, e.r.p. 25 µW, töötsükkel 0,1% või LBT, kanalisamm 25 kHz, individuaalsaatjal on lubatud kanalisammu suurendamine kuni 100 kHz-ni naaberkanalite arvel.

  (11) Lõike 1 punktis 6 sätestatud seade võib kasutada teisi raadiospektrile juurdepääsu ja häirevähendamise meetmeid, sealhulgas 300 kHz – st laiemat kanalisammu kui rakendatakse häirevähendamise meetmeid, mis tagavad vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud meetmetega, et tagada muude kasutajate ja eelkõige meteoroloogiliste raadiosondide töö.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

  (2) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõike 1 punktis 1 sätestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-31 ja EN 302 195;
  2) lõike 1 punktis 2 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 536;
  3) lõike 1 punktis 3 sätestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 330;
  4) lõike 1 punktis 4 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-31 ja EN 302 510;
  5) lõike 1 punktides 5 ja 7 sätestatud seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-29 ja EN 302 537;
  6) lõike 1 punktis 6 sätestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-27 ja EN 301 839.

§ 44.  Nõuded juhtmeta audioseadme kasutamisele

  (1) Juhtmeta audioseade on juhtmeta valjuhääldi ja peatelefon kantavale või sõidukis kasutatavale CD-, kassett-, raadiovastuvõtu-, telefoni- või muule samalaadsele seadmele.

  (2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
  1) 87,5–108,0 MHz, e.r.p. 50 nW, kanalisamm 200 kHz;
  2) 863–865 MHz, e.r.p. 10 mW;
  3) 864,8–865,0 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz, ettenähtud ainult kitsaribalise analoogtehnoloogial põhineva heliülekandeseadmena, sealhulgas ukseavamissüsteemi ja elektroonilise lapsevalvurina (baby voice monitor);
  4) 1795–1800 MHz, e.r.p. 20 mW.

  (3) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
  1) lõike 2 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud juhtmeta audioseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja EN 301 357;
  2) lõike 2 punktis 3 sätestatud juhtmeta audioseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja EN 300 220.

9. peatükk ULTRALAIRIBA LÄHITOIMESEADMED 

§ 45.  Ultralairiba seade

  (1) Ultralairiba seade (equipment using ultra-wideband technology) on lähitoimeseade, mis suudab informatsiooni edastamise eesmärgil kiirata ja vastu võtta raadiosagedustel levivat elektromagnetlainet, mis on hajutatud rohkem kui 50 MHz laiusega raadiosagedusalas ja mis võib kattuda teistele raadioside teenistustele eraldatud raadiosagedusaladega.

  (2) Ümbritsevasse keskkonda kiirguv (radiated into air) signaal on §-des 47 ja 48 sätestatud ultralairiba seadme poolt kiiratava signaali osa, mis ei neeldu varjestuses või uuritavas materjalis.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 46.  Nõuded ultralairiba seadme kasutamisele raadiosagedusalas alla 10,6 GHz

  (1) Ultralairiba seadet kasutatakse siseruumides. Ultralairiba seadme kasutamisel välistingimustes ei tohi ultralairiba seadet kinnitada kohtkindlate seadmete, infrastruktuuri, kohtkindla välisantenni, direktiivi 70/156/EMÜ kohase mootorsõiduki ja Euroopa Komisjoni määruse 91/2003 kohase raudteeveeremi külge.

  (2) Ultralairiba seadmete kasutamisel täiendavate häirevähendamismeetmete (additional mitigation technics) puudumisel on lubatud järgmises tabelis toodud suurimad väärtused:

Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p.
spektraaltiheduse keskväärtus
(dBm/MHz)
Suurim e.i.r.p.
spektraaltiheduse tippväärtus
(dBm/50 MHz)
alla 1,6 GHz –90,0 –50,0
1,6 kuni 2,7 GHz –85,0 –45,0
2,7 kuni 3,4 GHz –70,0 –36,0
3,4 kuni 3,8 GHz –80,0 –40,0
3,8 kuni 4,2 GHz –70,0 –30,0
4,2 kuni 4,8 GHz –41,3 0,0
4,8 kuni 6,0 GHz –70,0 –30,0
6,0 kuni 8,5 GHz –41,3 0,0
8,5 kuni 10,6 GHz –65,0 –25,0
üle 10,6 GHz –85,0 –45,0

  (3) Alates 1. jaanuarist 2011. a on täiendavate häirevähendamismeetmete puudumisel ultralairiba seadmetel lubatud raadiosagedusalas 4,2 kuni 4,8 GHz suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –70,0 dBm/MHz ja suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus –30,0 dBm/50 MHz.

  (4) Ultralairiba seadmetel on lubatud kasutada raadiosagedusi ka lõigetes 2 ja 3 sätestatust erinevate e.i.r.p. väärtustega tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid täiendavaid häirevähendamismeetmeid. Eeldatavalt tagavad sama kaitstuse taseme järgmised täiendavad häirevähendamismeetmed:
  1) «lühike töötsükkel» (low duty cycle) – raadiosagedusalas 3,1 kuni 4,8 GHz suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –41,3 dBm/MHz ja suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus 0 dBm/50 MHz, töötsükkel 0,5% ühes tunnis ja 5% ühes sekundis ning signaali maksimaalne kestus 5 millisekundit;
  2) «tuvasta ja väldi» (detect and avoid) – raadiosagedusalades 3,1–4,8 GHz ja 8,5–9,0 GHz suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –41,3 dBm/MHz ning suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus 0 dBm/50 MHz, tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud «tuvasta ja väldi» häirevähendamismeedet.

  (5) Ultralairiba seadmeid on lubatud kasutada mootor- või raudteesõidukites lõigetes 2 ja 3 sätestatud e.i.r.p. väärtustega järgmistel tingimustel:
  1) raadiosagedusalades 4,2–4,8 GHz ja 6,0–8,5 GHz on suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –53,3 dBm/MHz;
  2) punktis 1 sätestatud seadme lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus on –41,3 dBm/MHz tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud häirevähendamismeetmeid või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid häirevähendamismeetmeid ning seade on varustatud raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahendiga vähemalt 12 dB ulatuses;
  3) alates 1. jaanuarist 2011. a on raadiosagedusalas 4,2 kuni 4,8 GHz suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –70,0 dBm/MHz.

  (6) Ultralairiba seadmeid on lubatud kasutada mootor- või raudteesõidukites ka lõikes 5 sätestatust erinevate e.i.r.p. väärtustega tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid täiendavaid häirevähendamismeetmeid. Eeldatavalt tagavad sama kaitstuse taseme järgmised täiendavad häirevähendamismeetmed:
  1) «lühike töötsükkel» – raadiosagedusalas 3,1 kuni 4,8 GHz on lubatud mootor- või raudteesõidukites kasutada ultralairiba seadmeid lõike 4 punktis 1 sätestatud tingimustel;
  2) «tuvasta ja väldi» – raadiosagedusalades 3,1–4,8 GHz ja 8,5–9,0 GHz on lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –53,3 dBm/MHz. Tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud «tuvasta ja väldi» häirevähendamismeedet ning seade on varustatud raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahendiga vähemalt 12 dB ulatuses, on suurim lubatud e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –41,3 dBm/MHz.

  (7) Asjakohased harmoneeritud standardid ultralairiba seadme nõuetele vastavuse eeldamiseks on: EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-33, EN 302 065, EN 302 500.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

§ 47.  Nõuded pinnase sondeerimisradari ja seina sondeerimisradari kasutamisele

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid pinnase sondeerimisradar (edaspidi GPR seade) ja seina sondeerimisradar (edaspidi WPR seade) järgmises tähenduses:
  1) GPR seade on elektromagnetvälja häiringusensor, mis on ette nähtud töötamiseks maapinnaga kontaktis olles või mitte kaugemal maapinnast kui 1 m, eesmärgiga määrata kindlaks maasisese objekti kujutis või maapinna füüsikalised omadused;
  2) WPR seade on elektromagnetvälja häiringusensor, mis on ette nähtud seinas sisalduvate objektide asukoha avastamiseks või seina füüsiliste omaduste määramiseks. Sein antud paragrahvi mõistes on reaalne rajatis, silla külg, kaevanduse sein või muu rajatis, mis on piisavalt tihe ja piisavalt paks, et neelata enamus WPR seadme kiirgusenergiast.

  (2) GPR ja WPR seade peavad olema kavandatud töötama kontaktis maapinna või seinaga või nende vahetus läheduses ja seadme kiirgus suunatakse otse maapinda või seina.

  (3) GPR ja WPR seadme kasutatav raadiosagedusala on 30,0 MHz kuni 12,4 GHz.

  (4) GPR ja WPR seadmel peab olema deaktiveerimise seadeldis, mis käivitub, kui GPR või WPR seadet ei kasutata nõuetekohaselt. Deaktiveerimise seadeldise kasutamine peab tagama vähemalt samaväärse tulemuse direktiivi 1999/5/EÜ aluses harmoneeritud standardis kirjeldatud deaktiveerimise seadeldise kasutamisega.

  (5) GPR ja WPR seadme kasutamisel on lubatud järgmises tabelis toodud ümbritsevasse keskkonda kiirguva signaali suurimad väärtused:
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse
keskväärtus
(dBm/MHz)
Suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse
tippväärtus
alla 230 MHz –65,0 44,5 dBm/120 kHz
230 kuni 1000 MHz –60,0 –37,5 dBm/120 kHz
1000 kuni 1600 MHz –65,0 –30 dBm/MHz
1600 kuni 3400 MHz –51,3 –30 dBm/MHz
3400 kuni 5000 MHz –41,3 –30 dBm/MHz
5000 kuni 6000 MHz –51,3 –30 dBm/MHz
üle 6000 MHz –65,0 –30 dBm/MHz

  (6) Kosmoseside raadionavigatsiooni teenistuse (RNSS – Radio Navigation Satellite Service) töötamisel raadiosagedusalades 1164–1215 MHz ja 1559–1610 MHz on nendes raadiosagedusalades lubatud GPR ja WPR seadme suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –75 dBm/kHz.

  (7) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-32 ja EN 302 066.

§ 48.  Nõuded UWB ehitusmaterjalide analüüsi seadme kasutamisele

  (1) UWB ehitusmaterjali analüüsi seade on välja häiringusensor, mis on ette nähtud hoone konstruktsioonis olevate objektide asukoha tuvastamiseks või ehitusmaterjali füüsikaliste omaduste kindlaksmääramiseks.

  (2) Kasutatav raadiosagedusala on 2,2–8,5 GHz.

  (3) UWB ehitusmaterjali analüüsi seadme kasutamisel on lubatud järgmises tabelis toodud ümbritsevasse keskkonda kiirguva signaali suurimad väärtused:

Raadiosagedusala Suurim e.i.r.p.
spektraaltiheduse keskväärtus
(dBm/MHz)
Suurim e.i.r.p.
spektraaltiheduse tippväärtus
(dBm/50 MHz)
alla 1,73 GHz –85 –45
1,73 kuni 2,2 GHz –65 –25
2,2 kuni 2,5 GHz –50 –10
2,5 kuni 2,69 GHz –65 –25
2,69 kuni 2,7 GHz –55 –15
2,7 kuni 3,4 GHz –82 –42
3,4 kuni 4,8 GHz –50 –10
4,8 kuni 5 GHz –55 –15
5 kuni 8 GHz –50 –10
8 kuni 8,5 GHz –70 –30
üle 8,5 GHz –85 –45

  (4) UWB ehitusmaterjali analüüsi seadmeid on lubatud kasutada ka lõikes 3 sätestatust erinevate e.i.r.p. väärtustega tingimusel, et kasutatakse direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites kirjeldatud või muid vähemalt samaväärset kaitstust tagavaid täiendavaid häirevähendamismeetmeid. Eeldatavalt tagavad sama kaitstuse taseme järgmised tingimused:
  1) raadiosagedusalas 1,215–1,73 GHz lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –70 dBm/MHz;
  2) raadiosagedusalas 2,5–2,69 GHz lubatud suurim e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus –50 dBm/MHz.

  (5) Raadioastronoomia teenistuse (Radio Astronomy Service) kaitseks raadiosagedusalades 2,69–2,7 GHz ja 4,8–5,0 GHz on nendes raadiosagedusalades lubatud kogu kiirgusvõimsuse spektraaltihedus kuni –65 dBm/MHz nagu on kirjeldatud direktiivi 1999/5/EÜ alustes harmoneeritud standardites.

  (6) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 302 435, EN 302 498.
[RTL 2010, 20, 359 - jõust. 24.04.2010]

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 49.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json