Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 16, 89

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 „Võrgueeskiri” muutmine

Vastu võetud 15.04.2010 nr 52

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 42 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruses nr 184 «Võrgueeskiri» (RT I 2003, 49, 347; 2007, 37, 255) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 171 järgmises sõnastuses:

«(171) Tarbimiskoht käesoleva määruse tähenduses on turuosalise elektripaigaldise liitumispunkt või kogum liitumispunkte, mis on turuosalise elektripaigaldise kaudu omavahel elektriliselt ühendatud.»;

2) 7. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 46 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse 81. peatükiga järgmises sõnastuses:

«81. peatükk
AVATUD TARNIJA VAHETAMINE

1. jagu
Tarbimiskohaga seotud osalise vahetamine

§ 621. Avatud tarnijate nimekiri

Süsteemihaldur avaldab oma veebilehel avatud tarnijate nimekirja, milles on järgmised andmed:
1) avatud tarnija nimi;
2) asukoha aadress ja tegevuskoht;
3) sidevahendite numbrid;
4) äriregistri kood;
5) avatud tarnija unikaalne identifitseerimiskood (edaspidi EIC-kood).

§ 622. Avatud tarnija vahetamine tarnelepingu katkemiseta

(1) Avatud tarnet saab ühes tarbimiskohas osutada üks tarnija, kes on turuosalise avatud tarnija «Elektrituruseaduse» § 44 lõike 1 mõistes. Määratud tarnet saab osta mitme müüja käest samal ajal.

(2) Turuosaline saab avatud tarnijat vahetada tarbimiskoha mõõtepunkti kohta sõlmitud võrgulepingu alusel, kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed on õiged.

(3) Kui turuosaline sõlmib lepingu uue avatud tarnijaga, esitab see vähemalt 21 päeva enne soovitud tarnijavahetust asjaomasele võrguettevõtjale järgmised andmed:
1) turuosalise identifikaator; füüsilise isiku puhul on see isikukood ja avatud tarnija EIC-kood ning juriidilise isiku puhul äriregistri kood ja avatud tarnija EIC-kood;
2) uue avatud tarnija äriregistri kood ja EIC-kood;
3) tarbimiskoha mõõtepunkti EIC-kood või -koodid, kui mõõtepunkte on tarbimiskohas mitu. Mõõtepunkti EIC-koodi aluseks on sümbolikombinatsioon, mille on võrguettevõtjale andnud süsteemihaldur. Võrguettevõtja muudab mõõtepunkti koodi süsteemihalduri kehtestatud vormi järgides nii, et igal mõõtepunktil oleks unikaalne EIC-kood;
4) avatud tarnija vahetumise aeg.

(4) Võrguettevõtja kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete saamisest alates viie tööpäeva jooksul, kas lõikes 2 nimetatud tingimused on täidetud. Kui tingimused on täitmata, siis tarnija ei vahetu. Võrguettevõtja teatab tingimuste täitmisest või täitmata jätmisest uuele avatud tarnijale viivitamata ning tingimuste täitmise korral esitab talle mõõtepunkti või mõõtepunktide andmed süsteemihalduri veebilehel esitatud vormis. Võrguettevõtja teatab endisele avatud tarnijale uue avatud tarnija valimisest viivitamata.

(5) Avatud tarnija vahetub kalendrikuu vahetusel kell 00.00.

(6) Kui elektrienergiat mõõdetakse kombineeritult perioodimõõtmisseadme ja tüüpkoormusgraafiku alusel, määrab võrguettevõtja avatud tarnija vahetumise aja elektriarvesti näidu, kasutades perioodimõõtmisseadet ja tüüpkoormusgraafikut. Näit arvatakse senise lepingu lõppemise ja uue tarnelepingu alguse näiduks.

(7) Kui elektrienergiat mõõdetakse kaugloetava arvestiga, fikseerib võrguettevõtja elektriarvesti näidu avatud tarnija vahetumise ajal ning see näit arvatakse senise lepingu lõppemise ja uue tarnelepingu alguse näiduks.

§ 623. Tarbija vahetumine

(1) Tarbija vahetumise korral sõlmib uus tarbija oma tarbimiskoha mõõtepunkti kohta võrgulepingu ning avatud tarne lepingu. Ühe tarbimiskoha kohta saab sõlmida ühe avatud tarne lepingu ja ühe võrgulepingu.

(2) Avatud tarnija esitab võrguettevõtjale § 622 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud informatsiooni ja teatab avatud tarne lepingu jõustumise päeva.

§ 624. Bilansihalduri vahetumine

(1) Avatud tarnija teatab võrguettevõtjale bilansihalduri vahetumisest vähemalt 21 päeva ette.

(2) Avatud tarnija võib bilansihalduri vahetada kalendrikuu vahetudes.

§ 625. Võrguettevõtja vahetumine

(1) Kui võrguettevõtja teeninduspiirkonna muutmise tulemusel satub turuosalise liitumispunkti asukoht teise võrguettevõtja teeninduspiirkonda, teatab võrguteenust osutav võrguettevõtja sellest vähemalt 30 päeva ette:
1) avatud tarnijale, kes osutab avatud tarne teenust liitumispunktis, mille suhtes võrguettevõtja vahetub;
2) turuosalisele, kelle võrguettevõtja vahetub;
3) võrguettevõtja nimetatud müüjale.

(2) Teeninduspiirkonna muutmisest alates kehtivad turuosalise kohta uue võrguettevõtja võrguteenuste osutamise tüüptingimused ja võrgutasud.

§ 626. Elektrienergia müük avatud tarne lepingu katkemise korral

(1) Võrguettevõtja avaldab avatud tarne lepingu katkemise korral rakendatavad tüüptingimused oma veebilehel.

(2) Kui turuosalise avatud tarne leping katkeb ja võrguettevõtja osutab talle avatud tarne teenust «Elektrituruseaduse» § 44 lõike 41 kohaselt, teatab ta sellest turuosalisele viivitamata, kuid hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on lepingu katkemisest teada saanud.

(3) Avatud tarne lepingu katkemise korral vahetub avatud tarnija lepingu katkemise päeval kell 00.00.

(4) Kui pärast avatud tarne lepingu katkemist sõlmitakse uus avatud tarne leping, vahetub avatud tarnija uue lepingu sõlmimisele järgneval päeval kell 00.00.

2. jagu
Turuosaliste andmevahetus

§ 627. Avatud tarnega seotud andmevahetus

(1) Võrguettevõtja teeb asjaomase tarbimiskoha avatud tarnijale iga kuu viiendaks päevaks eelmise kalendrikuu kohta kättesaadavaks järgmised andmed:
1) tarbimiskoha mõõtepunkti EIC-kood;
2) igal kauplemisperioodil võrgust võetud elektrienergia kogus;
3) igal kauplemisperioodil võrku antud elektrienergia kogus.

(2) Avatud tarnija soovi korral teeb võrguettevõtja talle igal tööpäeval eelmise päeva või päevade kohta kättesaadavaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud esialgsed andmed nende mõõtepunktide kohta, kus mõõtmine toimub kauglugemise teel.

§ 628. Andmevahetuse vorm

(1) Süsteemihaldur avaldab oma veebilehel andmevahetuse vormi ja andmevahetuse kirjelduse.

(2) Võrguettevõtja avaldab oma veebilehel turuosaliste andmevahetuseks vajaliku e-posti aadressi ja telefoninumbri.»

Peaminister Andrus ANSIP
Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json