Teksti suurus:

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I 2010, 16, 90

Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.04.2010 nr 53

Määrus kehtestatakse «Hasartmängumaksu seaduse» § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Hasartmängumaksu seaduse» § 7 lõike 2 punktis 2 sätestatud laekumistest teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektidele, olümpiaettevalmistusprojektidele ja teistele spordiprojektidele, hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puuetega inimestega seotud projektidele ja kultuuriprojektidele toetuse (edaspidi toetus) taotlemist ja andmist ning saadud toetuse kasutamist ja tagasinõudmist.

§ 2. Taotluse esitamine toetuse saamiseks

 (1) Toetuse taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse järgmiselt:
 1) kultuuriprojektide ning olümpiaettevalmistus- ja teiste spordiprojektide toetamise taotlus – Kultuuriministeeriumile;
 2) laste-, noorte-, teadus- ja haridusprojektide toetamise taotlus – Haridus- ja Teadusministeeriumile;
 3) hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamise taotlus – Sotsiaalministeeriumile.

 (2) Taotlus esitatakse lõikes 1 nimetatud ministeeriumile (edaspidi ministeerium) iga kuu viimaseks tööpäevaks (edaspidi taotluste esitamise tähtpäev).

 (3) Taotlemisel esitatakse järgmised dokumendid:
 1) taotlus määruse lisas esitatud vormil;
 2) projekti oma- või kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid, välja arvatud lõike 1 punktis 1 nimetatud projektide puhul;
 3) taotluse allkirjastaja esindusõigust tõendava dokumendi koopia, välja arvatud juhul, kui esindusõigus tuleneb seadusest.

 (4) Oma- või kaasfinantseeringut tõendab taotleja või muu isiku kinnituskiri või majandus- või kutsetegevuses tegutseva kaasfinantseerija garantiikiri.

 (5) Taotluse võib esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna või Hasartmängumaksu Nõukogu (edaspidi nõukogu) veebilehel taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas.

 (6) Toetust ei anta, kui:
 1) kulu on tekkinud enne toetuse andmise otsust;
 2) taotleja on sama kulu hüvitamiseks juba toetust saanud;
 3) varem antud toetuse kasutamise aruanne on tähtpäevaks esitamata või ei ole esitatud nõuetekohaselt;
 4) tagasinõutud ja tagasimaksmisele kuuluv toetus on tähtaja jooksul tagastamata.

§ 3. Taotluste menetlemine

 (1) Ministeerium kontrollib taotlemisel esitatud dokumentide nõuetekohasust ning koostab põhjendatud arvamuse taotluse vastavuse kohta lõikes 2 nimetatud juhendile. Ministeerium esitab nõuetekohaselt esitatud taotluste kohta koostatud koondtabeli, mis sisaldab põhjendatud arvamust toetuse andmise ning selle suuruse või toetuse andmisest keeldumise kohta, koos taotlustega nõukogule 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva.

 (2) Taotluste hindamiseks koostatakse juhend, mille kiidab eelnevalt heaks nõukogu ministeeriumi ettepanekul. Juhendis määratakse kindlaks vähemalt toetuse andmise prioriteetsed valdkonnad ja tegevused ning taotlejad.

 (3) Nõukogu vaatab läbi ministeeriumi esitatud materjalid ja teeb otsuse toetuse andmise ja selle suuruse või toetuse andmisest keeldumise kohta kahe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva.

 (4) Nõukogu otsus vormistatakse nõukogu koosoleku protokollina, mis esitatakse ministeeriumile elektrooniliselt hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval. Protokoll, mis sisaldab vähemalt taotleja nime ja projekti nimetust ning antava toetuse summat, avalikustatakse nõukogu ja ministeeriumi veebilehel. Veebilehel avalikustamisega loetakse taotleja toetuse andmise või andmata jätmise otsusest teavitatuks. Taotleja võib tutvuda oma taotluse kohta tehtud otsusega ministeeriumis kohapeal või esitada ministeeriumile teabenõude.

§ 4. Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine

 (1) Taotlejaga, kelle taotlus rahuldati (edaspidi toetuse saaja), sõlmib ministeerium toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping), millele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduses», käesolevas määruses ja iga-aastases riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingule kehtestatud nõudeid ja korda.

 (2) Ministeerium näeb lepingus ette muu hulgas järgmised toetuse saaja kohustused:
 1) toetust kasutatakse lepingus nimetatud sihtotstarbel ja tingimustel;
 2) nõutud teave ja aruanded toetuse kasutamise kohta ning vajaduse korral kulu teket ja tasumist tõendavad dokumendid esitatakse ministeeriumile tähtaegselt;
 3) toetuse saaja võimaldab ministeeriumil kontrollida kogu projekti, osutades seejuures kaasabi.

 (3) Ministeerium saadab lepingu toetuse saajale allkirjastamiseks 30 kalendripäeva jooksul nõukogu otsuse tegemise päevale järgnevast päevast arvates.

 (4) Ministeerium esitab toetuse saajaga sõlmitud lepingu koopia viie tööpäeva jooksul pärast toetuse saajaga lepingu sõlmimise päeva Rahandusministeeriumile e-postiga.

 (5) Nõukogu tunnistab ministeeriumi ettepanekul toetuse andmise otsuse kehtetuks, kui toetuse saaja ei ole:
 1) pärast nõukogu otsust esitanud vajaduse korral uuendatud eelarvet ministeeriumile 21 kalendripäeva jooksul;
 2) tagastanud allkirjastatud lepingut kahe kuu jooksul alates selle ministeeriumilt saamisest.

§ 5. Toetuse väljamaksmine ja kasutamise kontrollimine

 (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja, arvestades iga-aastases riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldise väljamaksmisele esitatavaid nõudeid, lepingus kokku lepitud korras ettemaksena enne kulude tegemist või pärast tegevuste teostamist.

 (2) Lepingus nähakse ette kulude kohta aruande (edaspidi aruanne) ministeeriumile esitamise tähtpäev ja kord. Aruande vorm on kättesaadav ministeeriumi veebilehel.

 (3) Kui toetuse saaja viib projekti ellu ja kulud vastavad lepingus märgitud toetatavatele tegevustele ja tingimustele, maksab ministeerium toetuse välja täielikult või osaliselt, kui toetust makstakse välja ositi vastavalt projekti teostamise kavale. Kui toetuse saaja on projekti ellu viinud ja kulud vastavad lepingus märgitud toetatavatele tegevustele ja tingimustele, loeb ministeerium ettemakstud toetuse nõuetekohaselt ärakasutatuks.

 (4) Lepingus nähakse ette, et ministeeriumil on õigus kontrollida toetuse saaja esitatud aruannete õigsust ja toetuse lepingus nimetatud eesmärgil kasutamise sihipärasust. Sealhulgas tuleb lepingus ette näha, et ministeeriumil on õigus:
 1) kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid ja dokumente nii toetuse kui ka oma- ja kaasfinantseeringu korral;
 2) saada toetuse saajalt kirjalikke ja suulisi seletusi;
 3) viibida toetuse saaja ruumides ja territooriumil, mis on seotud projekti elluviimisega.

§ 6. Toetuse tagasinõudmine

 (1) Lepingus nähakse ette, et ministeeriumil on õigus nõuda toetus osaliselt või tervikuna tagasi, kui:
 1) tegevus, mille jaoks toetus anti, on toetuse saajal ellu viimata või ei ole täielikult ellu viidud;
 2) ilmneb asjaolu, mille tõttu projekti elluviimine ei ole otstarbekas või see on võimatu;
 3) toetuse saaja ei ole toetust kasutanud sihipäraselt lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;
 4) projektis kirjeldatud eesmärki ei ole saavutatud;
 5) toetuse saaja on esitanud ebaõigeid või puudulikke andmeid ning õigete ja piisavate andmete korral oleks toetuse andmise kohta tehtud teistsugune otsus;
 6) toetuse saaja ei ole täitnud projekti oma- või kaasfinantseeringuga seotud nõudeid;
 7) toetuse saaja ei võimalda või oluliselt raskendab ministeeriumil kontrolli teostamist;
 8) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet õigel ajal või ei ole täitnud muid lepingust tulenevaid kohustusi.

 (2) Ministeerium esitab toetuse saajale tagasinõude 90 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise alustest teadasaamise päevast arvates. Pärast lepingu lõppemist võib toetust tagasi nõuda kolme aasta jooksul.

 (3) Toetuse tagasinõudes esitatakse järgmised andmed:
 1) tagasinõudja nimi ja aadress;
 2) toetuse saaja nimi;
 3) lepingu number ja sõlmimise kuupäev;
 4) tagasinõude faktiline ja õiguslik alus;
 5) tagasinõutava toetuse ja leppetrahvi suurus ning tagasimaksmise tähtaeg;
 6) tagasimakseks vajalikud rekvisiidid, sealhulgas arvelduskonto number ja saaja nimi;
 7) muu oluline teave.

 (4) Lepingus nähakse ette ministeeriumi õigus küsida toetuse saajalt lepingu rikkumise korral leppetrahvi kuni 9% toetusest. Leppetrahvi tasumise nõude võib esitada lisaks toetuse tagasinõudele või ilma toetuse tagasinõuet esitamata.

§ 7. Toetuse tagasimaksmine ja ajatamine

 (1) Kasutamata toetus tuleb toetuse saajal tagastada ministeeriumile lepingus sätestatud ajaks ja korras.

 (2) Toetuse tagasinõudmisel võib ministeerium:
 1) põhjendatud juhtudel leppida kokku toetuse tagasinõude ajatamises kuni 12 kalendrikuuni;
 2) tasaarveldada toetuse tagasinõude sama projekti raames järgnevalt väljamakstavat toetuse summat vähendades;
 3) peatada toetuse väljamaksed samale või toetuse saaja teistele projektidele kuni tagasinõude täitmiseni, tasaarveldamiseni või ajatamiskokkuleppe saavutamiseni;
 4) jätta sama isiku edaspidised toetuse taotlused läbi vaatamata kuni tagasinõude täitmiseni, tasaarveldamiseni või ajatamiskokkuleppe saavutamiseni.

 (3) Ministeerium võib leppida kokku toetuse tagasimaksmise ajatamises, kui toetuse saaja esitab ministeeriumile toetuse tagasimaksmise ajatamiseks põhjendatud taotluse koos tagasimaksmise ajakavaga. Ministeerium võib enne nõusoleku andmist nõuda toetuse saajalt tagatist ja finantsseisu kajastavaid dokumente.

 (4) Ministeerium otsustab ajatamise võimalikkuse 21 kalendripäeva jooksul ajatamise taotluse saamise päevast arvates.

 (5) Ajatamiskokkuleppes nähakse ette tingimus, et kui toetuse saaja ei tasu osamakseid ajatamiskokkuleppes ette nähtud tähtaja jooksul ja summas, tuleb tagasimaksmata toetus täies ulatuses tagasi maksta 30 kalendripäeva jooksul esimese tasumata osamakse tasumistähtpäevast arvates.

§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määrus nr 81 «Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord» (RT I 2009, 27, 167) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Jürgen LIGI


Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.04.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01300.

Lisa