Teksti suurus:

III kaitsekategooria putukaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2010, 21, 374

III kaitsekategooria putukaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 19.04.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 «III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 1 punktide 8, 13, 14 ja 15 kohaselt III kaitsekategooriasse kuuluvate liikide rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna) ning suur-kuldtiiva (Lycaena dispar) isendite väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad püsielupaigad liikide soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  III kaitsekategooria putukaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine2

  (1) Valga maakonnas võetakse kaitse alla:
  1) Plika püsielupaik Puka vallas Plika külas;
  2) Prange püsielupaik Puka vallas Prange külas.

  (2) Lõikes 1 nimetatud püsielupaikade piirid on kantud kaardile, mis on esitatud määruse lisas3.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub piiranguvööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) jahipidamine ja kalapüük;
  2) teedel ja radadel sõidukiga sõitmine;
  3) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine Prange püsielupaigas;
  4) telkimine, lõkketegemine ja alla 20 inimesega rahvaürituste korraldamine maaomaniku loal eramaal või väljaspool eramaad kohas, mille valitseja on ettevalmistanud ja tähistanud;
  5) biotsiidide, taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine põllumaadel.

  (4) Püsielupaigas on keelatud uuendusraie, välja arvatud turberaie kaitseala valitseja nõusolekul.

  (5) Püsielupaiga valitseja loal on lubatud tee rajamine, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks.

  (6) Püsielupaigas on keelatud väljaspool teid ja radasid sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud järelevalve- ja päästetööl, liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel ja maatulundusmaal põllumajandustöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja valitsemise ning korraldamisega seotud töödel.

  ______________________________
1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003 lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 319 hõlmavad püsielupaigad Prange loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.
3 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json