Teksti suurus:

Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2015
Avaldamismärge:RTL 2010, 21, 375

Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 19.04.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 2 punkti 7 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi väike-konnakotka (Aquila pomarina) isendite väljaspool kaitsealasid asuvad püsielupaigad liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine 2

  (1) Ida-Virumaa maakonnas võetakse kaitse alla väike-konnakotka Uuetoa püsielupaik Mäetaguse vallas Metsküla külas.

  (2) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Kastja Kullamaa vallas Kastja külas ja Märjamaa vallas Teenuse külas;
  2) Laiküla Martna vallas Laiküla külas.

  (3) Lääne-Virumaa maakonnas võetakse kaitse alla väike-konnakotka Edru püsielupaik Rakke vallas Edru külas.

  (4) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Vaadimäe Räpina vallas Raigla külas ja Köstrimäe külas;
  2) Hinnomäe Valgjärve vallas Hauka külas.

  (5) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Koogiste Kehtna vallas Koogiste külas ja Saarepõllu külas;
  2) Laukna Märjamaa vallas Laukna külas;
  3) Inda Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva külas ja Inda külas;
  4) Sulu Märjamaa vallas Sulu külas.

  (6) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla väike-konnakotka püsielupaik Metsanurga-2 Laeva vallas Sinikülas.

  (7) Valga maakonnas võetakse kaitse alla väike-konnakotka Leebiku püsielupaik Põdrala vallas Kungi külas ja Leebiku külas.

  (8) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla väike-konnakotka Kuhjavere püsielupaik Suure-Jaani vallas Aimla külas.

  (9) Võru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Koemetsa Mõniste vallas Koemetsa külas;
  2) Perakonnu Mõniste vallas Tundu külas.

  (10) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas.3

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Püsielupaikades kehtib «Looduskaitseseaduses» määratud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (2) Väike-konnakotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse. Inda, Koemetsa ja Vaadimäe püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

  (3) Püsielupaika läbivatel teedel on lubatud inimeste viibimine ning sõidukitega sõitmine.

  (4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine ja kalapüük 1. septembrist 14. märtsini.

§ 5.  Sihtkaitsevöönd

  (1) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on lubatud inimeste viibimine, marjade ja seente korjamine 1. septembrist 14. märtsini. Muul ajal on inimeste viibimine lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel ning kaitstava loodusobjekti valitsejanõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (2) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on valitseja nõusolekul lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine.

§ 6.  Piiranguvöönd

  (1) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul aegjärkne ja häilraie tingimusel, et langi suurus ei ületa 2 ha.

  (2) Püsielupaiga piiranguvööndis on raied keelatud 15. märtsist 31. augustini.

  (3) Püsielupaiga piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu kui pinnas seda võimaldab.


1 EÜ Nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7–25) ja EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7–50).

2 Kõik püsielupaigad asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi. Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

3 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

Jaanus TAMKIVI
Minister

Rita ANNUS
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json