Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004.a määruse nr 68 „Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 21, 376

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004.a määruse nr 68 „Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 22.04.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 1 punktiga 1.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded» (RTL 2004, 41, 688; 2007, 47, 836) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/121/EÜ tekstiilinimetuste kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 19 23.01.2009, lk 29–48), muudetud direktiiviga 2009/121/EÜ (ELT L 242 15.09.2009, lk 13).»;

2) määruse lisa 1 täiendatakse punktiga 47 järgmises sõnastuses:

«47 Melamiin Kiud, mis koosneb vähemalt 85 massiprotsendi ulatuses melamiini derivaatide ristseotud makromolekulidest.»

3) määruse lisa 2 täiendatakse punktiga 47 järgmises sõnastuses:

«47 Melamiin 7,00».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 15. septembril.

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json