Teksti suurus:

Rahandusministri 22. juuni 2009. a määruse nr 42 „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 21, 379

Rahandusministri 22. juuni 2009. a määruse nr 42 „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks” muutmine

Vastu võetud 22.04.2010 nr 28

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel.

§ 1. Rahandusministri 22. juuni 2009. a määruses nr 42 «Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete edastamiseks» (RTL 2009, 50, 744) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks»;

2) paragrahvi 3 lahtri 2 «Kaubasaatja/Eksportija» kolmas lõik sõnastatakse järgmiselt:

«Kui kaup suunatakse välistöötlemise tolliprotseduurile, märgitakse lahtrisse välistöötlemise loa omaniku EORI number.»;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel on deklarant kohustatud koos impordi tollideklaratsiooniga esitama tollile kauba sooduspäritolu tõendava või muu sooduskohtlemisel nõutava dokumendi. Kui nimetatud dokument esitatakse impordi tollideklaratsiooni lisana andmetöötlussüsteemis, on deklarant kohustatud selle tollile säilitamiseks edastama impordi tollideklaratsiooni esitamisele järgneva kahe nädala jooksul. Kui deklarant soovib originaalallkirjaga arvedeklaratsiooni tagastamist, säilitab toll arvedeklaratsiooni kinnitatud koopia.»;

4) määrusesse lisatakse peatükk 31 järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
ELEKTRIENERGIA JA MAAGAASI DEKLAREERIMINE

§ 111. Erikord elektrienergia ja maagaasi deklareerimisel

(1) Elektriülekandeliine ja torujuhtmeid mööda toimetatava elektrienergia ja maagaasi kohta esitatakse tollideklaratsioon iga kuu 15. kuupäevaks sellele eelneva kuu impordi ja ekspordi kohta peetud arvestuse alusel.

(2) Elektrienergia või maagaasi käitaja raamatupidamine peab võimaldama tollil käitaja tegevust kontrollida.

(3) Elektrienergia ja maagaasi mõõtmisel peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud «Mõõteseaduse» alusel.»;

5) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Lihtsustatud deklaratsiooni ja kohapeal toimuvat tollivormistust ei kasutata ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 308a–308c kirjeldatud tariifikvootide haldamisel.»;

6) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tolli nõudmisel esitatakse tollile koos lisadeklaratsiooniga lihtsustatud deklaratsioon ja tollieeskirjades ette nähtud lisadokumendid.»;

7) lisa 2 sõnastatakse järgmiselt:

«Rahandusministri 22. juuni 2010. a määruse nr 42 «Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks»
lisa 2
(rahandusministri 22. aprilli 2010. a määruse nr 28 sõnastuses)

KAUBAKOODI RIIKLIKUD LISAKOODID

Lisakoodi esimene koht määrab ära lisakoodi liigi.

Riiklikud lisakoodide liigid on järgmised:

Q – kütuseaktsiis; X – alkoholiaktsiis; S – alkohol või biokütus; V – käibemaks; 5 – töödeldud põllumajandustooted (ekspordil).

Lisakood Lisakoodi kirjeldus
Q001 diislikütus
Q002 eriotstarbeline diislikütus
Q003 raske kütteõli
Q004 põlevkivikütteõli
X901 kääritatud jook «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 12 lõike 4 mõistes tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust
X903 kääritatud jook ATKEASi § 12 lõike 4 mõistes: tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10% mahust või ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 10% ja kuni 15% mahust
X905 muu alkohol ATKEASi § 12 lõike 6 mõistes tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust
X906 vein ATKEASi § 12 lõike 3 mõistes: viinamarjadest toodetud ainult kääritamise teel saadud toode (võib olla rikastatud) tegeliku alkoholisisaldusega kuni 15% mahust või viinamarjadest toodetud ainult kääritamise teel ilma rikastamata saadud toode tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18% mahust
X909 vahutav kääritatud jook ATKEASi § 12 lõike 4 mõistes: vahutav toode (pudelis seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal kinnis, või ülerõhuga vähemalt 3 baari) tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13% mahust või ainult kääritamise teel saadud vahutav toode tegeliku alkoholisisaldusega üle 13% ja kuni 15% mahust
X915 õlu ATKEASi § 12 lõike 2 mõistes: õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu
X919 vahutav vein ATKEASi § 12 lõike 3 mõistes: viinamarjadest toodetud ainult kääritamise teel saadud vahutav toode (pudelis seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal kinnis või ülerõhuga vähemalt 3 baari) tegeliku alkoholisisaldusega kuni 15% mahust
X920 vahetoode ATKEASi § 12 lõike 5 mõistes: vein, sealhulgas tegeliku alkoholisisaldusega kuni 22% mahust, mis pole hõlmatud koodidega X906 ja X919, või kääritatud jook tegeliku alkoholisisaldusega kuni 22% mahust, mis pole hõlmatud koodidega X901, X903 ja X909
S001 alkohol
S002 biokütus
V001 sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas sisalduv ravim, meditsiiniseade ja abivahend «Sotsiaalhoolekande seaduse» või «Ravikindlustuse seaduse» tähenduses
V002 muu kaup kui V001
5000 märgitakse vastav kombineeritud nomenklatuuri kood
5100 tõlvikud
5110 valmistatud ainult teraviljast,
- valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
-- kuni 0,95 massiprotsenti
5120 valmistatud ainult teraviljast,
- valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
-- 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti
5130 valmistatud ainult teraviljast,
- valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
-- 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti
5140 valmistatud ainult teraviljast,
- valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
-- üle 1,30 massiprotsendi
5200 terad:
- maisiterad, mille niiskussisaldust on vähendatud 72 massiprotsendini või alla selle
5210 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- kuni 0,87 massiprotsenti
5220 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- 0,87 kuni 0,99 massiprotsenti
5230 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- 0,99 kuni 1,15 massiprotsenti
5240 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- üle 1,15 massiprotsendi
5300 lõhnaainelisandiga
5310 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu kuni 80 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- kuni 0,75 massiprotsenti
5320 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- 0,75 kuni 0,83 massiprotsenti
5330 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- 0,83 kuni 0,93 massiprotsenti
5340 valmistatud ainult teraviljast:
- muudel juhtudel:
-- sisaldavad kõvanisu 80 massiprotsenti ja rohkem, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
--- üle 0,93 massiprotsendi
5400 teised tooted:
- puuvilja- või pähklilisandiga
5410 makaronitooted, mis ei ole valmistatud ainult teraviljast
5500 teised tooted:
- kakaolisandiga
5510 valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
- kuni 0,95 massiprotsenti
5520 valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
- 0,95 kuni 1,10 massiprotsenti
5530 valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
- 1,10 kuni 1,30 massiprotsenti
5540 valmistatud kõvanisust, võib sisaldada ka teisi teraviljasorte kuni 3 massiprotsenti, tuhasisaldus (kuivaine kaalu järgi)
- üle 1,30 massiprotsendi
5600 ainult sahharoosiga
5610 kakaosisaldus maksimaalselt 6%
5620 paisutatud riis, suhkrulisandita:
- kakaosisaldus maksimaalselt 6%
5630 paisutatud riis, suhkrulisandita:
- muudel juhtudel
5640 teised tooted:
- kakaosisaldus maksimaalselt 6%
5650 eelnevalt keedetud:
- kakaosisaldus maksimaalselt 6%
5660 eelnevalt keedetud:
- muudel juhtudel
5700 töödeldud toiduained, valmistatud rubriikides 0401–0404 nimetatud toodetest, sisaldavad kakaod alla 5 massiprotsendi, arvestatuna täiesti rasvavabalt
5710 kakaoga
5720 ilma vedelikuta (marinaadi/soolaveeta)
5730 vedelikuga (marinaadi/soolaveega)
5800 terad:
- muudel juhtudel
5810 linnaseõlu, mille tegelik alkoholisisaldus on kuni 0,5% mahust:
- valmistatud odra- või nisulinnastest, ei sisalda linnasteks töötlemata teravilja, riisi (või nende töötlemisest saadud tooteid) ega suhkrut (sahharoosi või invertsuhkrut)
5820 linnaseõlu, mille tegelik alkoholisisaldus on kuni 0,5% mahust:
- muudel juhtudel
5830 valmistatud sahharoosist
5840 valmistatud tärklisest
5850 kuivatatud ovoalbumiin, mõne muu valmistoote koostisosana
5860 kuivatatud ovoalbumiin, mitte mõne muu valmistoote koostisosana
5870 ovoalbumiin, mitte kuivatatud, muu valmistoote koostisosana
5880 ovoalbumiin, mitte kuivatatud, mitte mõne muu valmistoote koostisosana
5900 muudel juhtudel
5910 teised tooted:
- muudel juhtudel
5999 eksporditoetust töödeldud põllumajandustoodetele ei taotleta»;

8) lisa 4 sõnastatakse järgmiselt:

«Rahandusministri 22. juuni 2010. a määruse nr 42 «Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks»
lisa 4
(rahandusministri 22. aprilli 2010. a määruse nr 28 sõnastuses)

LIHTSUSTATUD KOODID ERISÄTETE ALUSEL IMPORDITAVALE KAUBALE

Kirjeldus Nõukogu
määrus
1186/2009,
artikkel
Protseduuri
lisakood,
Komisjoni
määrus
2454/93
Lihtsustatud
kood
füüsilisele isikule kuuluv kaup 3–22 C01–C04; C06 9910 1001 00
väikese väärtusega saadetis (kuni 150 eurot) 23–24 C07 9910 1002 00
mittekaubanduslik väikesaadetis ühelt eraisikult teisele eraisikule (kuni 45 eurot) 25–27 C08 9910 1003 00
tegevuse kolmandast riigist üleviimisel imporditav kaup; põllumajandustootja poolt imporditav kaup 28–34; 35–40 C09, C10,
4TA, 4TB
9910 1004 00
reisija isiklikus pagasis sisalduv mittekaubanduslikku laadi kaup (kuni 300 eurot); lennu- ja merereisijate isiklikus pagasis sisalduv mittekaubanduslikku laadi kaup (kuni 430 eurot) 41 4TC 9910 1005 00
uurimistööks vajalikud katseloomad ja bioloogilised või keemilised ained 53 C15 9910 1006 00
ravimite kvaliteedikontrolliks ette nähtud võrdlusained; rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted 59; 60 C18; C19 9910 1007 00
kaup heategevusühingutele 61–65 C20 9910 1008 00
katastroofiohvritele ette nähtud kaup 74–80 C26 9910 1009 00
teenetemärgid ja auhinnad; rahvusvahelise suhtlemisega saadud kingitused; monarhide ja riigipeade poolt kasutatav kaup 81; 82–84; 85 C27; C28; C29 9910 1010 00
kaubanduse edendamiseks imporditav kaup 86–94 C30, C31, C32 9910 1011 00
uuringute, analüüside või katsete tegemiseks imporditav kaup 95–101 C33 9910 1012 00
kaubasaadetised autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvale ühingule; turismialane kirjandus; mitmesugused dokumendid ja esemed 102; 103; 104 C34; C35; C36 9910 1013 00
mälestusmärkide materjalid, matusetarbed 112–113 C40, C41 9910 1014 00
diplomaatide kaup Viini konventsiooni alusel 128(1a) 4TD 9910 1015 00
NATOsse kuuluvate relvajõudude kaup (v.a Eesti relvajõud) ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ja liikmetele vajalik kaup, juhul kui NATOsse kuuluvad relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses 131(1) 4TN 9910 1016 00
nende tööliste kaubad, kes on töötanud väljaspool Euroopa Ühendust vähemalt kuus kuud 131(2) 4TI 9910 1017 00
julgeoleku- ja kaitseotstarbeline salastusmärkega kaup «Tolliseaduse»
§ 58
  9910 1019 00
tollimaksuga maksustatav kaup, mis saadetakse eraisikult eraisikule või reisija pagasis olev kaup, väärtusega kuni 700 eurot, mis maksustatakse 2,5%-lise ühtse tollimaksumääraga ja Nõukogu määrus
2658/87
   
- - 9% käibemaksumääraga     9920 1001 00
- - 20% käibemaksumääraga     9920 1002 00
- - 0% käibemaksumääraga     9920 1003 00

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 1. mail.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK