Teksti suurus:

Liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 17, 91

Liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 07.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2010. a otsusega nr 637

§ 1. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad «kasutada andmise või sõiduki kasutamise volikirja tähtaja lõppemisest» sõnadega «kasutamise ajal ja teise isiku poolt mootorsõiduki kasutamise lõppemisest»;

2) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

«(17) Kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi kasutamisel tuleb järgida mõõtemetoodika ja tootja kasutusjuhendi nõudeid. Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele kehtestab Vabariigi Valitsus liiklusjärelevalve teostamise korras.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 775 järgmises sõnastuses:

«§ 775. Liiklusseaduse § 7465 kohaldamine

Käesoleva seaduse § 11 lõikes 3 sätestatud nõude, mille kohaselt mootorsõiduki omanik või § 111 kohaselt vastutav kasutaja on kohustatud säilitama teisele isikule mootorsõiduki kasutada andmisel selle isiku andmeid sõiduki kasutamise ajal, täitmata jätmise eest rakendatakse vastutust alates 2010. aasta 15. maist.»

§ 2. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 543 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Juriidilisele isikule, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule saadetakse trahviteade registrisse kantud aadressil lihtkirjaga või elektrooniliselt käesoleva seaduse § 41 lõike 4 kohaselt. Trahviteate elektroonilisel saatmisel ei ole nõutav teate kaitsmine kolmandate isikute eest ning trahviteate kättesaamise kinnitamine. Juriidilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku registrisse kantud aadressil või registris avaldatud elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud kolmkümmend päeva selle saatmisest.»;

2) paragrahvi 545 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Füüsilisest isikust mootorsõiduki eest vastutav isik peab juhul, kui ta vaidlustab trahviteate põhjusel, et mootorsõidukit kasutas teine isik, märkima kaebuses trahviteates märgitud ajal mootorsõidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanime ning elukoha aadressi, juhiloa numbri ning sünniaja või isikukoodi.»;

3) paragrahvi 545 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Juriidiline isik ning riik, kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik peab kaebuses märkima mootorsõidukit trahviteates nimetatud ajal kasutanud füüsilise isiku ees- ja perekonnanime, elukoha aadressi, juhiloa numbri ning sünniaja või isikukoodi.»;

4) paragrahvi 546 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kui mootorsõiduki eest vastutav isik märgib kaebuses trahviteates nimetatud ajal mootorsõidukit kasutanud füüsilise isiku ees- ja perekonnanime, elukoha aadressi, juhiloa numbri ning sünniaja või isikukoodi, saadab kohtuväline menetleja trahviteate mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt nimetatud isikule.»

Riigikogu aseesimees Keit PENTUS

/otsingu_soovitused.json