Teksti suurus:

Riigivaraseaduse § 102 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 17, 94

Riigivaraseaduse § 102 muutmise seadus

Vastu võetud 20.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2010. a otsusega nr 643

§ 1. Riigivaraseaduse (RT I 2009, 57, 381) § 102 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Kui enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud kasutuslepingus, mis on sõlmitud kaitstaval loodusobjektil paikneva või seda sisaldava maa sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja hooldamiseks, on sätestatud lepingu pikendamise võimalus, võib riigivara valitseja lepingu tähtaja lõppedes pikendada lepingut ühekordselt kuni viieks aastaks, viies seejuures lepingu kooskõlla seaduses riigivara kasutamiseks andmise kohta sätestatuga.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json