Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 18, 97

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 07.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2010. a otsusega nr 638

§ 1. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2009, 53, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kes on saanud 65-aastaseks ja»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Vanaduspensioniea järkjärguliseks tõstmiseks tekib õigus vanaduspensionile enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud ea saabumist 1953.–1960. aastal sündinud isikutel alljärgnevalt sätestatud vanuses:

Sünniaasta        Vanus
1953   63 a
1954   63 a 3 kuud
1955   63 a 6 kuud
1956   63 a 9 kuud
1957   64 a
1958   64 a 3 kuud
1959   64 a 6 kuud
1960   64 a 9 kuud»;

3) paragrahvi 7 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(21) Vanaduspensionieana mõistetakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ning lõigetes 11 ja 2 sätestatud vanust, kui muus seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

4) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «§ 7 lõikes 1 või 2» tekstiosaga «§-s 7»;

5) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse vahemik «60–62» vahemikuga «60–64»;

6) paragrahvi 16 lõikes 7 asendatakse tekstiosa «§ 7 lõikes 1 või lõikes 2» tekstiosaga «§-s 7»;

7) paragrahvi 22 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa «63-aastaseks» sõnaga «vanaduspensioniealiseks»;

8) seadust täiendatakse §-ga 615 järgmises sõnastuses:

«§ 615. Analüüsikohustus

Vabariigi Valitsus koostab 2019. aastaks analüüsi käesolevas seaduses sätestatud vanaduspensioniea mõju kohta pensionikindlustussüsteemi finantsilisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ning esitab Riigikogule vajaduse korral ettepaneku käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniea muutmiseks või paindliku vanaduspensioniea kehtestamiseks.»

§ 2. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (RT 1992, 21, 292; RT I 2005, 38, 295) §-des 1 ja 4 asendatakse läbivalt tekstiosa «§ 7 lõigetes 1 või 2» tekstiosaga «§-s 7».

§ 3. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2010, 11, 56) § 231 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «§ 7 1. või 2. lõikes» tekstiosaga «§-s 7».

§ 4. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (RT I 2005, 54, 430; 2009, 36, 234) § 6 lõike 5 punktis 2 asendatakse tekstiosa «§ 7 lõikes 1 või 2» tekstiosaga «§-s 7».

§ 5. Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 2009, 36, 234) § 3 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa «§ 7 lõikes 1 või 2» tekstiosaga «§-s 7».

§ 6. Väljateenitud aastate pensionide seaduse (RT 1992, 21, 294; RT I 2006, 55, 405) §-des 12–14 asendatakse läbivalt tekstiosa «§ 7 lõikes 1 või 2» tekstiosaga «§-s 7».

§ 7. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–3, 5 ja 7 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Keit PENTUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json