Teksti suurus:

Turismiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 18, 98

Turismiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2010. a otsusega nr 642

I. Turismiseaduses (RT I 2000, 95, 607; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Reisiettevõtja tegevusalade liigitus

(1) Reisiettevõtja tegevusalad liigitatakse järgmiselt:
1) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük väljaspool Eestit;
2) Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;
3) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ning tellimus- või liinilendu sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük;
4) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside koostamine, nende müügiks pakkumine ja müük;
5) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;
6) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük;
7) väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate teise reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumine ja müük.

(2) Reisiettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevusaladel tegutsemisel pakkuda müügiks ja müüa ka üksikuid reisiteenuseid.

§ 7. Pakettreis

(1) Pakettreis on reisikorraldaja poolt ühtse hinna eest pakutav, eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt 24 tunni jooksul osutatav vähemalt kahe järgmise reisiteenuse kogum:
1) sõitjateveoteenus;
2) majutusteenus;
3) muu reisiteenus, mis ei ole sõitjateveo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa.

(2) Pakettreis on ka reisiteenuste kogum, mida osutatakse vähem kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutusteenust.

(3) Reisiteenuste kogum loetakse eelnevalt kindlaks määratuks, kui see on sellisena määratud reisiettevõtja algatusel või reisija tahteavalduse kohaselt reisiettevõtja poolt kogumina pakutud ning milles on pooled lepingu sõlmimise käigus kokku leppinud.

(4) Pakettreisiks ei loeta:
1) regulaarset sõitjatevedu teostavas transpordivahendis samaaegselt sõitjateveoteenusega pakutavat majutus- ja toitlustusteenust;
2) reisiteenuste kogumit, mis on moodustatud reisija valitud üksikutest reisiteenustest, mida reisiettevõtja pakub müügiks ja müüb eraldi, sealhulgas ka juhul, kui selle moodustamisel on kasutatud elektroonilisi müügisüsteeme või muid reisiettevõtja pakutud võimalusi.

(5) Reisiettevõtja peab teise reisiettevõtja koostatud pakettreisi müügiks pakkumisel ja müügil andma tarbijale teavet pakettreisi koostanud reisiettevõtja kohta, milles peab sisalduma vähemalt selle reisiettevõtja nimi, majandustegevuse registri registreeringu number, aadress ja muud kontaktandmed. Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumisel ja müügil annab reisiettevõtja majandustegevuse registri registreeringu numbri asemel selle reisiettevõtja asukohariigi asjakohase identifitseerimistunnuse (registrikood ja vastava registri nimi).

(6) Pakettreisi kirjeldus või muud tarbijale edastatavad lepingutingimused peavad vastama võlaõigusseaduses sätestatule.»

§ 2. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Reisiettevõtja registreerimise taotlus

(1) Ettevõtja, kes soovib tegutseda reisiettevõtjana, esitab registrile registreerimistaotluse.

(2) Registreerimistaotluses peavad olema märgitud:
1) ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja muud kontaktandmed;
2) tegevuskoha aadress või tegevuskohtade aadressid ja muud kontaktandmed;
3) reisiettevõtja tegevusala või tegevusalad vastavalt käesoleva seaduse §-le 6;
4) käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud nõuetele vastav tagatise suurus ja kehtivuse aeg ning tagatise olemasolu tõendava dokumendi väljastanud ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja muud kontaktandmed, kui tagatis on nõutud;
5) kui reisiettevõtja on andnud enda koostatud pakettreiside müügiks pakkumise ja müügi õiguse ka teisele reisiettevõtjale või teistele reisiettevõtjatele, siis andmed nimetatud õiguse saanud reisiettevõtja või reisiettevõtjate kohta, sealhulgas nimi, registri registreeringu number, aadress ja muud kontaktandmed;
6) kui reisiettevõtja pakub müügiks ja müüb teise reisiettevõtja koostatud pakettreise, siis andmed selle pakettreisi koostanud reisiettevõtja kohta, sealhulgas nimi, registri registreeringu number, aadress ja muud kontaktandmed. Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumisel ja müügil asendatakse registri registreeringu number selle reisiettevõtja asukohariigi asjakohase identifitseerimistunnusega (registrikood ja vastava registri nimi);
7) registreerimistaotluse esitamise kuupäev ja allkirjaõigusliku isiku allkiri;
8) registreerimistaotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed;
9) muud seadusega sätestatud andmed.»

§ 3. Paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) käesoleva seaduse § 10 lõike 2 punktides 5 ja 6 sätestatud andmed.»

§ 4. Paragrahvi 15:

1) lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Reisiettevõtja on kohustatud tõendama tagatise olemasolu piisavate rahaliste vahendite näol:
1) reisija naasmiseks reisi lähtepunkti, kui pakettreisileping sisaldab sõitjateveo teenust;
2) reisija majutamiseks kuni reisi lähtepunkti naasmiseni;
3) reisitasu tagastamiseks tarbijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumiseks pakettreisi ärajäänud osa eest;
4) tarbijale tasu tagastamiseks lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

(2) Tagatis võib olla ka Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis asuva kindlustusseltsi või krediidiasutuse võetud kohustus tagada rahaliste vahendite olemasolu reisijate käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud nõuete täitmiseks reisiettevõtja vastu juhul, kui reisiettevõtja ei suuda täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi.

(3) Reisiettevõtja tagatis peab olema piisav käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmiseks. Lähtuvalt käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud tegevusaladest peab tagatis olema § 6 lõike 1:
1) punktis 2 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 3 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 20 000 krooni;
2) punktides 3 ja 5 nimetatud tegevusalade puhul vähemalt 7 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 500 000 krooni;
3) punktis 4 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 7 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 200 000 krooni;
4) punktis 6 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 3 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 200 000 krooni;
5) punktis 7 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 1 protsent reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 200 000 krooni.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Reisiettevõtja tagatis peab olema piisav käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmiseks. Lähtuvalt käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud tegevusaladest peab tagatis olema § 6 lõike 1:
1) punktis 2 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 3 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 1300 eurot;
2) punktides 3 ja 5 nimetatud tegevusalade puhul vähemalt 7 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot;
3) punktis 4 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 7 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot;
4) punktis 6 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 3 protsenti reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot;
5) punktis 7 nimetatud tegevusala puhul vähemalt 1 protsent reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot.»;

3) lõiked 4–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Tagatist ei pea olema käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusalal tegutsedes.

(5) Kui reisiettevõtja tegutseb mitmel tagatist nõudval tegevusalal, siis ei või tagatis olla väiksem kui nõutakse suurima tagatise summaga tegevusalal.

(6) Reisiettevõtja on kohustatud tagatise suurust hindama ja seda vajaduse korral suurendama.

(7) Reisiettevõtja esitab Tarbijakaitseametile:
1) üks kord kvartalis aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks pakettreiside kogumüügi aruande ning järgneva kvartali täpsustatud planeeritava pakettreiside kogumüügi;
2) tegevuse alustamisel ning edaspidi igal aastal koos eelmise aasta IV kvartali pakettreiside kogumüügi aruandega tagatise arvutamise aluseks oleva planeeritava aastase pakettreiside kogumüügi, sealhulgas pakettreiside müügi igas kvartalis.

(8) Käesoleva seaduse tähenduses loetakse pakettreiside kogumüügiks pakettreisilepingust tulenev tarbija kõigi maksete kogusumma reisiettevõtjale, sealhulgas ettemaksetena saadud summa ning lunastamata pakettreiside kinkekaardid.»;

4) täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

«(9) Tagatise kasutamise otsustab Tarbijakaitseamet.

(10) Tagatise kasutamiseks Tarbijakaitseamet:
1) määrab nõuete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui 14 kalendripäeva;
2) kontrollib nende isikute olemasolu, kelle suhtes on vaja kasutada tagatist, ja kogub nende nõuded;
3) korraldab käesoleva paragrahvi lõikest 1 tulenevate nõuete täitmise ja määrab tagatisest väljamaksete tegemise tähtaja.

(11) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada määrusega:
1) pakettreiside kogumüügi aruande vormi;
2) tagatise kasutamise korra.»

§ 5. Paragrahvi 24 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad «Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi» sõnadega «Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi».

§ 6. Paragrahvi 31 lõikes 3 asendatakse tekstiosa «asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580)» sõnadega «asendustäitmise ja sunniraha seaduses».

§ 7. Paragrahvi 311:

1) pealkiri ja lõiked 1–3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 311. Reisiettevõtjale kehtestatud nõuete rikkumine

(1) Pakettreiside müügiks pakkumise või müügi eest ilma nõuetekohase tagatiseta –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Pakettreiside müügi nõuetekohase aruande esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(3) Registrile andmete esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»;

2) täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 000 krooni.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»;

3) lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.»

§ 8. Paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

«(12) Enne 2010. aasta 1. juunit majandustegevuse registris registreeritud reisiettevõtjad, kes on andnud enda koostatud pakettreiside müügiks pakkumise ja müügi õiguse ka teisele reisiettevõtjale või teistele reisiettevõtjatele, on kohustatud tegevuse jätkamisel kandma majandustegevuse registrisse hiljemalt 2010. aasta 1. augustiks andmed nimetatud õiguse saanud reisiettevõtja või reisiettevõtjate kohta, sealhulgas nimi, registri registreeringu number, aadress ja muud kontaktandmed.

(13) Enne 2010. aasta 1. juunit majandustegevuse registris registreeritud reisiettevõtjad, kes pakuvad müügiks ja müüvad teise reisiettevõtja koostatud pakettreise, on kohustatud tegevuse jätkamisel kandma majandustegevuse registrisse hiljemalt 2010. aasta 1. augustiks andmed pakettreisid koostanud reisiettevõtja või reisiettevõtjate kohta, sealhulgas nimi, registreeringu number, aadress ja muud kontaktandmed. Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside müügiks pakkumisel ja müügil asendatakse registri registreeringu number selle reisiettevõtja asukohariigi asjakohase identifitseerimistunnusega (registrikood ja vastava registri nimi).»

§ 9. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ turismipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59–64), Euroopa Nõukogu direktiiv 95/57/EMÜ turismialase statistilise informatsiooni kogumise kohta (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 32–39).»

II. § 10. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

(2) Käesoleva seaduse § 4 punkt 2 ja § 7 punkt 3 jõustuvad päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json