Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 17, 95

Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2010. a otsusega nr 644

Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2010, 7, 29) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 164 pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna «toetus» sõnaga «hüvitis» vastavas käändes;

2) paragrahvi 164 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud kaitseväelase käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud isikutele kokku maksab riik ühekordset hüvitist hukkumise kuule eelneva viimase Statistikaameti poolt avaldatud kuukeskmise brutopalga 150-kordses ulatuses.»;

3) paragrahvi 164 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

«(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hüvitis makstakse isikutele järgmiselt:
1) kuni pool makstava hüvitise summast makstakse hukkunud kaitseväelase poolt kirjalikult määratud füüsilisele isikule või füüsilistele isikutele;
2) ülejäänud osa makstava hüvitise summast makstakse hukkunud kaitseväelase lastele, vanematele, lesele ja isikutele, kes olid hukkunu ülalpidamisel perekonnaseaduse kohaselt.

(12) Kui kaitseväelane ei ole käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 nimetatud isikut või isikuid määranud, makstakse kogu hüvitis lõike 11 punktis 2 nimetatud isikutele. Kui kaitseväelasel ei ole käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 2 nimetatud isikuid, makstakse kogu hüvitis lõike 11 punktis 1 nimetatud isikutele.

(13) Kaitseminister kehtestab määrusega kaitseväelase poolt käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 nimetatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise korra.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json