Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 83¹ muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 17, 96

Vabariigi Valitsuse seaduse § 83¹ muutmise seadus

Vastu võetud 22.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2010. a otsusega nr 645

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 2010, 1, 2) § 831 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kui maavanema, kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav tahtlikult toimepandud kuriteos, volitused lõpevad vastavalt käesoleva seaduse § 83 1. lõikes sätestatud tähtajale, makstakse maavanemale käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud hüvitis välja pärast § 83 1. lõikes sätestatud tähtaega juhul, kui maavanema suhtes on jõustunud õigeksmõistev kohtuotsus. Hüvitist ei maksta maavanemale, kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus pärast käesoleva seaduse § 83 1. lõikes nimetatud tähtaega.»

§ 2. Seaduse rakendamine

Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse isikule, kelle suhtes jõustub õigeks- või süüdimõistev kohtuotsus pärast käesoleva seaduse jõustumist.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json