Teksti suurus:

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2012
Avaldamismärge:

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded1

Vastu võetud 12.04.2004 nr 68
RTL 2004, 41, 688
jõustumine 24.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2004RTL 2004, 145, 218621.11.2004
22.02.2006RTL 2006, 21, 34505.03.2006
04.06.2007RTL 2007, 47, 83602.02.2008
22.04.2010RTL 2010, 21, 37615.09.2010

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 1 punktiga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tarbijale pakutavate või müüdavate karusnahast, nahast ja tekstiilist rõivaste ning muude tekstiiltoodete märgistamise või muul viisil teabe edastamise nõuded.

  (2) Määrusega kehtestatud nõudeid tekstiiltoote kiukoostise märgistusele kohaldatakse kõigile turule lastud tekstiiltoodetele enne nende tööstuslikku töötlemist, selle jooksul või mis tahes turustamisetappidel.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (3) Määrust ei kohaldata:
  1) kantud rõivastele ja muudele kasutatud tekstiiltoodetele, kui neid sellistena määratletakse;
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]
  2) tekstiiltoodetele, mis on ette nähtud eksportimiseks kolmandatesse riikidesse;
  3) tekstiiltoodetele, mis on imporditud kolmandatest riikidest edasiseks kohapealseks töötlemiseks;
  4) tekstiiltoodetele, mis on antud töötlemiseks ilma tarnitud materjalide omandiõiguse üleminekuta;
  5) tekstiiltoodetele, mis on tollijärelevalve all transiidi eesmärgil.

§ 2.  Tekstiiltooted ja tekstiilkiud

  (1) Tekstiiltoodeteks loetakse igasuguseid töötlemata, osaliselt või täielikult töödeldud tooteid, pooltooteid, valmistooteid, poolvalmis või valmis õmblustooteid, mis koosnevad ainult tekstiilkiududest, olenemata kasutatud segamis- või sidumisviisist.

  (2) Tekstiiltoodetega võrdsustatakse järgmised tooted:
  1) tooted, mis sisaldavad tekstiilkiudusid vähemalt 80% toote massist;
  2) mööbli ning vihma- ja päikesevarju kattematerjalid, mille massist vähemalt 80% on tekstiilkiud;
  3) mitmekihiliste põrandakatete, madratsite ja matkatarvete tekstiilosad ning jalatsite, sõrm- ja labakinnaste soojendusvoodrid tingimusel, et need osad või voodrid moodustavad vähemalt 80% toote massist;
  4) muude toodete tekstiilosad, mis moodustavad lahutamatu osa tootest, kui kiukoostisest on teavitatud.

  (3) Tekstiilkiuks loetakse:
  1) saadust, mida iseloomustavad painduvus, peenus ja suurima laiusmõõduga võrreldes suur pikkus ning mis nende omaduste tõttu sobib tekstiiltoodete valmistamiseks;
  2) kuni 5 mm (kaasa arvatud) laiusega painduvaid ribasid või torusid, sealhulgas ribasid, mis on lõigatud lisa 1 punktides 19–44 loetletud kiudude valmistamiseks kasutatud ainetest valmistatud laiematest ribadest või kiledest ning mis sobivad tekstiiltoodete valmistamiseks. Laiuseks loetakse kokkumurtud, lamestatud, kokkusurutud või keerutatud riba või toru laiust või ebaühtlase laiuse korral selle keskmist laiust.

§ 3.  Märgistamise kohustus

  Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise kohustus, samuti vastutus selles sisalduva teabe õigsuse eest lasub tootjal või tema volitatud esindajal. Importija ja hulgimüüja peavad tagama, et nende poolt pakutavad ja müüdavad tooted oleksid märgistatud määruse nõuete kohaselt.

2. peatükk MÄRGISTUS JA TEAVE 

1. jagu Üldnõuded rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusele ning nende toodete kohta antavale teabele 

§ 4.  Üldnõuded rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusele

  (1) Tarbijale pakutavate või müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete märgistuses peab sisalduma vähemalt:
  1) toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
  2) rõiva suurustähistus;
  3) toote kiukoostis (välja arvatud karusnahast ja nahast rõivastel);
  4) juhised toote hooldamiseks (edaspidi hooldustähistus).
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (11) Tarbijale pakutavate või müüdavate tekstiiltoodete mõõtmed märgitakse tootel või esitatakse müügikohas.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (2) Karusnahast ja nahast rõivaste puhul märgitakse tootel või esitatakse müügikohas lisaks lõikes 1 nimetatule järgmised andmed:
  1) materjali liik (naturaalne nahk, tehisnahk, naturaalne karusnahk, tehiskarusnahk);
  2) naturaalse karusnaha puhul looma liik.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (3) Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistus peab olema nähtav, selgelt loetav, tarbijale arusaadav ja üheselt mõistetav ning andma tõest teavet toote omaduste kohta. Toodete külge püsikinnitatud tekstiillindil olev märgistus peab püsima loetavana toodete mõistliku kasutamisaja jooksul toodete hooldustähistuses näidatud hooldustingimuste järgimise korral.

  (4) Sukktoodetel ja kinnastel võib märgistus (kaasa arvatud kiukoostis ja hooldustähistus) olla esitatud ainult ühel tootel (poolpaaril) või müügipakendil.

  (5) Õmblus-, nõelumis- ja tikkimislõnga poolide, rullide, vihtide, kerade või muude väikeste koguste puhul võib märgistus olla kantud rühmapakendile.

  (6) Meetrikaupa müügiks pakutavate või müüdavate tekstiiltoodete märgistus peab olema esitatud üksnes selle kangal või rullil.

  (7) Lõigetes 5 ja 6 nimetatud tooteid peab pakkuma ja müüma viisil, mis võimaldab tarbijal tutvuda rühmapakendile või rullile või kangale kinnitatud teabega.
[RTL 2004, 145, 2186 - jõust. 21.11.2004]

§ 5.  Rõivaste ja tekstiiltoodete kohta antav teave

  (1) Tarbija nõudmisel peab müüja andma suulist või kirjalikku lisateavet müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete omaduste, kasutatavate tingmärkide tähenduse, suurustähistuse, kiukoostise tähistuse, hooldustähistuse jms kohta.

  (2) Muud andmed ja teave, mille esitamine ei ole määrusega nõutud, tuleb esitada ettenähtud teabest eraldi. See nõue ei laiene kaubamärkidele või ärinimedele, mis võivad olla esitatud määrusega ettenähtud andmete vahetus läheduses.

  (3) Võõrkeelse märgistusega rõivaste ja tekstiiltoodete puhul tuleb originaaltekstist lähtuv kirjalik eestikeelne teave vähemalt määruses nõutavas ulatuses esitada tarbijale kauba müügil. Paragrahvi 4 lõikes 5 nimetatud üksiktooted võivad olla märgistatud ühes ühenduse keeltest, kui rühmapakendil olev märgistus on esitatud eesti keeles.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

2. jagu Erinõuded rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusele 

§ 6.  Rõivaste suurustähistuse ja muude tekstiiltoodete mõõtmete märkimine

  (1) Suurustähistus (kehasuuruse tähistus) märgitakse kas vahetult tootele või rõivaeseme külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile. Lisaks võib toote suurustähistuse märkida toote müügipakendile. Suurustähistus esitatakse suurustunnuste (keha mõõtmed sentimeetrites, mida kasutatakse rõivasuuruse tähistamiseks) ja nende arvväärtuste abil või muu tähelise, numbrilise või tähelis-numbrilise tähistusena. Suurustähistuse märkimisel suurustunnuste ja nende arvväärtuste abil on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN 13402 või muust samaväärsest standardist.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (2) Kui rõivaeseme suuruse tähistamiseks on kasutatud tähelist, numbrilist või tähelis-numbrilist tähistust, tuleb tarbijat teavitada tähistusele vastavatest suurustunnuste arvväärtustest.

  (3) Tekstiiltoodete mõõtmed (pikkus või laius või mõlemad) märgitakse tootel või esitatakse müügikohas järgmiste toodete puhul:
  1) riie;
  2) trikookangas;
  3) vaibad ja vaiptooted;
  4) rõivalisandid;
  5) tekid, voodikatted;
  6) voodipesu, lauapesu;
  7) köögi-, käte- ja saunarätikud;
  8) kardinad;
  9) paelad, lindid jms;
  10) kaunistusmaterjalid;
  11) lõng, õmblusniit;
  12) muud samalaadsed tooted.
[RTL 2004, 145, 2186 - jõust. 21.11.2004]

§ 7.  Rõivaste ja muude tekstiiltoodete hooldustähistus

  (1) Rõivaste (välja arvatud nahast rõivad) ja muude tekstiiltoodete märgistuses peavad sisalduma tekstiiltoodete hooldamiseks vajalikud sõnalised juhised või graafilised tingmärgid. Rõivaste ja muude tekstiiltoodete hooldustähistuse märkimisel on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN ISO 3758 või muust samaväärsest standardist.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (2) Tekstiiltoote hooldustähistus märgitakse vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile. Lisaks võib toote hooldustähistuse märkida toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile. Kui hooldustähistuse märkimine tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile ei ole võimalik, võib hooldustähistus olla esitatud ainult toote külge kinnitatud etiketil või toote müügipakendil.

  (3) Hooldustähistus ei ole nõutud lisas 3 loetletud toodetel.
[RTL 2004, 145, 2186 - jõust. 21.11.2004]

3. jagu Nõuded tekstiiltoodete kiukoostise märgistusele 

§ 8.  Üldnõuded kiukoostise märgistusele

  (1) Rõivaste puhul märgitakse kiukoostis kas vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile. Lisaks võib rõivaste kiukoostise märkida toote müügipakendile. Muude tekstiiltoodete kiukoostis märgitakse kas vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile.

  (2) Kui tekstiiltooted ei ole mõeldud tarbijale, võib nende kiukoostis olla esitatud tootega kaasasolevates saatedokumentides.

  (3) Kiukoostise märgistus ei ole nõutud lisas 3 loetletud toodetel.
[RTL 2004, 145, 2186 - jõust. 21.11.2004]

§ 9.  Tekstiilkiudude nimetused ja kirjeldused

  (1) Tekstiilkiu nimetused ja kirjeldused on esitatud lisas 1. Lisas 1 esitatud kiu nimetust võib kasutada üksnes sellise kiu kohta, mis vastab selles lisas esitatud asjakohase kiu kirjeldusele.

  (2) Lisas 1 esitatud kiu nimetust ükskõik millises keeles ei tohi kasutada iseseisva sõnana või liitsõnas ühegi muu kiu kohta.

  (3) Sõna «siid» ei tohi kasutada tekstiilkiududest filamentlõnga kuju või eripära kirjeldamiseks.

  (4) Lisas 1 esitatud kiu nimetused ja andmed kiusisalduse kohta tuleb kauba saatedokumentides märkida arusaadavalt, lühendite kasutamine on keelatud. Vöötkoodi on lubatud kasutada tingimusel, et koodi selgitus on esitatud samas dokumendis.

  (5) Lisas 1 esitatud kiu nimetused ja andmed kiusisalduse kohta esitatakse arusaadavalt, loetavalt ja ühetaolises kirjas, kui tekstiiltooted on ette nähtud müügiks või müüakse tarbijale, eriti kataloogides, toodet tutvustavates trükistes, müügipakendil või rühmapakendil, toote märgistuses.

  (6) Kui tarbijale müügiks ettenähtud tekstiiltootel või selle märgistuses on esitatud kaubamärk või ärinimi, mis sisaldab kas omaette sõnana, omadussõnana või liitsõnas ühte lisas 1 loetletud kiu nimetustest või sellega äravahetamiseni sarnast nimetust, siis peavad kaubamärgi või ärinime vahetus läheduses olema arusaadavalt ja loetavalt esitatud lisas 1 märgitud kiu nimetused ja andmed kiusisalduse kohta.

  (7) Lubatud on ka muude kui lõigetes 1–3, §-des 10 ja 11 esitatud ning tekstiiltoodete omaduste kirjeldamiseks vajalike andmete kasutamine, kui need ei ole vastuolus heade kaubandustavadega.

  (8) Kui lisas 3 loetletud tekstiiltoodete märgistuses sisaldub tekstiilkiu nimetus või kiukoostis või kaubamärk või ärinimi, kus sisaldub iseseisva sõnana või liitsõna osana üks lisas 1 esitatud kiu nimetustest või sellega äravahetamiseni sarnane nimetus, kohaldatakse tekstiiltoodete kiukoostise märgistusele esitatavaid nõudeid.

  (9) Kui lisas 4 loetletud tekstiiltooted on samast liigist ja sama kiukoostisega, võib nende müügiks pakkumisel kasutada ühismärgistust, mis kantakse rühmapakendile ning mis sisaldab määrusega ettenähtud andmeid kiukoostise kohta.

§ 10.  Märgistuses terminite «100%», «puhas» või «täis-» kasutamine

  (1) Tekstiiltoote märgistuses ei tohi kasutada «100%», «puhas», «täis-» või muid samatähenduslikke termineid, kui toode ei koosne ainult ühest kiust.

  (2) Tekstiiltoode võib sisaldada kuni 2% massist muid kiude, kui see kogus tuleneb toote valmistamise tehnilisest eripärast. Kraasmenetletud toodete puhul võib lubatud hälve olla kuni 5%.

§ 11.  Märgistuses termini «uus vill» kasutamine

  (1) Villase toote märgistuses võib kasutada terminit «uus vill» üksnes juhul, kui toode on valmistatud ainult varem valmistootes kasutamata kiust, mis on osalenud ainult selle toote valmistamiseks vajalikus ketrus- ja/või vildistusprotsessis ning ei ole üheski töötlemise etapis kahjustunud.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule võib terminit «uus vill» kasutada kiusegus sisalduva villa kohta, kui:
  1) kiusegus sisalduv vill vastab lõikes 1 esitatud kirjeldusele;
  2) villa osatähtsus kiusegu kogumassist on vähemalt 25%;
  3) kiusegus on lisaks villale veel ainult üks muu kiud.Lõikes kirjeldatud juhul esitatakse kiusegu täielik koostis protsentides.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud toodete puhul (kaasa arvatud kraasmenetletud villased tooted) on lubatud kuni 0,3% võõrkiudusid, kui see tuleneb toote valmistamise tehnilisest eripärast.

§ 12.  Mitmest kiust koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise märkimine

  (1) Tekstiiltoote, mis koosneb kahest või enamast kiust, millest ühe osatähtsus on vähemalt 85% toote kogumassist, märgistuses esitatakse:
  1) vähemalt 85% osatähtsusega kiu nimetus, millele järgneb selle kiu sisaldus massiprotsentides või
  2) vähemalt 85% osatähtsusega kiu nimetus, millele järgnevad sõnad «vähemalt 85%» või
  3) toote täielik koostis protsentides.

  (2) Tekstiiltootele, mis koosneb kahest või enamast kiust, millest igaühe osatähtsus on alla 85% toote kogumassist, märgitakse vähemalt kahe suurima osatähtsusega kiu nimetus ja protsendimäär massist, millele järgnevad tootes sisalduvate muude kiudude nimetused nende osatähtsuse alanevas järjestuses, koos massiprotsentidega või ilma.

  (3) Tekstiiltootes sisalduvaid kiudusid, millest igaühe osatähtsus on alla 10% tekstiiltoote kogumassist, võib tähistada ühisnimetusega «muud kiud» koos nende kiudude summaarse sisaldusega protsentides kogumassist.

  (4) Kui nimetatakse ühte kiudu, mille osatähtsus tekstiiltoote kogumassist on alla 10%, tuleb esitada selle toote täielik koostis protsentides.

  (5) Tekstiiltoodet, mille lõim on puhtast puuvillast ja kude puhtast linasest ning milles linakiudude osatähtsus on vähemalt 40% metist vabastatud toote kogumassist, võib nimetada «poollinaseks», kui sellele lisatakse tekst «lõim puhtast puuvillast – kude puhtast linasest».

  (6) Tekstiiltoote tähistust «segakiud» või «kiukoostis määramatu» kasutatakse toote suhtes, mille kiukoostist on valmistamise ajal raske kindlaks määrata.

§ 13.  Lubatud hälbed tekstiiltoodete kiukoostise märkimisel

  (1) Lõppkasutajale mõeldud tekstiiltoodete puhul §-s 12 esitatud kiukoostise tähistamisel on lubatud:
  1) kõrvalisi kiudusid kuni 2% tekstiiltoote kogumassist tingimusel, et see kogus tuleneb toote valmistamise tehnilisest eripärast; kraasmenetletud toodete puhul on lubatud hälve kuni 5%, arvestades § 11 lõikes 3 sätestatut;
  2) lubatud 3%-ne hälve toote märgistuses ja analüüsi teel määratud tegeliku kiusisalduse protsendimääradest (toote märgistuses esitatud kiudude kogumassist); sama hälve on lubatud ka nende kiudude suhtes, mida vastavalt § 12 lõikele 2 loetletakse osatähtsuse alanevas järjestuses ilma protsendimäära näitamata ning § 11 lõike 2 punktis 2 nimetatud kiudude suhtes.

  (2) Analüüsimisel arvutatakse hälbed eraldi. Lõike 1 punktis 2 nimetatud hälbe arvutamisel arvesse võetav kogumass on kiudude kogumass lõpptootes, millest on maha arvatud iga lõike 1 punktis 1 nimetatud hälbe rakendamisel tuvastatud kõrvalise kiu mass.

  (3) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud hälbeid lubatakse summeerida üksnes juhul, kui punktis 1 nimetatud hälbe rakendamisel osutub, et analüüsimisel tuvastatud mis tahes kõrvaline kiud on ühe või mitme märgistuses esitatud kiuga keemiliselt samast liigist.

  (4) Erandjuhul on lubatud lõikes 1 esitatud hälvetest suuremaid hälbeid, kui tootja on selle vajalikkust piisavalt põhjendanud ning kui tekstiiltoote kiukoostist on kontrollitud § 17 kohaselt.

§ 14.  Tekstiiltoodete kiukoostises mittearvestatavad kiud

  Paragrahvides 10 ja 12 esitatud kiukoostises võib mitte nimetada nähtavaid, eristatavaid, üksnes kaunistusotstarbelisi kiudusid, mille osatähtsus ei ületa 7% lõpptoote massist, arvestades § 10 lõikes 2, § 11 lõikes 3 ja §-s 13 nimetatud hälbeid. Samuti võib kiukoostise esitamisel mitte nimetada kiudusid, mis on lisatud eesmärgil vähendada tekstiiltoote elektriseeruvust ning mille osatähtsus ei ületa 2% lõpptoote massist. Paragrahvi 12 lõikes 5 nimetatud toodete puhul ei arvutata nimetatud protsente riide massist, vaid lõime massist ja koe massist eraldi.

§ 15.  Mitmest osast koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise märkimine

  (1) Kahest või enamast eri kiukoostisega osast koosneva tekstiiltoote märgistus peab sisaldama teavet iga osa kiukoostise kohta. Kiukoostise märkimine ei ole nõutud nende osade puhul, mille osatähtsus toote kogumassist on alla 30%, välja arvatud põhivooder.

  (2) Kui kaks või enam toodet on sama kiukoostisega ning moodustavad ühtse terviku, võib nendel olla üks kiukoostise märgistus.

  (3) Korsett-toodete märgistamisel esitatakse kas kogu toote kiukoostis või allpool loetletud toodete osade kiukoostis koos või eraldi:
  1) rinnahoidjatel: kausside ja seljaosa pealis- ning alusriie;
  2) korsettidel: esi-, selja- ja küljeosa kõvendusotstarbelised detailid;
  3) korselettidel: kausside pealis- ja alusriie, esi- ja seljaosa kõvendusdetailid ning küljedetailid.

  (4) Lõikes 3 loetlemata korsett-toodete puhul esitatakse märgistuses kas kogu toote kiukoostis või toote osade kiukoostis koos või eraldi. Kiukoostise märkimine ei ole nõutud osade puhul, mis moodustavad alla 10% toote kogumassist.

  (5) Lõigetes 3 ja 4 nimetatud korsett-toodete osade kiukoostis tuleb esitada viisil, mis võimaldab tarbijal hõlpsasti aru saada, millisele toote osale märgistuses olevad andmed viitavad.

  (6) Söövitustrükkmenetlusel valmistatud tekstiiltoodete märgistuses esitatakse kiukoostis kogu toote kohta, kusjuures eraldi võib märkida põhiriide ja söövitustrükkosade kiukoostise, mille puhul esitatakse ka osade nimed.

  (7) Tikitud tekstiiltoodete märgistuses esitatakse kiukoostis kogu toote kohta, kusjuures eraldi võib märkida põhiriide ja tikkimislõnga kiukoostise, mille puhul esitatakse ka osade nimed. Kui tikitud osade osatähtsus on alla 10% toote pinnast, esitatakse ainult põhiriide kiukoostis.

  (8) Tarbijale müügiks ettenähtud lõnga, mis koosneb eri kiududest südamikust ja kattelõngast, märgistuses esitatakse kiukoostis kogu toote kohta, kusjuures eraldi võib märkida südamiku ning kattelõnga kiukoostise, mille puhul esitatakse ka osade nimed.

  (9) Samet-, plüüš- või muude nendega sarnaste tekstiiltoodete, mis koosnevad eri kiududest valmistatud põhimikust ja tarbepinnast, märgistuses esitatakse kiukoostis kogu toote kohta, kusjuures eraldi võib märkida nende kahe osa kiukoostise, mille puhul esitatakse ka osade nimed.

  (10) Eri kiududest valmistatud põhimikust ja tarbepinnast põrandakatete ja vaipade puhul võib märgistuses esitada üksnes tarbepinna kiukoostise, kusjuures tuleb märkida, et tegemist on tarbepinnaga.

  (11) Lõigete 3–10 sätete kohaldamisel tuleb arvestada §-s 16 sätestatut.

§ 16.  Tekstiiltoodete kiukoostise märkimisel mittearvestatavad toote osad

  (1) Tekstiiltoodete kiukoostise märkimise sätete kohaldamisel jäetakse §-des 10–12 nimetatud kiusisaldus määramisel protsentides arvestamata:
  1) kõikide tekstiiltoodete mittetekstiilsed osad, ultusääred, etiketid ja märgid, tootes väheolulist osa moodustavad äärised ja posamendid, tekstiilmaterjaliga kaetud nööbid ja pandlad, lisandid, kaunistused, mitteelastsed paelad, toote kindlatesse kohtadesse lisatud elastikniidid ja -paelad ning nähtavad, eristatavad, üksnes kaunistusotstarbelised ning antistaatilised kiud, mis vastavad §-s 14 sätestatud nõuetele;
  2) põrandakatete ja vaipade kõik osad, välja arvatud tarbepind;
  3) mööbliriide sidus- ja täitelõimed ning sidus- ja täitekoed, mis ei ole tarbepinna osaks;
  4) eesriiete ja kardinate sidus- ja täitelõimed ning sidus- ja täitekoed, mis ei ole riide parema poole osaks;
  5) muude tekstiiltoodete põhi- ja karkassriided, kõvendused ja tugevdused, vaheriie ja tugevdusriie, õmblusniit ja ühenduslõng, kui need ei asenda riide lõime või kude, täidised (välja arvatud soojendusotstarbelised täidised) ning vooder (vastavalt § 15 lõikele 1).

  (2) Lõike 1 punktis 5 nimetatud põhi- või karkassriiet, mis täidab tarbepinna põhimiku otstarvet, eriti tekkides ja kahekordsetes riietes ning samet- ja plüüšriietes ning nendetaolistes toodetes, ei loeta äravõetavaks põhimikuks.

  (3) Lõike 1 punktis 5 nimetatud kõvendused ja tugevdused on toote kindlatesse kohtadesse toote tugevdamiseks, kõvendamiseks või paksuse suurendamiseks lisatud lõngad või materjalid.

  (4) Tekstiiltoodete kiusisalduse märkimisel ei arvestata rasv- ja sideaineid, lastaineid, metti ja apretti, immutusaineid, värvimise ja trükkimise lisaaineid ning muid tekstiiltoote töötlemisel kasutatavaid aineid.

§ 17.  Tekstiiltoodete kiukoostise määramisel ning tekstiiltoodete kiukoostise vastavuse hindamisel märgistuses esitatud teabele kasutatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määrusega nr 70 «Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid» kehtestatud tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodeid, arvestades lisas 2 sisalduvaid vastavaid kokkuleppelisi massilisasid.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

3. peatükk RAKENDAMINE 

§ 18.  Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1995. a määruse nr 269 «Rõivaste ja muude tekstiiltoodete märgistamise eeskirja kinnitamine» kohaselt märgistatud rõivaid ja tekstiiltooteid võib müügiks pakkuda ja müüa kuni 1. jaanuarini 2005. a.


1Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/121/EÜ tekstiilinimetuste kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 19 23.01.2009, lk 29–48), muudetud direktiiviga 2009/121/EÜ (ELT L 242 15.09.2009, lk 13).
[RTL 2010, 21, 376 - jõust. 15.09.2010]

Lisa 1 TEKSTIILKIUDUDE NIMETUSED

Lisa 2 TEKSTIILTOOTES SISALDUVATE KIUDUDE MASSI ARVUTAMISEL KASUTATAVAD KOKKULEPPELISED MASSILISAD

Lisa 3 TEKSTIILTOOTED, MILLE KIUKOOSTISE MÄRGISTUS JA HOOLDUSTÄHISTUS EI OLE KOHUSTUSLIK

Lisa 4 TEKSTIILTOOTED, MILLE KOHTA KEHTIB ÜKSNES ÜHISMÄRGISTAMISE KOHUSTUS

/otsingu_soovitused.json