Teksti suurus:

Värska valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 85, 1146

Värska valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 22.04.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Üldsätted

(1) Värska valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Värska valla territooriumi avalikes kohtades käitumise ning heakorra ja puhtuse pidamise nõuded.

(2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Värska valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

(3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, koerte ja kasside pidamise- ja kalmistu eeskirjadega.

(4) Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

§ 2. Mõistete kasutamine eeskirjas

Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) avalik koht – avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

2) heakorratööd – on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedusetõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;

3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;

4) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;

5) kõnnitee – jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;

6) loom – imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu;

7) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;

8) puhastusala –kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni

9) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.

2. Peatükk

HEAKORRA NÕUDED

§ 3. Heakorra nõuded avalikus kohas

(1) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

(2) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

(3) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

(4) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

(5) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

(6) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

§ 4. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:

1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;

2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;

3) teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised raietööd;

4) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;

5) lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine kõnniteel;

6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;

7) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;

8) pesu kuivatamine avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;

9) telkimine ja ööbimine avalikus kohas välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohtades või kinnistu omanike loal;

10) omavoliline teate, kuulutuse või reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;

11) veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;

12) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud avalikus kohas;

13) sõiduautode remontimine ja pesemine korterelamu juures;

14) romusõiduki parkimine avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek.;

15) riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, aknal ja uksel, akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemete ja toiduainete asetamine ning pesu kuivatamine rõdu või lodža piirdest kõrgemal.

3. peatükk

ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

§ 5. Värska Vallavalitsuse kohustused

Värska Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kohustus on:

1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;

2) tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute, koerte jalutusplatside ja muude avalike kohtade korrashoid;

3) paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada;

4) kindlustada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek  ning tagada sinna juurdepääs;

5) tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu. Tänavsiltide ühtsed kujunduse nõuded kehtestab Värska Vallavolikogu eraldi määrusega.

§ 6. Kinnistu omaniku kohustused

(1) Kinnistu omanik on kohustatud:

1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;

2) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;

3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal; puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks, pühapäeval kella 9.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

4) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;

5) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;

6) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;

7) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;

(4) Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala, arvestades konkreetse krundi asendit ja kompenseerides täiendava korrashoiu kulud. Valla poolt tsentraliseeritult puhastatavatel tänavatel ja teedel peavad külgnevate hoonete jms. omanikud, valdajad või kasutajad puhastama sõidutee ühe meetri ulatuses sõidutee äärest;

(5) Puhastusalal tuleb:

1) tänavad pühkida ja praht koristada, puhastada prahist truubid, kraavid, sademekaevud, restid, tuletõrjehüdrandid, rentslid ja kaevude kaaned, bussipeatused jne.; tühjendada väikeurnid;

2) niita muru, kärpida puude ja põõsaste oksi, pügada hekke (esimest korda niidetakse muru hiljemalt kolm nädalat pärast puude lehte minekut, seejärel vähemalt iga kolme nädala tagant, murul ei tohi lasta kasvada kõrgemaks kui 15 cm);

3) koristada varisenud puulehed kõnniteelt iga päev ja haljasalalt üks kord nädalas;

4) informeerida vallavalitsust kuivanud puudest ja okstest, mis on varisemise ohtlikud, võivad kokku puutuda õhuliinide juhtmetega või varjata liiklusmärke. Samuti teekattesse tekkinud aukudest, lahtistest kaevuluukidest jne.

(6)  Talvisel ajal tuleb puhastusalal:

1) hoida kõnniteed, trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst; kõnniteel võib kinnitambitud lume paksus olla kuni 5 cm;

2) teha kohe pärast lume masinpuhastust järelpuhastus ning vedada koristatud lumi selleks ettenähtud kohta;

3) eemaldada katusele ja räästa külge kogunenud ohtlik lumi ja jääpurikad, kivid, plaadid, jne Piiritledes eelnevalt varisemise ohtlikud kohad;

4) liivatada (kloriide kasutamata) kõnniteed, jalakäijate ülekäigu kohad, autobussi-peatused, tänavad, trepid jt. käidavad kohad sel määral, et seal liikumine libedaga ei oleks ohtlik. Talveliiv tuleb koristada puhastusalalt nädala jooksul pärast lume sulamist;

5) masinatega koristatud lumi ja talveliiv veetakse ära vallavalitsuse sõlmitud lepingu alusel;

6) tänava koristamist või lumetõrjet mittevõimaldanud transpordivahendite juhid või omanikud on kohustatud koristama tee kahe meetri ulatuses ümber sõiduki;

7) territooriumi reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle kohe puhastama. Juhul kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha või ta keeldub koristamisest, peab territooriumi korrastama selle omanik, kasutaja või valdaja, nõudes tehtud kulud sisse reostamise või risustamise süüdlaselt;

8) tagama oma valduses olevate karjamaade ja looduslike rohumaade niitmise vähemalt kaks korda aastas;

(7) Tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

(8) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

§ 7. Ehitise omaniku kohustused

(1) Ehitise omanik on kohustatud:

1) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;

2) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning tagama selle nähtavuse;

3) kooskõlastama hoonete välisilme ning piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine jms) vallavalitsusega;

4) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;

5) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;

6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 jooksva aasta kohta.

(2) Korterelamutes korteriühistu olemasolul tagab eeskirjast tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise ühistu.

(3) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

(4) Hoonete valdajad on kohustatud tagama:

1) riigilippude heiskamise vastavalt kehtestatud korrale;

2) hoonetel tänavasiltide ning majanumbrite olemasolu ja nähtavuse ka pimedal ajal;

3) mitmekorteriliste majade väliskoridoride ja trepikodade valgustatuse alates pimeduse saabumisest kuni kella 23.00-ni ja elanike nimekirjade olemasolu (vähemalt postkastidele nimede olemasolu);

4) mitmekorteriliste majade soojussõlmede, keldrite ja teiste abiruumide lukustatuse;

5) õuede üldise puhtuse ja korra;

6) õuedes paiknevate sanitaarseadmete (reoveevalamud, settekaevud, kuivkäimlad, prügikonteinerid jms.) regulaarse desinfitseerimise ja tühjendamise;

§ 8. Müügikoha omanik on kohustatud:

1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;

2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.

3) Peale hooajalise müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja ära viima kõik seoses müügitegevusega kohale paigaldatud esemed (letid, taarakastid prügiurnid jne).

§ 9. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

(1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:

1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa.

2) teavitama avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi ja aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;

3) tagama tööde piirkonnas ohutuse;

4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;

5) vältima objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;

6) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

(2) Kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Värska valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid.

(3) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

(4) Keelatud on;

1) takistada ligipääsu kommunikatsioonidele;

2) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sademeveetorustikku tarvitatud õli ja muid määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid.

3) paigaldada ilma projektita ja keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja -süsteeme;

4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma maavaldaja nõusolekuta.

§ 10. Tehnovõrgu omaniku kohustused

Tehnovõrgu omanik on kohustatud:

1) korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;

2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 11. Loomapidaja kohustused

(1) Loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuded ning välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

(2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise.

(3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning kohustub loomapidamisega tekkinud reostuse viivitamatult likvideerima.

(4) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas kohustub loomapidaja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

(5) Koerte ja kasside pidamise nõuded sätestatakse Värska valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

4. peatükk

VASTUTUS

§ 12. Heakorra eeskirja rikkumine

Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 13. Väärtegude menetlejad

Paragrahvis 12 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 14. Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab selle omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste suhtes.

§ 15. Järelevalve

Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 16. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1.mail 2010.

(2) Määrus avaldatakse valla veebilehel ja 3. peatükk avaldatakse vallalehes «Värska valla sõnumid».

Volikogu esimees Vello SAAR

/otsingu_soovitused.json