Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vaheline Euroopa koostööriigi kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 11, 43

Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vaheline Euroopa koostööriigi kokkulepe

Vastu võetud 10.11.2009

Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta


Eesti Vabariik,
ja

Euroopa Kosmoseagentuur, edaspidi agentuur, mis asutati 30. mail 1975. aastal Pariisis allakirjutamiseks avatud konventsiooniga, edaspidi konventsioon,
edaspidi pooled,

olles veendunud üksnes rahumeelsel eesmärgil toimuva rahvusvahelise kosmosekoostöö jätkamise ja tugevdamise eelistes;

võttes arvesse Eesti Vabariigi ja agentuuri vahel 20. juunil 2007. aastal allakirjutatud ja allakirjutamise päeval jõustunud kokkuleppe alusel toimunud koostöö tulemusi;

võttes arvesse agentuuri nõukogu 21. märtsil 2001. aastal vastu võetud Euroopa koostööriikidega (ECS) seotud meetmete rakendamist käsitlevat resolutsiooni (ESA/C/CL/Res. 2 (lõplik)), millega agentuur võttis kasutusele uue lähenemisviisi koostööle Euroopa riikidega, mis ei ole agentuuri liikmesriigid, enne nende võimalikku ühinemist konventsiooniga;

arvestades Eesti Vabariigi soovi rakendada Euroopa kosmosepoliitikat ja tugevdada koostööd agentuuriga Euroopa koostööriike käsitleva uue lähenemisviisi raames;

võttes arvesse konventsiooni II artiklit ja XIV artikli lõiget 1,

on kokku leppinud järgmises.

ARTIKKEL 1

1.1. Agentuur ja Eesti Vabariik lepivad kokku kosmosekoostöö tegemises käesoleva kokkuleppe kohaselt. Koostöö eesmärgil saab Eesti Vabariigist kokkuleppe jõustumisel Euroopa koostööriik. Eesti Vabariik nõustub, et agentuur sõlmib teiste mitteliikmesriikidega samalaadseid koostöölepinguid, tunnustades seega ka teisi riike Euroopa koostööriikidena.

1.2. Eesti Vabariik Euroopa koostööriigina kohustub tegema agentuuriga kõikidel tasanditel koostööd kooskõlas konventsioonis määratud agentuuri loomise eesmärkidega, milleks on eelkõige kosmose uurimine ja kasutamine üksnes rahumeelsetel eesmärkidel.

ARTIKKEL 2

2.1. Eesti Vabariik kaasatakse agentuuri valitud programmide ja tegevuste rakendamisse, välja arvatud agentuuri tehnoloogia uurimise põhikava, Eesti rahalise panuse kaudu Euroopa koostööriikide kavasse (edaspidi PECS), mille sisus lepitakse kokku koostöös agentuuriga kokkuleppe teiste sätete alusel.

2.2. Samuti teavitatakse Eesti Vabariiki agentuuri teadusmissioonidest, mis annab Eestile võimaluse teha agentuuri missioonides juhtivteadlase või kaasteadlase tasandil kasutatavate vahendite pakkumisi.

ARTIKKEL 3

3.1. Kooskõlas artikliga 7 ning agentuuri varasemate nõuete ja kohustustega saab Eesti Vabariik kokkuleppe alusel tasu eest kasutada agentuuri rajatisi ja teenuseid riiklike kosmoseprojektide elluviimiseks. Maksumus arvutatakse meetoditega, mida agentuur rakendab, kui agentuuri rajatisi ja teenuseid kasutavad liikmesriigid oma riiklike kosmoseprojektide elluviimiseks. Vastutasuks annab Eesti Vabariik enda rajatised ja teenused võrdväärsetel tingimustel agentuuri ja tema liikmesriikide käsutusse.

3.2. Riikliku kosmosevõimekuse arendamisel ja kosmosemissioonide kavandamisel kasutab Eesti Vabariik eelkõige Euroopa kosmosetranspordisüsteeme ja rajatisi, tooteid ning teenuseid, mis kuuluvad agentuurile või tema liikmesriikidele või mille on loonud agentuur või tema liikmesriigid või mida kasutatakse agentuuri või tema liikmesriikide egiidi all. Lisaks toetab Eesti Vabariik agentuuri jõupingutusi, et need kosmosepõhiseid süsteeme või teenuseid rakendavad rahvusvahelised asutused, mille liige Eesti Vabariik on, kasutaksid nimetatud Euroopa kosmosetranspordisüsteeme, rajatisi, tooteid ja teenuseid.

ARTIKKEL 4

4.1. Kokkuleppes kasutatakse mõistet intellektuaalne omand 14. juulil 1967. aastal Stockholmis sõlmitud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsiooni artiklis 2 määratletud tähenduses.

4.2. Pooled tagavad kokkuleppe alusel tehtavast koostööst tuleneva intellektuaalse omandi ja kõikide sellise koostöö käigus esile kerkida võivate varasemate õiguste nõuetekohase ja tõhusa kaitse.

4.3. Kokkuleppe alusel loodud tehnilisele teabele ja andmetele ning intellektuaalsele omandile juurdepääsu ja nende levitamise või kasutamise õigusi käsitlevad eritingimused sätestatakse agentuuri eeskirju ja menetlusi järgides.

4.4. Pooled püüavad kummagi suhtes kohaldatavate õigusaktide raames hõlbustada vastastikust huvi pakkuvate ja kokkuleppe rakendamiseks vajalike kosmoseteaduse, -tehnoloogia ja -rakendustega seotud teaduslik-tehnilise teabe, andmete ja kaupade vahetamist.

ARTIKKEL 5

5.1. Eesti Vabariik ja agentuur vahetavad järgmist teavet:
a) praeguste ja tulevaste kosmoseprogrammide sisu ja kavandamist käsitlev teave;
b) kosmosetegevuse käigus esile kerkinud teaduslik-tehnilist huvi pakkuvaid küsimusi käsitlev teave. Eelkõige edastatakse Eesti Vabariigile agentuuri poolt avaldatud ja kättesaadavaks tehtud aruanded ja agentuuri programmide rakendamisel tehtud edusamme käsitlev teave.

5.2. Agentuuri käsutuses olev teave edastatakse tingimusel, et Eesti Vabariik järgib alati teabe omandiõigusi ja kohustub mitte levitama väljapoole Eesti Vabariigi ja agentuuri liikmesriikide territooriume otse või nimetatud territooriumitel või väljaspool neid territooriume tegutsevate vahendajate kaudu teavet, mis on salastatud agentuuri sõlmitud mitteavaldamise kokkulepete kohaselt või ei ole muidu üldiselt kättesaadav.

5.3. Eesti Vabariik ei ole kohustatud edastama väljastpoolt agentuuri saadud teavet, kui tema arvates on see vastuolus kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepete või sellise teabe saamise tingimustega.

5.4. Eesti Vabariik ja agentuur vahetavad vajaduse korral agentuuri pädevusse kuuluva tööga tegelevaid eksperte kooskõlas Eesti Vabariiki sissesõitu, seal viibimist ja sealt lahkumist käsitlevate õigusaktidega.

5.5. Eesti Vabariigile võimaldatakse juurdepääs agentuuri stažeerimis- ja stipendiumiprogrammidele kooskõlas omavahel kokku lepitud tingimustega.

5.6. Kosmosetegevusega seotud rahvusvahelistes organisatsioonides, konverentsidel ja kohtumistel osalemise korral konsulteerivad Eesti Vabariik ja agentuur teineteisega, et vahetada arvamusi vastastikust huvi pakkuvates küsimustes, ja kooskõlastavad vajadust mööda oma seisukohad küsimustes, millel võib olla tähtsus ühiste kosmoseprogrammide ja -tegevuste rakendamisel.

ARTIKKEL 6

6.1. Kokkuleppe rakendamise seisukohast oluliste ja teiste Euroopa koostööriikidega kooskõlastamist vajavate küsimuste lahendamiseks on Euroopa koostööriigid asutanud komitee, mida nimetatakse PECSi komiteeks ja mis tegutseb kooskõlas kokkuleppe lisades sätestatud tingimustega.

6.2. Eesti Vabariigil on õigus osaleda PECSi küsimusi käsitlevatel agentuuri nõukogu ja/või tema allorganite kohtumistel vaatlejana ühe esindajaga, keda võivad saata nõunikud. Eesti Vabariik saab päevakorra eelnõud ja liikmesriikidele kättesaadavaks tehtud asjakohased dokumendid, et nõukogu ja/või tema allorganite kohtumisteks ette valmistada.

ARTIKKEL 7

Eesti Vabariik osaleb PECSis ja toetab seda rahaliselt kooskõlas agentuuri finantseeskirjade ja -juhistega, kirjutades alla PECSi lepingule kokkuleppe lisade kohaselt.

ARTIKKEL 8

8.1. Seoses nende PECSiga seotud lepingute geograafilise jaotusega, milles Eesti Vabariik osaleb, võtab agentuur kasutusele kokkuleppe I lisas nimetatud tööstuspoliitika eeskirjad.

8.2. Igal aastal toimuvad agentuuri ja Eesti Vabariigi erikohtumised, mille eesmärk on arutada, kuidas Eesti tööstusharud lähenevad agentuuri liikmesriikide kosmosetööstustele ja neid täiendavad.

ARTIKKEL 9

Kokkuleppe alusel toimuva agentuuri ametliku tegevuse elluviimiseks annab Eesti Vabariik agentuurile järgmised eesõigused ja puutumatuse:

9.1. Agentuur on Eesti Vabariigi territooriumil juriidiline isik. Eelkõige on tal õigus sõlmida lepinguid, omandada ja käsutada vallas- ja kinnisvara ning osaleda kohtumenetlustes.

9.2. Agentuuril on puutumatus kohtumenetluse ja kohtuotsuste täideviimise suhtes, välja arvatud:
a) juhul kui agentuur on sõnaselgelt sellisest puutumatusest konkreetsel juhul loobunud;
b) tsiviilhagi korral kahjutasunõudes, mille on esitanud kolmas isik seoses õnnetusjuhtumiga, mille põhjustas agentuurile kuuluv või tema nimel kasutatav mootorsõiduk, või liikluseeskirja rikkumise korral, millega see sõiduk oli seotud;
c) artikli 12 kohaselt langetatud vahekohtu otsuse täideviimise suhtes.

9.3. Agentuuri ametliku tegevuse ulatuses on agentuur, tema vara ja tulud vabastatud Eesti Vabariigi otsestest maksudest. Samuti on agentuuri ostetud olulise väärtusega kaubad ja teenused, mis on hädavajalikud tema ametlikuks tegevuseks kokkuleppe alusel, vabastatud kaudsetest maksudest.

9.4. Agentuuri sisse- või väljaveetud kaubad, mis on hädavajalikud tema ametlikuks tegevuseks, on vabastatud kõikidest sisse- ja väljaveomaksudest ning sisse- ja väljaveokeeldudest ja -piirangutest. Nimetatud sisse- või väljaveetud kaupu tohib Eesti Vabariigi territooriumil müüa, tasu eest või tasuta välja laenata või üle anda ainult Eesti Vabariigis sätestatud tingimustel. Eesti Vabariik ja agentuur määravad menetlused, mida kohaldatakse nendevahelises koostöös kasutatavate varade sisse- või väljaveo suhtes. Agentuur teeb koostööd Eesti ametiasutustega, et tagada agentuuri sisse- või väljaveetud kaupade kasutamine kokkuleppe alusel toimuvas ametlikus tegevuses.

9.5. Agentuur võib Eesti Vabariigis vastu võtta ja hoida mis tahes rahalisi vahendeid, vääringuid, sularaha või väärtpabereid; agentuur võib neid Eesti Vabariigis kõikidel ametlikel eesmärkidel vabalt käsutada ning omada kontosid mis tahes vääringus.

9.6. Agentuuri töötajate praegu või varem agentuuris töötamise eest saadud töötasud, rahalised hüvitised, toetused ja pensionid on maksudest vabastatud; maksuvabastus kehtib ka nende pereliikmetele makstavate toetuste suhtes. Kokkuleppes sätestatud maksuvabastusi ei kohaldata agentuuri ametnikele, kellel on ka Eesti kodakondsus või kes on Eesti alalised elanikud sel ajal, kui nad on nimetatud agentuuri ametnikeks.

9.7. Agentuuri poolt või agentuurile saadetud trükiste ja muude teabematerjalide levitamise suhtes piiranguid ei kehti.

ARTIKKEL 10

Eesti Vabariik teatab agentuuri peadirektorile kokkuleppe rakendamisel Eesti Vabariiki esindama määratud ametiasutuse nime ning kooskõlas artikliga 6 kohtumistel osaleva esindaja ja tema nõunike nimed.

ARTIKKEL 11

Kumbki pool vastutab täielikult oma tegevuse eest kokkuleppe täitmisel. Eelkõige on mõlemal õigus nõuda teiselt poolelt kõikide kahjude hüvitamist, mis see on isikutele või varale põhjustanud, ning nad vabastavad teineteise kõikidest kolmandate isikute nõuetest seoses poolte tegevusest põhjustatud kahjudega.

ARTIKKEL 12

12.1. Kõik kokkuleppe kohaldamisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, esitatakse ükskõik kumma poole taotlusel lahendamiseks vahekohtule.

12.2. Vahekohus koosneb kolmest liikmest, kellest ühe nimetab agentuur ja ühe Eesti Vabariik; kaks esimest vahekohtunikku valivad kolmanda vahekohtuniku, kes on vahekohtu esimeheks. Kui kumbki pool ei ole kuue kuu jooksul alates vahekohtumenetluse taotluse esitamise kuupäevast vahekohtunikku nimetanud, nimetab vahekohtuniku ükskõik kumma poole taotlusel Rahvusvahelise Kohtu esimees. Sama menetlust kohaldatakse juhul, kui kolmandat vahekohtunikku ei ole valitud kuue kuu jooksul esimese kahe vahekohtuniku nimetamisest.

12.3. Vahekohus sätestab vahekohtu menetluse; tema otsus on lõplik ja siduv.

ARTIKKEL 13

Kokkuleppe lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

ARTIKKEL 14

14.1. Kokkulepe jõustub pärast allakirjutamist ja kooskõlas Eesti Vabariigi õiguskorraga heakskiitmist siis, kui Eesti Vabariik on alla kirjutanud artiklis 7 nimetatud ja I lisas kirjeldatud PECSi lepingu; see ei kehti II lisa osades A ja B sätestatud eeskirjade kohta, mida kohaldatakse kohe pärast kokkuleppele allakirjutamist. PECSi lepingu allakirjutamine toimub hiljemalt üks aasta pärast kokkuleppele allakirjutamist, kui pooled ei ole kokku leppinud teistsuguses tähtajas. Juhul kui lepingule ei ole alla kirjutatud eespool nimetatud tähtaja jooksul, on kokkulepe tühine.

14.2. Käesoleva kokkuleppe jõustumisel asendatakse sellega preambulis nimetatud Eesti Vabariigi ja agentuuri vaheline koostöökokkulepe, kuid viimase sätteid kohaldatakse endiselt ulatuses, mis on vajalik nimetatud kokkuleppe alusel sõlmitud ja kokkuleppe kehtivuse kaotamise kuupäeval veel jõus olevate lepingute täitmise tagamiseks.

ARTIKKEL 15

15.1. Kui kokkulepe ei ole kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3 varem lõpetatud, lõpeb kokkulepe viie aasta möödumisel selle jõustumise kuupäevast. Üks aasta enne kokkuleppe lõppemist vaatavad pooled artiklis 8 nimetatud iga-aastaste kohtumiste tulemuste põhjal läbi kokkuleppe rakendamise ja kaaluvad koostöö jätkamise või edasiarendamise võimalusi. Eelkõige kaaluvad pooled võimalust anda Eesti Vabariigile agentuuri assotsieerunud liikme või liikmesriigi staatus.

15.2. Koostöö jätkamise korral võib kokkulepet vastastikusel kirjalikul kokkuleppel pikendada.

15.3. Kumbki pool võib kokkuleppe denonsseerida, teatades sellest kirjalikult vähemalt üks aasta enne kokkuleppe lõppemise kavandatud kuupäeva, mis langeb kokku kalendriaasta lõpuga.

15.4. Kokkuleppe lõppemine ei mõjuta kummagi poole õigusi ja kohustusi, mis on kavandatud pärast kokkuleppe lõppemist kehtima jääma, ega kokkuleppe tõlgendamist seoses näiteks vahekohtu, konfidentsiaalsuse, vastutuse, intellektuaalse omandi õiguste või kokkuleppe alusel sõlmitud lepingutega. Pärast kokkuleppe lõppemist jääb Eesti Vabariigi suhtes eelkõige siduvaks kohustus tasuda jooksva või eelmise majandusaasta eelarves kinnitatud PECSiga seotud lepingu kohaselt oma osa asjakohaste maksete assigneeringutest.

15.5. Eesti Vabariik ja agentuur võivad vastastikusel kokkuleppel muuta kokkuleppe sätteid. Muu kui üksnes lisadesse tehtav muudatus jõustub kuupäeval, mil teatatakse, et mõlemad pooled on täitnud selle jõustumiseks vajalikud tingimused. Lisadesse tehakse muudatusi kooskõlas nimetatud lisades sätestatud tingimustega.

I lisa

EUROOPA KOOSTÖÖRIIKIDE KAVA (PECS)
Eesmärgid, eeskirjad ja menetlused

I. Eesmärgid

I.1. PECSi üldeesmärgid
PECSi üldeesmärkideks on Eesti Vabariigi kaasamine agentuuri programmidesse ja tegevustesse ning tõhusaimal viisil ettevalmistamine võimalikuks ESA konventsiooniga ühinemiseks tulevikus.

I.2. PECSi konkreetsed eesmärgid

a) Arendada Eesti Vabariigi ja agentuuri liikmesriikide teadusringkondade ja rakenduste kasutajate koostööd.

b) Luua ja tugevdada Eesti Vabariigis valdkonnaga seotud asjatundlikkust ja suutlikkust, et riigi tööstus suudaks pärast ühinemist osaleda võrdväärselt agentuuri programmides.

c) Võimaldada kaudne juurdepääs ESA programmidele ja tegevusele ning juurdepääs agentuuri/ELi ühisprogrammidele kooskõlas kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustega.

d) Täiustada Eesti Vabariigi teadmisi agentuuri korraldusest ja Euroopa kosmosealaste toodete, normide ja menetluste toimimisest.

e) Tagada liikmesriikide ja Eesti Vabariigi kosmosetegevuse ühtsus, näiteks vältides tarbetult kattuvaid tegevusi.

I.3. PECSis käsitletavad valdkonnad ja tegevuste kategooriad

I.3.1. PECS hõlmab punktis I.3.2 määratud nelja peamist tegevuste kategooriat järgmises viies valdkonnas:
a) kosmoseteadus, eelkõige kosmoseastronoomia ja astrofüüsika, päikesesüsteemi uuringud ja päikese-maakera füüsika;
b) Maa jälgimise uuringud ja rakendused, eelkõige keskkonnaseire, meteoroloogia, aeronoomia ja geodeesia;
c) telekommunikatsioon, eelkõige sideteenuste arendus ja satelliitnavigatsioon;
d) mikrogravitatsiooni uuringud, eelkõige kosmosebioloogia ja -meditsiin, ning materjalide töötlemine;
e) maapealsete tugisüsteemide tehnoloogia arendamine ja kasutamine.

I.3.2. PECS hõlmab järgmisi tegevuste kategooriaid:
a) ESA valikprogrammidega seotud tehnoloogia ja seadmed, mis ei ole otsustavad agentuuri programmide elluviimisel («teisese tähtsusega tehnoloogia»);
b) teadusprojektid ja -katsed;
c) andmete kasutamine;
d) väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine.

I.3.3. PECSiga hõlmatud tegevused määratakse üksikasjalikult viie aasta rakenduskavas, mida uuendatakse iga viieaastase perioodi neljanda aasta lõpus viienda aasta lõppemise järel algavaks uueks viie aasta pikkuseks perioodiks, võttes arvesse agentuuri ja Eesti Vabariigi vahelisi kokkuleppe pikendamist käsitlevaid läbirääkimisi. Viie aasta kava eelnõu kiidetakse heaks PECSi komitees ja seda võib igal aastal ajakohastada kooskõlas allpool sätestatud menetlusega.

II. Eeskirjad ja menetlused

II.1. PECSi rakendamine

II.1.1. Agentuur viib PECSi ellu kooskõlas agentuuri eeskirjade ja menetlustega, kui kokkuleppe eesmärkides, eeskirjades ja menetlustes ei ole sätestatud teisiti.

II.1.2. PECSi rakendamise järelevalveks ja kontrollimiseks luuakse spetsiaalne komitee (edaspidi PECSi komitee). Komitee pädevus ja töökord on sätestatud II lisas.

II.1.3. Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla kuuluvad riigisisesed asutused võivad agentuuri taotlusel ja Eesti Vabariigi nõusolekul osutada tehnilist abi ühe või mitme PECSi raames toimuva tegevuse läbiviimiseks; vajaduse korral määratakse selline toetus asjaomase asutuse ja agentuuri kirjavahetuses, mis edastatakse teadmiseks kõikidele teistele Euroopa koostööriikidele ja agentuuri nõukogule.

II.1.4. Agentuur võimaldab kooskõlas kokkuleppe artikli 3 lõikega 1 PECSi raames läbiviidavateks tegevusteks juurdepääsu oma rajatistele ja teenustele. Eelkõige tehakse Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtjatele kättesaadavaks agentuuri elektrooniline hanketeadete süsteem (EMITS) järgmistel tingimustel:
a) kirjutuskaitstud juurdepääs agentuuri programmidele ja
b) täielik juurdepääs PECSi tegevustele ja agentuuri/ELi ühisprogrammidele kooskõlas asjakohastes õigusaktides sätestatud tingimustega.

II.2. PECSi sisu

Enne viieaastase perioodi tegevuste algust koostab agentuur viie aasta PECSi, mis põhineb teabel, mis on saadud Eesti Vabariigilt ja liikmesriikidelt järgmise menetluse kohaselt:

II.2.1. Agentuur uurib Eesti Vabariigi soove seoses teisese tähtsusega tehnoloogiaga.

II.2.2. Seejärel koostab agentuur kokkuleppe artiklit 6 arvesse võttes viie aasta PECSi eelnõu, mida arutatakse kõikides programminõukogudes ja komiteedes, ning esitab selle järgmistele agentuuri komiteedele ja programminõukogudele kinnitamiseks liikmesriikide või asjaomaste osaliste kahe kolmandiku häälteenamusega, eesmärgiga kinnitada see hiljem PECSi komitees:
a) asjaomased programminõukogud: seoses Eesti Vabariigi panusega süsteemide ja nimikoormuste arendamis- ja/või kasutusetappi või teisese tähtsusega tehnoloogia arendamisse, mis toimub agentuuri valikprogrammide raames;
b) teadusprogrammi komitee: seoses Eesti Vabariigi panusega arendamis- ja/või kasutusetappi või teisese tähtsusega tehnoloogia arendamisse, mis toimub agentuuri teadusprojektide raames;
c) tööstuspoliitika komitee: seoses selliste agentuuri tehnoloogia põhikavas loetletud tehnoloogiate arendamise lisamisega PECSi, millega tegeleb Eesti Vabariik, või seoses teisese tähtsusega tehnoloogia arendamisega Eesti Vabariigi poolt asjakohases valdkonnas ja väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamiseks läbiviidavate tegevustega;

Kui PECSi tegevus lisatakse kehtiva või viimistlusjärgus oleva programmideklaratsiooni A-lisas määratud tegevuste hulka, muudetakse ka asjakohast deklaratsiooni või deklaratsiooni eelnõu või tunnustatakse selles PECSi osa;

Samuti uurib tööstuspoliitika komitee PECSi tööstuspoliitika aspekte ja kinnitab need enne PECSi komiteele kinnitamiseks esitamist kõikide liikmesriikide lihthäälteenamusega.

II.2.3. Seejärel koostab agentuur komiteede ja programminõukogude poolt kinnitatud osade alusel konsolideeritud PECSi, et PECSi komitee saaks sellega tutvuda ja selle heaks kiita. Selles etapis teavitab Eesti Vabariik agentuuri ja PECSi komiteed tegevustest, mida ta soovib toetada, võttes arvesse Eesti tööstusharude lähenemist ESA liikmesriikide tööstustele ja nende täiendamist, ning saadab agentuurile kinnituse oma kavandatud panuse kohta asjaomaste tegevuste rahastamisel.

II.2.4. Enne viie aasta PECSi kinnitamist PECSi komitees edastatakse kõik kavandatud tegevuste muudatused, mida PECSi komitee on nõudnud, tutvumiseks asjaomastele komiteedele ja programminõukogudele; see ei kehti välja jäetud tegevuste kohta. Seejärel edastavad asjaomased komiteed ja programminõukogud kavandatud muudatuste kinnituse PECSi komiteele heakskiitmiseks.

II.2.5. Pärast seda kui PECSi komitee on viie aasta PECSi heaks kiitnud, koostab agentuur nimetatud PECSi alusel eridokumendi (edaspidi PECSi leping; nimetatud artikli 14 lõikes 1), mis võimaldab Eesti Vabariigil PECSi rahaliselt toetada. PECSi lepingus on nimetatud tegevused, mida Eesti Vabariik rahastab heakskiidetud PECSi kohaselt, ja osamaksed, mida Eesti Vabariik peab tasuma, sealhulgas osa punktis II.4 nimetatud agentuuri sisekuludest, koos soovitusliku jaotuse ja maksegraafikuga. Agentuur esitab PECSi lepingu Eesti Vabariigile allakirjutamiseks ja seejärel PECSi komiteele teadmiseks.

II.2.6. Viie aasta PECSi võib nimetatud viieaastase perioodi jooksul üks kord aastas läbi vaadata ja ajakohastada, et võtta arvesse agentuuri kavandatud uusi tegevusi, mille suhtes on väljendanud huvi Eesti Vabariik või muu Euroopa koostööriik. Läbivaadatud PECSi kinnitamisele eelneb selle kinnitamine asjaomastes agentuuri komiteedes või programminõukogudes. Kui eelnimetatud menetluse tulemusel lisatakse PECSi uusi tegevusi, muudab agentuur vastavalt PECSi lepingut ja Eesti Vabariik kohustub vajaduse korral suurendama oma panust, mis kajastub ajakohastatud PECSi lepingus.

II.3. Tööstuspoliitika põhimõtted

II.3.1. PECS põhineb tagatud geograafilisel kasumikoefitsiendil 1. Geograafiline kasum arvutatakse kooskõlas agentuuri nõukogu vastu võetud resolutsiooniga, mis käsitleb geograafiliste kasumikoefitsientide arvutamise eeskirju (ESA/CXXXVIII/Res. 6 (lõplik)).

II.3.2. PECSi viie aasta töökava sisu määramisel ja muutmisel kohaldatakse järgmisi tööstuspoliitika põhimõtteid:
a) konkurentsi moonutamise keeld;
b) liikmesriikide olemasolevate kogemuste vastastikune täiendavus;
c) heakskiidetud ESA programmide raames toimuvate tegevuste vastastikune täiendavus;
d) mõju Euroopa kosmosealaste vahenditega seotud teenuste kasutamisele;
e) tehnoloogiline väärtus agentuurile, erilist tähelepanu pööratakse:
– uuendusvõimalustele
– vastavusele Euroopa tehnoloogia põhikavale ja/või agentuuri tulevastele programmilistele vajadustele;
f) Euroopa tööstuskoostöö kiirendamine;
g) uute turgude avamine konkurentsivõimelistele tarnijatele;
h) väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kaasamine.

II.3.3. Tööstuspoliitika komitee kasutab nimetatud kriteeriume ka PECSi eelnõuga tutvumisel ja selle läbivaatamisel.

II.4. Finantsküsimused

II.4.1. PECSi rahastatakse kooskõlas agentuuri eeskirjade ja menetlustega tasutavatest Euroopa koostööriikide osamaksudest, mille tasumine vormistatakse Eesti Vabariigi allakirjutamisel PECSi lepingule punktis II.2 nimetatud menetluse kohaselt. Eesti Vabariik katab programmi juhtimiseks vajalikud agentuuri üldised sisekulud fikseeritud määraga 7% lepingus ette nähtud aasta osamaksudest, mida suurendatakse järk-järgult igal aastal eesmärgiga jõuda pärast PECSi viieaastast perioodi kogumaksumuseni.

II.4.2. Iga Euroopa koostöö riigi minimaalne osamaks PECSis osalemiseks viieaastase perioodi jooksul on 5 miljonit eurot 2001. aasta majandustingimustel.

II.4.3. Töö võib alata kohe, kui PECSi lepingu on allkirjastanud üks Euroopa koostööriik.

II.4.4. Eesti Vabariik võib oma osalust PECSis suurendada kord aastas tingimusel, et see ei too teistele Euroopa koostöö riikidele lisakulusid.

II.4.5. Juhul kui lepinguid kaasrahastavad valitud ettevõtjad või seda tehakse muudest allikatest, arvutatakse agentuuri sisekulude osamaks lepingute üldmaksumuse alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

II.4.6. Sõltumata agentuuri finantsteeskirjade artiklist 18 kantakse kõik majandusaasta lõpuks kasutamata jäänud summad automaatselt üle järgmisse aastasse.

II.4.7. PECSi iga viieaastase perioodi lõpus kasutatakse Eesti Vabariigi panuse osa, mis ei ole eraldatud teatud töö tegemiseks, selliste tegevuste rahastamiseks, mis on kavandatud PECSi järgmiseks viieaastaseks perioodiks, kui Eesti Vabariik ei nõua teisiti.

II.4.8. Kokkuleppe lõpetamisel võib Eesti Vabariik kanda enda osamaksed, mis ei ole PECSi kohaselt eraldatud teatud tegevusteks, üle agentuuri teistesse programmidesse, milles ta osaleb liikmesriigiks või assotsieerunud liikmeks saades; neid osamakseid võib kooskõlas Eesti Vabariigi otsusega kasutada ka teisiti.

II.5. Lepingulised küsimused

II.5.1. Agentuur sõlmib PECSi rakendamiseks vajalikud lepingud kooskõlas agentuuri eeskirjade ja menetlustega, kohaldades ESA lepingute üldsätteid ja -tingimusi; kõik lepingud sõlmitakse eurodes.

II.5.2. Agentuuri lepingulised kohustused piirduvad olemasolevate rahaliste vahenditega. Agentuur ei avalda hanketeateid, kui asjaomaste tegevuste rahastamiseks olemasolevad vahendid on võrreldes tööplaanis esitatud hinnangulise maksumusega ebapiisavad.

II.5.3. Üldiselt viiakse tegevused läbi avatud hankemenetlusega, milles osalevad asjaomaste tegevuste vastu huvi väljendanud Euroopa koostööriigid.

II.5.4. Kaasrahastatavate tegevuste puhul säilitab agentuur täieliku kontrolli kavandatud kulude ja töövõtja tegelikult kantud kulude üle ning lepingu täitmiseks kasutatavate vahendite päritolu üle. Vajaduse korral võib agentuur või tema nimel tegutsev isik teha auditi.

II.5.5. PECSi tegevustega seotud orbiidil olevast nimikoormusest tulenevate kõikide intellektuaalse omandi õiguste suhtes kohaldatakse agentuuri eeskirju.

II.6. Lõppsätted

II.6.1. Sõltuvalt koostööprojekti eesmärgist on Eesti Vabariik põhimõtteliselt enda poolt PECSi raames loodud ja rahastatud varade ning samuti PECSi täitmiseks vajalike rajatiste, tarkvara ja seadmete omanik; samas võetakse arvesse agentuuri lepinguid reguleerivaid põhimõtteid.

II.6.2. I lisasse muudatuste tegemiseks on vajalik poolte kirjalik nõusolek.

II lisa

EUROOPA KOOSTÖÖRIIKIDE KAVA KOMITEE

(PECSi komitee)
Pädevus ja töökord

A. Pädevus

PECSi komitee, kes tegutseb kooskõlas agentuuriga, jälgib ja kontrollib PECSi täitmist kokkuleppe I lisas sätestatud eesmärkide, eeskirjade ja menetluste kohaselt. PECSi komitee:
1. tutvub PECSi eesmärkide, eeskirjade ja menetluste punktis II.2 nimetatud viie aasta PECSi projekti ja selle muudatustega ning kinnitab need pärast agentuuri nõukogu asjaomastelt allorganitelt nõusoleku saamist Euroopa koostööriikide lihthäälteenamusega;
Õigus viie aasta PECSi projekti üle hääletada antakse ka kõikidele teistele potentsiaalsetele Euroopa koostööriikidele, kellega on asjakohane Euroopa koostööriigi kokkulepe küll sõlmitud, kuid see ei ole veel jõustunud.
2. otsustab kooskõlas PECSi komitee töökorra V peatükiga, millises keeles toimuvad PECSi komitee kohtumised; nimetatud otsus võetakse vastu Euroopa koostööriikide lihthäälteenamusega;
3. peab arvet kõikide PECSi osaliste rahaliste toetuste või osamaksete suurenemiste üle PECSi lepingu kohaselt;
4. kogub teavet PECSi eesmärkides, eeskirjades ja menetlustes nimetatud Euroopa koostööriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate riigisiseste asutuste osutatud tehnilise abi kohta;
5. kinnitab PECSi komitee pädevuse ja töökorra ning kõik selle muudatused.


PECSi komitee

B. Töökord

I peatükk
Koosseis

1.1. PECSi komiteesse kuuluvad ainult Euroopa koostööriikide esindajad.

1.2. Agentuuri iga liikmesriigi üks esindaja võib osaleda komitee kohtumistel vaatlejana. Agentuuri haldus- ja rahanduskomitee, tööstuspoliitika komitee, väliskomitee ja teadusprogrammide komitee esimees kutsutakse komitee kohtumistele ametiülesande korras ja neile antakse vaatleja staatus.

1.3. Põhimõtteliselt ei tohi ühtegi Euroopa koostööriiki esindada rohkem kui kaks delegaati. Delegaatide osalemiseks esitatakse esimehele pädeva riigisisese asutuse volikiri.

1.4. Delegaatidega võivad kaasas olla nõunikud. Enne kui nõunikud alustavad tööd komitee kohtumistel, teatatakse agentuuri peadirektorile nende nimed ja ametikohad.

II peatükk
Eesistumine

2.1. Komitee valib Euroopa koostööriikide esindajate hulgast üheks aastaks esimehe ja aseesimehe.

2.2. Kui esimees ei saa oma ülesandeid täita, juhatab tema asemel kohtumist aseesimees. Esimehe kohusetäitjal on samad õigused ja kohustused nagu esimehel.

2.3. Esimees juhib komitee arutelusid. Ta ei saa tegutseda delegaadi ülesannetes. Oma ülesannete täitmisel allub esimees komiteele.

2.4. Euroopa koostööriik, kelle delegaat täidab esimehe ülesandeid, nimetab esimehe ülesannete täitmise ajaks tema asemele uue delegaadi.

III peatükk
Kohtumised

3.1. Üldjuhul kohtub komitee agentuuri ruumides mitte sagedamini kui kaks korda aastas kohe pärast tööstuspoliitika komitee või haldus- ja rahanduskomitee kohtumisi.

3.2. Iga kohtumise algul esitab esimees allkirjastamiseks osalejate nimekirja.

3.3. Agentuuri liikmesriikide esindajate ning haldus- ja rahanduskomitee, tööstuspoliitika komitee ja teadusprogrammide komitee esimehe osalemine kohtumistel ei tähenda neile hääleõiguse andmist.

3.4. Komitee otsustab igal kohtumisel järgmise kohtumise kuupäeva. Vajaduse korral võib esimees määratud kohtumise kuupäeva muuta.

3.5. Esimees võib omal algatusel või Euroopa koostööriikide enamuse nõudmisel kokku kutsuda komitee erakorralise kohtumise. Ta püüab korraldada sellise kohtumise koos tööstuspoliitika komitee või haldus- ja rahanduskomitee kohtumisega.

3.6. Agentuuri peadirektor nimetab agentuuri töötaja, kes tegutseb komitee sekretärina.

3.7. Pärast esimehega konsulteerimist koostab komitee sekretär päevakorra eelnõu, mis edastatakse Euroopa koostööriikidele hiljemalt kaks nädalat enne kohtumist.

3.8. Komitee arutab päevakorra eelnõu ja võtab pärast vajalike muudatuste tegemist selle vastu kohe pärast kohtumise avamist. Päevakorra eelnõusse võib lisada täiendavaid punkte, kuid nende suhtes võib otsuse vastu võtta üksnes juhul, kui sellega nõustuvad kõik kohalviibivad Euroopa koostööriigid.

3.9. Komitee kohtumistel osalevad agentuuri töötajad, kelle nimetab agentuuri peadirektor.

3.10. Igal Euroopa koostööriigil on üks hääl.

3.11. Otsused võetakse vastu kohalviibivate ja hääletamisest osa võtvate Euroopa koostööriikide lihthäälteenamusega, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.12. Töökorda kohaldatakse eesmärgiga aidata kaasa PECSi eesmärkide saavutamisele ja see on täielikult kohaldatav, kui PECSi komiteega on ühinenud vähemalt kolm Euroopa koostööriiki.

IV peatükk
Esimehe ülesanded ja tegevus

4.1. Esimees kontrollib käesolevate eeskirjade kohaselt komitee menetlusi ja hoiab korda komitee kohtumiste ajal. Ta kuulutab kohtumise avatuks või lõppenuks, juhib arutelusid ja teeb neist vajaduse korral kokkuvõtte, tagab käesolevate eeskirjade järgimise, annab delegaatidele või võtab neilt sõna, otsustab päevakorrapunktide järjekorra, teeb hääletusettepanekuid ja kuulutab välja otsused. Ta võib teha ettepaneku vaidluse katkestamise või lõpetamise või kohtumise katkestamise või peatamise kohta. Enne hääletamist teeb ta kindlaks, kas kohal on punktis 4.10 ettenähtud kvoorum.

4.2. Keegi ei saa sõna esimehe eelneva loata. Esimees annab kõnelejatele sõna punktis 4.3 ettenähtud sõna palumise järjekorras. Esimees võib kutsuda korrale kõneleja, kelle märkused ei ole arutletava küsimuse seisukohast asjakohased.

4.3. Kohtumise ajal võib iga Euroopa koostööriik teha ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda. Esimees teeb kohe ettepaneku kohta otsuse. Iga Euroopa koostööriik võib esitada esimehe otsuse vastu vastuväite, sellisel juhul vastuväidet arutatakse ning pannakse see hääletusele. Kui kohalviibivate ja hääletamisest osa võtvate Euroopa koostööriikide enamus vastuväidet ei toeta, jääb esimehe otsus jõusse. Ettepaneku teinud Euroopa koostööriik ei tohi käsitleda arutletava päevakorrapunkti sisu.

4.4. Eesõigus on järgmistel ettepanekutel järgmises järjekorras:
a) istungi peatamine,
b) istungi lõpetamine,
c) küsimuse arutamise katkestamine,
d) küsimuse üle toimuva vaidluse lõpetamine.

4.5. Kõikide ettepanekute lõppversioonid pannakse hääletusele. Euroopa koostööriigi taotlusel esitatakse need kirjalikult. Sellisel juhul ei esita esimees ettepanekut kohtumisele enne, kui seda nõudnud Euroopa koostööriigil on olemas ettepaneku kirjalik tekst.

4.6. Kui tehakse ettepaneku muutmise ettepanek, pannakse muudatus esmalt hääletusele. Kui on tehtud kaks või enam muudatusettepanekut, hääletab komitee esmalt selle muudatuse üle, mis esimehe otsuse kohaselt on algsest ettepanekust sisuliselt kõige erinevam. Kui ühe muudatuse vastuvõtmiseks on vältimatult vajalik teine muudatus, siis viimast hääletusele ei panda.

4.7. Iga Euroopa koostööriik võib taotleda muudatuste osade eraldi hääletusele panemist. Kui sellisele taotlusele ollakse vastu, pannakse muudatuse osadeks jagamise ettepanek hääletusele.

4.8. Kui mõni Euroopa koostööriik seda nõuab, hääletab komitee seejärel lõpliku muudetud ettepaneku üle.

4.9. Kui ühes ja samas küsimuses esitatakse kaks või enam ettepanekut, pannakse need ettepanekud hääletusele esitamise järjekorras, kui komitee ei otsusta teisiti. Pärast iga hääletamist võib komitee otsustada, kas panna järgmine ettepanek hääletusele või mitte.

4.10. Pärast seda kui käesolevad eeskirjad muutuvad täielikult kohaldatavateks punkti 3.12 kohaselt, on PECSi komitee kohtumiste kvoorumiks vajalik enamuse Euroopa koostööriikide esindajate kohalolek.

V peatükk
Keeled

Komitee kohtumised toimuvad ühes agentuuri töökeeles, mille valib PECSi komitee. Selles keeles koostatakse ka kõik kohtumise dokumendid.

VI peatükk
Protokoll

6.1. Pärast komitee kohtumist koostab komitee sekretär protokolli eelnõu, kirjeldades arutelude sisu ja märkides järeldused, millele jõuti.

6.2. Protokolli eelnõu esitatakse osalejatele võimalikult kiiresti pärast kohtumise lõppu.

6.3. Euroopa koostööriigid saadavad protokolli eelnõu muudatuste ettepanekud komitee sekretärile kirjalikult kolme nädala jooksul protokolli eelnõu kättesaamisest.

6.4. Iga kohtumise alguses kinnitab komitee eelmise kohtumise protokolli, olles enne kaalunud esitatud muudatusi.

VII peatükk
Muudatused

PECSi komitee võib muuta PECSi komitee pädevust ja töökorda agentuuri kirjalikul nõusolekul.


 


EUROPEAN COOPERATING STATE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE EUROPEAN SPACE AGENCY

The Republic of Estonia,
and

the European Space Agency, hereinafter referred to as “the Agency”, established by the Convention opened for signature in Paris on 30 May 1975, hereinafter referred to as “the Convention”,
hereinafter referred to as the “Parties”,

Convinced of the benefits of sustaining and enhancing the level of international cooperation in space activities for exclusively peaceful purposes,

Having Regard to the results of the cooperation achieved under the Agreement between the Republic of Estonia and the Agency signed on 20 June 2007 and entered into force on the date of its signature,

Having Regard to the Resolution on the implementation of measures concerning the European Cooperating States (ECS) adopted by the Agency Council on 21 March 2001 (ESA/C/CL/Res. 2 (Final)), by which the Agency introduced a new cooperative approach designed for European non-Member States with a view to their possible accession to the Convention,

Considering the wish expressed by the Republic of Estonia to implement the European space policy and to strengthen its cooperation with the Agency within the frame of this new ECS cooperative approach,

Having Regard to Articles II and XIV.1 of the Convention,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

1.1. Through the present Agreement, the Agency and the Republic of Estonia agree to cooperate in space activities, in accordance with the terms herein. For the purpose of such cooperation, upon entry into force of this Agreement, the Republic of Estonia shall become a European Cooperating State (hereinafter referred to as “ECS”). The Republic of Estonia hereby acknowledges and accepts that the Agency establishes cooperation agreements with other non-Member States similar to the present Agreement, thus also qualifying such other States as ECS’s.

1.2. The Republic of Estonia agrees that, at all levels of its cooperation with the Agency as an ECS, it will act in conformity with the purposes for which the Agency was created as defined in the Convention, in particular the exploration and utilisation of space for exclusively peaceful purposes.

ARTICLE 2

2.1. The Republic of Estonia shall be associated with implementation of the Agency’s jointly selected programmes and activities, exclusive of the Agency’s basic technology research programme, through its financial contribution to the Plan for European Cooperating States (hereinafter referred to as “PECS”), the content of which shall be mutually agreed with the Agency, subject to the other provisions of the Agreement.

2.2. The Republic of Estonia shall also receive Announcements of Opportunity for Agency scientific missions allowing it to propose the procurement of instruments to be integrated in these Agency missions at Principal Investigator (PI) or Co-Investigator (CI) level.

ARTICLE 3

3.1. Subject to the terms of Article 7 and the prior requirements and obligations of the Agency, the Republic of Estonia shall, under the present Agreement, have access on a cost-reimbursable basis to the Agency’s facilities and services for its national space projects. The methods used in calculating costs shall be those applied to the Agency’s Member States when utilising Agency facilities and services for their own national space projects. In return, the Republic of Estonia shall make its facilities and services available to the Agency and its Member States on equitable terms.

3.2. In developing its national space potential and in planning national space missions, the Republic of Estonia shall make primary reference to the use of European space transportation systems, and of facilities, products and services belonging to, or developed or operated under the auspices of, the Agency or its Member States. The Republic of Estonia shall, further, support the Agency’s efforts to promote the use of European transportation systems, facilities, products and services by those international bodies to which it belongs that employ systems or services with a space-based component.

ARTICLE 4

4.1. For the purposes of this Agreement “Intellectual Property” has the meaning stated in Article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organisation, done in Stockholm, 14 July 1967.

4.2. The Parties shall ensure adequate and effective protection of Intellectual Property as may arise from the work done under this cooperation Agreement and of any pre-existing rights that may come into play in the course of such cooperation.

4.3. The specific provisions concerning the rights of access, dissemination and use of technical information and data as well as intellectual property developed under the present Agreement, shall follow the Agency’s rules and procedures.

4.4. The Parties shall strive, within the framework of the legislation or regulations applicable to each of them, to facilitate exchanges of scientific and technical information, data and goods, of mutual interest concerning space science, technology and applications necessary for the implementation of the present Agreement.

ARTICLE 5

5.1. The Republic of Estonia and the Agency shall exchange information concerning:
a) the content and planning of their current and future space programmes;
b) matters of scientific and technical interest arising out of their space activities. In particular, the Republic of Estonia shall receive reports published and made available by the Agency, as well as information relating to the progress of Agency programmes.

5.2. Provision of any Agency information shall in all cases be subject to the observance by the Republic of Estonia of any proprietary rights to the information, while the Republic of Estonia further undertakes not to disseminate information that is classified subject to non-disclosure Agreements signed with the Agency or is not otherwise generally available beyond the territories of Republic of Estonia and the Agency’s Member States, whether directly or through intermediaries operating within or outside those territories.

5.3. The Republic of Estonia shall not be required to communicate any information obtained outside the Agency if it considers that such communication would be inconsistent with the interests of its own agreements with third parties, or the conditions under which such information was obtained.

5.4. The Republic of Estonia and the Agency shall, as appropriate, exchange experts concerned with work within the competence of the Agency, in conformity with the laws and regulations relating to the entry into, stay in or departure from the Republic of Estonia.

5.5. The Republic of Estonia shall have access to the Agency’s young graduate and fellowship programmes, subject to conditions to be mutually agreed.

5.6. The Republic of Estonia and the Agency shall also consult together when they are represented at international organisations, conferences and meetings relating to space activities, for the purpose of exchanging views on matters of mutual concern and shall seek to harmonise as appropriate their positions on matters which are likely to have a bearing on implementation of their common space programmes and activities.

ARTICLE 6

6.1. For matters relevant to the implementation of this Agreement and the coordination with other ECS’s, a dedicated committee referred to as the « PECS Committee» has been established by the ECS’s and is being operated in accordance with the terms of the attached Appendices to the present Agreement.

6.2. For matters relating to the PECS, the Republic of Estonia shall be entitled to attend meetings of the Agency’s Council and/or its subsidiary bodies as an observer through one representative, who may be accompanied by advisers. The Republic of Estonia shall receive draft agendas and relevant documents available to Member States to enable it to participate in meetings of Council and/or its subsidiary bodies as an observer.

ARTICLE 7

The Republic of Estonia shall participate in and, in conformity with the Agency’s financial regulations and instructions, contribute financially to the PECS, in particular through its subscription of the « PECS Charter», in accordance with the terms of the Appendices to the present Agreement.

ARTICLE 8

8.1. With respect to the geographical distribution of contracts relating to the PECS in which the Republic of Estonia participates, the Agency shall implement the applicable industrial policy rules referred to in Appendix I to the present Agreement.

8.2. Special yearly reviews shall be held between the Agency and the Republic of Estonia in order to discuss the convergence and complementarity of Estonian industries with the space industries of the Agency’s Member States.

ARTICLE 9

For the execution of the Agency’s official activities undertaken within the frame of the present Agreement, the Republic of Estonia shall grant the following privileges and immunities:

9.1. The Agency shall have, in the territory of the Republic of Estonia, legal personality. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party to legal proceedings.

9.2. The Agency shall have immunity from jurisdiction and execution except:
a) where the Agency has expressly waived such immunity in a particular case;
b) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of the Agency, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle;
c) in respect of an enforcement of an arbitration award made under Article 12 below.

9.3. Within the scope of its official activities, the Agency, its property and income shall be exempt from direct taxes in the Republic of Estonia. The Agency shall also be exempted from indirect taxes when purchases or services of substantial value, strictly necessary for the exercise of the official activities of the Agency within the frame of the present Agreement, are made or used, by the Agency.

9.4. Goods imported or exported by the Agency and strictly necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from all import and export duties and taxes and from all import or export prohibitions and restrictions. Any such imported or exported goods may not be sold, lent or transferred with or without payment in the territory of the Republic of Estonia except according to conditions defined by the Republic of Estonia. The Republic of Estonia and the Agency shall define the procedures to be applied to the export or import of assets used in connection with their cooperation. The Agency shall cooperate with the Estonian authorities in order to ensure that the goods imported or exported by the Agency are being used for its official activities undertaken within the frame of the present Agreement.

9.5. The Agency may receive and hold in the Republic of Estonia any kind of funds, currency, cash or securities; it may dispose of them freely in the Republic of Estonia for any official purpose of the Agency and hold accounts in any currency.

9.6. Staff members of the Agency shall be exempt from taxes on their salaries, emoluments, benefits and pensions received in respect of current or previous service with the Agency; such exemption shall also extend to benefits paid to members of their families. It is understood that such tax and fiscal exemptions will not be applicable to Agency staff members who would also have Estonian nationality or would have permanent residence in Estonia, at the time of their appointment as Agency staff members.

9.7. The circulation of publications and other information material sent by or to the Agency shall not be restricted in any way.

ARTICLE 10

The Republic of Estonia shall notify the Agency’s Director General of the name of the authority appointed to represent it for the implementation of the present Agreement, as well as the names of its representative and advisers attending any meetings in accordance with Article 6 above.

ARTICLE 11

The Parties shall each be solely liable for the conduct of their own activities in the execution of the present Agreement. In particular, they shall each have a right of recourse against the other in respect of damage of any kind to persons or property caused by the other and shall hold each other harmless against any claims made by a third party in respect of damage caused by their own activity.

ARTICLE 12

12.1. Any dispute arising out of the application or interpretation of this Agreement which cannot be settled amicably between the parties shall, at the request of either party, be submitted to an arbitration tribunal.

12.2. The arbitration tribunal shall consist of three members, one arbitrator appointed by the Agency, one designated by the Republic of Estonia and a third arbitrator, who shall be elected by the first two arbitrators and who shall be the Chairman. If, within a period of six months from the date of the request for arbitration, either party has not named its choice, the arbitrator shall, at the request of either party, be appointed by the President of the International Court of Justice. The same procedure shall apply if, within six months of the designation or appointment of the first two arbitrators, the third has not been elected.

12.3. The arbitration Tribunal shall establish its own procedure; its decision shall be final and binding.

ARTICLE 13

The Appendices to the present Agreement shall form an integral part of the present Agreement.

ARTICLE 14

14.1. The present Agreement, after signature by the Parties and its approval in accordance with the legal order of the Republic of Estonia, shall enter into force upon subscription by the Republic of Estonia of the PECS Charter referred to in Article 7 and detailed in Appendix I, except for the rules contained in Appendix II A and B which shall be applicable upon signature. This subscription of the PECS Charter shall be made at the latest one year after the signature of the present Agreement unless the Parties have agreed another time limit. In the event the said subscription has not occurred within the above time limit, the present Agreement shall be null and void.

14.2. Upon its entry into force, the present Agreement shall replace the cooperation agreement between the Republic of Estonia and the Agency referred to in the preamble, it being understood that its provisions shall nevertheless continue to apply to the extent necessary to secure the implementation of any contracts that have been concluded within the framework of that agreement and which are still effective on the date on which that agreement ceases to have effect.

ARTICLE 15

15.1. Unless previously terminated in accordance with the provisions of paragraph 3 below, the present Agreement shall terminate five years after the date of its entry into force. One year before the expiry of this Agreement, the Parties shall review the results of its implementation on the basis of the outcome of the yearly reviews referred to in Article 8 and shall examine ways and means of continuing or further developing such cooperation. The Parties shall in particular examine the possibility of the Republic of Estonia being granted the status of Associate Member or Member State of the Agency.

15.2. In the event of the continuation of the present cooperation, the present Agreement may be extended by mutual agreement in writing.

15.3. Either party may denounce the Agreement by giving written notice not less than one year before the intended date of termination which shall correspond to the end of the calendar year.

15.4. Termination of this Agreement shall not affect the validity of those rights and obligations of either Party which are meant to survive termination of the Agreement or its interpretation such as, but not limited to, arbitration, confidentiality, liability, intellectual property rights, nor of contracts entered into in pursuance of this Agreement. After the termination of the present Agreement, the Republic of Estonia shall in particular remain bound to finance its share of the payment appropriations corresponding to the contract authority approved under the budget for the current or previous financial years relating to the PECS.

15.5. The Republic of Estonia and the Agency may amend the provisions of this Agreement by mutual agreement. Amendments, except for those made exclusively to the appendices, shall take effect on the date of notification that both parties have met the necessary internal conditions for the amendments to enter into force. Amendments made exclusively to the Appendices shall be made in accordance with the terms of these appendices.

Appendix I

PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES (PECS):
Objectives, Rules and Procedures

I. Objectives

I.1. Overall objectives of the PECS

The overall objective of the PECS is to associate the Republic of Estonia with Agency programmes and activities and to prepare in the most efficient manner for possible future accession to the ESA Convention.

I.2. Specific objectives of the PECS

a) Develop cooperation between scientific and applications user communities in the Republic of Estonia and Agency Member States.

b) Create and strengthen the respective industrial expertise and capacity of the Republic of Estonia with a view to allowing a fair and equitable industrial participation in future Agency programmes after accession.

c) Provide indirect access to ESA programmes and activities and access to joint Agency/EU programmes, in accordance with the terms and conditions of the applicable legal instruments.

d) Foster the Republic of Estonia’s understanding of the Agency’s organisation and functioning of European space products, standards and procedures.

e) Ensure coherence between the space activities of Member States and the Republic of Estonia e.g. by avoiding unnecessary duplication.

I.3. Areas and categories of activities to be covered by the PECS

I.3.1. The PECS will cover four main categories of activities, as defined in I.3.2 below, in the following five areas:
a) Space science, in particular space astronomy and astrophysics, solar system exploration and solar-terrestrial physics;
b) Earth observation research and applications, in particular environmental monitoring, meteorology, aeronomy and geodesy;
c) Telecommunications, in particular service demonstrations and satellite navigation;
d) Microgravity research, in particular space biology and medicine, and materials processing;
e) Ground segment engineering and utilisation.

I.3.2. The categories of activities covered by the PECS are the following:
a) Technology and equipment relating to ESA optional programmes which are not on the critical path for execution of the Agency’s programmes (“non-critical path technology”);
b) Scientific projects and/or experiments;
c) Data exploitation;
d) Support to Small and Medium Enterprises (SMEs).

I.3.3. The detailed activities to be covered by the PECS shall be defined in a rolling five-year plan to be renewed, at the end of the fourth year of each five-year period in the light of the negotiations concerning renewal of the Agreement between the Agency and the Republic of Estonia, for a new five-year period starting at the end of the fifth year. The five-year draft plan shall be approved within the framework of the PECS Committee and may be updated every year in accordance with the procedures set out below.

II. Rules and procedures

II.1. Implementation of the PECS

II.1.1. The Agency shall execute the PECS in conformity with its rules and procedures, unless otherwise provided for in the present objectives, rules and procedures.

II.1.2. A dedicated Committee, hereinafter referred to as “the PECS Committee”, shall be set up to monitor and control implementation of the PECS. The Committee’s terms of reference and rules of procedure are described in Appendix II below.

II.1.3. National institutions under the jurisdiction of the Republic of Estonia may, at the Agency’s request and with the agreement of the Republic of Estonia, provide technical support for one or more activities to be executed under the PECS; where appropriate, such support shall be covered by an exchange of letters between the institution concerned and the Agency, which shall be forwarded for information to all the other ECSs and to the Council of the Agency.

II.1.4. The Agency shall make its facilities and services available for activities performed under the PECS in accordance with the provisions of Article 3.1 of the present Agreement. In particular the Agency’s Electronic Mail Invitation Tender System (EMITS) shall be made available to registered firms in the Republic of Estonia on the following conditions:
a) Read-only access for Agency programmes; and
b) Full access to activities included in the PECS, and access to joint Agency/EU programmes, in accordance with the terms and conditions of the applicable legal instruments.

II.2. Content of the PECS

Prior to the start of activities for a five-year period, the Agency shall draw up a five-year PECS, based on inputs received from the Republic of Estonia and Member States in accordance with the following procedure:

II.2.1. The Agency shall consult with the Republic of Estonia on its wishes regarding non-critical path technology.

II.2.2. Taking into account the provisions of Article 6 of the Agreement, the Agency shall thereafter establish a preliminary draft five-year PECS to be discussed in each Programme Board and Committee, and shall submit it for approval, by a two-thirds majority vote of the Member States or the participants concerned, to the following Agency Committees and Programme Boards with a view to its approval by the PECS Committee:
a) to the relevant Agency Programme Boards: with respect to contributions by the Republic of Estonia in the development and/or the exploitation phase of systems and payloads or to the development of non-critical path technology, to be undertaken within the framework of Agency optional programmes;
b) to the Science Programme Committee (SPC): with respect to contributions by the Republic of Estonia in the development and/or the exploitation phase or in the development of non-critical path technology, to be undertaken within the framework of Agency scientific projects.
c) to the Industrial Policy Committee (IPC): with respect to the inclusion in its PECS of the development of certain technologies listed in the Agency’s Technology Master Plan to be undertaken by the Republic of Estonia or the development by the latter of non-critical path technology in this field and of activities to be undertaken in support of SMEs.

In addition, if the PECS activity is included within the scope of the activities as defined in Annex A to a programme Declaration in force or in the process of being finalised, the corresponding Declaration or draft Declaration shall be amended or shall acknowledge this PECS contribution accordingly.

The IPC shall also examine and approve by a simple majority vote of all Member States the industrial policy aspects of the PECS before it is submitted to the PECS Committee for approval.

II.2.3. The Agency shall thereafter prepare a consolidated PECS on the basis of the elements approved by the relevant Committees and Programme Boards with a view to its examination and approval by the PECS Committee. The Republic of Estonia shall at this stage inform the Agency and the PECS Committee of the activities it wishes to support, taking into account the convergence and complementarity of Estonian industries with the ESA Member States, and shall also give the Agency confirmation of its intended contribution to the funding of the activities concerned.

II.2.4. Prior to approval of the five-year PECS by the PECS Committee, any changes in the content of the proposed activities requested by the PECS Committee, with the exception of deleted activities, shall be forwarded for examination to the relevant Committees and Programme Boards. The relevant Committees and Programme Boards shall thereafter forward their approval of the proposed changes to the PECS Committee for its approval.

II.2.5. Once the PECS Committee has approved the five-year PECS, the Agency shall, on the basis of that PECS, prepare a specific instrument, hereafter called the “PECS Charter” (referred to in Article 14.1), allowing the Republic of Estonia to commit financially to the PECS. The PECS Charter shall include the references of the activities to be financed by the Republic of Estonia as defined in the approved PECS and shall show the corresponding financial contribution to be subscribed by the Republic of Estonia including its financial share of the internal costs of the Agency referred to in paragraph II.4, together with the corresponding indicative breakdown and schedule of payments. The PECS Charter shall be presented by the Agency to the Republic of Estonia for subscription and shall thereafter be transmitted to the PECS Committee for information.

II.2.6. The five-year PECS may be revised and updated once every year during this five-year period to take into account new activities that are proposed by the Agency and in which the Republic of Estonia or another ECS has expressed an interest. Approval of the yearly revision of the PECS shall be preceded by approval by the relevant Agency Committees and Programme Boards. If as the result of the above procedure new activities are added to the PECS, the PECS Charter shall be amended by the Agency accordingly and the Republic of Estonia shall agree on its resulting increased contribution, if any, as reflected in the updated PECS Charter.

II.3. Industrial policy principles

II.3.1. The PECS shall be based on a guaranteed geographical return coefficient of 1. The geographical return shall be calculated according to the Resolution on the Regulation Concerning the Calculation of the Geographical Return Coefficients (ESA/CXXXVIII/Res. 6 (Final)) adopted by the Agency Council.

II.3.2. When defining the content of the five-year work plan of the PECS and any revision thereof, the following industrial policy principles shall be applied:
a) non-distortion of competition;
b) complementarity with existing expertise in Member States;
c) complementarity with the activities undertaken in the approved ESA programmes;
d) impact on the development of the use of services derived from European space assets;
e) technological value for the Agency with emphasis on:
– innovation potential
– compatibility with the European Technological Master Plan and/or with the future programmatic needs of the Agency;
f) impulse to European industrial networking;
g) opening of new markets for competitive suppliers;
h) involvement of SME’s.

II.3.3. These criteria will also be used by the IPC when examining and reviewing the draft PECS.

II.4. Financial matters

II.4.1. The PECS shall be financed through contributions by the ECS made in accordance with the rules and procedures of the Agency, which will be formalised through subscription by the Republic of Estonia of the PECS Charter in accordance with the procedures referred to in paragraph II.2. The Republic of Estonia will, for the management of the programme, cover the Agency’s internal costs, at a fixed rate of 7% of the yearly financial contribution covered by the Charter, progressively increased each year with the aim of reaching full costs after the five-year period of the PECS.

II.4.2. The minimum financial contribution required for the participation of any ECS in the PECS over a period of five years amounts to 5 MEURO at 2001 economic conditions.

II.4.3. Work may start as soon as one ECS has subscribed to the PECS Charter.

II.4.4. The Republic of Estonia may subsequently increase its contribution to the PECS once a year as long as such increase does not entail any additional cost to other ECS’s.

II.4.5. In the case of contracts co-financed by either the selected firm or other sources the participation in Agency’s internal costs shall be calculated on the basis of the overall contract value, unless otherwise agreed.

II.4.6. Notwithstanding the provisions of Article 18 of the Agency’s Financial Regulations, any amount unspent at the end of the financial year shall be automatically carried forward to the following year.

II.4.7. At the end of each five-year period covered by the PECS, the share of the Republic of Estonia’s contribution that has not been earmarked for the execution of the corresponding work shall be used to finance activities planned to be executed in the following five-year period covered by the PECS, unless otherwise required by the Republic of Estonia.

II.4.8. In the event of termination of the present Agreement, any contribution of the Republic of Estonia not committed under the PECS may be assigned by the Republic of Estonia to other Agency programme in which it participates if it becomes a Member State or an associate Member, or may be otherwise disposed of as decided by the Republic of Estonia.

II.5. Contractual Matters

II.5.1. The Agency shall conclude the contracts necessary for the execution of the PECS in accordance with its rules and procedures, by applying the general clauses and conditions for ESA contracts and in particular all contracts shall be placed in EURO.

II.5.2. Contractual commitments entered into by the Agency shall be limited to the funding available. The Agency shall not issue an invitation to tender when the funding for the activities concerned is insufficient in relation to the cost estimates in the work plan.

II.5.3. Activities shall as a general rule be carried out through an open competition procedure in the ECS’s that have expressed an interest in the activities concerned.

II.5.4. In the case of co-funded activities the Agency shall retain full visibility over expenditure planned and actually incurred by the contractor as well as the origin of all funding for the purpose of the execution of the contract. Where appropriate this may include a right of audit by or on behalf of the Agency.

II.5.5. Any intellectual property rights stemming from the in-orbit flight of a payload included in the activities of the PECS shall be governed by the Agency’s Rules.

II.6. Final provisions

II.6.1. The Republic of Estonia shall in principle, depending on the objectives of the cooperation project, be the owner of the assets produced and funded by it under the PECS as well as of the facilities, software and equipment acquired for its execution, while taking into account the principles governing Agency contracts.

II.6.2. Amendments made to the present Appendix I shall require the Parties’ written agreement.

Appendix II

COMMITTEE OF THE PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES
(PECS COMMITTEE)

Terms of reference and rules of procedure

A. Terms of reference

The PECS Committee, acting in coordination with the Agency, shall monitor and control the execution of the PECS in accordance with the Objectives, Rules and Procedures set out in Appendix I to the present Agreement. To that end it shall:
1. examine and approve by a simple majority vote of the ECS’s, after receiving notification of agreement by the relevant subordinate bodies of the Agency Council, the draft five-year PECS referred to in paragraph II.2 of the PECS Objectives, Rules and Procedures and any amendment thereof;
The right to vote on the draft five-year PECS shall also be granted to any other potential ECS’s for which the relevant ECS Agreement has been signed but has not yet come into force.
2. decide, in conformity with Chapter V of the PECS Committee rules of procedures, on the language in which the meetings of the PECS Committee will be conducted, such decision to be taken by a simple majority vote of the ECS’s;
3. take note of any subscriptions or any increase in contributions made by the participants to the PECS as reflected in the PECS Charter;
4. Receive information concerning the technical support provided by a national institution under the jurisdiction of a ECS referred to in the PECS Objectives, Rules and Procedures.
5. Approve its terms of reference and its rules of procedure and any amendments thereof.

Appendix II
PECS Committee

B. Rules of Procedure

Chapter I
Composition

1.1. The PECS Committee shall be exclusively composed of representatives of ECS.

1.2. One representative of each Member State of the Agency may attend meetings of the Committee as observer. The Chairmen of the Administrative and Finance Committee (AFC), Industrial Policy Committee (IPC), International Relations Committee (IRC) and Science Programme Committee (SPC) of the Agency are invited to attend ex officio and are granted observer status.

1.3. Each ECS may in principle be represented by no more than two delegates. Participation as delegate shall be subject to submission to the Chairman of credentials issued by the competent national authority.

1.4. Advisers may accompany the delegates. The names and professions of advisers shall be notified to the Director General of the Agency before they take part in the work of any meeting of the Committee.

Chapter II
Chairmanship

2.1. The Committee shall elect for one year from among the representatives of the ECS a Chairman and a Vice-chairman.

2.2. If the Chairman is unable to fulfil his or her functions the Vice-chairman shall take the Chair in his or her stead. The acting Chairman shall have the same powers and duties as the Chairman.

2.3. The Chairman shall conduct the Committee’s deliberations. He or she shall not have the capacity of delegate. In the exercise of his or her functions the Chairman shall remain under the authority of the Committee.

2.4. The ECS of which a delegate exercises the functions of Chairman shall appoint a delegate in his or her stead for the duration of his or her functions as Chairman.

Chapter III
Meetings

3.1. The Committee shall in principle meet on Agency premises, as a general rule not more than twice a year, immediately following a meeting of the IPC or AFC.

3.2. At the beginning of each meeting, the Chairman shall circulate a list of participants for signature.

3.3. Attendance of Representatives of Member States of the Agency and Chairmen of the AFC, IPC and SPC at meetings of the Committee shall in no way imply a right to vote.

3.4. The Committee shall at each meeting determine the date of its next meeting. When necessary the Chairman may alter the date fixed for a meeting.

3.5. The Chairman may convene extraordinary meetings of the Committee, either on his or her own initiative or on a request from a majority of ECS. He or she shall try to arrange such meetings in conjunction with meetings of the IPC or AFC.

3.6. The Director General of the Agency shall designate a member of the staff of the Agency to act as Secretary of the Committee.

3.7. After consultation with the Chairman, the Secretary of the Committee shall prepare a draft agenda, which shall be circulated to the ECS not later than a fortnight before each meeting.

3.8. The draft agenda shall be discussed and adopted by the Committee after any necessary modifications, immediately after the opening of the meeting. Other items may be added to the draft agenda but a decision may be taken on them only if all ECS present agree.

3.9. The staff members of the Agency designated by the Director General of the Agency shall attend meetings of the Committee.

3.10. Each ECS shall have one vote.

3.11. Except where otherwise provided for, decisions shall be taken by a simple majority of ECS represented and voting.

3.12. The present rules of procedure will be implemented with a view to facilitating the fulfilment of the objectives of the PECS and will become fully applicable when at least three ECS have joined the PECS Committee.

Chapter IV
Functions of the Chairman and conduct of business

4.1. The Chairman shall, subject to the provisions of these Rules, control the proceedings of the Committee and maintain order during its meetings. He or she shall declare the opening and closing of each meeting direct the discussions and, if necessary, sum them up, ensure observance of these Rules, accord or withdraw the right to speak, decide points of order, put proposals to the vote and announce decisions. He or she may propose adjournment or closure of the debate, or adjournment or suspension of a meeting. He or she shall ascertain before each vote that a quorum is present in accordance with paragraph 4.10 below.

4.2. No one shall take the floor without first having obtained the Chairman’s authorisation. Subject to the provisions of paragraph 4.3, the Chairman shall call upon speakers in the order in which they have asked to speak. The Chairman may call to order a speaker whose remarks have no bearing on the subject at issue.

4.3. During the meeting, an ECS may move a point of order. The Chairman shall give an immediate ruling on this motion. Any ECS may appeal against the Chairman’s ruling, in which case the appeal shall be debated and put to the vote. Unless the appeal is upheld by a majority of ECS present and voting, the Chairman’s ruling shall stand. ECS speaking on a point of order may not deal with the substance of the point at issue.

4.4. Priority over all other propositions or motions shall be given, in the following order, to motions for:
a) Suspending the sitting,
b) Closing the sitting,
c) Adjourning the question under discussion,
d) Closure of the debate on the question under discussion.

4.5. Any proposal in its final form shall be put to the vote. It shall be submitted to the meeting in writing if an ECS so requests. In such case the Chairman shall not put the proposal to the meeting until ECS so desiring are in possession of the text of the proposal.

4.6. Whenever an amendment to a proposal is moved, the amendment shall be put to the vote first. If two or more amendments are moved the Committee shall vote first on the one which the Chairman rules to be in substance farthest from the original proposal. Where adoption of one amendment necessarily implies rejection of another amendment, the latter shall not be put to the vote.

4.7. Any ECS may request that parts of an amendment be put to the vote separately. If this request meets with objection, the motion to split the amendment shall be put to the vote.

4.8. If an ECS so requests, the Committee shall then vote on the final amended proposal.

4.9. Where two or more proposals are moved in respect of one and the same matter, these proposals shall, unless the Committee decides otherwise, be put to the vote in the order in which they were moved. After each vote the Committee may decide whether or not to vote on the next proposal.

4.10. Whenever the present rules become fully applicable pursuant the provisions of paragraph 3.12 above, the presence of representatives from a majority of ECS shall be necessary to constitute a quorum at any meeting of the PECS Committee.

Chapter V
Languages

The Committee’s meetings shall be conducted in one of the working languages of the Agency, to be chosen by the PECS Committee. All documents for the meetings shall be prepared in the corresponding language.

Chapter VI
Minutes

6.1. After each meeting of the Committee draft minutes shall be prepared by the Committee Secretary, giving the substance of the discussions and recording the conclusions reached.

6.2. The draft minutes shall be circulated as soon as possible after the end of the meeting.

6.3. Proposals for amendments to the draft minutes shall be sent by the ECS to the Committee Secretary in writing within three weeks of the date of their communication.

6.4. At the beginning of each meeting the minutes of the previous meeting, after consideration of any amendment submitted, shall be approved by the Committee.

Chapter VII
Amendments

The terms of reference of the PECS Committee and its rules of procedure may be amended by the PECS Committee and shall require the Agency’s written consent.

 

Koostatud 10. novembril 2009 Tallinnas

Done at Tallinn on 10 November 2009

kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles, mõlemad tekstid on autentsed. Agentuur laseb teksti tõlkida prantsuse ja saksa keelde.

in two originals in the Estonian and English languages, both texts being authentic. The Agency will provide translations in the French and German languages.

Eesti Vabariigi nimel
For the Republic of Estonia

Euroopa Kosmoseagentuuri nimel
For the European Space Agency

Juhan PARTS

Peter HULSROJ

/otsingu_soovitused.json