HALDUSÕIGUSPensioniõiguse üldregulatsioon

Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensionide seadus (lühend - SVPS)

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Soodustingimustel vanaduspensionide seadus

Vastu võetud 14.05.1992
RT 1992, 21, 292
jõustumine 01.07.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1993RT I 1993, 40, 59601.07.1993
23.03.1994RT I 1994, 24, 39801.04.1994
27.06.1994RT I 1994, 51, 85601.07.1994
15.11.1994RT I 1994, 83, 145001.01.1995
28.06.1995RT I 1995, 61, 102701.09.1995
06.12.1995RT I 1995, 95, 163101.01.1996
20.03.1996RT I 1996, 22, 43701.04.1996
21.11.1996RT I 1996, 86, 153901.01.1997
05.11.1997RT I 1997, 81, 136601.11.1997
11.02.1998RT I 1998, 17, 26601.03.1998
25.11.1998RT I 1998, 107, 176701.01.1999
15.03.2000RT I 2000, 25, 14701.04.2000
05.12.2001RT I 2001, 100, 64801.01.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
15.06.2005RT I 2005, 38, 29501.01.2006
07.04.2010RT I 2010, 18, 9716.05.2010

Soodustingimustel vanaduspensionide arvutamine, määramine, ümberarvutamine ja maksmine toimub riikliku pensionikindlustuse seadusega vanaduspensionidele kehtestatud korras ja tingimustel ning haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 1.  Õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni on:
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

1) isikul, kes on töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr. 1 (edaspidi nimekiri nr 1) järgi ning kellel on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud nendel töödel;
[RT I 2005, 38, 295 – jõust. 1.01.2006]
Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist.


[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]

2) isikul, kes on töötanud muudel tervist kahjustavatel ja raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr 2 (edaspidi nimekiri nr 2) järgi ning kellel on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on töötatud nendel töödel.
[RT I 2005, 38, 295 – jõust. 1.01.2006]
Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile viis aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist.


[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]

Käesoleva paragrahvi punkti 2 alusel sooduspensionile õigust andva töötamise hulka arvatakse ka töötamine punktis 1 nimetatud tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel.

3) [kehtetu – RT I 2000, 25, 147 – jõust. 1.04.2000]

4) [kehtetu – RT I 2000, 25, 147 – jõust. 1.04.2000]

Käesolevas paragrahvis ettenähtud tingimustel määratakse pension isikutele, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensionistaaž.

[RT I 2001, 100, 648 – jõust. 1.01.2002]

Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka ei arvata käesolevas paragrahvis nimetatud töödel osalise tööajaga töötamise aega.
[RT I 1994, 83, 1450 - jõust. 01.01.1995]

§ 11.  Pensionistaaž tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud töödel täistööajaga töötatud aega (edaspidi soodusstaaž) arvestatakse tööperioodide summana.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 12.  Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staažist.

[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 2.  Isikud, kellel on õigus soodustingimustel vanaduspensionile, võivad pensioni taotleda mis tahes ajal pärast pensioniõiguse tekkimist ning olenemata viimasest töökohast. Soodustingimustel vanaduspension määratakse pensioni taotlemise päevast, kuid mitte varem kui pensionile õiguse tekkimise päevast. Pension määratakse pensionile õigust andvasse vanusesse jõudmise päevast, kui pensionitaotlus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates sellesse vanusesse jõudmise päevast. Soodustingimustel vanaduspension määratakse eluajaks. Soodustingimustel vanaduspensioni saajal, kel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 3.  Soodustingimustel vanaduspension arvutatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 alusel. Isikule, kellel on õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni käesoleva seaduse § 1 punkti 1 alusel, arvestatakse käesoleva paragrahvi esimeses lõigus sätestatud alusel arvutatud pensionile juurde 3,1 protsenti aastahindest iga nimekirjas nr 1 olevatel töödel töötatud aasta eest ning allmaatöödel töötanud isikule sellele lisaks 21,9 protsenti aastahindest iga allmaatöödel töötatud aasta eest.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 4.  Soodustingimustel vanaduspensioni määratakse ja makstakse pärast sellele pensionile õigust andvatel tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel töötamise lõpetamist. Sellele tööle tagasipöördumisel sooduspensioni maksmine peatatakse. Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis ei anna käesoleva seaduse alusel õigust pensionile, samuti isikule, kes on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse ning jätkab töötamist käesoleva seaduse alusel pensionile õigust andvatel töödel, makstakse soodustingimustel vanaduspensioni täies suuruses.
[RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]

§ 41.  Soodustingimustel vanaduspensioni pärast selle pensioni määramist omandatud soodusstaaži alusel ei suurendata.

[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

§ 42.  Isikule, kellele oli määratud või kellele määratakse soodustingimustel vanaduspension algtähtajaga enne 2000. aasta 1. aprilli, arvutatakse pension ümber ning kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.
[RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]
Pensionärile, kellele soodustingimustel vanaduspension oli määratud ajavahemikus 1992. aasta 1. juulist kuni 1994. aasta 31. detsembrini ja kellel ei ole õigust saada soodustingimustel vanaduspensioni käesoleva seaduse § 1 punktides 1 ja 2 sätestatud alustel, rakendatakse pensionide arvutamisel riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 sätteid. Kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.
[RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]
Naisel on kuni 2015. aastani õigus nimekirja nr 1 järgi soodustingimustel vanaduspensionile vähemalt järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta

Pensionistaaž (aastat)

Sellest nimekirja nr 1 järgi (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

15

7,5

2007

16

8

2008

16

8

2009

17

8,5

2010

17

8,5

2011

18

9

2012

18

9

2013

19

9,5

2014

19

9,5


[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

Naisel on kuni 2015. aastani õigus nimekirja nr 2 järgi soodustingimustel vanaduspensionile vähemalt järgmise pensionistaaži olemasolul:

Aasta

Pensionistaaž (aastat)

Sellest nimekirja nr 2 järgi (aastat)

Kuni 31. dets. 2006

20

10

2007

21

10,5

2008

21

10,5

2009

22

11

2010

22

11

2011

23

11,5

2012

23

11,5

2013

24

12

2014

24

12Naisel, kellel on 2007. aasta 1. jaanuariks soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks nõutud pensionistaaž, tekib õigus soodustingimustel vanaduspensionile kuni 2006. aasta 31. detsembrini kehtinud pensionistaaži nõuete alusel.
[RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

§ 5.  Selgitusi soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude rakendamise kohta antakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 6.  Ettevõtetes ja organisatsioonides töökohtade atesteerimise kvaliteedi kontrollimine, samuti soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirjade täiustamine toimub Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json