Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” ning teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 24, 423

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” ning teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 06.05.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3, § 15 lõike 1 ja § 66 lõike 2 alusel

§ 1. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2010, 1, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 koodi 101 nõude 2 teise lõigu teine alapunkt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«– sõidukil, millel on direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane kogu sõiduki tüübikinnitus – tüübikinnituse number (algab väikese «e» tähega, millele järgnevad tüübikinnituse andnud riiki tähistavad numbrid või tähed ja tüübikinnituse tunnistuse registreerimise number). Riiki tähistavad numbrid või tähed peavad «e» tähisest ja tüübikinnituse tunnistuse registreerimisnumbrist olema eraldatud tärnikestega;»;

2) lisa 1 koodi 203 nõue 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) elektriühendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei ületaks 300 000 cd, mis vastab valgustugevuse kontrollarvude summale 100;»;

3) lisa 1 koodi 208 nõude 3 ja lisa 2 koodi 208 nõude 3 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) töötule, v.a alarmsõidukil kasutatavad, valgus peab olema hajutatud hajutava mustriga laterna klaasi või sarnast funktsiooni täitva tehnoloogia abil;»;

4) lisa 1 koodi 429 märkus tunnistatakse kehtetuks;

5) lisa 1 koodi 509 nõue 4 ja lisa 2 koodi 509 nõue 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) uutel M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 1,2 mm ja M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõiduki rehvidel rohkem kui 1,5 mm. Kasutuses olevatel M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 2,0 mm ja M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõiduki rehvidel rohkem kui 2,5 mm;»;

6) lisa 1 koodi 607 nõue 1 ja lisa 2 koodi 620 nõue 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas ja tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%. Kui tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest tagapool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuv külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%;»;

7) lisa 1 koodi 1201 nõude 4 alapunkti 4 täiendatakse punktidega p–r järgmises sõnastuses:
«p) teisaldatavad antitiivad, tuuletammid, tuulesuunajad jms lisandid;
q) väljalaskesüsteem;
r) teisaldatavad lisaseadmed (esikaitsesüsteem, vints), kui need ei ulatu välja rohkem kui 300 mm.
Sõiduki tootja poolt paigaldatud esikaitsesüsteem võib olla arvestatud pikkuse mõõdu hulka.»;

8) lisa 1 koodi 1201 nõuet 6 ja lisa 2 koodi 1201 nõuet 5 täiendatakse alapunktiga d järgmises sõnastuses:
«d) valgustusseadmed;»;

9) lisa 1 koodid 1501, 1502, 1503, 1504 ja 1505 ja lisa 2 koodid 1501, 1502, 1505, 1506 ja 1507 tunnistatakse kehtetuks;

10) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide ja määruste nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiste ridadega:

2009/108/EÜ 07.09.2009 L kategooria sõiduki teatavate osade ja omaduste kohta
2009/67/EÜ 14.09.2009 L kategooria sõiduki valgus- ja valgussignaalseadmete paigaldus
2009/78/EÜ 23.09.2009 2-rattalise mootorsõiduki tugihark
2009/139/EÜ 29.12.2009 L kategooria sõiduki kohustuslik märgistus
Määrus (EÜ) nr 1222/2009 11.01.2010 Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamine
Määrus (EÜ) nr 1266/2009 11.01.2010 Sõidumeerik
2010/19/EÜ 09.04.2010 Porikaitsmed

11) lisa 2 koodi 203 nõue 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) lisa 2 koodi 203 nõue 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«7) elektriühendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei ületaks 300 000 cd, mis vastab valgustugevuse kontrollarvude summale 100. Kui kaugtulelaterna klaasidel tähistus puudub, mõõdetakse iga kaugtule valgustugevust eraldi ja tulemused summeeritakse;»;

13) lisa 2 koodi 1201 nõude 3 alapunkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«4. pikkuse mõõtmisel ei arvestata järgmisi osi:
a) klaasipuhasteid ja -pesureid;
b) esimesi või tagumisi tunnusmärke;
c) tolli plommimisseadmeid ja plommide kaitsevahendeid;
d) tendi ohutus- ja kaitsevahendeid;
e) valgustusseadmeid;
f) peegleid ja teisi tahavaate seadmeid;
g) jälgimise abivahendeid;
h) õhuvõtu torusid;
i) vahetatavate kerede stoppereid;
j) astmelaudu ja käepidemeid;
k) kummipuhvreid ja sellesarnast varustust;
l) tõstelavasid, kaldteid jms sõiduasendis seadmeid, kui need ei ulatu välja rohkem kui 300 mm, tingimusel, et sõidukil ei ületata kaubaruumi mahtu;
m) mootorsõiduki haakeseadmeid;
n) elektrisõidukite vooluvõttureid;
o) väliseid päikesesirme;
p) teisaldatavad antitiivad, tuuletammid, tuulesuunajad jms lisandid;
q) väljalaskesüsteem;
r) teisaldatavad lisaseadmed (esikaitsesüsteem, vints), kui need ei ulatu välja rohkem kui 300 mm.
Tootja poolt paigaldatud esikaitsesüsteem võib olla arvestatud pikkuse mõõdu hulka.».

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruses nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» (RTL 2004, 112, 1759; 2009, 75, 1095) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«15) tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N kategooria sõidukile ja tema haagisele, kui sõiduki või autorongi registrimass ületab 3500 kg, ning M2 ja M3 kategooria sõidukile ja tema haagisele ning tunnustatakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud «Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega» ühinenud riikides;»;

2) paragrahvi 2 punktis 26 ja määruse lisa 4 punktis 9.13 asendatakse sõna «ARK» sõnaga «Maanteeamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«27) eriliigiline sõiduk on alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja CEMT-sõiduk;»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Registreerimiseelset ülevaatust teostavad Maanteeamet ja Maanteeameti kohalik asutus. Esmaregistreeritava sõiduki registreerimiseelset ülevaatust võib lisaks Maanteeameti kohalikule asutusele teostada Maanteeametiga vastava lepingu sõlminud sõiduki valmistaja, tema ametlik esindaja või nende poolt tunnustatud edasimüüja. Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust teostab Maanteeametiga vastava lepingu sõlminud äriühing. ADR-sõiduki ülevaatust või CEMT-sõiduki ülevaatust teostab ning tehnoülevaatuse rahvusvahelist tunnistust väljastab vastavat õigust omav ülevaatuspunkt.»;

5) paragrahvi 6 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(21) Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Alarmsõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud.»;

6) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) CEMT-sõiduki, takso, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud lisanõuetele.»;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 10 järgnevas sõnastuses:

«(10) Rahvusvahelises liikluses osalevale sõidukile väljastatakse või pikendatakse omaniku või valdaja soovil lisas 9 toodud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus väljastatakse kehtiva korralise ülevaatuse korral ning see on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.»;

8) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) CEMT-sõiduki või ADR-sõiduki ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat õigust omavas ülevaatuspunktis.»;

10) paragrahvi 11 lõikes 10 asendatakse sõnad «ARK büroo» sõnadega «Maanteeameti kohalik asutus»;

11) paragrahvi 111 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Pärast atesteerimistunnistuse saamist omab ülevaataja õigust teostada ülevaatust M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõidukitele ning eriliigilistest sõidukitest alarmsõidukile, õppesõidukile, eksamisõidukile ja taksole. Kui isik on ülevaatajana töötatud vähemalt kuus kuud, siis võib ta pärast täiendusõppe läbimist ja vastava eksami sooritamist saada õiguse teostada ülevaatust lisaks ka M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõidukitele ning väljastada tehnoülevaatuse rahvusvahelist tunnistust. Kui ülevaataja, kellel on õigus teostada ülevaatust M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõidukitele, on töötanud vähemalt kuus kuud, siis võib ülevaataja pärast vastava täiendusõppe läbimist ja eksami sooritamist saada õiguse teostada ülevaatust lisaks ka eriliigilistest sõidukitest ADR-sõidukile ja CEMT-sõidukile.».

§ 3. Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktid 4 ja 9 ning § 2 punktid 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 11 jõustuvad 2010. aasta 1. septembril.

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json