Eurovoci märksõnad (näita)

12 ÕIGUS1206 õigusallikad ja õigusharudõigusallikasseadusandlus

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3221 dokumentatsioondokumentametlik dokumentTeataja

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3231 teave ja infotöötlusteabepoliitikainfo kättesaadavus

HALDUSÕIGUSRiigi Teataja

HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

Teksti suurus:

Riigi Teataja seadus (lühend - RTS)

Riigi Teataja seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 19, 101

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.05.2010 otsus nr 650

Riigi Teataja seadus

Vastu võetud 22.04.2010

§ 1.  Riigi Teataja

  (1) Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, milles avaldatakse õigusaktid ja muud dokumendid (edaspidi akt).

  (2) Riigi Teataja on ühtlasi riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

§ 2.  Algtekstide avaldamine

  (1) Riigi Teatajas avaldatakse aktid ametlike algtekstidena neljas osas.

  (2) Riigi Teataja esimeses osas «Õigustloovad aktid» avaldatakse järgmised aktid:
  1) seadus koos viitega Vabariigi Presidendi otsusele seaduse väljakuulutamise kohta;
  2) rahvahääletuse otsus;
  3) Vabariigi Presidendi seadlus;
  4) rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ja otsuse eelnõu;
  5) Vabariigi Valitsuse, ministri, Vabariigi Valimiskomisjoni ja Eesti Panga presidendi määrus;
  6) ministeeriumi, Riigikantselei ja teiste riigiasutuste sõlmitud piiritlemata arvu juhtumeid reguleeriv haldusleping;
  7) Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi või üldkogu lahend, mis sisaldab otsust Riigi Teatajas avaldatud õigustloova akti põhiseadusega kooskõla kohta.

  (3) Riigi Teataja teises osas «Välislepingud ja muud välissuhtlemisalased aktid» avaldatakse järgmised aktid:
  1) välislepingu sõlmimist või lõpetamist käsitlev seadus koos viitega Vabariigi Presidendi otsusele seaduse väljakuulutamise kohta;
  2) sõlmitud välisleping eesti keeles või selle tõlge eesti keelde, kui välislepingu tekst on ainult võõrkeeltes, ja vähemalt ühes tõlgendamise aluseks olevas võõrkeeles. Välisleping avaldatakse koos välislepingu sõlmimist käsitleva seadusega või, kui see on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, siis esitatakse viide ja link eesti keeles avaldatud välislepingule või Vabariigi Valitsuse korraldusele, millega otsustati välisleping sõlmida;
  3) Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise ja kehtivuse lõppemise kohta ning vajaduse korral muu välislepingut puudutav teadaanne;
  4) Vabariigi Valitsuse välissuhtlemisalane korraldus;
  5) Vabariigi Presidendi otsus diplomaatilise esindaja nimetamise ja tagasikutsumise kohta.

  (4) Riigi Teataja kolmandas osas «Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse üksikaktid ning muud dokumendid» avaldatakse järgmised aktid:
  1) Riigikogu otsus, avaldus, deklaratsioon ja pöördumine;
  2) Vabariigi Presidendi otsus ja käskkiri, välja arvatud otsus seaduse väljakuulutamise ja süüdimõistetu armuandmispalve läbivaatamise kohta;
  3) Vabariigi Valitsuse korraldus;
  4) peaministri korraldus, mille avaldamine Riigi Teatajas on Vabariigi Valitsuse seadusega ette nähtud;
  5) ministri käskkiri, kui selle avaldamine Riigi Teatajas on seadusega ette nähtud;
  6) Eesti Panga Nõukogu otsus ja aruanne Eesti Panga tegevuse kohta;
  7) Riigikogu juhatuse otsus Riigikogu asendusliikme Riigikogu liikmeks asumise ja Riigikogu liikme volituste lõppemise, Riigikogu alatise komisjoni koosseisu kinnitamise ning Riigikogu fraktsiooni registreerimise ja koosseisu kinnitamise kohta;
  8) Vabariigi Valimiskomisjoni otsus;
  9) Vabariigi Valimiskomisjoni teadaanne rahvahääletuse edasilükkumise või rahvahääletuse ärajäämise kohta;
  10) teadaanne Vabariigi Valitsuse või ministri ametisse astumise kohta;
  11) Riigikohtu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri ülevaade Riigikogule;
  12) Eesti Haigekassa eelarve, tegevusaruanne ja auditeeritud aastaaruanne;
  13) Raamatupidamise Toimkonna juhend;
  14) Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse alusel Riigi Teatajas avaldatav Kaitsepolitseiameti teadaanne;
  15) ametiisiku majanduslike huvide deklaratsioon ja muu ametlik teade, kui selle avaldamine Riigi Teatajas on korruptsioonivastase seadusega ette nähtud.

  (5) Riigi Teataja neljandas osas «Kohaliku omavalitsuse määrused», mille kohta võib kasutada lühendtähist KO, avaldatakse valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsuse määrused.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 5 nimetamata akti võib Riigi Teatajas avaldada Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või Riigi Teataja väljaandja otsusel.

§ 3.  Terviktekstide avaldamine

  (1) Riigi Teatajas avaldatakse koos algtekstiga selle alusel koostatud kõiki muudatusi sisaldavad järgmiste õigusaktide ametlikud terviktekstid:
  1) seadus;
  2) Vabariigi Presidendi seadlus;
  3) Vabariigi Valitsuse, ministri, Vabariigi Valimiskomisjoni ja Eesti Panga presidendi määrus;
  4) Riigikogu otsus;
  5) Vabariigi Valitsuse korraldus;
  6) valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsuse (edaspidi kohaliku omavalitsuse üksus) määrus.

  (2) Avaldamisel lisab Riigi Teataja väljaandja terviktekstile kehtivusaja andmed.

§ 4.  Avaldamise piirangud

  (1) Riigi Teatajas ei avaldata:
  1) Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele kuuluvat õigusakti, sealhulgas välislepingut;
  2) riigisaladust ja juurdepääsupiirangut sisaldavat akti;
  3) Vabariigi Valitsuse korraldust, mis toimetatakse isikule kätte haldusmenetluse seadusega sätestatud korras, kui selline kättetoimetamise kohustus on korralduses märgitud ja puudub avalik huvi selle avaldamiseks Riigi Teatajas.

  (2) Riigisaladust sisaldava määruse kohta avaldatakse Riigi Teatajas määruse osa, millele riigisaladus ei laiene, või teadaanne, mis sisaldab vähemalt määruse pealkirja, vastuvõtmise kuupäeva ja numbrit.

  (3) Riigi Teataja väljaandja võib avaldatud aktides isiku taotlusel, akti andja või esitaja ettepanekul või kooskõlastatult akti esitajaga asendada isiku eraelu kaitse eesmärgil isikunimed initsiaalide või tähemärkidega, kui puudub avalik huvi isikuandmete jätkuvaks avaldamiseks Riigi Teatajas.

§ 5.  Riigi Teatajas avaldatav muu teave

  Riigi Teatajas avaldatud aktidele võib lisada seoseid teiste aktide ja õigusteavet sisaldavate andmekogudega ning teha kättesaadavaks riigi poolt väljaantud õigustloovate aktide eelnõude seletuskirju ja muud menetlusteavet ning aktidega seotud andmeid.

§ 6.  Riigi Teatajas avaldatavate aktide tõlkimine

  (1) Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide tõlkimist ja tõlgete avaldamist korraldab Justiitsministeerium justiitsministri määratud mahus.

  (2) Tõlked tehakse kättesaadavaks Riigi Teatajas.

  (3) Vandetõlgi pädevuses on:
  1) seaduse tõlkimine võõrkeelde;
  2) Riigi Teatajas avaldatava välislepingu tõlkimine eesti keelde.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata, Riigi Teatajas avaldatavate aktide tõlked edastab tõlkimist korraldanud ministeerium Justiitsministeeriumile, kes otsustab nende avaldamise.

§ 7.  Riigi Teataja kättesaadavus ja kasutamine

  (1) Riigi Teataja on Internetis tasuta kättesaadav.

  (2) Eesti Rahvusraamatukogus, rahvaraamatukogudes ning valla- ja linnavalitsustes võimaldatakse Riigi Teatajale tasuta juurdepääs.

  (3) Riigi Teatajas avaldatud akte on võimalik leida avaldamise aja, valdkondliku liigituse ning muude andmete alusel, samuti ületekstiotsinguga.

  (4) Väljaandja abistab kasutajaid Riigi Teatajas avaldatud aktide otsimisel.

§ 8.  Riigi Teataja väljaandja

  (1) Riigi Teatajat annab välja Justiitsministeerium.

  (2) Riigi Teataja väljaandja korraldab aktide avaldamise ning tagab Riigi Teataja kättesaadavuse, usaldusväärsuse ja kasutusmugavuse.

§ 9.  Aktide esitamine avaldamiseks, avaldamise tähtajad ja säilitamine

  (1) Akti esitab Riigi Teatajas avaldamiseks akti andja volitatud esindaja, arvestades Riigi Teataja väljaandja antud juhiseid. Akti andja volitatud esindaja vastutab esitatud akti vastavuse eest allakirjutatud aktile.

  (2) Akt esitatakse avaldamiseks hiljemalt allakirjutamisele või seaduse väljakuulutamisele järgneval tööpäeval. Kohaliku omavalitsuse üksuse määrus esitatakse avaldamiseks hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast allakirjutamist.

  (3) Terviktekstid koostab ja esitab avaldamiseks:
  1) Justiitsministeerium – seadused, Vabariigi Presidendi seadlused, Riigikogu otsused ning Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused;
  2) ministeeriumid – asjaomaste ministrite määrused;
  3) Eesti Pank – Eesti Panga presidendi määrused;
  4) Riigikogu Kantselei – Vabariigi Valimiskomisjoni määrused;
  5) kohaliku omavalitsuse üksus – kohaliku omavalitsuse üksuse määrused.

  (4) Terviktekst koostatakse ja esitatakse avaldamiseks Riigi Teataja väljaandja teatatud tähtpäevaks, kuid hiljemalt algteksti avaldamisele eelneval päeval.

  (5) Välisministeeriumi teadaande välislepingu kehtivust mõjutava sündmuse kohta esitab Välisministeerium avaldamiseks enne sündmuse saabumist või kui see ei ole võimalik, siis viivitamata sündmuse kohta teabe saamisel.

  (6) Akt avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul avaldamiseks esitamisest. Terviktekstid avaldatakse samal päeval algtekstiga, mille alusel terviktekstid koostati.

  (7) Vigadega või nõuetele mittevastava akti avaldamise võib Riigi Teataja väljaandja peatada ja nõuda uue akti esitamist. Sel juhul peatub avaldamise tähtaeg kuni nõuetekohase akti saamiseni.

  (8) Riigi Teataja väljaandja säilitab alatiselt:
  1) avaldamiseks esitatud ja avaldatud aktid elektrooniliselt;
  2) avaldatud algtekstid paberil, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuste määrused, mida säilitavad nad ise.

  (9) Justiitsminister võib kehtestada määrusega aktide avaldamiseks esitamise, algtekstide paberil säilitamise ja terviktekstide koostamise korra.

§ 10.  Vigade parandamine

  (1) Riigi Teataja väljaandja võib avaldamiseks esitatud või avaldatud aktis või andmetes parandada ilmse ebatäpsuse.

  (2) Kui avaldatud akt ei vasta avaldamiseks esitatule, parandab Riigi Teataja väljaandja ilmse ebatäpsuse, teatades sellest akti esitajale.

  (3) Kui avaldatud akt vastab avaldamiseks esitatule, võib ilmse ebatäpsuse parandada akti andja taotlusel ning tingimusel, et vea parandamine ei mõjuta isikute õigusi ega kohustusi. Sel juhul esitab akti andja parandatud akti uuesti.

  (4) Kui avaldatud terviktekst ei vasta koostamise aluseks olevale algtekstile, teatatakse veast Riigi Teataja väljaandjale, kes kontrollib vea olemasolu ja parandab selle või teatab vea puudumisest.

  (5) Avaldatud akti parandamisel lisatakse dokumendile märge parandamise kuupäeva ja kellaajaga.

§ 11.  Riigi Teataja väljaandmine paberil

  (1) Kui Riigi Teataja levitamine võrguväljaandena või aktide avaldamine võrguväljaandes on takistatud, võib Riigi Teatajat välja anda paberil. Kui takistused on kõrvaldatud, avaldatakse paberil avaldatud aktid võrguväljaandes.

  (2) Riigi Teatajat võib välja anda paberil eriväljaandena, kui riigiasutused, üleriigilised kohaliku omavalitsuse üksuste liidud või avalik-õiguslikud juriidilised isikud on tellinud tervikteksti või terviktekstidest koosneva kogumiku. Eriväljaande väljaandmisega kaasnevad kulud tasub tellija.

§ 12.  Aktide avaldamine muudes väljaannetes ja veebilehtedel

  (1) Riigi Teatajas avaldatud akte võib avaldada muudes väljaannetes ja veebilehtedel märkusega, et ametlik tekst on avaldatud Riigi Teatajas, lisades sellele viite või lingi Riigi Teataja veebiaadressile.

  (2) Riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste veebilehtedel Riigi Teatajas avaldatud õigusakte ei avaldata, vaid lisatakse lingid, mille kaudu on aktid Riigi Teatajast kättesaadavad.

§ 13.  Ametlikud Teadaanded

  (1) Ametlikud Teadaanded on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne ja andmekogu, mille väljaandja on Justiitsministeerium.

  (2) Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused (edaspidi teadaanne), mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest või Vabariigi Valitsuse või ministri määrusest ja mille avaldamist muus väljaandes ei ole ette nähtud.

  (3) Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaannete lugemine Internetis kättesaadava avaliku kasutajaliidese kaudu on tasuta, muud teenused võivad olla tasulised.

  (4) Justiitsminister kehtestab määrusega Ametlike Teadaannete põhimääruse, sealhulgas:
  1) andmekogu pidamise ning teadaannete esitamise korra;
  2) avaldamise lõpetamise ja kustutamise tähtajad teadaande liikide kaupa, kui need ei tulene seadusest;
  3) nende teadaannetega tutvumise korra, mille avaldamine on lõpetatud;
  4) võib kehtestada Ametlike Teadaannete nende tasuliste teenuste loetelu, millega võimaldatakse automaatsete teavituste, päringute või automaatselt töödeldavate andmete edastamist, teenuste osutamise tingimused ja tasumäärad kuni 6 eurot ühe teavituse või päringu kohta.

  (5) Teadaanne, mis on esitatud kehtestatud korras ja mille eest on tasutud riigilõiv, kui see on riigilõivu seaduses ette nähtud, avaldatakse ühe tööpäeva jooksul teadaande avaldamiseks esitamisest või teadaandes märgitud hilisemal kuupäeval.

  (6) Teadaanne avaldatakse muutmata kujul, näidates ära teadaande avaldamise kuupäeva. Avaldamiseks esitatud teadaande õigsuse eest vastutab teadaande esitaja.

  (7) Ametlike Teadaannete väljaandja võib parandada teadaandes ilmse ebatäpsuse.

  (8) Ametlike Teadaannete väljaandja võib jätta teadaande avaldamata või avaldatud teadaande kustutada, kui teadaande avaldamise eest ei ole tasutud ettenähtud riigilõivu või selle avaldamiseks puudub õiguslik alus.

  (9) Teadaande esitaja määrab esitamisel teadaande avaldamise lõpetamise tähtaja, arvestades avaldamise eesmärgi saavutamise vajadust, kui see on teadaande esitamisel teada ja kui see on lühem käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 2 alusel kehtestatud tähtajast. Teadaande avaldamine lõpetatakse tähtaja saabumisel automaatselt.

  (10) Kui avaldamise lõpetamise tähtaeg ei ole teadaande esitamisel teada, teatab esitaja tähtaja saabumisel sellest Ametlike Teadaannete väljaandjale.

  (11) Puudutatud isik võib teadaande esitajalt nõuda selle teadaande avaldamise lõpetamist, mille avaldamise eesmärk on täidetud. Teadaande esitaja teatab avaldamise lõpetamisest Ametlike Teadaannete väljaandjale.

  (12) Teadaande esitaja võib taotleda teadaande parandamist või kustutamist, näidates ära selle põhjuse. Ametlike Teadaannete väljaandja võib parandamisest või kustutamisest põhjendatult keelduda. Parandamise või kustutamise korral lisatakse sellele väljaandja õiend.

  (13) Teadaannetega, mille avaldamine on lõpetatud, on õigus tutvuda pädeval asutusel ja õigustatud huviga isikul.

§ 14.  Üleminekusätted

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuste kõikide määruste ja nende terviktekstide avaldamist Riigi Teatajas alustatakse hiljemalt 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Kuni 2010. aasta 31. detsembrini annab Riigi Teatajat välja Riigikantselei ja korraldab käesoleva seaduse § 9 lõike 3 punktis 1 sätestatud Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste terviktekstide avaldamise.

  (3) Riigi Teataja väljaandmise ülesanded antakse Riigikantseleilt koos eelarvega üle Justiitsministeeriumile 2011. aasta 1. jaanuaril. Riigi Teataja väljaandmist korraldava Riigikantselei struktuuriüksuse ametnikud jätkavad alates 2011. aasta 1. jaanuarist teenistust Justiitsministeeriumi koosseisus.

  (4) Kuni päevani, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, võib käesoleva seaduse § 13 lõike 4 punkti 4 alusel kehtestatav tasumäär olla kuni 100 krooni.

§ 15.  Advokatuuriseaduse muutmine

  Advokatuuriseaduse (RT I 2001, 36, 201; 2009, 68, 463) § 20 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 16.  Avaliku teabe seaduse muutmine

  Avaliku teabe seaduses (RT I 2000, 92, 597; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(2) Paberkandjal koopiate valmistamise ja väljatrükkide eest tasub teabenõudja kuni kolm krooni iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest, kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu ette nähtud.»;
  2) paragrahvi 581 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:«(8) Käesolevas seaduses riigi infosüsteemi kuuluvale andmekogule kehtestatud nõudeid rakendatakse Riigi Teatajale ja Ametlikele Teadaannetele alates tehniliste võimaluste loomisest, kuid hiljemalt 2011. aasta 1. juulist.»

§ 17.  Eesti lipu seaduse muutmine

  Eesti lipu seaduses (RT I 2005, 20, 126; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(1) Eesti lippu ei langetata Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu, kohtu, Riigikontrolli, Õiguskantsleri, Riigikantselei, ministeeriumi, Eesti Panga, maavalitsuse, valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsuse hoonel ning piiripunktis.»;
  2) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigikantselei veebilehel».

§ 18.  Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse muutmine

  Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduses (RT I 1995, 17, 233; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «riigisekretäri korraldusel Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas»;
  2) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatavas lauses asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 19.  Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

  Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425; 2009, 68, 463) § 73 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «(2) Riigikohtu otsus toimetatakse menetlusosalistele kätte ja avaldatakse Riigikohtu veebilehel.»

§ 20.  Hüvitusfondi seaduse muutmine

  Hüvitusfondi seaduse (RT I 1996, 71, 1240; 2002, 57, 357) §-s 42 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 21.  Karistusregistri seaduse muutmine

  Karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 2009, 62, 405) § 17 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«8) Vabariigi Presidendi Kantseleil seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks;».

§ 22.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:«(5) Volikogu ja valitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas vastuvõetud algtekstidena ning nende alusel kõiki muudatusi sisaldavate terviktekstidena.»;
  2) paragrahvi 23 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks ning kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Volikogu määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.»;
  3) paragrahvi 23 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 31 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Valitsuse määrus avaldatakse Riigi Teatajas.»;
  5) paragrahvi 55 lõike 4 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

  Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2010, 8, 35) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 23 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«Riigikohtu otsusele lisatud eriarvamus avaldatakse koos kohtuotsusega.»;
  2) paragrahvi 360 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:«Riigikohtu otsus avaldatakse Riigikohtu veebilehel.»;
  3) paragrahvi 4081 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:«Riigikohtu otsus avaldatakse Riigikohtu veebilehel.»

§ 24.  Korruptsioonivastase seaduse muutmine

  Korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 2009, 62, 405) § 15 lõikes 2 ja § 18 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 25.  Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seaduse muutmine

  Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seaduse (RT I 1994, 63, 1066; 2002, 90, 521) §-s 3 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 26.  Muinsuskaitseseaduse muutmine

  Muinsuskaitseseaduse (RT I 2002, 27, 153; 2009, 63, 408) § 12 lõikes 5 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 27.  Planeerimisseaduse muutmine

  Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2010, 8, 37) § 12 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 28.  Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmine

  Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse (RT I 2002, 29, 174; 2007, 44, 316) § 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «§ 62. Lahendite avaldamine

  Riigikohtu põhistatud lahendid ja määrused käesoleva seaduse alusel lahendatavates asjades avaldatakse Riigikohtu veebilehel. Lahendid, mis sisaldavad otsust Riigi Teatajas avaldatud õigustloova akti põhiseadusega kooskõla kohta, avaldatakse Riigi Teatajas.»

§ 29.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

  Eesti Haigekassa seaduse (RT I 2000, 57, 374; 2009, 5, 35) § 36 lõikes 9 ja §-s 44 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 30.  Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmine

  Eesti Rahvusringhäälingu seaduse (RT I 2007, 10, 46; 66, 408) §-s 33 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 31.  Riigikontrolli seaduse muutmine

  Riigikontrolli seaduse (RT I 2002, 21, 117; 2010, 1, 2) § 10 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «Riigi Teatajas».

§ 32.  Riigivapi seaduse muutmine

  Riigivapi seaduse (RT I 2001, 65, 376; 2009, 62, 405) §-s 6 tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21:«21) Vabariigi Presidendi, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse veebilehel;»;
  2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«10) Riigi Teatajal;».

§ 33.  Sundeksemplari seaduse muutmine

  Sundeksemplari seaduse (RT I 1997, 16, 259; 2005, 65, 495) § 4 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «(31) Sundeksemplare ei loovutata võrguväljaannetest, mis arhiveeritakse ja säilitatakse arhiiviseaduses sätestatud korras.»

§ 34.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (RT I 2005, 26, 197; 2010, 8, 35) § 694 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «(1) Riigikohtu otsus edastatakse menetlusosalistele ja avaldatakse Riigikohtu veebilehel.»

§ 35.  Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmine

  Vabariigi Presidendi töökorra seaduse (RT I 2001, 43, 240; 2008, 35, 213) § 13 täiendatakse lõigetega 4, 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

  «(4) Seadus avaldatakse koos viitega Vabariigi Presidendi otsusele seaduse väljakuulutamise kohta.

  (5) Vabariigi Presidendi otsust süüdimõistetu armuandmispalve läbivaatamise kohta Riigi Teatajas ei avaldata.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud otsused avaldatakse Vabariigi Presidendi Kantselei dokumendiregistris.»

§ 36.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

  Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2010, 1, 2) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 37 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(5) Peaministri korraldused, mis on antud käesoleva seaduse § 3 2. lõikes, § 13 1. lõikes, § 15 2. lõikes ja § 79 1. lõikes nimetatud juhul, avaldatakse Riigi Teatajas.»;
  2) paragrahvi 51 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 59 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(1) Justiitsministeeriumi valitsemisalas on õigusloome koordineerimine, õigusaktide süstematiseerimine ja Riigi Teataja väljaandmine, esimese ja teise astme kohtute, prokuratuuri, kohtuekspertiisi, vanglate, notarite ametitegevuse ja õigusteenuse korraldamine, samuti välisriigi kodaniku või kodakondsuseta isiku välisriigile väljaandmise otsustamine ja andmekaitsealased küsimused ning õigusloome ministeeriumi pädevuse kohaselt.»;
  4) paragrahvi 77 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 37.  Vandetõlgi seaduse muutmine

  Vandetõlgi seaduse (RT I 2001, 16, 70; 2009, 27, 164) § 2 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

  «(12) Seaduses võib sätestada vandetõlgi kohustuse tõlkida dokumente, mis on vajalikud avalike ülesannete täitmiseks. Sellisel juhul ei ole vandetõlgil õigus tõlke õigsuse kinnitamisest käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel keelduda.

  (13) Tõlketööde määramise ja täitmise korra ning tasumäärad kehtestab justiitsminister määrusega.»

§ 38.  Välissuhtlemisseaduse muutmine

  Välissuhtlemisseaduse (RT I 2006, 32, 248; 2010, 3, 4) § 14 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

  «(2) Riigi Teatajas avaldatava välislepingu tõlkimise pädevus on vandetõlgil.»

§ 39.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

  Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 2009, 68, 463) § 173 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
«Riigikohtu otsus avaldatakse Riigikohtu veebilehel.»

§ 40.  Õiguskantsleri seaduse muutmine

  Õiguskantsleri seaduse (RT I 1999, 29, 406; 2010, 1, 2) § 16 tunnistatakse kehtetuks.

§ 41.  Riigi Teataja seaduse kehtetuks tunnistamine

  Riigi Teataja seadus (RT I 1999, 10, 155; 2009, 39, 262) tunnistatakse kehtetuks.

§ 42.  Jõustumine

  (1) Seadus jõustub 2010. aasta 1. juunil.

  (2) Seaduse § 22 punktid 3 ja 5, § 36 punktid 1 ja 2 ning § 40 jõustuvad järgmisel päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Seaduse § 6 lõike 3 punkt 2 ja § 38 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (4) Seaduse § 22, välja arvatud punktid 3 ja 5, jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (5) Seaduse § 6 lõige 2 ja lõike 3 punkt 1, § 13 lõiked 4, 9 ja 10 ning § 36 punktid 3 ja 4 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json