Teksti suurus:

Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 20, 102

Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. mai 2010. a otsusega nr 648

I. Riigihangete seaduses (RT I 2007, 15, 76; RT III 2009, 30, 218) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõnad «Riigihangete Amet» või «Amet» sõnaga «Rahandusministeerium» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 10:

1) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Vabariigi Valitsuse määratud ulatuses korraldavad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud hankijate, välja arvatud põhiseaduslike institutsioonide eest riigihankeid Vabariigi Valitsuse määratud asutused või isikud.»

§ 3. Paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud volitus antakse kirjalikus vormis.»

§ 4. Paragrahvi 15 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Rahvusvahelise piirmäära avaldab riikliku riigihangete registri (edaspidi ka register) vastutav töötleja oma veebilehel viivitamatult pärast selle igakordset avaldamist Euroopa Komisjoni poolt.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

«§ 181. Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskiri

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirja kehtestab Vabariigi Valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

Ǥ 301. Vabatahtlik teade

Hankija võib esitada registrile registri veebilehe kaudu vähemalt 14 päeva enne hankelepingu sõlmimist vabatahtliku eelneva avalikustamisteate (edaspidi vabatahtlik teade), kui hankija on jätnud hanketeate esitamata eeldades, et hankelepingu sõlmimine ilma hanketeate eelneva avaldamiseta on käesoleva seaduse kohaselt lubatud.»

§ 7. Paragrahvi 31:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Kui hankelepingu esemeks on maanteesõidukid, peab hankedokument sisaldama tingimusi, mis arvestavad sõiduki kogu kasutusiga hõlmavate energia- ja keskkonnamõjudega. Täpsemad tingimused maanteesõiduki hankimisel arvessevõetavate sõiduki kogu kasutusiga hõlmavate energia- ja keskkonnamõjude kohta kehtestab Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul.»;

2) täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

«(81) Hankelepingu sõlmimise korral, mille täitmine on seotud intellektuaalse omandiga, esitab hankija pakkujale või taotlejale hankedokumentides nõude kinnitada hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.»

§ 8. Paragrahvi 34 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Hankija ei tagasta pakkumuse tagatist pakkujale või realiseerib selle, kui pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi.»

§ 9. Paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Hankija, esitades registrile käesoleva seaduse §-s 301 sätestatud alustel vabatahtliku teate, esitab registrile kümne päeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist registri veebilehe kaudu riigihanke aruande.»

§ 10. Paragrahvi 38:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;»;

2) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Käesolevas seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja või taotleja poolt tähtajaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlga, mis ületab 100 eurot;»;

3) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel;»;

4) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 osas andmekogus olevate avalike andmete põhjal või nõuab Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi esitamist maksuvõla puudumise kohta hankija poolt määratud päeva seisuga, pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest.»;

5) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) kes on jätnud hankija poolt pakkuja või taotleja hankemenetluses kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad;»;

6) lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi esitamist käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.»;

7) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Hankija nõuab pakkujalt koos pakkumusega kirjalikku kinnitust, et allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.»;

8) täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

«(41) Kui pakkuja allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osaleval alltöövõtjal esinevad hankemenetluse vältel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused, teavitab hankija sellest pakkujat. Pakkuja esitab hankijale viie tööpäeva jooksul kinnituse, et eespool nimetatud alltöövõtjat allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises ei kasutata. Lisaks käesoleva seaduse § 31 lõike 2 punktis 9 nõutud informatsioonile esitab pakkuja sama tähtaja jooksul uue alltöövõtja kohta ka käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kinnituse. Pakkujal on õigus iga pakkuja poolt pakkumuses nimetatud allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevat alltöövõtjat pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul vahetada ühel korral. Alltöövõtja vahetamise õigus puudub juhul, kui pakkuja on hankemenetluses kvalifitseeritud alltöövõtja vahendite või näitajate alusel.

(42) Kui pakkuja ei teavita hankijat viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud alltöövõtja vahetamisest või ei esita uue alltöövõtja kohta käesoleva seaduse § 31 lõike 2 punktis 9 nimetatud informatsiooni või käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kinnitust või ei kinnita, et teostab hankelepingu selles osas ise, kõrvaldab hankija pakkuja hankemenetlusest.»

§ 11. Paragrahvi 69 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

«(11) Hankeleping on tühine, kui:
1) hankija on jätnud registrile hanketeate esitamata ja selle esitamata jätmine ei olnud vastavalt käesolevale seadusele lubatud;
2) hankija ei ole hanketeates märkinud, et riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda või ei ole märkinud, et ta soovib hanketeate edastamist Euroopa Ühenduse Väljaannete Talitusele vastavalt käesoleva seaduse § 106 lõikele 1, kui hanketeate edastamine oli vastavalt käesolevale seadusele nõutav;
3) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral ei ole hankija pärast hankelepingu sõlmimist tähtaegselt esitanud registrile riigihanke aruannet koos põhjendustega nimetatud hankemenetluse kasutamise kohta või ei ole informeerinud pakkujaid pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest ja esitanud igale pakkujale tema nõudel eduka pakkumuse võrdluse tema poolt esitatud pakkumusega vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõike 2 punktis 3 sätestatule.

(12) Hankeleping ei ole vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 sätestatule tühine, kui esinevad koos kõik järgmised tingimused:
1) hankija leiab, et hankelepingu sõlmimine ilma hanketeate eelneva avaldamiseta on käesoleva seaduse kohaselt lubatud;
2) hankija on esitanud registrile vabatahtliku teate vastavalt käesoleva seaduse §-s 301 sätestatule;
3) hankelepingut ei sõlmitud enne 14 päeva möödumist arvates vabatahtliku teate avaldamisele järgnevast päevast.

(13) Hankelepingu tühisusele käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud alustel on võimalik tugineda üksnes juhul, kui hankelepingu tühisus on tuvastatud vastavalt käesolevas seaduses sätestatule.»

§ 12. Paragrahv 92 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Seaduse 6. peatüki ja 6. peatüki 1. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6. peatükk
JÄRELEVALVE JA RIIKLIK RIIGIHANGETE REGISTER

1. jagu
Rahandusministeeriumi pädevus riigihangete valdkonnas».

§ 14. Paragrahv 104 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 104. Rahandusministeeriumi ülesanded, õigused ja kohustused riigihangete valdkonnas

(1) Rahandusministeerium:
1) teostab riiklikku järelevalvet riigihangete korraldamise üle ja väärtegude kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
2) nõustab riigihangete seaduse rakendamise küsimustes ja korraldab riigihangete alast koolitust;
3) avaldab oma veebilehel riigihangete alast ajakohast teavet.

(2) Rahandusministeerium võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud ülesanded anda täitmiseks üle käesoleva seaduse § 10 lõikes 5 nimetatud Vabariigi Valitsuse määratud asutusele või isikule.»

§ 15. Paragrahvi 105:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Register on riigihangete andmekogu, mille vastutav töötleja on Rahandusministeerium.»;

2) lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Registrisse kantakse hankija poolt registrile esitatud vabatahtlikes teadetes, eelteadetes, perioodilistes eelteadetes, hanketeadetes, dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeadetes, riigihanke aruannetes, aruande lisas, kvalifitseerimissüsteemi teadetes, ehitustööde kontsessiooni teadetes, ideekonkursi kutsetes ja ideekonkursi tulemustes sisalduvad andmed ning vaidlustuskomisjoni poolt vaidlustusmenetluse tulemused ja register avaldab nimetatud dokumendid.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Registri asutab, registri põhimääruse, sealhulgas vabatahtlikus teates, eelteates, perioodilises eelteates, hanketeates, dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeates, riigihanke aruandes, aruande lisas, kvalifitseerimissüsteemi teates, ehitustööde kontsessiooni teates, ideekonkursi kutses ja ideekonkursi tulemustes sisalduvate andmete loetelu ning nende registrile esitamise ja avaldamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 16. Paragrahvi 106 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Register edastab hankija poolt registrile esitatud vabatahtlikud teated, eelteated, perioodilised eelteated, hanketeated, dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeated, kvalifitseerimissüsteemi teated, ehitustööde kontsessiooni teated ja ideekonkursi kutsed Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1564/2005, millega kehtestatakse riigihankemenetlusega seotud teadete avaldamise tüüpvormid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 17/2004/EÜ ja 18/2004/EÜ (ELT L 257, 1.10.2005, lk 1–126), kehtestatud standardvormides Euroopa Ühenduste Väljaannete Talitusele avaldamiseks, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, või muul juhul, kui hankija seda soovib.»

§ 17. Paragrahvi 108 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

«(7) Rahandusministeeriumil on õigus teha käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide rikkumise lõpetamiseks kohustuslikke ettekirjutusi.

(8) Rahandusministeerium võib käesoleva seaduse alusel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on sunniraha ülemmäär esimesel korral kuni 1500 eurot ja järgmistel kordadel kokku kuni 10 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks.»

§ 18. Paragrahvi 117 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

«(21) Pakkuja või huvitatud isik võib:
1) esitada vaidlustuse vabatahtliku teate peale, kui hankija on jätnud hanketeate esitamata ja selle esitamata jätmine ei olnud vastavalt käesolevale seadusele lubatud ning hankija on esitanud registrile vabatahtliku teate;
2) vaidlustada hankelepingu, kui hankija on kasutanud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust ja pärast hankelepingu sõlmimist esitanud tähtaegselt registrile riigihanke aruande, milles sisalduvad põhjendused nimetatud hankemenetluse kasutamiseks;
3) vaidlustada hankelepingu, kui hankija ei ole esitanud hanketeadet ja selle esitamata jätmine ei olnud vastavalt käesolevale seadusele lubatud, samuti kui hankija ei ole esitanud vabatahtlikku teadet ega tähtaegselt riigihanke aruannet.

(22) Käesoleva paragrahvi lõike 21 punkte 2 ja 3 ei kohaldata juhul, kui sõlmitud hankelepingu maksumus ei ole võrdne riigihanke piirmääraga ega ületa seda.»

§ 19. Paragrahvi 121 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

«(11) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punktis 1 sätestatud alusel esitatud vaidlustus peab olema vaidlustuskomisjonile laekunud seitsme tööpäeva jooksul arvates vabatahtliku teate avaldamisest registris.

(12) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punktis 2 sätestatud alusel võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile 30 päeva jooksul arvates riigihanke aruande avaldamisest registris.

(13) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punktis 3 sätestatud alusel võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile kuue kuu jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest.»

§ 20. Paragrahvi 122 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) vaidlustuse esitajal puudub vaidlustuse esitamise õigus.»

§ 21. Paragrahvi 123:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Vaidlustuskomisjon võib vaidlustaja põhjendatud taotluse alusel teha igas vaidlustusmenetluse staadiumis otsuse hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise peatamise kohta, võttes arvesse peatamisest tulenevaid võimalikke tagajärgi kõigile huvidele, mida võidakse kahjustada. Hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise peatamise taotluse vaatab vaidlustuskomisjon läbi kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates. Vaidlustuskomisjon võib hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise peatamise üle otsustamiseks nõuda menetlusosaliste seisukohti, mille nad on kohustatud andma ühe tööpäeva jooksul.»;

2) täiendatakse lõigetega 31–34 järgmises sõnastuses:

«(31) Vaidlustuskomisjon võib menetlusosalise taotluse alusel või omal algatusel hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni peatamise kohta tehtud otsuse igas vaidlustusmenetluse staadiumis kehtetuks tunnistada.

(32) Vaidlustuskomisjon võib hankija põhjendatud taotluse alusel, juhul kui vaidlustatakse hankija otsust pakkumuse edukaks tunnistamise kohta, teha igas vaidlustusmenetluse staadiumis otsuse hankelepingu sõlmimiseks nõustumuse andmise lubamise kohta, kui oluline avalik huvi, mida võidakse kahjustada hankelepingu sõlmimata jätmise korral, kaalub üles vaidlustuse esitaja õiguste võimaliku kahjustamise. Hankelepingu sõlmimiseks nõustumuse andmise lubamise taotluse vaatab vaidlustuskomisjon läbi viie tööpäeva jooksul selle saamisest arvates. Vaidlustuskomisjon võib käesolevas lõikes nimetatud taotluse läbivaatamisel nõuda menetlusosaliste seisukohti, mille nad on kohustatud andma kahe tööpäeva jooksul.

(33) Kui vaidlustuskomisjon on käesoleva paragrahvi lõike 32 alusel teinud otsuse hankelepingu sõlmimiseks nõustumuse andmise lubamise kohta ja vaidlustusmenetlus pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse üle lõpeb käesoleva seaduse § 126 lõike 1 punkti 1, 3 või 5 alusel ning hankija pole vaidlustusmenetluse lõppemise ajaks hankelepingut sõlminud, kaotab vaidlustuskomisjoni otsus hankelepingu sõlmimiseks nõustumuse andmise lubamise kohta vaidlustusmenetluse lõppedes kehtivuse.

(34) Vaidlustuskomisjoni otsuse peale hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise peatamise taotluse või hankelepingu sõlmimiseks nõustumuse andmise lubamise taotluse lahendamisel või vaidlustuskomisjoni poolt vastava otsuse kehtetuks tunnistamise peale võib esitada kaebuse halduskohtusse seitsme päeva jooksul otsuse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.»;

3) lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui vaidlustuskomisjon on peatanud hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise, on hankijal õigus pikendada pakkumuste, taotluste, ideekavandite või kontsessioonitaotluste esitamise tähtaega ja kohustus teha pakkujatele vastavalt käesoleva seaduse § 45 lõikes 2 sätestatule ettepanek esitatud pakkumuste, ideekavandite või kontsessioonitaotluste jõusoleku tähtaja pikendamiseks.»

§ 22. Paragrahvi 124 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Vaidlustusmenetluses on menetlusosalisel õigus tutvuda vaidlustusmenetluses esitatud dokumentidega, arvestades käesoleva seaduse § 43 lõikes 4 sätestatut.»

§ 23. Paragrahvi 126:

1) täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

«(11) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punktis 1 sätestatud alusel esitatud vaidlustuse rahuldamisel keelab vaidlustuskomisjon oma otsusega hankelepingu sõlmimise.

(12) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punktis 2 või 3 sätestatud alusel esitatud vaidlustuse rahuldamisel võib vaidlustuskomisjon oma otsusega:
1) tuvastada hankelepingu tühisuse käesoleva seaduse § 69 lõigetes 11 ja 12 sätestatud alustel või
2) jätta hankelepingu jõusse, lühendades hankelepingu tähtaega, kui on tuvastatud hankelepingu tühisuse asjaolude olemasolu käesoleva seaduse § 69 lõigetes 11 ja 12 sätestatud alustel. Otsuse tegemisel võetakse arvesse olulist avalikku huvi, mida võidakse kahjustada hankelepingu tühisuse korral.

(13) Käesoleva seaduse tähenduses ei ole olulise avaliku huviga seotud põhjusteks asjaomase hankelepinguga otseselt seotud majanduslikud huvid. Hankelepinguga otseselt seotud majanduslike huvide hulka kuuluvad muu hulgas hankelepingu täitmise edasilükkumisest, uue hankemenetluse alustamisest, hankelepingut täitva pakkuja vahetamisest tulenevad kulud ja hankelepingu tühisusest tulenevate õiguslike kohustuste kulud. Majanduslikke huve võib pidada olulise avaliku huviga seotud põhjuseks üksnes siis, kui erandlikel juhtudel kaasneksid hankelepingu tühisuse tuvastamisega ebaproportsionaalsed tagajärjed.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Vaidlustusmenetluse lõppemine vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktile 1, 2 või 3 vormistatakse vaidlustuskomisjoni otsusega. Kui sõlmitakse kokkulepe, loobutakse vaidlustusest või tunnistatakse vaidlustus põhjendatuks istungil, vormistatakse vaidlustusmenetluse lõppemine kirjaliku protokolliga.»

§ 24. Paragrahvi 127:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 127. Otsuse teatavaks tegemine, jõustumine ja toime»;

2) täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

«(41) Vaidlustuskomisjoni otsus jõustub pärast kohtusse pöördumise tähtaja möödumist, kui kumbki pool ega kolmas isik ei esitanud kaebust halduskohtusse. Vaidlustuskomisjoni otsuse osalisel vaidlustamisel jõustub otsus osas, mis ei ole seotud edasikaevatud osaga. Kohus on asja lahendamisel seotud vaidlustuskomisjoni otsusega selle vaidlustamata osas.

(42) Vaidlustuskomisjoni otsus hankemenetluse, ideekonkursi või ehitustööde kontsessiooni andmise peatamise, peatamata jätmise või peatamise kehtetuks tunnistamise kohta jõustub selle teatavaks tegemisest arvates.»

§ 25. Seadust täiendatakse §-ga 1311 järgmises sõnastuses:

«§ 1311. Alustatud hankemenetluste lõpetamine ja esitatud vaidlustuste lahendamine

(1) Hankemenetlused, mida alustati enne 2010. aasta 1. juulit, viiakse lõpuni, lähtudes käesoleva seaduse 2010. aasta 1. juulini kehtinud redaktsioonis sätestatud nõuetest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hankemenetlustes esitatakse vaidlustused ja vaidlustuskomisjon vaatab need läbi, lähtudes käesoleva seaduse 2010. aasta 1. juulini kehtinud redaktsioonis kehtestatud menetluskorrast.»

§ 26. Seadust täiendatakse §-ga 1312 järgmises sõnastuses:

«§ 1312. Alustatud hankemenetluste lõpetamine ja esitatud vaidlustuste lahendamine

(1) Hankemenetlused, mida alustati enne 2011. aasta 1. jaanuari, viiakse lõpuni, lähtudes käesoleva seaduse 2011. aasta 1. jaanuarini kehtinud redaktsioonis sätestatud nõuetest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hankemenetlustes esitatakse vaidlustused ja vaidlustuskomisjon vaatab need läbi, lähtudes käesoleva seaduse 2011. aasta 1. jaanuarini kehtinud redaktsioonis kehtestatud menetluskorrast.»

§ 27. Seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/66/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas (ELT L 335, 20.12.2007, lk 31–46).»

II. § 28. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2010, 1, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 lõike 2 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 1058 järgmises sõnastuses:

«§ 1058. Riigihangete Ameti lõpetamine

(1) Riigihangete Ameti tegevus lõpetatakse 2010. aasta 30. juunil. Alates 2010. aasta 1. juulist on õigusaktides sätestatud Riigihangete Ameti õigused ja kohustused Rahandusministeeriumil. Riigihangete Ameti tegevuse lõpetamise korraldab rahandusminister.

(2) Riigihangete Ameti teenistujad ja vaidlustuskomisjoni liikmed, kelle ametikoht, teenistusülesanded ja ametinimetus asutuse ümberkorraldamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu teenistusülesanded, jätkavad teenistust alates 2010. aasta 1. juulist Rahandusministeeriumi juures asuva vaidlustuskomisjoni või Rahandusministeeriumi koosseisus kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 115 lõikega 2 ning neile ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ega avaliku teenistuse seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avaliku konkursi korraldamise kohustust.

(3) Riigihangete Ameti teenistujad, kelle ametikoht, teenistusülesanded ja ametinimetus asutuse ümberkorraldamise tõttu muutuvad või kelle ametikoha asemele luuakse uus ametikoht ning kellele tehakse ettepanek asuda tema avaliku teenistuse ametikoha asemele loodavale uuele ametikohale või kes valitakse avaliku konkursi korras täidetavale ametikohale, jätkavad teenistust alates 2010. aasta 1. juulist Rahandusministeeriumi koosseisus ettenähtud ameti- või teenistuskohal ning neile ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ega avaliku teenistuse seaduse § 116 lõikes 1 ja § 131 lõigetes 1, 12 ja 13 sätestatut.»

III. § 29. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) ajatatud maksuvõla suuruse, andmed maksuvõla ajatamiseks esitatud tagatise kohta ja maksuvõla tasumise ajakava kestuse;»;

2) paragrahvi 29 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) Rahandusministeeriumile taotleja või pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks vastavalt riigihangete seadusele; ».

IV. § 30. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 56 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(16) Halduskohtule Rahandusministeeriumi juures asuva vaidlustuskomisjoni otsuse või hankija dokumentide või otsuse peale kaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu käesoleva seaduse §-s 222 sätestatud määras.»;

2) kümnenda peatüki teise jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. jagu
Rahandusministeeriumi juures asuva vaidlustuskomisjoni toimingud».

V. § 31. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 10 punktid 2 ja 4 ning § 26 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 28 jõustub üldises korras.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json