Teksti suurus:

Euro kasutusele võtmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2010, 22, 108

Euro kasutusele võtmise seadus

Vastu võetud 22.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. mai 2010. a otsusega nr 651

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Euro kasutusele võtmise seadus reguleerib Eesti Vabariigi rahaseaduse alusel emiteeritud Eesti krooni (edaspidi käesolevas peatükis kroon) eurodeks vahetamist, krooni käibelt kõrvaldamist ning krooni ja euro paralleelkäivet.

§ 2. Euro piiranguteta vastuvõtmise kohustus

(1) Eesti Pank ja Eestis tegutsevad krediidiasutused on kohustatud euro münte ja pangatähti vastu võtma piiranguteta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikud on kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat euro münti sõltumata nende väärtusest, pangatähti aga piiranguteta.

(3) Vastutus käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 sätestatud kohustuse rikkumise eest sätestatakse tarbijakaitseseaduses.

§ 3. Krooni ja euro paralleelkäive

(1) Käesoleva seaduse jõustumisest arvates 14 päeva jooksul säilitavad kroonis vääringustatud pangatähed ja mündid seadusliku maksevahendi staatuse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud perioodil on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetamata isikud kohustatud vastu võtma krooni münte korraga kuni 20 krooni väärtuses, pangatähti aga piiranguteta.

§ 4. Krooni käibelt kõrvaldamine

(1) Krooni emiteerimine lõpetatakse päevaks, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel (edaspidi käesolevas paragrahvis erandi kehtetuks tunnistamisepäev). Nimetatud päevast alates on Eesti Pangal krooni teenustasuta käibelt kõrvaldamise kohustus.

(2) Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte võtab Eesti Pank vastu tingimusel, et pangatähest on säilinud rohkem kui pool ning tervikuna on loetav selle seeria ja number ning mündil on loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimise aeg.

(3) Krooni käibelt kõrvaldamise eesmärgil on krediidiasutustel kohustus vahetada kroone eurodeks sularaha teenuseid osutavates kontorites teenustasuta kuue kuu jooksul pärast erandi kehtetuks tunnistamise päeva. Vigastatud või rikutud krooni pangatähti ja münte vahetavad krediidiasutused käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel euroks Eesti Panga volitusel.

§ 5. Krooni arvestamine euroks

(1) Krooni ümberarvestamine euroks toimub euro- ja krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi alusel, mis määratakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on 0–4, jäetakse teisel kohal pärast koma olev number muutmata. Kui kolmandal kohal pärast koma olev number on 5–9, ümardatakse teisel kohal olev number ühe võrra ülespoole.

(3) Krooni käibelt kõrvaldamine ei muuda õigusliku vahendi ühtki tingimust, ei vabasta ühegi õigusliku vahendi kohase kohustuse täitmisest ega anna poolele õigust sellist vahendit ühepoolselt muuta või lõpetada, kui õigusliku vahendi tingimustest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

(4) Kui pärast paralleelkäibe perioodi lõppu viidatakse õigusaktides kroonile, tõlgendatakse neid viiteid kui viiteid eurole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras määratud ümberarvestuskursi kohaselt ja saadud tulem ümardatakse vastavalt lõikele 2.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud mõistet «õiguslik vahend» kasutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1103/97 teatavate euro kasutuselevõtuga seotud sätete kohta (EÜT L 162, 19.6.1997, lk 1–3) artikli 1 tähenduses.

2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

1. jagu
Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

§ 6. Abieluvararegistri seaduse (RT I 1995, 87, 1540; 2009, 60, 395) § 33 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «5 euro».

§ 7. Advokatuuriseaduses (RT I 2001, 36, 201; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 kuni 250 000 krooni» sõnadega «64 kuni 16 000 eurot»;

2) paragrahvi 48 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «1 miljon krooni» sõnadega «63 910 eurot»;

3) paragrahvi 65 lõikes 4 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «190 eurot».

§ 8. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõike 2 teises lauses ja § 53 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 55 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

4) paragrahvi 58 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 59 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

6) paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

7) paragrahvi 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

8) paragrahvi 62 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

9) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

10) paragrahvi 64 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

11) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

13) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

14) paragrahvi 68 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 9. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2010, 8, 36) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõikest 4 jäetakse välja sõna «täiskroonides»;

2) paragrahvi 40 lõikes 12, § 401 lõike 6 punktis 1 ja § 42 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 euro»;

3) paragrahvi 42 lõikes 8 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 46 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «85 krooni» sõnadega «5,43 eurot»;

5) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «496 krooni» sõnadega «31,70 eurot»;

6) paragrahvi 46 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad «1144 krooni» sõnadega «73,11 eurot»;

7) paragrahvi 46 lõikes 5 asendatakse sõnad «2444 krooni» sõnadega «156,20 eurot»;

8) paragrahvi 46 lõikes 6 asendatakse sõnad «222 krooni» sõnadega «14,18 eurot»;

9) paragrahvi 48 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «704 krooni» sõnadega «45 eurot»;

10) paragrahvi 53 lõikes 3 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 euro»;

11) paragrahvi 54 lõikes 11 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 56 lõikes 1 asendatakse sõnad «637 krooni» sõnadega «40,71 eurot»;

13) paragrahvi 56 lõikes 11 asendatakse sõnad «1202 krooni» sõnadega «76,82 eurot»;

14) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «191,73 eurot»;

15) paragrahvi 56 lõikes 3 asendatakse sõnad «873 krooni» sõnadega «55,79 eurot»;

16) paragrahvi 58 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «704 krooni» sõnadega «45 eurot»;

17) paragrahvi 62 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides 0,50 krooni täpsusega»;

18) paragrahvi 66 lõiked 1–17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 422,77 eurot 1000 liitri pliivaba bensiini kohta.

(2) Pliibensiini aktsiisimäär on 422,77 eurot 1000 liitri pliibensiini kohta.

(3) Lennukibensiini aktsiisimäär on 71,58 eurot 1000 liitri lennukibensiini kohta.

(4) Petrooleumi aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri petrooleumi kohta.

(5) Vedelgaasi aktsiisimäär on 125,26 eurot 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.

(6) Diislikütuse aktsiisimäär on 392,92 eurot 1000 liitri diislikütuse kohta.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäär on 110,95 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse või kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 15,01 eurot 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.

(9) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 15,01 eurot 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.

(10) Maagaasi aktsiisimäär on 23,45 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

(11) Kivisöe, pruunsöe ja koksi aktsiisimäär on 0,30 eurot kivisöe, pruunsöe või koksi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.

(111) Põlevkivi aktsiisimäär on 0,15 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist 0,30 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.

(12) Elektrienergia aktsiisimäär on 4,47 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta.

(13) Käesoleva seaduse § 20 punktis 1 nimetatud kütuse või kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit või kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 422,77 eurot 1000 liitri kütuse kohta.

(14) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 11 või 2710 19 15, aktsiisimäär on 330,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta.

(15) Kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit on 2711 12–2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris, aktsiisimäär on 125,26 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

(16) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 392,92 eurot 1000 liitri kütuse kohta.

(17) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 51 või 2710 19 55, aktsiisimäär on 15,01 eurot 1000 kilogrammi kohta.»;

19) paragrahvi 694 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 euro»;

20) paragrahvi 695 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 10. Arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552; 2009, 62, 405) § 501 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 11. Asjaõigusseaduses (RT I 1993, 39, 590; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 98 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «sada krooni» sõnadega «50 eurot»;

2) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõnad «sada krooni» sõnadega «50 eurot»;

3) paragrahvi 282 lõikes 2 asendatakse sõnad «viitsada krooni» sõnadega «50 eurot».

§ 12. Audiitortegevuse seaduses (RT I 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 163 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

2) paragrahvi 164 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

3) paragrahvi 165 lõikes 2 ja §-s 166 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

4) paragrahv 186 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «780 000 krooni» sõnadega «50 000 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «780 001–3 120 000 krooni» sõnadega «50 001–200 000 eurot»;

3) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «3 120 001–5 460 000 krooni» sõnadega «200 001–350 000 eurot»;

4) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad «5 460 001–7 800 000 krooni» sõnadega «350 001–500 000 eurot»;

5) paragrahvi 15 lõike 4 punktis 5 asendatakse sõnad «7 800 000 krooni» sõnadega «500 000 euro»;

6) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõnad «195 000 krooni» sõnadega «12 500 eurot»;

7) paragrahvi 15 lõikes 6 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 euro»;

8) paragrahvi 812 lõikes 2, § 813 lõikes 2, § 814 lõikes 2 ja § 815 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 14. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «140 000 krooni» sõnadega «8900 euro» ja sõnad «80 000 krooni» sõnadega «5000 eurot»;

2) paragrahvi 311 lõikes 2, § 312 lõikes 2 ja § 315 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 15. Avaliku teabe seaduse (RT I 2000, 92, 597; 2009, 63, 408) § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,20 eurot».

§ 16. Biotsiidiseaduses (RT I 2009, 29, 174; 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 17. Digitaalallkirja seaduses (RT I 2000, 26, 150; 2009, 1, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 2 ja § 25 punktis 2 asendatakse sõnad «400 000 krooni» sõnadega «25 000 eurot»;

2) paragrahvi 42 punktis 6 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 18. Eesti Arengufondi seaduse (RT I 2006, 52, 385; 2010, 9, 41) §-s 45 asendatakse sõnad «20 000 000 krooni» sõnadega «1 278 233 eurot».

§ 19. Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 2008, 14, 93) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad «Ühenduse asutamislepingust» sõnadega «Liidu toimimise lepingust»;

2) paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) seaduse II peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«II peatükk
EESTI PANGA JÄRELEVALVE- JA JUHTIMISORGANID NING NENDE PÄDEVUS»;

4) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «kõrgeim organ» sõnaga «järelevalveorgan»;

5) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Eesti Panga Nõukogu istungid on kinnised, kui nõukogu esimees ei otsusta teisiti. Eesti Panga president ja asepresidendid võtavad nõukogu istungitest osa sõnaõigusega. Eesti Vabariigi rahandusminister võib nõukogu istungitest osa võtta, arvestades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 130 sätestatut.»;

6) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõna «krooni» sõnaga «eurot»;

8) paragrahvi 25 lõige 3 ja § 29 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Arvestades Euroopa Keskpanga ja Euroopa Keskpankade Süsteemi pädevust, kogub Eesti Pank andmeid oma ülesannete täitmiseks vajaliku raha-, finants- ja maksebilansistatistika saamiseks ning avaldamiseks riikliku statistika seaduses sätestatud alustel ja korras.»

§ 20. Eesti Panga seaduse muutmise seaduses (RT I 2006, 29, 219) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 1 teises lauses sõnad «Ühenduse asutamislepinguga» sõnadega «Liidu toimimise lepinguga»;

2) paragrahvi 7 punktis 5 muudetakse Eesti Panga seaduse § 9 lõike 2 punkt 9 ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) otsuste tegemine uute euro müntide rahvusliku külje kujunduse ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras;»;

3) paragrahvis 12 muudetakse Eesti Panga seaduse § 14 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Arvestades Euroopa Keskpanga ja Euroopa Keskpankade Süsteemi pädevust, on Eesti Pangal oma ülesannete täitmiseks õigus:»;

4) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «tühistamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korras» sõnadega «kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel».

§ 21. Eesti rahvusringhäälingu seaduses (RT I 2007, 10, 46; 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «1 000 000 (üks miljon) krooni» sõnadega «64 000 eurot»;

2) paragrahvi 34 lõikes 7 ja § 37 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 22. Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinudisikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (RT I 1995, 17, 233; 2002, 61, 375) § 81 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 23. Eesti Vabariigi pankrotiseaduse muutmise seadus (RT I 1997, 5/6, 32; 2003, 13, 64) tunnistatakse kehtetuks.

§ 24. Eesti Vabariigi rahaseadus (RT 1992, 21, 299; RT I 2009, 62, 405) tunnistatakse kehtetuks.

§ 25. Eesti Vabariigi seadus Eesti krooni tagamise kohta (RT 1992, 21, 300) tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses (RT I 2000, 57, 373; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõikes 4 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot», sõnad «93 000 krooni» sõnadega «6000 eurot», sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «800 000 krooni» sõnadega «52 000 eurot»;

2) paragrahvides 461, 462, 463 ja § 464 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahv 561 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 lõike 6 teises lauses asendatakse number «20 000» numbriga «1300» ning sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 64 lõike 8 teises lauses asendatakse number «20 000» numbriga «1300» ning sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

3) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 66 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

5) paragrahvi 67 lõikes 2, § 681 lõikes 2 ja § 682 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

6) paragrahvi 68 lõikes 2 ja § 69 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 28. Ekspordi riikliku tagamise seaduses (RT I 2009, 52, 356) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes» ja sõnad «Eesti Pank» sõnadega «Euroopa Keskpank»;

2) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad «kolm miljardit krooni» sõnadega «191 734 946 eurot».

§ 29. Elektriohutusseaduses (RT I 2007, 12, 64; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 punktis 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 40 lõikes 4 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 45 lõikes 2, § 46 lõikes 2, § 47 lõikes 2 ja § 48 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 30. Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153; 2010, 8, 40) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «2 000 000 krooni» sõnadega «127 800 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

3) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «84 senti» sõnadega «0,0537 eurot»;

4) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «50 senti» sõnadega «0,032 eurot»;

5) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «25 senti» sõnadega «0,016 eurot»;

6) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «23 senti» sõnadega «0,015 eurot»;

7) paragrahvi 59 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad «22 senti» sõnadega «0,014 eurot»;

8) paragrahvi 591 lõikes 6 asendatakse sõnad «1,2 miljardit krooni» sõnadega «76 694 000 eurot»;

9) paragrahvis 743 asendatakse läbivalt sõnad «200 000 krooni» sõnadega «12 780 eurot» ja sõnad «10 000 krooni» sõnadega «635 eurot»;

10) paragrahvi 95 lõikes 4 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

11) paragrahvi 101 lõikes 2, § 1011 lõikes 2, §-s 1012, §-s 1013 ja § 102 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 103 lõikes 2 ja § 104 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

13) paragrahvi 105 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

14) paragrahvi 110 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 31. Elektrituruseaduse muutmise seaduse (RT I 2010, 8, 40) §-s 27 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 32. Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 84 lõikes 1 asendatakse sõnad «6 000 000 krooni» sõnadega «383 500 eurot»;

2) paragrahvi 146 lõikes 4 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

3) paragrahvides 153 ja 154 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 155 lõikes 2, § 1551 lõikes 2, § 156 lõikes 2, § 157 lõikes 2, § 158 lõikes 2 ja § 159 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 160 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

6) paragrahvi 161 lõikes 2, § 162 lõikes 2, § 163 lõikes 2, § 164 lõikes 2, § 165 lõikes 2, § 166 lõikes 2, § 1661 lõikes 2, § 1662 lõikes 2 ja § 1663 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

7) paragrahvi 167 lõikes 2 ja § 168 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

8) paragrahvi 169 lõikes 2, § 170 lõikes 2, § 1711 lõikes 2 ja § 1712 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

9) paragrahvi 171 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

10) paragrahvi 172 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

11) paragrahvi 173 lõikes 2 ja § 174 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 175 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

13) paragrahvi 176 lõikes 2, § 177 lõikes 2, § 178 lõikes 2 ja § 179 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

14) paragrahvi 180 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

15) paragrahvi 182 lõikes 2 ja § 183 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

16) paragrahvis 184 ja § 1841 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

17) paragrahvi 185 lõikes 2 ja § 186 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

18) paragrahvi 187 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

19) paragrahvi 1901 lõikes 2 asendatakse sõnad «70 miljonit krooni» sõnadega «4 473 815 eurot».

§ 33. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 654; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 125 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9587 eurot»;

2) paragrahvi 125 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «250 000 krooni» sõnadega «15 978 eurot»;

3) paragrahvi 1214 lõikes 2 ja § 1215 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 34. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõnad «kümme miljonit krooni» sõnadega «639 100 eurot»;

2) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõnad «kuus miljonit krooni» sõnadega «383 400 eurot»;

3) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «üks miljon krooni» sõnadega «63 900 eurot»;

4) paragrahvi 8 lõike 3 esimeses lauses ja § 23 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 35. Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 2009, 57, 381) § 291 lõikes 2 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «192 euro».

§ 36. Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduses (RT I 2003, 18, 96; 2009, 25, 152) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Riikliku tagatise summa väljendatakse eurodes sõltumata sellest, kas võlgniku kohustus tekib eurodes või muus Eestis konverteeritavas valuutas, mida Euroopa Keskpank noteerib.»;

2) paragrahvi 18 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «30 miljonit krooni» sõnadega «1 917 349 eurot»;

3) paragrahvi 18 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) 2 236 908 eurot.»;

4) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõnad «1,5 miljardit krooni» sõnadega «95 867 473 eurot».

§ 37. Euroopa Liidu kodaniku seaduse (RT I 2006, 26, 191; 2010, 3, 4) § 57 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 38. Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse (RT I 2003, 51, 351; 2009, 62, 405) § 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 39. Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seaduse (RT I 2004, 81, 543; 2008, 16, 116) § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 40. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2009, 56, 375; 2010, 10, 43) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «1,5 miljoni krooni» sõnadega «95 867 euro»;

2) paragrahvi 96 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 102 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui Euroopa Liidu määrustest ei tulene teisiti, nõutakse toetuse tagasinõudmise korral tagastatava toetuse summalt intressi sõltumata toetuse väljamaksmise valuutast eurodes. Intressimäär tagastatava toetuse summalt on eurodes ühe aasta Euribor + 5 protsenti aastas. Intressimäär fikseeritakse iga aasta 2. jaanuari seisuga ning see kehtib üks aasta. Intressi arvestatakse taotlejale toetuse tagasinõudmise otsuse teatavakstegemise päevast alates kuni toetuse tagasimakse või tasaarveldamise korras mahaarvamiseni. Intressiarvestuse aluseks on tegelik päevade arv kuus ja 360-päevane aasta.»;

4) paragrahvi 103 lõikes 2, § 104 lõikes 2 ja § 105 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 41. Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 2010, 10, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 lõike 1 punktis 3 ja § 65 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 711 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 42. Finantsinspektsiooni seaduse (RT I 2001, 48, 267; 2010, 9, 41) § 64 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 43. Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduses (RT I 2001, 97, 603; 2008, 48, 266) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000-kroonise» sõnadega «3200-eurose»;

3) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000-kroonise» sõnadega «2600-eurose».

§ 44. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse (RT I 2004, 30, 209; 2009, 34, 224) § 32 lõikes 2, § 33 lõikes 2 ja § 34 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 45. Halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 84 lõikes 5 asendatakse sõnad «kakssada krooni» sõnadega «12 eurot»;

2) paragrahvi 90 lõikes 1 asendatakse sõnad «400 krooni» sõnadega «25 eurot»;

3) paragrahvi 98 lõikes 3 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 46. Hasartmängumaksu seaduses (RT I 2009, 24, 146) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktis 1 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1278,23 eurot»;

2) paragrahvi 6 punktis 2 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «447,38 eurot»;

3) paragrahvi 6 punktis 3 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31,95 eurot».

§ 47. Hasartmänguseaduses (RT I 2008, 47, 261; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 73 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

2) paragrahvi 74 lõikes 2 ja § 75 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

3) paragrahvi 76 lõikes 2, § 77 lõikes 2, § 78 lõikes 2, § 79 lõikes 2, § 80 lõikes 2 ja § 81 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 82 lõikes 2 ja § 83 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

5) paragrahvi 84 lõikes 2, § 85 lõikes 2 ja § 86 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

6) paragrahvi 87 lõikes 2 ja § 88 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

7) paragrahvi 89 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

8) paragrahvi 90 lõikes 2, § 91 lõikes 2, § 92 lõikes 2, § 93 lõikes 2, § 94 lõikes 2 ja § 95 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

9) paragrahvi 96 lõikes 2 ja § 97 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

10) paragrahv 104 tunnistatakse kehtetuks.

§ 48. Hoiu-laenuühistu seaduses (RT I 1999, 24, 357; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6 eurot»;

2) paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

3) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6 eurot».

§ 49. Hooneühistuseaduse (RT I 2004, 53, 368; 2009, 51, 349) § 21 lõikes 1 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2500 eurot».

§ 50. Huvikooli seaduse (RT I 2007, 4, 19; 2009, 5, 35) § 26 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 51. Hädaolukorra seaduses (RT I 2009, 39, 262; 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

2) paragrahvi 51 lõikes 2, § 52 lõikes 2 ja § 53 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

3) paragrahvi 54 lõikes 2 ja § 55 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot».

§ 52. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (RT I 1996, 3, 57; 2009, 5, 35) § 4 lõikes 11 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «10 000 eurot».

§ 53. Infoühiskonna teenuse seaduses (RT I 2004, 29, 191; 2010, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 54. Investeerimisfondide seaduses (RT I 2004, 36, 251; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 108 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Osak võib olla nimiväärtusega või nimiväärtuseta. Ühel ja samal fondil ei või olla nimiväärtusega ja nimiväärtuseta osakuid.»;

2) paragrahvi 108 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

«(51) Kui fondil on nimiväärtusega osakud, siis osaku nimiväärtus väljendatakse vähemalt ühe sendi täpsusega, välisvaluutas nimiväärtuse väljendamise korral vähemalt täpsusega kaks kohta pärast koma.

(52) Kui fondil on nimiväärtusega osakud, siis ei või fondi osaku nimiväärtus olla väiksem kui üks euro.»;

3) paragrahvi 109 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Pensionifondi osakul peab olema nimiväärtus, mis on 0,64 eurot.»;

4) paragrahvi 144 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «neli» sõnaga «viis»;

5) paragrahvi 301 lõikes 2 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot», läbivalt sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

6) paragrahvi 302 lõikes 2, § 303 lõikes 2, § 304 lõikes 2, § 305 lõikes 2, § 306 lõikes 2, § 307 lõikes 1, § 308 lõikes 2, § 309 lõikes 2, §-s 310, § 311 lõikes 2, §-s 312, §-s 3141, §-s 3142, §-s 315, § 316 lõikes 1, §-s 317, § 318 lõikes 2 ja § 3181 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

7) paragrahv 335 tunnistatakse kehtetuks;

8) seadust täiendatakse §-ga 3351 järgmises sõnastuses:

«§ 3351. Erisused eurole üleminekul

(1) Fondivalitseja, kes muudab fondi tingimusi, on kohustatud fondi tingimustes Eesti kroonides väljendatud summad ümber arvestama eurodeks.

(2) Eestis euro kasutusele võtmisega seonduvalt ei tule fondi tingimuste või põhikirja muudatusi Finantsinspektsiooniga kooskõlastada, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) fondi tingimustes või põhikirjas muudetakse üksnes neid sätteid, mida fondivalitseja on kohustatud muutma tulenevalt euro kasutusele võtmisest Eestis;
2) muudetud fondi tingimused või põhikiri esitatakse Finantsinspektsioonile.

(3) Nende fondide, mille tingimused on registreeritud enne päeva, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, osakute nimiväärtused arvestatakse eurodesse vastavalt euro kasutusele võtmise seaduse §-s 5 sätestatule.»

§ 55. Isikuandmete kaitse seaduses (RT I 2007, 24, 127; 2007, 68, 421) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 2 kolmandas lauses asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,20 eurot»;

2) paragrahvi 40 lõikes 2 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

3) paragrahvi 42 lõikes 2 ja § 43 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 56. Jahiseaduse (RT I 2002, 41, 252; 2009, 30, 179) § 57 lõikes 2, § 571 lõikes 2, § 59 lõikes 2, § 60 lõikes 2 ja § 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 57. Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes» ning sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

2) paragrahvi 100 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6390 eurot»;

3) paragrahvi 100 lõikes 4 asendatakse läbivalt sõnad «5 000 000 krooni» sõnadega «319 550 eurot».

§ 58. Kaevandamisseaduses (RT I 2003, 20, 118; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 32 lõikes 2 ja § 33 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 59. Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167; 2010, 7, 29) § 3 lõikes 11 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 60. Kalandusturu korraldamise seaduses (RT I 2003, 88, 593; 2009, 56, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 lõike 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Euroopa Kalandusfondi toetuse tagasinõudmise korral on intressimäär tagastatava toetuse summalt ühe aasta Euribor + 5 protsenti aastas.»;

2) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 73 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 61. Kalapüügiseaduses (RT I 1995, 80, 1384; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19 eurot»;

2) paragrahvi 171 lõikes 3 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,20 eurot»;

3) paragrahvi 231 lõikes 2, § 232 lõikes 2, § 233 lõikes 2, § 234 lõikes 2 ja § 235 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 25 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot», läbivalt sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot», sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot», sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot» ja sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot».

§ 62. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2010, 11, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 44 lõikes 2 asendatakse sõnad «viiskümmend krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

2) paragrahvi 44 lõikes 4 asendatakse sõna «täiskroonides» sõnaga «kümne sendi täpsusega»;

3) paragrahvi 44 lõikes 8 asendatakse sõnad «viiskümmend tuhat kuni kakssada viiskümmend miljonit krooni» sõnadega «3200–16 000 000 eurot»;

4) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad «kuuskümmend krooni» sõnadega «neli eurot»;

5) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «viissada kuni viissada tuhat krooni» sõnadega «32–32 000 eurot»;

6) paragrahvi 151 lõikes 3 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

7) paragrahvi 168 lõikes 2 asendatakse sõnad «kakskümmend tuhat krooni» sõnadega «1300 eurot»;

8) paragrahvi 1791 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

9) paragrahvi 2251 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

10) paragrahvi 261 lõikes 2, § 353 lõikes 3 ja § 366 lõikes 2 asendatakse sõnad «kolmkümmend tuhat krooni» sõnadega «2000 eurot»;

11) paragrahvi 270 lõikes 2, § 352 lõikes 2 ja § 362 lõikes 2 asendatakse sõnad «viiskümmend tuhat krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 271 lõikes 3 asendatakse sõnad «viisteist tuhat krooni» sõnadega «960 eurot»;

13) paragrahvi 3001 lõikes 2, § 3891 lõikes 2 ja § 3892 lõikes 2 asendatakse sõnad «5 000 000 krooni» sõnadega «320 000 euro» vastavas käändes;

14) paragrahvi 3341 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

15) paragrahvi 3342 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

16) paragrahvi 372 lõikes 3 ja § 3721 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 63. Kasuliku mudeli seaduse (RT I 1994, 25, 407; 2009, 62, 405) § 571 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 64. Kaubandusliku meresõidu seaduses (RT I 2002, 55, 345; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 87 lõike 6 kolmandas lauses asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 95 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 65. Kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kroonides arveldamisel võib kauba või teenuse lõpphinda ümardada 10 sendiga täisarvuliselt jaguva summani:»;

2) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

6) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

7) paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

8) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

9) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

10) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

11) paragrahvi 31 lõikes 2 ja § 32 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 66. Kaugkütteseaduses (RT I 2003, 25, 154; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 30 lõikes 6 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

3) paragrahvis 33 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvides 34, 35 ja 36 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 67. Keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334; 2010, 12, 65) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 261 lõikes 3 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

3) paragrahvi 262 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 265 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

5) paragrahvi 266 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot».

§ 68. Kemikaaliseaduses (RT I 1998, 47, 697; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 241 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

3) paragrahvi 242 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 244 lõikes 2 asendatakse sõnad «350 000 krooni» sõnadega «23 000 eurot».

§ 69. Keskkonnajärelevalve seaduse (RT I 2001, 56, 337; 2007, 19, 95) § 221 lõikes 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot».

§ 70. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RT I 2005, 15, 87; 2010, 8, 37) § 53 lõikes 2 ja § 54 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 71. Keskkonnaseire seaduse (RT I 1999, 10, 154; 2009, 49, 331) § 131 lõikes 3 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 72. Keskkonnatasude seaduses (RT I 2005, 67, 512; 2009, 35, 232) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasu alam- ja ülemmäärad on:
1) dolokivi – 0,76 ja 5,11 eurot kuupmeetri eest;
2) fosforiit – 1,53 ja 3,19 eurot tonni eest;
3) kristalliinne ehituskivi – 1,27 ja 2,55 eurot kuupmeetri eest;
4) kruus – 0,57 ja 3,19 eurot kuupmeetri eest;
5) liiv – 0,25 ja 3,19 eurot kuupmeetri eest;
6) lubjakivi – 0,83 ja 5,11 eurot kuupmeetri eest;
7) põlevkivi – 0,92 ja 6,39 eurot tonni eest;
8) savi – 0,51 ja 1,91 eurot kuupmeetri eest;
9) turvas – 1,15 ja 2,87 eurot tonni eest.»;

2) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Vee erikasutusõiguse tasu alam- ja ülemmäärad eurodes tuhande kuupmeetri eest on:
1) pinnavesi – 14,65 ja 38,30;
2) pinnavesi jahutusveena – 1,55 ja 7,65;
3) kvaternaari põhjaveekihi vesi – 30,65 ja 70,30;
4) devoni kuni ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihtide vesi – 40,90 ja 95,86;
5) kambriumi-vendi põhjaveekihi vesi – 44,70 ja 102,25;
6) kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamine tehnoloogiaotstarbel, välja arvatud toiduainete valmistamiseks – 82,40 ja 191,7;
7) joogiks kasutatav mineraalvesi – 1469 ja 2300;
8) ravivannimineraalvesi – 146,90 ja 230;
9) karjääridest väljapumbatav vesi – 9,58 ja 63,91;
10) kaevandustest väljapumbatav vesi – 25,56 ja 76,69.»;

3) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 1 asendatakse läbivalt sõnad «15,6 krooni» sõnadega «0,95 eurot» ja sõnad «10 krooni» sõnadega «0,60 eurot»;

4) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) aastas ühe püügipäeva eest 63,90 kuni 320 eurot, väljapüütava kala ühe tonni eest 1,25 kuni 63,90 eurot, püügivahendi eest 0,95 kuni 128 eurot, välja arvatud silmutorbiku eest, mille püügiõiguse tasu võib olla 0,60 kuni 1,55 eurot, ja isendi eest 0,30 kuni 0,95 eurot. Püügiõiguse tasu püügivahendi eest, millega püütakse angerjat, on kuni 639 eurot aastas. Püügiõiguse tasu põhjanooda ehk mutniku eest on 1278 kuni 2556 eurot aastas;»;

5) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «1 kuni 100 krooni» sõnadega «0,06 kuni 6,35 eurot»;

6) paragrahvi 11 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad «0,5 kuni 200 krooni» sõnadega «0,03 kuni 12,75 eurot» ja sõnad «15 kuni 200 krooni» sõnadega «0,95 kuni 12,75 eurot»;

7) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Saastetasumäärad saasteainetonni kohta saasteainete heitmisel välisõhku on järgmised:
1) vääveldioksiid (SO2) ja muud anorgaanilised väävliühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 51 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 66,21 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 86,08 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 111,90 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 145,46 eurot;
2) süsinikoksiid (CO) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 5,25 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 5,78 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 6,35 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 6,99 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 7,70 eurot;
3) tahked osakesed, välja arvatud raskmetallid või nende ühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 51,19 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 66,53 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 86,47 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 112,42 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 146,16 eurot;
4) lämmastikoksiidid ümberarvestatuna lämmastikdioksiidiks ja muud anorgaanilised lämmastikuühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 83,53 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 91,90 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 101,10 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 111,20 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 122,32 eurot;
5) lenduvad orgaanilised ühendid, välja arvatud merkaptaanid ja metaan (CH4) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 83,53 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 91,90 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 101,10 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 111,20 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 122,32 eurot;
6) merkaptaanid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 27 320 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 28 686 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 28 830 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 30 271 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 31 785 eurot;
7) raskmetallid ja nende ühendid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1228 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1240 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 1252 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 1265 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 1278 eurot.»;

8) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Süsinikdioksiidi (CO2) saastetasumäär tonni kohta on 2 eurot.»;

9) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Saastetasumäärad saasteaine ühe tonni heitmisel veekogusse, põhjavette või pinnasesse on järgmised:
1) orgaanilised ained, välja arvatud käesoleva lõike punktides 6 ja 7 nimetatud, ümberarvestatuna nende lagundamise biokeemiliseks hapnikutarbeks seitsme ööpäeva jooksul (BHT7) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1379 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1392 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 1406 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 1420 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 1435 eurot;
2) fosforiühendid ümberarvestatuna üldfosforiks (Püld) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 4206 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 5468 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 7109 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 9241 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 12 014 eurot;
3) lämmastikuühendid ümberarvestatuna üldlämmastikuks (Nüld) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1616 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1858 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 2137 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 2457 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 2826 eurot;
4) heljum – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 377,65 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 415,42 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 456,96 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 502,66 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 552,89 eurot;
5) sulfaadid, ümberarvestatuna sulfaatiooniks (SO42-) – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 5,81 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 6,13 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 6,45 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 6,77 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 7,09 eurot;
6) ühealuselised fenoolid – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 11 731 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 14 077 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 16 893 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 20 272 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 24 326 eurot;
7) nafta, naftasaadused, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadused – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 2620 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 3013 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 3465 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 3985 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 4582 eurot;
8) käesoleva lõike punktides 1–7 nimetamata muud ohtlikud ained veeseaduse tähenduses – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 12 039 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 13 844 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 15 921 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 18 309 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 21 056 eurot.»;

10) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud saastetasumääradele makstakse saastetasu, kui ärajuhitava heitvee pH on suurem kui 9,0 või väiksem kui 6,0 kuni 0,19 eurot igas kuupmeetris heitvees väärtust 9,0 ületava või väärtusest 6,0 väiksema pH ühikukümnendiku kohta.»;

11) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tavajäätmete prügilasse prügila valdaja jäätmeloa või keskkonnakompleksloa alusel ladestada lubatud tava- ja ohtlikud jäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktides 5–9 nimetatud jäätmed – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 14,38 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 17,25 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 20,77 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 24,86 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 29,84 eurot;»;

12) paragrahvi 21 lõike 1 punktid 4–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) asbesti sisaldavad ehitusmaterjalide jäätmed ning ehitus- ja lammutuspraht – 0,63 eurot;
5) välispuistangutesse ladestatav põlevkivi aheraine, sealhulgas rikastusjäätmed – 0,76 eurot;
6) puidukaitseained, anorgaanilisi pestitsiide, asbesti, arseeni ja pliid sisaldavad jäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud jäätmed, kivisöe- ja põlevkivitõrv ning nende saadused, samuti neid sisaldavad bituumenitaolised segud ja põlevkivi töötlemise pigijäätmed – 62,56 eurot;
7) elavhõbedat, kaadmiumi, tsüaniide, polüklooritud bifenüüle ja terfenüüle (PCB-d, PCT-d) ning orgaanilisi pestitsiide sisaldavad jäätmed – 625,56 eurot;
8) põlevkivi lend- ja koldetuhk ning tsemendi klinkritolm – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1,44 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1,72 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 2,07 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 2,48 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 2,98 eurot;
9) põlevkivi poolkoks – alates 2011. aasta 1. jaanuarist – 1,44 eurot, alates 2012. aasta 1. jaanuarist – 1,72 eurot, alates 2013. aasta 1. jaanuarist – 2,07 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist – 2,48 eurot, alates 2015. aasta 1. jaanuarist – 2,98 eurot;»;

13) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Süsinikdioksiidi heitmisel paiksest saasteallikast välisõhku kauplemisloas lubatud heitkogusest suurema ja aastaaruandes kajastamata jäetud koguse eest tasutakse saastetasu iga süsinikdioksiiditonni eest 99,70 eurot.»;

14) paragrahvi 31 lõike 4 kolmas ja neljas lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Arvutused esitatakse 0,10 euro täpsusega. Seejuures jäetakse vähem kui 5 senti ära ning 5 ja enam senti ümardatakse ülespoole lähimaks 10 sendiks.»;

15) paragrahvi 32 lõikes 7 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

16) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

17) paragrahvi 37 lõikes 9 asendatakse sõna «täiskroonides» sõnadega «0,10 euro täpsusega»;

18) paragrahvi 37 lõikes 10 asendatakse sõnad «alla 2000 krooni» sõnadega «alla 130 euro» ja sõnad «ületanud 2000 krooni» sõnadega «ületanud 130 eurot».

§ 73. Keskkonnavastutuse seaduses (RT I 2007, 62, 396; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõikes 4 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

2) paragrahvi 36 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

4) paragrahvi 38 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 74. Kiirgusseaduse (RT I 2004, 26, 173; 2009, 48, 322) § 64 lõikes 2, § 641 lõikes 2, § 65 lõikes 2, § 66 lõikes 2 ja § 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 75. Kindlustustegevuse seaduses (RT I 2004, 90, 616; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 77 lõike 5 punktist 3 jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides või»;

2) paragrahvi 781 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides või»;

3) paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot», sõnad «75 000 krooni» sõnadega «4800 eurot», sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «750 000 krooni» sõnadega «48 000 eurot»;

4) paragrahvis 199, § 200 lõikes 2, § 201 lõikes 2, § 2001 lõikes 2, § 2002 lõikes 2, §-des 203, 2031 ja 204, § 205 lõikes 2 ning § 207 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

5) paragrahvi 206 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

6) paragrahv 265 tunnistatakse kehtetuks.

§ 76. Kinnistusraamatuseaduses (RT I 1993, 65, 922; 2009, 61, 401) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 371 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «30 euro»;

3) seadust täiendatakse §-ga 796 järgmises sõnastuses:

«§ 796. Kasutatava vääringu erisused

(1) Enne päeva, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel (edaspidi erandi kehtetuks tunnistamise päev), tehtud kinnistusregistri kannete puhul väljendatakse kinnistusregistris rahasummasid Eesti kroonides.

(2) Rahasummade kandmisel kinnistusregistrisse kohaldatakse käesoleva seaduse § 371 ka juhul, kui kandeavaldus esitatakse kinnistusosakonnale enne erandi kehtetuks tunnistamise päeva, kuid kanne tehakse pärast erandi kehtetuks tunnistamise päeva.»

§ 77. Kogumispensionide seaduses (RT I 2004, 37, 252; 2009, 26, 161) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 54 lõikes 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «30 eurot».

§ 78. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 2009, 62, 405) § 662 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 79. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 2009, 27, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 60 lõike 1 punktis 3 ja § 61 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 672 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 80. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses (RT I 2004, 56, 399; 2008, 51, 285) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõnad «625 krooni» sõnadega «40 eurot» ja sõnad «2 miljonit ja suurem kui 4 miljonit krooni» sõnadega «128 000 eurot ja suurem kui 256 000 eurot»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «tuhande krooni» sõnadega «kümne euro».

§ 81. Kohanimeseaduse (RT I 2003, 73, 485; 2007, 12, 66) § 26 lõikes 3 ja § 27 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 82. Kohtuekspertiisiseaduses (RT I 2001, 53, 309; 2010, 8, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 272 asendatakse sõnad «1493 krooni» sõnadega «95 eurot»;

2) paragrahvis 273 asendatakse sõnad «900 krooni» sõnadega «57 eurot»;

3) paragrahvi 274 punktis 1 asendatakse sõnad «970 krooni» sõnadega «61 eurot»;

4) paragrahvi 274 punktis 2 asendatakse sõnad «1316 krooni» sõnadega «84 eurot»;

5) paragrahvi 274 punktis 3 asendatakse sõnad «4242 krooni» sõnadega «271 eurot»;

6) paragrahvi 274 punktis 4 asendatakse sõnad «1519 krooni» sõnadega «97 eurot»;

7) paragrahvi 274 punktis 5 asendatakse sõnad «2779 krooni» sõnadega «177 eurot»;

8) paragrahvi 274 punktis 6 asendatakse sõnad «2032 krooni» sõnadega «129 eurot»;

9) paragrahvi 274 punktis 7 asendatakse sõnad «1721 krooni» sõnadega «109 eurot»;

10) paragrahvi 274 punktis 8 asendatakse sõnad «1876 krooni» sõnadega «119 eurot»;

11) paragrahvi 275 punktis 1 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

12) paragrahvi 275 punktis 2 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot» ja sõnad «927 krooni» sõnadega «59 eurot»;

13) paragrahvi 275 punktis 3 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

14) paragrahvi 276 punktis 1 asendatakse sõnad «1185 krooni» sõnadega «75 eurot»;

15) paragrahvi 276 punktis 2 asendatakse sõnad «1315 krooni» sõnadega «84 eurot»;

16) paragrahvi 276 punktis 3 asendatakse sõnad «1275 krooni» sõnadega «81 eurot»;

17) paragrahvi 276 punktis 4 asendatakse sõnad «3020 krooni» sõnadega «193 eurot»;

18) paragrahvi 277 punktis 1 asendatakse sõnad «7063 krooni» sõnadega «451 eurot»;

19) paragrahvi 277 punktis 2 asendatakse sõnad «7881 krooni» sõnadega «503 eurot»;

20) paragrahvi 277 punktis 3 asendatakse sõnad «3861 krooni» sõnadega «246 eurot»;

21) paragrahvi 277 punktis 4 asendatakse sõnad «13 497 krooni» sõnadega «862 eurot»;

22) paragrahvi 277 punktis 5 asendatakse sõnad «25 162 krooni» sõnadega «1608 eurot»;

23) paragrahvi 277 punktis 6 asendatakse sõnad «4916 krooni» sõnadega «314 eurot»;

24) paragrahvi 277 punktis 7 asendatakse sõnad «6860 krooni» sõnadega «438 eurot»;

25) paragrahvi 277 punktis 8 asendatakse sõnad «11 922 krooni» sõnadega «761 eurot»;

26) paragrahvi 277 punktis 9 asendatakse sõnad «4420 krooni» sõnadega «282 eurot»;

27) paragrahvi 277 punktis 10 asendatakse sõnad «4003 krooni» sõnadega «255 eurot»;

28) paragrahvi 277 punktis 11 asendatakse sõnad «5640 krooni» sõnadega «360 eurot»;

29) paragrahvi 277 punktis 12 asendatakse sõnad «6699 krooni» sõnadega «428 eurot»;

30) paragrahvi 277 punktis 13 asendatakse sõnad «7161 krooni» sõnadega «457 eurot»;

31) paragrahvi 277 punktis 14 asendatakse sõnad «6463 krooni» sõnadega «413 eurot»;

32) paragrahvi 277 punktis 15 asendatakse sõnad «6730 krooni» sõnadega «430 eurot»;

33) paragrahvi 277 punktis 16 asendatakse sõnad «4535 krooni» sõnadega «289 eurot»;

34) paragrahvi 277 punktis 17 asendatakse sõnad «3758 krooni» sõnadega «240 eurot»;

35) paragrahvi 277 punktis 18 asendatakse sõnad «24 804 krooni» sõnadega «1585 eurot»;

36) paragrahvi 277 punktis 19 asendatakse sõnad «1360 krooni» sõnadega «86 eurot»;

37) paragrahvi 277 punktis 20 asendatakse sõnad «6575 krooni» sõnadega «420 eurot»;

38) paragrahvi 277 punktis 21 asendatakse sõnad «10 388 krooni» sõnadega «663 eurot»;

39) paragrahvi 277 punktis 22 asendatakse sõnad «11 022 krooni» sõnadega «704 eurot»;

40) paragrahvi 277 punktis 23 asendatakse sõnad «1250 krooni» sõnadega «79 eurot»;

41) paragrahvi 278 punktis 1 asendatakse sõnad «5221 krooni» sõnadega «333 eurot»;

42) paragrahvi 278 punktis 2 asendatakse sõnad «1219 krooni» sõnadega «77 eurot»;

43) paragrahvi 279 punktis 1 asendatakse sõnad «2269 krooni» sõnadega «145 eurot»;

44) paragrahvi 279 punktis 2 asendatakse sõnad «3479 krooni» sõnadega «222 eurot»;

45) paragrahvi 279 punktis 3 asendatakse sõnad «7416 krooni» sõnadega «473 eurot»;

46) paragrahvi 279 punktis 4 asendatakse sõnad «1065 krooni» sõnadega «68 eurot»;

47) paragrahvi 279 punktis 5 asendatakse sõnad «3451 krooni» sõnadega «220 eurot»;

48) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «818 krooni» sõnadega «52 eurot»;

49) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «848 krooni» sõnadega «54 eurot»;

50) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «36 krooni» sõnadega «2 eurot»;

51) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «199 krooni» sõnadega «12 eurot»;

52) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «843 krooni» sõnadega «53 eurot»;

53) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «960 krooni» sõnadega «61 eurot»;

54) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «789 krooni» sõnadega «50 eurot»;

55) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad «375 krooni» sõnadega «23 eurot»;

56) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõnad «731 krooni» sõnadega «46 eurot»;

57) paragrahvi 2710 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad «617 krooni» sõnadega «39 eurot»;

58) paragrahvi 2710 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «438 krooni» sõnadega «27 eurot»;

59) paragrahvi 2710 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «590 krooni» sõnadega «37 eurot»;

60) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «926 krooni» sõnadega «59 eurot»;

61) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «613 krooni» sõnadega «39 eurot»;

62) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «531 krooni» sõnadega «33 eurot»;

63) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «571 krooni» sõnadega «36 eurot»;

64) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «554 krooni» sõnadega «35 eurot»;

65) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «562 krooni» sõnadega «35 eurot»;

66) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «595 krooni» sõnadega «38 eurot»;

67) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot»;

68) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõnad «466 krooni» sõnadega «29 eurot»;

69) paragrahvi 2711 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad «375 krooni» sõnadega «23 eurot»;

70) paragrahvi 2711 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «2726 krooni» sõnadega «174 eurot»;

71) paragrahvi 2711 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «2692 krooni» sõnadega «172 eurot»;

72) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «1198 krooni» sõnadega «76 eurot»;

73) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «822 krooni» sõnadega «52 eurot»;

74) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «226 krooni» sõnadega «14 eurot»;

75) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad «403 krooni» sõnadega «25 eurot»;

76) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad «418 krooni» sõnadega «26 eurot»;

77) paragrahvi 2711 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot».

§ 83. Kohtutäituri seaduses (RT I 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «üks miljon krooni» sõnadega «63 910 eurot» ning sõnad «kolm miljonit krooni» sõnadega «191 700 eurot»;

2) paragrahvis 34 asendatakse sõnad «250 krooni» sõnadega «16 eurot»;

3) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui täitmiseks esitatakse täitedokument, millega võlgnik kohustub sissenõudjale tasuma rahasumma kuni 3200 eurot, arvutatakse kohtutäituri tasu ettemaks ja kohtutäituri põhitasu järgnevas tabelis toodud nõude summa järgi:

Sissenõude summa
kuni ... eurot
Kohtutäituri
põhitasu määr eurodes
Kohtutäituri
tasu ettemaks eurodes
    30   16  
    65   25  
  130   38   6
  200   55   8
  250   69   9
  320   83 10
  400   95 11
  500 109 13
  600 140 15
  700 170 16
1000 200 20
1300 256 24
1600 305 26
1900 347 32
2500 442 45
3200 519 58

(2) Kui täitmiseks esitatakse täitedokument, millega võlgnik kohustub sissenõudjale tasuma rahasumma, mis ületab 3200 eurot, arvutatakse kohtutäituri põhitasu järgmiselt:
1) nõude summalt 3201–3900 eurot on kohtutäituri põhitasu 14,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 530 eurot;
2) nõude summalt 3901–4500 eurot on kohtutäituri põhitasu 13,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 550 eurot;
3) nõude summalt 4501–5100 eurot on kohtutäituri põhitasu 12,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 575 eurot;
4) nõude summalt 5101–5800 eurot on kohtutäituri põhitasu 11,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 600 eurot;
5) nõude summalt 5801–6400 eurot on kohtutäituri põhitasu 10,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 610 eurot;
6) nõude summalt 6401–13 000 eurot on kohtutäituri põhitasu 9,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 1200 eurot;
7) nõude summalt 13 001–25 500 eurot on kohtutäituri põhitasu 9,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 2300 eurot;
8) nõude summalt 25 501–38 400 eurot on kohtutäituri põhitasu 9% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 3360 eurot;
9) nõude summalt 38 401–51 200 eurot on kohtutäituri põhitasu 8,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 4350 eurot;
10) nõude summalt 51 201–63 900 eurot on kohtutäituri põhitasu 8,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 5100 eurot;
11) nõude summalt 63 901–127 800 eurot on kohtutäituri põhitasu 8% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 9600 eurot;
12) nõude summalt 127 801–191 800 eurot on kohtutäituri põhitasu 7,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 13 800 eurot;
13) nõude summalt 191 801–255 700 eurot on kohtutäituri põhitasu 7,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 16 600 eurot;
14) nõude summalt 255 701–319 600 eurot on kohtutäituri põhitasu 6,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 17 600 eurot;
15) nõude summalt 319 601–383 500 eurot on kohtutäituri põhitasu 5,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 18 200 eurot;
16) nõude summalt 383 501–447 400 eurot on kohtutäituri põhitasu 4,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 20 150 eurot;
17) nõude summalt 447 401–511 300 eurot on kohtutäituri põhitasu 4,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 20 450 eurot;
18) nõude summalt 511 301–575 000 eurot on kohtutäituri põhitasu 4% nõude summast.

(3) Kohtutäituri põhitasu üle 575 000-euroselt nõudesummalt on 23 000 eurot + 0,5% summalt, mis ületab 575 000 eurot.

(4) Kohtutäituri tasu ettemaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõude summadelt on 200 eurot ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõude summalt 320 eurot.»;

4) paragrahvi 36 lõikes 2 asendatakse sõnad «2200 krooni» sõnadega «140 eurot» ja sõnad «1450 krooni» sõnadega «95 eurot»;

5) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad «4350 krooni» sõnadega «278 eurot»;

6) paragrahvi 38 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Hagi tagamise määruse täitmise põhitasu sõltub hagi hinnast ja tasu makstakse järgmiselt:
1) kuni 3200-eurose hagi hinna korral on tasu 70 eurot;
2) 3201–12 800-eurose hagi hinna korral on tasu 140 eurot;
3) üle 12 800-eurose hagi hinna korral on tasu 278 eurot.

(2) Kui hagi tagamise määrus käsitleb mitterahalist nõuet või kui hagi hind on määramata või kui hagi on hinnata, samuti hagi tagamise tühistamise määruse või kohtuotsuse täitmise korral on kohtutäituri põhitasu 95 eurot.»;

7) paragrahvis 39 asendatakse sõnad «260 krooni» sõnadega «16,61 eurot»;

8) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kohtutäituri põhitasu sõltub kindlakstehtud vara väärtusest ja tasu makstakse järgmiselt:
1) kuni 32 000 euro väärtusega varalt 32 eurot;
2) 32 001–64 100 euro väärtusega varalt 64 eurot;
3) üle 64 100 euro väärtusega varalt 96 eurot.

Tasu muutub sissenõutavaks alates varalise seisundi kohta koostatud õiendi esitamisest menetlejale.»;

9) paragrahvi 42 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «viis krooni» sõnadega «0,31 eurot»;

10) paragrahvi 42 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «seitse krooni» sõnadega «0,44 eurot»;

11) paragrahvi 42 lõikes 3 ja § 51 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

12) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19 eurot»;

13) paragrahvi 48 lõikes 1 asendatakse sõnad «350 krooni» sõnadega «22,40 eurot»;

14) paragrahvi 48 lõikes 2 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «12,80 eurot»;

15) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «550 krooni» sõnadega «35 eurot» ja sõnad «52 200 krooni» sõnadega «3336 eurot»;

16) paragrahvi 60 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) rahatrahv 64–6400 eurot;»;

17) paragrahvi 70 lõikes 4 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

18) paragrahvi 95 lõikes 5 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «127 eurot»;

19) paragrahvi 103 lõikes 1 asendatakse sõnad «1000 kuni 100 000 krooni» sõnadega «64–6400 eurot»;

20) paragrahvi 112 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot».

§ 84. Kommertspandiseaduses (RT I 1996, 45, 848; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 punktis 3 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) seadust täiendatakse §-ga 38 järgmises sõnastuses:

«§ 38. Kasutatava vääringu erisused

(1) Enne päeva, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel (edaspidi erandi kehtetuks tunnistamise päev), väljendatakse kommertspandiregistrisse kantud pandisummasid Eesti kroonides.

(2) Pandisummad kantakse kommertspandiregistrisse eurodes, kui kandeavaldus esitatakse registripidajale enne erandi kehtetuks tunnistamise päeva, kuid kanne tehakse pärast erandi kehtetuks tunnistamise päeva.»

§ 85. Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 2010, 8, 34) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 miljonit krooni» sõnadega «6 391 200 eurot» ja sõnad «30 miljonit krooni» sõnadega «1 917 350 eurot»;

2) paragrahvi 62 lõikes 3 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

3) paragrahvis 731 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 735 lõikes 2, § 736 lõikes 2 ja § 737 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 86. Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2009, 36, 234) § 31 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 87. Korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3500 eurot»;

2) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6500 eurot»;

3) seaduse lisa 1 punktides 10 ja 11 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3500 eurot».

§ 88. Krediidiasutuste seaduses (RT I 1999, 23, 349; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1041 lõikes 2 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot», sõnad «75 000 krooni» sõnadega «4800 eurot», sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «750 000 krooni» sõnadega «48 000 eurot»;

2) paragrahvides 1347 ja 1348, § 1349 lõikes 2, § 13410 lõikes 2, § 13411 lõikes 2 ja §-s 13413 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahv 1416 tunnistatakse kehtetuks.

§ 89. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2010, 8, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 477 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad «üks tuhat Eesti krooni» sõnadega «70 eurot»;

2) paragrahvi 484 lõikes 6 asendatakse sõnad «karistuse täpsustamise päeval kehtiva kursi alusel Eesti kroonidesse» sõnadega «vajaduse korral karistuse täpsustamise päeval kehtiva kursi alusel eurodesse».

§ 90. Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduses (RT I 2008, 3, 24) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 5 ja § 21 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 20 lõikes 2 ja § 22 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 91. Kutseseaduse (RT I 2008, 24, 156; 2009, 11, 67) § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot».

§ 92. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2009, 48, 325) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «635 eurot»;

2) paragrahvi 343 lõike 6 teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 93. Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadust (RT I 2010, 1, 2) muudetakse ja jäetakse välja § 18.

§ 94. Käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2010, 11, 55) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad «150 krooni» sõnadega «10 eurot»;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot»;

3) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad «4694 krooni» sõnadega «300 euro» ja sõnad «6728 krooni» sõnadega «430 euro»;

4) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõnad «344 krooni» sõnadega «21,98 eurot»;

5) paragrahvi 19 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «250 000 krooni» sõnadega «16 000 eurot»;

6) paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad «550 000 krooni» sõnadega «35 000 eurot»;

7) paragrahvi 21 lõikes 2 ja § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «160 000 krooni» sõnadega «10 000 eurot»;

8) paragrahvi 29 lõikes 13 asendatakse sõnad «Eesti Panga määratud Eesti krooni vahetuskurssi» sõnadega «Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskurssi»;

9) paragrahvi 35 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «782 krooni» sõnadega «50 eurot» ja sõnad «6258 krooni» sõnadega «400 eurot»;

10) paragrahvi 35 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

11) paragrahvi 37 lõike 7 punktis 10 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

12) paragrahvi 37 lõikes 9 asendatakse sõnad «2500 krooni» sõnadega «160 eurot»;

13) paragrahvi 39 lõikes 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

14) paragrahvi 46 lõikes 16 asendatakse sõnad «600 krooni» sõnadega «38,35 eurot».

§ 95. Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 punktis 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 31 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 36 lõikes 2, § 37 lõikes 2, § 372 lõikes 2 ja § 38 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 96. Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2009, 64, 420) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 603 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 604 lõikes 2 ja § 605 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 606 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

4) paragrahvi 607 lõikes 2 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «13 000 eurot»;

5) paragrahvi 6010 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

6) paragrahvi 6013 lõikes 2, § 6017 lõikes 2, § 6018 lõikes 2, § 6019 lõikes 2, § 6023 lõikes 2, § 6025 lõikes 2, § 6026 lõikes 2, § 6028 lõikes 2, § 6029 lõikes 2, § 6031 lõikes 2 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «13 000 eurot»;

7) paragrahvi 6032 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

8) paragrahvi 6034 lõikes 2 ja § 6035 lõikes 2 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «13 000 eurot».

§ 97. Lifti ja köistee ohutuse seaduses (RT I 2002, 50, 312; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 punktis 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 31 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 36 lõikes 2, § 37 lõikes 2 ja § 38 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 98. Liikluskindlustuse seaduses (RT I 2001, 43, 238; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot» ja sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 euro»;

2) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3 eurot»;

3) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 48 lõike 2 punktides 8 ja 9 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «450 eurot»;

5) paragrahvi 681 punktis 1 asendatakse sõnad «1,6 miljonit krooni» sõnadega «102 250 eurot» ja sõnad «5,5 miljonit krooni» sõnadega «351 510 eurot»;

6) paragrahv 682 tunnistatakse kehtetuks.

§ 99. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 461 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 502 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad «480 krooni» sõnadega «31 eurot»;

3) paragrahvi 7462 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 7465 lõikes 2 asendatakse sõnad «6000 krooni» sõnadega «390 eurot»;

5) paragrahvi 7466 punktis 1 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes» ning arv «50» arvuga «3»;

6) paragrahvi 7466 punktis 2 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «20 eurot»;

7) paragrahvi 7466 punktis 3 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

8) paragrahvi 7466 punktis 4 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot»;

9) paragrahvi 7466 punktis 5 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «190 eurot».

§ 100. Looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258; 2009, 53, 359) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 581 lõikes 13 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 euro»;

2) paragrahvi 61 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 euro»;

3) paragrahvi 61 lõike 3 punktis 4, § 61 lõikes 4, § 71 lõikes 2, § 73 lõikes 2, § 74 lõikes 2, § 741 lõikes 2 ja § 742 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» vastavas käändes;

4) paragrahvi 61 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad «1000–2000 krooni» sõnadega «64–128 eurot»;

5) paragrahvi 742 lõigetes 4 ja 6 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

6) paragrahvi 743 lõigetes 2 ja 6 ning § 744 lõigetes 2, 4 ja 6 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

7) paragrahvi 743 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

8) paragrahvi 77 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «1500–20 000 krooni» sõnadega «96–1280 eurot»;

9) paragrahvi 77 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «250–8000 krooni» sõnadega «16–510 eurot»;

10) paragrahvi 77 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad «1000–15 000 krooni» sõnadega «64–960 eurot» ja sõnad «50–200 krooni» sõnadega «3,20–13 eurot»;

11) paragrahvi 77 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad «100–5000 krooni» sõnadega «6–320 eurot» ja sõnad «20–100 krooni» sõnadega «1,30–6,40 eurot»;

12) paragrahvi 77 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad «500–10 000 krooni» sõnadega «32–640 eurot» ja sõnad «20–100 krooni» sõnadega «1,30–6,40 eurot»;

13) paragrahvi 77 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad «100–1000 krooni» sõnadega «6–64 eurot» ja sõnad «10–50 krooni» sõnadega «0,64–3,20 eurot»;

14) paragrahvi 77 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad «2000–150 000 krooni» sõnadega «128–9600 eurot»;

15) paragrahvi 77 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad «500–50 000 krooni» sõnadega «32–3200 eurot»;

16) paragrahvi 77 lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad «5000–50 000 krooni» sõnadega «320–3200 eurot»;

17) paragrahvi 77 lõike 8 punktis 2 asendatakse sõnad «3000–25 000 krooni» sõnadega «192–1600 eurot»;

18) paragrahvi 77 lõikes 9 asendatakse sõnad «200–2 000 000 krooni» sõnadega «13–127 820 eurot»;

19) paragrahvi 77 lõikes 10 asendatakse sõnad «500–5000 krooni» sõnadega «32–320 eurot»;

20) paragrahvi 77 lõikes 101 asendatakse sõnad «200–100 000 krooni» sõnadega «12,80–6400 eurot».

§ 101. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduses (RT I 2004, 34, 236; 2007, 17, 81) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 56 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 60 lõikes 2 ja § 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 62 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 102. Loomakaitseseaduses (RT I 2001, 3, 4; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 62 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 661 lõikes 2, § 662 lõikes 2, § 664 lõikes 2, § 665 lõikes 2, § 666 lõikes 2, § 667 lõikes 2, § 668 lõikes 2 ja § 6610 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 103. Loomatauditõrje seaduses (RT I 1999, 57, 598; 2009, 64, 422) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 581 lõikes 2 ja § 582 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

2) paragrahvi 583 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 584 lõikes 2, § 585 lõikes 2 ja § 586 lõikes 3 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 586 lõikes 4, § 588 lõikes 2 ja § 589 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 104. Loovisikute ja loomeliitude seaduse (RT I 2004, 84, 568; 2009, 51, 349) § 22 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 105. Lõhkematerjaliseaduses (RT I 2004, 25, 170; 2009, 69, 464) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 82 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot» ja sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

2) paragrahvi 86 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 87 lõikes 2, § 88 lõikes 2 ja § 89 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 106. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses (RT I 2008, 33, 202; 2009, 56, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 42 lõike 8 teisest lausest jäetakse välja sõnad «või Eesti kroonides ühe aasta Talibor + 5 protsenti aastas»;

3) paragrahvi 48 lõikes 2 ja § 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 107. Maagaasiseaduses (RT I 2003, 21, 128; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 39 lõikes 6 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

3) paragrahvis 41 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvides 42, 44 ja 441 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvides 43 ja 431 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 108. Maa hindamise seaduses (RT I 1994, 13, 231; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna «krooni» sõnaga «eurot»;

2) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.»

§ 109. Maakatastriseaduse (RT I 1994, 74, 1324; 2009, 37, 251) § 192 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 110. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 2009, 65, 441) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «1000-kroonine» sõnadega «64-eurone» ja läbivalt sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

2) paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 6 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «5 euro».

§ 111. Maaparandusseaduses (RT I 2003, 15, 84; 2009, 57, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 69 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvis 72, § 73 lõikes 2 ning §-s 74 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 75 lõikes 2 ja § 751 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 112. Maapõueseaduses (RT I 2004, 84, 572; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõikes 5 ja § 32 lõikes 5 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

2) paragrahvi 40 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 49 lõigetes 3 ja 8, § 671 lõikes 2, § 68 lõikes 2, § 681 lõikes 2, § 69 lõikes 2 ja § 72 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

5) paragrahvi 70 lõikes 2 ja § 71 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 113. Maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 2009, 61, 404) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad «25 000 kuni 300 000 krooni» sõnadega «1590 kuni 19 170 eurot»;

2) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad «300 001 kuni 5 000 000 krooni» sõnadega «19 171 kuni 319 550 eurot»;

3) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõnad «5 000 000 krooni» sõnadega «319 550 eurot»;

4) paragrahvi 223 lõike 7 punktis 4 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «127 eurot»;

5) paragrahvi 223 lõigetes 9 ja 10 asendatakse läbivalt sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 euro» sobivas käändes;

6) paragrahvi 23 lõikes 42 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «60 eurot»;

7) paragrahvi 23 lõike 51 punktis 5 ja § 341 lõike 51 punktis 8 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1270 euro»;

8) paragrahvi 341 lõikes 4 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,35 eurot».

§ 114. Mahepõllumajanduse seaduses (RT I 2006, 43, 327; 2009, 34, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 115. Majandustegevuse registri seaduse (RT I 2004, 12, 79; 2009, 49, 331) § 31 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 116. Majandusvööndi seaduse (RT 1993, 7, 105; RT I 2009, 62, 405) § 161 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 117. Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses (RT I 2010, 2, 3; 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 106 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot» ja sõnad «93 000 krooni» sõnadega «6000 eurot»;

2) paragrahvi 106 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «800 000 krooni» sõnadega «52 000 eurot»;

3) paragrahvi 107 lõikes 2, § 108 lõikes 2, §-s 109, §-s 110, §-s 112, § 113 lõikes 2, §-s 114, § 115 lõikes 2 ja §-s 116 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

4) paragrahv 128 tunnistatakse kehtetuks.

§ 118. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «15 eurot»;

2) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,20 eurot»;

3) paragrahvi 67 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot», sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot» ja sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2640 eurot»;

4) paragrahvi 88 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «10 eurot»;

5) paragrahvi 91 lõikes 4 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot», sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3300 eurot»;

6) paragrahvi 97 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tasumisele kuuluv maksusumma, samuti tagastusnõude summa või kõrvalkohustustest tulenev summa ümardatakse sendi täpsusega, kui maksuseaduses või tollieeskirjades ei ole sätestatud teisiti.»;

7) paragrahvi 100 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «10 eurot»;

8) paragrahvi 106 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 000-kroonise» sõnadega «640 000-eurose»;

9) paragrahvi 106 lõikes 6 ja § 119 lõikes 3 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «10 eurot»;

10) paragrahvi 120 lõikes 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 euro»;

11) paragrahvi 1531 lõikes 2 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «13 000 eurot»;

12) paragrahvi 1532 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

13) paragrahvi 154 lõikes 2, § 1541 lõikes 2, § 1551 lõikes 2, § 1552 lõikes 2 ning § 157 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

14) paragrahvi 156 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

15) paragrahvi 158 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

16) paragrahvi 159 lõikes 2 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «450 eurot»;

17) paragrahvi 167 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

18) paragrahvi 167 lõigetes 3 ja 11 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

19) paragrahvi 167 lõikes 8 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

20) paragrahvi 167 lõikes 9 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

21) paragrahvi 167 lõikes 10 asendatakse sõnad «5000 kuni 40 000 krooni» sõnadega «320 kuni 2600 eurot».

§ 119. Masina ohutuse seaduses (RT I 2009, 3, 13; 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «63 900 eurot» ja sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6390 eurot»;

2) paragrahvi 34 lõikes 5 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

3) paragrahvi 37 lõikes 2, § 38 lõikes 2, § 39 lõikes 2 ja § 41 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 120. Meditsiiniseadme seaduses (RT I 2004, 75, 520; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõikes 4 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

2) paragrahvis 38 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 121. Meresõiduohutuse seaduses (RT I 2002, 1, 1; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 505 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tuletornitasu ja navigatsioonitasu makstakse järgmistes määrades:

Laeva kogumahutavus (GT) Tuletornitasu
(eurodes)
Navigatsioonitasu
(eurodes)
100–250     40       6
251–500     80     19
501–1000   120     55
1001–1500   160     95
1501–2000   205   125
2001–3000   245   170
3001–5000   325   235
5001–7500   410   380
7501–10 000   570   540
10 001–12 500   735   700
12 501–15 000   900   840
15 001–18 000 1060   990
18 001–24 000 1225 1115
24 001–30 000 1635 1260
30 001–40 000 2045 1500
40 001–60 000 2455 1790
60 001–75 000 2860 2045
üle 75 000 3260 2235

2) paragrahvi 801 lõikes 2, § 81 lõikes 2, § 811 lõikes 2, § 812 lõikes 2, § 82 lõikes 2, § 90 lõikes 2, § 931 lõikes 2, § 932 lõikes 2, § 933 lõikes 2, § 934 lõikes 2 ja § 9411 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 9412 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 9413 lõikes 2, § 9414 lõikes 2 ja §-s 9415 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvis 9416 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

6) paragrahvi 9417 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

7) paragrahvis 9418 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

8) paragrahvis 9419, § 9420 lõikes 2, § 9421 lõikes 2, § 9422 lõikes 2, § 9423 lõikes 2 ja § 9425 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 122. Metsaseaduses (RT I 2006, 30, 232; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 euro»;

2) paragrahvi 25 lõike 41 punktis 1 asendatakse sõnad «100 krooni ja ülemmäär on 200 krooni» sõnadega «6,35 eurot ja ülemmäär on 12,75 eurot»;

3) paragrahvi 25 lõike 41 punktis 2 asendatakse sõnad «150 krooni ja ülemmäär on 200 krooni» sõnadega «9,55 eurot ja ülemmäär on 12,75 eurot»;

4) paragrahvi 25 lõikes 8 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

5) paragrahvi 40 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

6) paragrahvi 60 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «500 000 või enam krooni» sõnadega «32 000 või enam eurot»;

7) paragrahvi 60 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

8) paragrahvi 67 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

9) paragrahvi 67 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «447 eurot»;

10) paragrahvi 67 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad «kümme krooni» sõnadega «0,60 eurot»;

11) paragrahvi 67 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad «kaheksa krooni» sõnadega «0,50 eurot»;

12) paragrahvi 67 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõnad «kuus krooni» sõnadega «0,35 eurot»;

13) paragrahvi 67 lõike 6 punktis 4 asendatakse sõnad «neli krooni» sõnadega «0,25 eurot»;

14) paragrahvi 67 lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

15) paragrahvi 67 lõike 8 punktis 2 asendatakse sõnad «kümme krooni» sõnadega «0,60 eurot»;

16) paragrahvi 67 lõikes 9 asendatakse läbivalt sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot» ja sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

17) paragrahvi 68 lõikes 2 ja § 69 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

18) paragrahvi 70 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

19) seaduse lisa 2 «Keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrad sõltuvalt ebaseaduslikult raiutud puu kännu läbimõõdust» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Metsaseaduse
lisa 2

KESKKONNALE TEKITATUD KAHJU ARVESTAMISE MÄÄRAD
SÕLTUVALT EBASEADUSLIKULT RAIUTUD PUU KÄNNU LÄBIMÕÕDUST

Kännu läbimõõt
sentimeetrites

Kahju arvestamise määrad eurodes

Mänd, kuusk,
kask, sanglepp,
lehis ja nulg
Tamm, saar,
jalakas, vaher,
kadakas ning
võõrliigid peale
lehise, papli
ja nulu
Haab, pärn,
pappel
ja põõsad
Hall-lepp, paju
ja muud seni
nimetamata
pehmed
lehtpuud
Kuni 2 0,38 0,76 0,25 0,12
2,1–6 0,95 1,59 0,70 0,51
6,1–10 1,66 2,36 1,27 0,83
10,1–14 3,25 3,57 2,42 1,66
14,1–18 5,56 6 4,15 2,81
18,1–22 7,98 8,62 6 4,02
22,1–26 9,97 14,65 8,11 5,43
26,1–30 14,75 22,90 11 7,41
30,1–34 19,70 34,10 14,80 9,90
34,1–38 26,50 49 19,85 13,25
38,1–42 34 67,45 25,50 17
42,1–46 42,75 89,45 32,05 21,40
46,1–50 52,75 114,40 39,60 26,35
50,1–54 64,35 142,40 48,25 32,20
54,1–58 77,50 174,90 58,15 38,75
58,1–62 92,35 212 69,25 46,20
62,1–66 109 252,40 81,80 54,55
66,1–70 127,80 296,20 95,90 63,95
70,1–74 148,80 343,20 111,60 74,45
74,1–78 172,10 393,70 129,10 86,05
78,1–82 198,10 448,50 148,50 99,05
82,1–86 226,80 508,80 170,10 113,40
86,1–90 258,30 577,10 193,70 129,20
90,1–94 293,20 656,70 219,90 146,60
94,1–98 331,40 752,80 248,60 165,70
98,1–102 373,30 872,30 279,90 186,60
Iga järgmise
4-sentimeetrilise
astme eest
28,75 31,95 25,56 19,17

20) seaduse lisa 3 «Metsa raiumisel metsa rinnaspindala lubatud alammäärast väiksemaks viimisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrad» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Metsaseaduse
lisa 3

METSA RAIUMISEL METSA RINNASPINDALA LUBATUD ALAMMÄÄRAST
VÄIKSEMAKS VIIMISEGA KESKKONNALE TEKITATUD KAHJU ARVESTAMISE MÄÄRAD

Puistu vanus
aastates

Kahju arvestamise määrad 1 hektari metsa rinnaspindala lubatud alammäärast
väiksemaks viimise eest eurodes 1 ruutmeetri rinnaspindala kohta

Mänd, kuusk,
kask ja sanglepp
Tamm, saar,
vaher ja jalakas
Haab
0–20
21–30 1300 1800 990
31–40 1300 1800 480
41–50 640 700 480
51–60 480 540 380
61–70 480 540 320
71–80 380 540 260
81–90 320 500
91–100 500
101 ja enam

§ 123. Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse (RT I 1998, 108/109, 1783; 2009, 62, 405) § 621 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 124. Muinsuskaitseseaduses (RT I 2002, 27, 153; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 442 lõikes 5 ja § 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 46 lõikes 2 ja § 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

3) paragrahvi 48 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 125. Mõõteseaduses (RT I 2004, 18, 132; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6390 euro»;

2) paragrahvi 30 lõikes 6 asendatakse sõnad «500 000-kroonine» sõnadega «31 950-eurone»;

3) paragrahvi 38 lõikes 2, § 41 lõikes 2, § 411 lõikes 2, § 42 lõikes 2 ja § 421 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 43 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 44 lõikes 2, § 45 lõikes 2, § 46 lõikes 2 ja § 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 126. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses (RT I 2003, 26, 160; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõikes 2 ja § 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 48 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 127. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2010, 7, 31) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 lõikes 6 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

2) paragrahvi 152 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 128. Noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392; 2009, 62, 405) § 181 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 129. Notariaadiseaduse (RT I 2000, 104, 684; 2009, 67, 460) § 15 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «üks miljon krooni» sõnadega «63 910 eurot» ning sõnad «kolm miljonit krooni» sõnadega «191 700 eurot».

§ 130. Notari distsiplinaarvastutuse seaduse (RT I 1995, 75, 1322; 2009, 27, 164) § 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 131. Notari tasu seaduses (RT I 1996, 23, 456; 2009, 30, 178) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 7 asendatakse läbivalt sõnad «100 000 000 krooni» sõnadega «6 390 000 eurot»;

2) paragrahvis 4 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot», sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot» ja sõnad «60 000 krooni» sõnadega «3800 eurot»;

3) paragrahvi 10 lõike 1 viimases lauses ja § 13 teises lauses asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

4) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

5) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

6) paragrahvi 18 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «127 eurot», sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot», sõnad «10 000 000 krooni» sõnadega «640 000 eurot» ning sõnad «100 000 000 krooni» sõnadega «6 390 000 eurot»;

7) paragrahvi 19 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

8) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tehinguväärtuse alusel arvutatakse notari tasu käesolevas paragrahvis toodud tehinguväärtuste ja täistasude tabeli järgi eurodes.

Tehinguväärtus
kuni
Täistasu Tehinguväärtus
kuni
Täistasu Tehinguväärtus
kuni
Täistasu
       50     3   90 000 140    300 000   464
     100     5   95 000 147    320 000   495
     250   11 100 000 154    340 000   526
     500   18 110 000 169    360 000   557
  1 000   20 120 000 184    380 000   588
  5 000   24 130 000 199    400 000   619
10 000   28 140 000 214    450 000   676
15 000   32 150 000 229    500 000   733
20 000   36 160 000 244    550 000   790
25 000   44 170 000 259    600 000   847
30 000   52 180 000 274    650 000   904
35 000   60 190 000 289    700 000 1044
40 000   68 200 000 304    750 000 1114
45 000   76 210 000 320    800 000 1184
50 000   84 220 000 336    850 000 1253
55 000   91 230 000 352    900 000 1324
60 000   98 240 000 368    950 000 1394
65 000 105 250 000 384 1 000 000 1463
70 000 112 260 000 400 2 000 000 2720
75 000 119 270 000 416 3 000 000 3614
80 000 126 280 000 432 4 000 000 4173
85 000 133 290 000 448 5 000 000 4673

Kui tehinguväärtus on üle 5 000 000 euro, on täistasu 5000 eurot + 0,02% tehinguväärtuse summast, mis ületab 5 000 000 eurot.»;

9) paragrahvi 25 esimeses lauses asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,10 eurot»;

10) paragrahvis 26 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

11) paragrahvi 281 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

12) paragrahvis 283 asendatakse sõnad «750 krooni» sõnadega «48 eurot»;

13) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 12 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

14) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 4 asendatakse läbivalt sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot» ja sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

15) paragrahvi 29 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

16) paragrahvi 29 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3 eurot»;

17) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kindla tasumääraga on järgmised notariaaltoimingud:
1) volituse või avalduse tõestamine pensioni, elatusraha, elatise või toetuse vastuvõtmiseks või teise isiku arveldusarvele kandmiseks – 3,19 eurot;
2) füüsilise isiku muu volituse tõestamine – 25,50 eurot;
3) juriidilise isiku volituse tõestamine – 49,20 eurot;
4) õppelaenu tagamiseks antava käenduse tõestamine – 15,95 eurot;
5) isiku elusoleku kinnitamine – 14,35 eurot;
6) isiku teatud kohas viibimise kinnitamine – 15,95 eurot;
7) isiku ja fotol kujutatud isiku samasuse kinnitamine – 11,50 eurot;
8) dokumendi esitamisaja kinnitamine – 14,35 eurot;
9) notariaalselt kinnitatava avalduse projekti koostamine – 18,20 eurot;
10) erastamisel korteriomandite kinnistamiseks esitatava kinnistamisavalduse tõestamine – 12,75 eurot ühe korteriomandi eseme kohta;
11) ühepoolse avalduse tõestamine, mille puhul tehinguväärtust ei määrata – 42,15 eurot;
12) allkirja ja allkirjanäidise kinnitamine – 12,75 eurot;
13) avaldaja nimel määruskaebuse koostamine kandeavalduse suhtes tehtud määruse peale – 31,95 kuni 159,75 eurot;
14) dokumendi ärakirja või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine – 3,19 eurot lehekülg;
15) digitaalse ärakirja väljastamine, sõltumata andmemahust – 12,75 eurot;
16) dokumendi kinnitamine tunnistusega (apostille’ga) – 22,35 eurot;
17) tunnistuse väljastamine Eesti Vabariigis täitmisele kuuluva notariaaldokumendi kohta – 6,35 eurot;
18) ametitoiminguna dokumentide (välja arvatud testamentide) hoiulevõtmine, iga dokumendi hoidmine ühe kuu jooksul – 24,90 eurot;
19) notariaadiseaduse § 30 lõikes 4 nimetatud teate või taotluse koostamine – 31,95 kuni 76,65 eurot;
20) mereprotesti tõestamine – 78,60 eurot;
21) ühishüpoteegi osalise vabastamise kokkuleppe tõestamine – 42,15 eurot;
22) sihtasutuse asutamisotsuse, sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja tõestamine ning sihtasutuste ühinemis- ja jagunemislepingu või sihtasutuse jagunemiskava tõestamine – 77,30 eurot;
23) sihtasutuse organi otsuste tõestamine – 69 eurot;
24) mittetulundusühingu asutamislepingu, sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja tõestamine, samuti mittetulundusühingu koosoleku protokolli tõestamine – 0,60 eurot iga mittetulundusühingu liikme kohta, kuid kokku mitte vähem kui 31,95 eurot ja mitte rohkem kui 127,8 eurot;
25) majandusaasta aruande edastamine registrit pidavale kohtule – 25,55 eurot;
26) asutatava aktsiaseltsi või osaühingu nimele pangakonto avamine – 12,75 eurot;
27) testamendi tõestamine – 32,55 eurot;
28) kinnises ümbrikus testamendi hoiulevõtmise tõestamine – 32,55 eurot;
29) abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine – 41,50 eurot;
30) pärandi vastuvõtmise avalduse tõestamine – 65,15 eurot;
31) pärandist loobumise avalduse tõestamine – 6,35 eurot;
32) pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine – 63,90 eurot;
33) pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine – 102,25 eurot;
34) pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine – 25,55 eurot;
35) testamenditäitja ülesande vastuvõtmise või ülesandest loobumise avalduse tõestamine – 12,75 eurot;
36) testamenditäitja tunnistuse väljastamine – 12,75 eurot;
37) pärija õiguste ja kohustuste kohta täiendavate järelepärimiste tegemiseks avalduse tõestamine – 12,75 eurot;
38) sundosa saaja tunnistuse väljastamine, kui sellel ei märgita sundosa summat – 12,75 eurot.»;

18) paragrahvi 332 lõikes 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «63,90 eurot»;

19) paragrahvi 332 lõikes 2 asendatakse sõnad «700 krooni» sõnadega «44,70 eurot»;

20) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«1) iga lehekülje (A3) eest 0,32 eurot;
2) iga lehekülje (A4) eest 0,20 eurot.»;

21) paragrahvi 36 lõike 2 esimeses lauses ja lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad «60 krooni» sõnadega «3,80 eurot».

§ 132. Ohvriabi seaduses (RT I 2004, 2, 3; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Hüvitise suurus ümardatakse sendi täpsusega.»;

2) paragrahvis 13 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «448 eurot»;

3) paragrahvis 15 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9590 eurot»;

4) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

5) paragrahvi 312 lõikes 3 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «448 eurot».

§ 133. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse (RT I 2003, 88, 589; 2008, 48, 264) § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «2500 krooni» sõnadega «160 eurot».

§ 134. Pakendiaktsiisi seaduse (RT 1997, 5/6, 31; 2008, 49, 272) § 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 135. Pakendiseaduses (RT I 2004, 41, 278; 2010, 10, 45) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 6 asendatakse sõnad «0,5 krooni» sõnadega «0,03 eurot»;

2) paragrahvi 261 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahvi 27 lõikes 2, § 28 lõikes 2, § 29 lõikes 2, § 30 lõikes 2, § 31 lõikes 2 ja §-s 32 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 136. Pankrotiseaduses (RT I 2003, 17, 95; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) võlausaldaja pankrotiavalduse aluseks olevate nõuete suurus ei ületa aktsiaseltsi puhul 12 500 eurot, osa-, täis- või usaldusühingu puhul 2500 eurot ja teiste juriidiliste isikute või füüsilise isiku puhul 1000 eurot, välja arvatud kui nimetatud nõuete suhtes on aasta jooksul enne pankrotiavalduse esitamist tulemusteta toimunud täitemenetlus;»;

2) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot»;

3) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõnad «6200 krooni» sõnadega «397 eurot»;

4) paragrahvi 55 lõike 32 punktis 1 asendatakse sõnad «viis krooni» sõnadega «0,31 eurot»;

5) paragrahvi 55 lõike 32 punktis 2 asendatakse sõnad «seitse krooni» sõnadega «0,44 eurot»;

6) paragrahvi 64 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «üks miljon krooni» sõnadega «63 910 eurot» ja «viis miljonit krooni» sõnadega «300 000 eurot»;

7) paragrahvi 651 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Halduri tasu alammäär pankrotivaralt suurusega kuni 6400 eurot on 20% pankrotivarast. Üle 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu alammäärad on järgmised:

Pankrotivara suurus
eurodes
Halduri tasu
alammäär
eurodes
Halduri tasu pankrotivara
suuruse alumist piiri
ületavalt osalt
6401–12 800        1 597 15%
12 801–32 000        2 556 11%
32 001–64 000        4 665 10%
64 001–128 000        7 861 7%
128 001–320 000      12 334 3,5%
320 001–640 000      19 045 2,25%

(2) Haldurile kuni 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu ülemmäär on 35% pankrotivarast. Üle 6400 euro suuruselt pankrotivaralt makstava tasu ülemmäärad on järgmised:

Pankrotivara suurus
eurodes
Halduri tasu
ülemmäär
eurodes
Halduri tasu pankrotivara
suuruse alumist piiri
ületavalt osalt
6401–12 800        2 556 18%
12 801–32 000        3 706 12,5%
32 001–64 000        6 103 11%
64 001–128 000        9 618 7,5%
128 001–320 000      14 412 4%
320 001–640 000      22 081 2,6%

(3) Halduri tasu ülemmäär pankrotivaralt, mille suurus ületab 640 000 eurot, on kuni 5% pankrotivarast.»;

8) paragrahvi 69 lõikes 3 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

9) paragrahvi 71 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «1000–100 000 krooni» sõnadega «64–6400 eurot»;

10) paragrahvi 124 lõikes 4 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1280 eurot».

§ 137. Patendiseaduse (RT I 1994, 25, 406; 2009, 62, 405) § 601 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 138. Patendivoliniku seaduse (RT I 2001, 27, 151; 2008, 30, 191) § 11 lõikes 2 asendatakse sõnad «üks miljon krooni» sõnadega «63 910 eurot».

§ 139. Perekonnaseaduse (RT I 2009, 60, 395) § 212 lõikes 6 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «319 eurot».

§ 140. Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses (RT I 2003, 82, 552; 2009, 17, 100) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesoleva seaduse § 26 lõike 1 alusel tagastatava toetuse summa jäägilt nõutakse intressi. Intressimäär tagastatava toetuse summalt eurodes on kuue kuu Euribor + 5 protsenti aastas. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood.»;

3) paragrahvi 28 lõikes 7 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3 euro».

§ 141. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses (RT I 2006, 59, 440; 2009, 34, 227) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesoleva seaduse § 26 lõigete 1 ja 2 alusel tagastatava toetuse summa jäägilt nõutakse intressi. Intressimäär tagastatava toetuse summa jäägilt on kuue kuu Euribor + 5 protsenti aastas. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood.»;

2) paragrahvi 28 lõikes 7 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3 euro»;

3) paragrahvi 31 lõikes 3 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot» ja sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 142. Politsei ja piirivalve seaduse (RT I 2009, 26, 159; 62, 405) § 713 lõikes 2 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot».

§ 143. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduses (RT I 1998, 2, 42; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 151 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 144. Postiseaduses (RT I 2006, 18, 142; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 412 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «0–3 krooni» sõnadega «0–0,19 eurot»;

2) paragrahvi 412 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «0–25 krooni» sõnadega «0–1,59 eurot»;

3) paragrahvi 412 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «0–18 krooni» sõnadega «0–1,15 eurot»;

4) paragrahvi 44 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

5) paragrahvi 48 lõikes 2 ja § 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 145. Punase risti nimetuse ja embleemi seaduses (RT I 2006, 18, 141; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõikes 5 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

2) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 146. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 2009, 53, 360) § 22 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»

§ 147. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 2009, 38, 253) § 48 lõikes 12 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 148. Põllumajandusloomade aretuse seaduses (RT I 2002, 96, 566; 2008, 51, 284) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000-kroonise» sõnadega «3200-eurose»;

3) paragrahvis 36, § 37 lõikes 2 ja § 38 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000-kroonise» sõnadega «2000-eurose»;

4) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad «15 000-kroonise» sõnadega «960-eurose»;

5) paragrahvi 40 lõikes 2, § 41 lõikes 2 ja § 42 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000-kroonise» sõnadega «2000-eurose».

§ 149. Päästeseaduses (RT I 1994, 28, 424; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 281 lõikes 5 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 285 lõikes 4 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 393 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 393 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 150. Raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «95 miljonit krooni» sõnadega «6 100 000 eurot»;

2) paragrahvi 45 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «500 miljonit krooni» sõnadega «32 000 000 eurot»;

3) seadust täiendatakse §-ga 611 järgmises sõnastuses:

«§ 611. Erisused eurole üleminekul

(1) Käesoleva seaduse § 45 lõike 4 punktides 1 ja 2 eurodes väljendatud piirmäärasid kohaldatakse aruandeperioodidele, mis lõpevad Eesti krooni emiteerimise lõpetamise päeval või hiljem, ning nende kohta koostatud aruannetele.

(2) Raamatupidamise aastaaruanded aruandeperioodide kohta, mis lõpevad Eesti krooni emiteerimise lõpetamise päeval või hiljem, koostatakse eurodes.»

§ 151. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RT I 2008, 3, 21; 2010, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 ja § 12 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «15 000 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõikes 6 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

3) paragrahvi 15 lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «1000 eurot»;

4) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

5) paragrahvi 18 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «1000 eurot» ning sõnad «35 000 krooni» sõnadega «2500 eurot»;

6) paragrahvi 18 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «15 000 eurot»;

7) paragrahvi 32 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

8) paragrahvi 38 lõikes 4 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot» ning sõnad «80 000 krooni» sõnadega «6000 eurot»;

9) paragrahvi 57 lõikes 2, § 571 lõikes 2, § 573 lõikes 2, § 58 lõikes 2, § 60 lõigetes 1 ja 2, § 61 lõikes 2, § 62 lõikes 2 ja § 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 euro» vastavas käändes;

10) paragrahvi 572 lõikes 2, § 591 lõikes 2 ja § 621 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot».

§ 152. Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 2002, 57, 354; 2009, 57, 381) § 281 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 153. Rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696; 2007, 19, 93) § 17 lõikes 1 asendatakse sõnad «üks kroon» sõnadega «0,06 eurot».

§ 154. Rahvastikuregistri seaduse (RT I 2000, 50, 317; 2009, 30, 177) § 471 lõikes 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot».

§ 155. Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikes 12 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 156. Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduses (RT I 2002, 21, 118; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 162 lõikes 3 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

2) paragrahvi 171 lõikes 2 ja §-s 172 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 157. Raskeveokimaksu seaduse (RT I 2000, 81, 515; 2009, 62, 405) lisa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Lisa
raskeveokimaksu seaduse juurde

RASKEVEOKIMAKSU MÄÄRAD

Raskeveoki
kategooria
telgede arvu järgi

Registri- või
täismass
(kg)

Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile
(eurot kvartalis)

õhk- või sellega
samaväärne vedrustus
muud tüüpi
vedrustus
Veoauto      
2 telge 12 000 – 12 999 0 7,90
  13 000 – 13 999 7,90 21,70
  14 000 – 14 999 21,70 30,30
  15 000 ja enam 30,30 68,70
3 telge 12 000 – 14 999 0 0
  15 000 – 16 999 7,90 13,70
  17 000 – 18 999 13,70 28,10
  19 000 – 20 999 28,10 36,10
  21 000 – 22 999 36,10 55,90
  23 000 ja enam 55,90 86,30
4 telge 12 000 – 22 999 0 0
  23 000 – 24 999 36,10 36,70
  25 000 – 26 999 36,70 57
  27 000 – 28 999 57 90,50
  29 000 ja enam 90,50 134,30
Autorong
(veoauto + haagis)
     
2+1 telge 12 000 – 13 999 0 0
  14 000 – 15 999 0 0
  16 000 – 17 999 0 3,50
  18 000 – 19 999 3,50 8
  20 000 – 21 999 8 18,80
  22 000 – 22 999 18,80 24,30
  23 000 – 24 999 24,30 44
  25 000 ja enam 44 76,80
2+2 telge 12 000 – 14 999 0 0
  15 000 – 22 999 0 0
  23 000 – 24 999 7,50 17,50
  25 000 – 25 999 17,50 28,80
  26 000 – 27 999 28,80 42,50
  28 000 – 28 999 42,50 51,10
  29 000 – 30 999 51,10 84
  31 000 – 32 999 84 116,60
  33 000 ja enam 116,60 176,70
2+3 telge 12 000 – 35 999 0 0
  36 000 – 37 999 92,60 128,80
  38 000 ja enam 128,80 175,10
3+2 telge 12 000 – 35 999 0 0
  36 000 – 37 999 81,80 113,50
  38 000 – 39 999 113,50 157,50
  40 000 ja enam 157,50 232,60
3+3 12 000 – 35 999 0 0
või enam telge 36 000 – 37 999 46,50 56,30
  38 000 – 39 999 56,30 84
  40 000 ja enam 84 133,80

§ 158. Raudteeseaduses (RT I 2003, 79, 530; 2010, 8, 38) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «3 miljonit krooni» sõnadega «191 734 eurot»;

2) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «10 miljonit krooni» sõnadega «639 116 eurot»;

3) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «50 miljonit krooni» sõnadega «3 195 582 eurot»;

4) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «30 miljonit krooni» sõnadega «1 917 349 eurot»;

5) paragrahvi 14 lõike 3 punktides 2, 3, 4 ja 5 ning § 14 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 miljonit krooni» sõnadega «639 116 eurot»;

6) paragrahvi 40 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «31,3 miljonit krooni» sõnadega «2 000 400 eurot»;

7) paragrahvi 47 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

8) paragrahvi 73 lõikes 3 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

9) paragrahvi 78 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

10) paragrahvi 80 lõikes 2 ja § 83 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

11) paragrahvi 84 lõikes 2, § 95 lõikes 2, § 97 lõikes 2, § 99 lõikes 2, §-s 991, § 100 lõikes 2, §-s 1001, § 101 lõikes 2, § 102 lõikes 2, § 103 lõikes 2, § 104 lõikes 2, § 105 lõikes 2, § 107 lõikes 2, § 108 lõikes 2, § 109 lõikes 2, § 110 lõikes 2 ja § 1101 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

12) paragrahvi 96 lõikes 2, § 98 lõikes 2 ja § 106 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 159. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2010, 15, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse sõna «täiskroonideni» sõnadega «10 sendi täpsusega»;

2) paragrahvi 45 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

3) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad «6000 kuni 20 000 krooni» sõnadega «384 kuni 1300 eurot»;

4) paragrahvi 47 lõikes 4 asendatakse sõnad «6000 kuni 10 000 krooni» sõnadega «384 kuni 640 eurot» ja sõnad «6000 krooni» sõnadega «384 eurot»;

5) paragrahvi 47 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 kuni 20 000 krooni» sõnadega «640 kuni 1300 eurot» ja sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

6) paragrahvi 47 lõikes 6 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

7) paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Hüvitise suuruse arvestamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»;

8) paragrahvi 72 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

9) paragrahvi 72 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot».

§ 160. Ravimiseaduses (RT I 2005, 2, 4; 2010, 15, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

2) paragrahvis 151 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3195 eurot»;

3) paragrahvi 67 lõikes 1 asendatakse sõnad «3000 kuni 20 000 krooni» sõnadega «190 kuni 1275 eurot»;

4) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6390 eurot»;

5) paragrahvi 67 lõikes 3 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1275 eurot»;

6) paragrahvi 77 lõikes 2 asendatakse sõnad «6000 krooni» sõnadega «383 eurot» ja sõnad «8000 krooni» sõnadega «510 eurot»;

7) paragrahvi 78 lõikes 5 asendatakse sõnad «2500 krooni» sõnadega «160 eurot»;

8) paragrahvi 86 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

9) paragrahvi 94 lõikes 1 ja § 95 lõikes 2 asendatakse sõnad «6000 krooni» sõnadega «383 eurot»;

10) paragrahvi 971 lõikes 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «63 eurot»;

11) paragrahvi 102 lõikes 3 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

12) paragrahvi 104 lõikes 2, § 105 lõikes 2, § 106 lõikes 2, § 107 lõikes 2, § 108 lõikes 2, § 109 lõikes 2 ja § 110 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

13) paragrahvis 111 asendatakse sõnad «250 000 krooni» sõnadega «16 000 eurot».

§ 161. Reklaamiseaduses (RT I 2008, 15, 108; 2009, 69, 464) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõikes 4 ja § 32 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 33 lõikes 2, § 34 lõikes 2 ja § 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 162. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 891 lõikes 2, § 892 lõikes 2 ja §-s 896 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 893 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

3) paragrahvi 894 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 895 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 163. Riigihangete seaduses (RT I 2007, 15, 76; RT III 2009, 30, 218) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 kuni 20 000 krooni» sõnadega «640 kuni 1300 eurot»;

2) paragrahvi 111 lõikes 4 asendatakse sõnad «20 000 kuni 50 000 krooni» sõnadega «1300 kuni 3200 eurot»;

3) paragrahvi 112 lõikes 2 ja § 113 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahv 133 tunnistatakse kehtetuks.

§ 164. Riigikogu valimise seaduses (RT I 2002, 57, 355; 2009, 29, 175) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 66 lõike 1 punktis 3 ja § 67 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 732 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 165. Riigipiiri seaduses (RT I 1994, 54, 902; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõikes 3 asendatakse sõnad «250 krooni» sõnadega «15,97 eurot»;

2) paragrahvi 173 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 166. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses (RT I 2007, 16, 77; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõikes 5, § 23 lõikes 6 ja § 52 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 53 lõikes 3 ja § 54 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 167. Riigivapi seaduse (RT I 2001, 65, 376; 2009, 62, 405) § 22 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 168. Riiklike peretoetuste seaduses (RT I 2001, 95, 587; 2009, 30, 177) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 11 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

2) paragrahvi 10 lõigetes 1 ja 2 ning § 11 lõikes 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

3) paragrahvi 24 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Toetuste maksmisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»

§ 169. Riikliku matusetoetuse seaduse (RT I 2000, 86, 549; 2009, 35, 232) § 13 lõikes 4 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot».

§ 170. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2009, 53, 360) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ja riikliku pensionikindlustuse osa summad ümardatakse sendi täpsusega.»;

2) paragrahvi 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riikliku pensioni maksmisel ja pensionist kinnipeetava summa arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 616 järgmises sõnastuses:

«§ 616. Erisused eurole üleminekul

Pensioni baasosa, aastahinne ja rahvapensioni määr arvestatakse eurodesse vastavalt Eesti krooni ja euro suhtele, mis määratakse kindlaks Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikele 3.»

§ 171. Riikliku statistika seaduses (RT I 1997, 51, 822; 2007, 54, 361) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 91 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot», sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot» ning sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

2) paragrahvi 111 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 172. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 2008, 28, 184) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 434 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvis 435 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot».

§ 173. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse (RT I 2001, 85, 512; 2009, 39, 262) §-s 37 asendatakse sõnad «50 000-kroonise» sõnadega «3200-eurose».

§ 174. Sadamaseaduses (RT I 2009, 37, 251; 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 44 lõikes 3 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «960 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

4) paragrahvi 47 lõikes 2 ja § 48 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

5) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

6) paragrahvi 50 lõikes 2, § 51 lõikes 2, § 52 lõikes 2 ja § 53 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

7) paragrahvi 54 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

8) paragrahvi 55 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

9) paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 175. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2010, 11, 56) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1119 lõikes 3 ja § 1120 lõikes 1 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,55 eurot»;

2) paragrahvi 20 lõikes 4 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19 eurot»;

3) paragrahvi 224 lõikes 1 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «15 eurot»;

4) paragrahvi 371 lõikes 4, § 38 lõikes 4, § 382 lõikes 3 ja § 384 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 176. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2010, 1, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 6 asendatakse sõnad «90 krooni» sõnadega «6 eurot»;

2) paragrahvi 9 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 177. Spordiseaduse (RT I 2005, 22, 148; 2009, 62, 405) § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 178. Strateegilise kauba seaduses (RT I 2004, 2, 7; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõikes 3, § 27 lõikes 2 ja § 35 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 49 lõikes 2 ja § 501 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 50 lõikes 2 ja § 51 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 179. Sundeksemplari seaduse (RT I 1997, 16, 259; 2005, 65, 495) § 17 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 180. Surma põhjuse tuvastamise seaduse (RT I 2005, 24, 179; 2010, 8, 35) § 37 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 181. Surveseadme ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 309; 2009, 63, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 punktis 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 41 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 46 lõikes 2, § 47 lõikes 2 ja § 48 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 182. Söödaseaduses (RT I 2007, 6, 32; 2009, 48, 321) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 33 lõikes 2, § 34 lõikes 2 ja § 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 36 lõikes 2 ja § 37 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 183. Tagatisfondi seaduses (RT I 2002, 23, 131; 2008, 59, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 35 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti kroonidesse Eesti Panga kursi alusel» sõnadega «eurodesse Euroopa Keskpanga päevakursi alusel»;

3) paragrahvi 40 lõikes 4 asendatakse sõnad «Eesti kroonides hoiuste peatamise päeva Eesti Panga kursi alusel» sõnadega «eurodes hoiuste peatamise päeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel»;

4) paragrahvi 51 lõikes 1 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

5) paragrahvi 53 lõikes 4 asendatakse sõnad «750 krooni» sõnadega «50 eurot» ja sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

6) paragrahvi 58 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti kroonidesse hüvitamispäeva Eesti Panga kursi alusel» sõnadega «eurodesse hüvitamispäeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel»;

7) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «1000 eurot»;

8) paragrahvi 736 lõikes 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1280 eurot»;

9) paragrahv 116 tunnistatakse kehtetuks.

§ 184. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses (RT I 2005, 70, 540; 2009, 48, 321) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 124 lõikes 2, § 126 lõikes 2 ja § 127 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 125 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot».

§ 185. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2009, 48, 321) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 441 lõikes 6 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 601 lõikes 1 asendatakse sõnad «60 000 krooni» sõnadega «3834 eurot»;

3) paragrahvi 94 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 96 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

5) paragrahvi 961 lõikes 2 ja § 97 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

6) paragrahvi 98 lõikes 2, § 981 lõikes 2 ja § 99 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

7) paragrahvi 100 lõikes 2 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «960 eurot»;

8) paragrahvi 1001 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

9) paragrahvi 1002 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 186. Tarbijakaitseseaduses (RT I 2004, 13, 86; 2010, 2, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «20 eurot»;

2) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõnad «300 või enam krooni» sõnadega «20 või enam eurot»;

3) paragrahvi 40 lõikes 5 ja § 41 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

5) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

6) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

7) paragrahvi 471 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

8) seadust täiendatakse §-ga 472 järgmises sõnastuses:

«§ 472. Seadusliku maksevahendi vastuvõtmisest keeldumine

(1) Euro kasutusele võtmise seaduse §-s 2 ja § 3 lõikes 2 sätestatud ulatuses seadusliku maksevahendi vastuvõtmisest keeldumise eest kauba müügil või teenuse eest tasumisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.»;

9) paragrahvi 48 lõikes 1 asendatakse number «471» numbriga «472»;

10) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Käesoleva seaduse §-des 471 ja 472 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.»

§ 187. Teenetemärkide seaduse (RT I 2008, 1, 7; 2009, 62, 405) § 66 lõikes 2, § 67 lõikes 2, § 68 lõikes 2 ja § 69 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 188. Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõikes 8, § 39 lõikes 2 ja § 391 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot» ja sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 40 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 401 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

4) paragrahvi 402 lõikes 2 ja § 403 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

5) paragrahvi 404 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

6) paragrahvi 405 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

7) paragrahvi 406 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

8) paragrahvi 407 lõikes 2 ja § 408 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 189. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284; 2009, 67, 461) § 37 lõikes 4, § 48 lõikes 13 ja § 62 lõikes 41 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 190. Toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2009, 64, 423) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 531 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 531 lõikes 4 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

4) paragrahvi 532 lõikes 3 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

5) paragrahvi 532 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

6) paragrahvi 533 lõikes 2 ja § 534 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

7) paragrahvi 535 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

8) paragrahvi 536 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot».

§ 191. Tolliseaduses (RT I 2004, 28, 188; 2010, 11, 55) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 27. Tolliväärtuse määramise otsuse tegemise tähtaeg»;

2) paragrahvi 27 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 30 lõikes 4, § 30 lõike 5 punktis 1, § 54 lõikes 6, § 54 lõike 7 punktis 1, § 62 lõikes 2 ja §-s 93 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 euro»;

4) paragrahvi 60 lõikes 2 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «63 900 eurot»;

5) paragrahvi 65 lõikest 1 jäetakse välja sõna «täiskroonides»;

6) paragrahvi 73 lõikes 2, § 74 lõikes 2, § 75 lõikes 2, § 76 lõikes 2, § 77 lõikes 2, § 78 lõikes 2 ja § 79 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

7) paragrahvi 80 lõikes 2, § 81 lõikes 2, § 82 lõikes 2, § 83 lõikes 2 ja § 84 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

8) paragrahvi 85 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

9) paragrahvi 86 lõikes 2, § 87 lõikes 2, § 88 lõikes 2, § 89 lõikes 2 ja § 91 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

10) paragrahvi 92 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

11) paragrahvi 97 lõike 4 viimases lauses asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «10 eurot».

§ 192. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse (RT I 2005, 39, 308; 2008, 59, 330) § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6390 euro».

§ 193. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 2005, 26, 197; 2010, 8, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

2) paragrahvi 124 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti kroonidesse» sõnaga «eurodesse» ja sõnad «Eesti Panga ametliku kursi järgi» sõnadega «Euroopa Keskpanga päevakursi alusel»;

3) paragrahvis 130 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1595 eurot» ja sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «63 900 eurot»;

4) paragrahvi 131 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1595 eurot»;

5) paragrahvi 131 lõikes 3 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «63 900 eurot»;

6) paragrahvi 132 lõikes 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1595 eurot»;

7) paragrahvi 136 lõikes 5 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

8) paragrahvi 140 lõike 2 esimeses lauses asendatakse arv «400» arvuga «25» ja sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 euro» ning teises lauses asendatakse sõnad «400 krooni» sõnadega «25 eurot»;

9) paragrahvi 142 lõikes 2 asendatakse sõnad «250 krooni» sõnadega «16 eurot» ja sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

10) paragrahvi 142 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «250 krooni» sõnadega «16 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

11) paragrahvi 148 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

12) paragrahvi 149 lõikes 10, § 150 lõikes 8, § 159 lõikes 2, § 160 lõikes 6 ja § 161 lõikes 4 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

13) paragrahvi 178 lõikes 2 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

14) paragrahvi 179 lõikes 3 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

15) paragrahvi 183 lõikes 2 asendatakse sõnad «6200 krooni» sõnadega «397 eurot»;

16) paragrahvi 379 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

17) paragrahvi 383 lõikes 11 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 euro», läbivalt sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 euro» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 euro»;

18) paragrahvi 388 lõikes 2 ja § 389 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000-kroonise» sõnadega «640-eurose»;

19) paragrahvi 390 lõikes 1 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «63 900 eurot»;

20) paragrahvi 404 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

21) paragrahvi 481 lõikes 22 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

22) paragrahvi 491 lõikes 2 ja § 532 lõikes 4 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

23) paragrahvi 606 lõikes 3 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «300 eurot».

§ 194. Tubakaseaduses (RT I 2005, 29, 210; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

3) paragrahvi 38 lõikes 2, § 39 lõikes 2, § 40 lõikes 2, § 41 lõikes 2, § 42 lõikes 2 ja § 43 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 45 lõikes 2 ja § 50 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 195. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2010, 1, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «1200 krooni» sõnadega «77 eurot», sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot» ja sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

2) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «4 krooni» sõnadega «0,30 eurot», sõnad «4000 krooni» sõnadega «256 eurot» ja sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

3) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõnad «90 krooni» sõnadega «6 eurot»;

4) paragrahvis 23 asendatakse sõnad «27 000 krooni» sõnadega «1728 eurot»;

5) paragrahvis 232 asendatakse sõnad «36 000 krooni» sõnadega «2304 eurot»;

6) paragrahvis 233 asendatakse sõnad «12 000 krooni» sõnadega «768 eurot»;

7) paragrahvis 282 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot»;

8) paragrahvi 32 lõikes 4 asendatakse sõnad «45 000 krooni» sõnadega «2877 eurot»;

9) paragrahvi 36 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Välisvaluutas saadud tulu, tulust lubatud mahaarvamised ning makstud või kinnipeetud tulumaks arvestatakse ümber eurodeks tulu saamise, väljamakse tegemise ja tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.»;

10) paragrahvi 46 lõike 2 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

12) paragrahvi 48 lõikes 8 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «256 eurot»;

13) paragrahvi 49 lõikes 1 asendatakse sõnad «150 krooni» sõnadega «10 eurot»;

14) paragrahvi 49 lõikes 4 ning lõike 6 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 euro».

§ 196. Tulundusühistuseaduses (RT I 2002, 3, 6; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2500 eurot»;

2) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja § 3 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Ühistule ei kohaldata äriseadustiku §-des 5251 ja 5252 sätestatut.»;

3) paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse sõnad «400 000 krooni» sõnadega «25 000 euro».

§ 197. Turismiseaduses (RT I 2000, 95, 607; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 312 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 313 lõikes 2 ja § 314 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 198. Turvaseaduses (RT I 2003, 68, 461; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 58 lõikes 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvis 60 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

3) paragrahvis 601 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot».

§ 199. Täitemenetluse seadustikus (RT I 2005, 27, 198; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 58 asendatakse sõnad «Eesti kroonidesse Eesti Panga ametliku vahetuskursi» sõnadega «eurodesse Euroopa Keskpanga päevakursi»;

2) paragrahvi 78 lõikes 3 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 83 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 84 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

5) paragrahvi 881 lõikes 4 asendatakse sõna «täiskroonides» sõnaga «täiseurodes»;

6) paragrahvi 93 lõigetes 2 ja 21 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «12 700 eurot».

§ 200. Töölepingu seaduses (RT I 2009, 5, 35; 36, 234) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 117 lõikes 2, § 118 lõikes 2, § 119 lõikes 2, § 120 lõikes 2, § 121 lõikes 2, § 122 lõikes 2, § 123 lõikes 2, § 124 lõikes 2, § 125 lõikes 2, § 126 lõikes 2, § 127 lõikes 2, § 128 lõikes 2 ja § 129 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

2) paragrahvi 135 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad «66 krooni» sõnadega «4,25 eurot».

§ 201. Tööstusdisaini kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466; 2009, 62, 405) § 901 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 202. Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse (RT 1993, 26, 441; RT I 2009, 5, 35) § 11 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «kroonides ja sentides» sõnadega «eurodes ja sentides».

§ 203. Töötajate usaldusisiku seaduse (RT I 2007, 2, 6; 2009, 5, 35) § 24 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 204. Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse (RT I 2005, 6, 21; 2009, 5, 35) § 83 lõikes 2, § 85 lõikes 2, § 86 lõikes 2 ja § 87 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 205. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (RT I 1999, 60, 616; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 261 lõikes 5 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

2) paragrahvi 271 lõikes 2 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

3) paragrahvi 272 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 206. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (RT I 2005, 54, 430; 2009, 36, 234) § 422 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 207. Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 2009, 36, 234) § 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Iga kindlustatu kohta arvutatud ja tööandja poolt maksmisele kuuluvad töötuskindlustusmaksete summad ümardatakse sendi täpsusega.»

§ 208. Vandetõlgi seaduse (RT I 2001, 16, 70; 2009, 27, 164) § 8 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,15 eurot».

§ 209. Vanemahüvitise seaduse (RT I 2003, 82, 549; 2009, 5, 35) § 4 lõike 6 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Hüvitise maksmisel ja hüvitisest kinnipeetava summa arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»

§ 210. Vedelkütuse erimärgistamise seaduse (RT I 1997, 73, 1201; 2009, 62, 405) § 62 lõikes 2 ja § 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 211. Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõigetes 3, 5 ja 51 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 950 eurot»;

2) paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 52 asendatakse sõnad «10 miljonit krooni» sõnadega «639 115 eurot»;

3) paragrahvi 25 lõikes 5 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 30 lõikes 2, § 31 lõikes 2, § 32 lõikes 2 ja §-s 33 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 212. Vedelkütusevaru seaduses (RT I 2005, 13, 66; 2009, 57, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad «kroonides» sõnadega «eurodes»;

2) paragrahvi 10 lõiked 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Varumakse alam- ja ülemmäär on seotud ühe päeva varu kogusele vastavate varu haldamiskuludega eurodes 1000 liitri kütuse kohta I ja II varukategooria korral ning eurodes 1000 kilogrammi kütuse kohta III varukategooria korral.

(7) I ja II varukategooria ühe päeva varu kogusele vastav varumakse alammäär on 0,026 eurot ning ülemmäär 0,16 eurot 1000 liitri kütuse kohta. II varukategoorias õhusõiduki kütusena hoitavale lennukipetroolile eraldi varumakse määra kehtestamise korral on ühe päeva varu kogusele vastav varumakse alammäär 0,026 eurot ning ülemmäär 0,19 eurot 1000 liitri kütuse kohta.

(8) III varukategooria ühe päeva varu kogusele vastav varumakse alammäär on 0,064 eurot ning ülemmäär 0,256 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.»;

3) paragrahvi 20 lõikes 2 ja § 201 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 213. Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655; 2010, 8, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 383 lõikes 2, § 384 lõikes 2, § 385 lõikes 2 ja § 388 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

2) paragrahvi 387 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 3810 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot».

§ 214. Vereseaduses (RT I 2005, 13, 63; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõikes 4 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

2) paragrahvis 24 asendatakse sõnad «12 000 krooni» sõnadega «770 eurot»;

3) paragrahvis 25 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 215. Veterinaarkorralduse seaduses (RT I 1999, 58, 608; 2009, 64, 422) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 353 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «25 krooni ja 30 senti» sõnadega «1,61 eurot»;

2) paragrahvi 353 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «1 kroon ja 95 senti» sõnadega «0,12 eurot»;

3) paragrahvi 353 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «35 senti» sõnadega «0,02 eurot»;

4) paragrahvi 353 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad «8 krooni ja 40 senti» sõnadega «0,53 eurot»;

5) paragrahvi 353 lõike 4 punktis 5 asendatakse sõnad «5 krooni» sõnadega «0,31 eurot»;

6) paragrahvi 357 lõikes 11 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

7) paragrahvi 36 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

8) paragrahvi 391 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot».

§ 216. Võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81, 487; 2010, 7, 30) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 73314 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad «või Eesti kroon»;

2) paragrahvi 73314 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 795 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «Eesti kroonideks» sõnaga «eurodeks», sõnad «Eesti krooni» sõnaga «euro» ja teises lauses sõnad «Eesti krooni» sõnaga «Euro»;

4) paragrahvis 812 asendatakse sõnad «6400 krooni» sõnadega «409 euro»;

5) paragrahvis 814 asendatakse sõnad «9600 krooniga» sõnadega «614 euroga»;

6) paragrahvi 834 lõikes 1 asendatakse sõnad «3 360 000 krooniga» sõnadega «214 743 euroga»;

7) paragrahvi 834 lõikes 2 asendatakse sõnad «200 000 krooniga» sõnadega «12 782 euroga»;

8) paragrahvi 834 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «35 000 krooniga» sõnadega «2237 euroga» ja teises lauses sõnad «55 000 krooniga» sõnadega «3515 euroga»;

9) paragrahvi 834 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 000 krooniga» sõnadega «3196 euroga»;

10) paragrahvi 834 lõikes 5 asendatakse sõnad «50 000 krooniga» sõnadega «3196 euroga»;

11) paragrahvi 913 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 euro» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 euro».

§ 217. Väetiseseaduses (RT I 2003, 51, 352; 2009, 34, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 37 lõikes 2 ja § 371 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahvi 38 lõikes 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

4) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 218. Välismaalaste seaduses (RT I 2010, 3, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 192 lõikes 1 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «63 900 eurot»;

2) paragrahvi 192 lõikes 2 asendatakse sõnad «250 000 krooni» sõnadega «15 950 eurot»;

3) paragrahvi 282 lõikes 2 ja § 284 lõikes 1 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

4) paragrahvi 290 lõikes 3, § 291 lõikes 3 ja § 292 lõikes 5 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

5) paragrahvi 299 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

6) paragrahvi 300 lõikes 2, § 301 lõikes 2, § 302 lõikes 2, § 305 lõikes 2 ja § 306 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 219. Välisõhu kaitse seaduses (RT I 2004, 43, 298; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 136 lõikes 4 ja § 145 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 139 lõikes 2, § 1392 lõikes 2, § 140 lõikes 2 ja § 142 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

3) paragrahvi 139 lõikes 4, § 1391 lõikes 2 ning § 141 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 220. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse (RT I 1998, 98/99, 1575; 2010, 3, 4) § 9 lõike 2 kolmandas lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 221. Väärismetalltoodete seaduses (RT I 2003, 15, 85; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 36 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «960 eurot»;

2) paragrahvi 41 punktis 3 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6390 eurot»;

3) paragrahvi 45 lõikes 8 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

4) paragrahvi 47 lõikes 2, § 48 lõikes 2 ja § 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 222. Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 53 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «25 kuni 200 krooni» sõnadega «3 kuni 15 eurot»;

2) paragrahvi 53 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «200 kuni 1000 krooni» sõnadega «15 kuni 60 eurot»;

3) paragrahvi 541 lõikes 4 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «190 eurot»;

4) paragrahvi 55 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 euro».

§ 223. Väärtpaberituru seaduses (RT I 2001, 89, 532; 2010, 9, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

2) paragrahvi 2341 lõikes 2 asendatakse sõnad «18 000 krooni» sõnadega «1200 eurot» ja läbivalt sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

3) paragrahv 267 tunnistatakse kehtetuks.

§ 224. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduses (RT 1993, 30, 509; RT I 2006, 7, 40) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Vara võõrandamisaegse maksumuse ümberarvutamine eurodesse

(1) Vara võõrandamisaegne maksumus 1940. aastal kehtinud kroonides arvutatakse ümber eurodesse vahekorras 1 Ekr. = 0,64 eurot. Välisvaluutas väljendatud vara võõrandamisaegne maksumus arvutatakse ümber 1940. aastal kehtinud kroonidesse rahandusministri poolt kehtestatud koefitsientide alusel.

(2) Vara võõrandamisaegne maksumus NSV Liidu rahas (rublades) arvutatakse eurodesse koefitsientide alusel, mille määrab kindlaks rahandusminister.

(3) Ümberarvutatud maksumus väljendatakse ühe euro täpsusega.»;

2) paragrahvis 12 asendatakse sõnad «3000 EEK» sõnadega «192 euro»;

3) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse sõnad «100 EEK» sõnadega «6,40 euro»;

4) paragrahvi 14 lõikes 11 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «192 euro».

§ 225. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduses (RT I 2003, 58, 387; 2009, 48, 325) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 4 teine ja kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 226. Ühistatud vara maksumuse määramise seaduse (RT 1993, 7, 104; RT I 1996, 48, 945) § 2 teises lauses asendatakse sõnad «500 Eesti krooni (EEK)» sõnadega «31,96 eurot».

§ 227. Ühistranspordiseaduses (RT I 2000, 10, 58; 2009, 65, 440) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõikes 3 asendatakse sõnad «140 000 krooni» sõnadega «9000 euro» ja sõnad «80 000 krooni» sõnadega «5000 eurot»;

2) paragrahvi 535 lõikes 3 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot», läbivalt sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot» ja sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

3) paragrahvi 542 lõikes 4, § 543 lõikes 2, § 544 lõikes 2 ja § 545 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 228. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2009, 49, 331) § 151 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 229. Ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119; 2009, 48, 324) § 531 lõikes 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 230. Üürivaidluse lahendamise seaduse (RT I 2003, 15, 86; 2006, 7, 42) § 1 lõikes 11 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

2. jagu
Seaduse jõustumine

§ 231. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

(2) Käesoleva seaduse § 20 jõustub üks päev enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud päeva.

(3) Käesoleva seaduse § 65 punkt 2 jõustub 15. päeval käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud päevast arvates.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json