Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 24, 424

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruse nr 74 „Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.05.2010 nr 31

Määrus kehtestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 4 lõigete 2 ja 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2006. a määruses nr 74 «Ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluslaenude andmise tingimused ning mittesihipäraselt kasutatud toetuste tagastamise kord« (RTL 2006, 63, 1140) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ettevõtluslaenu saajaks (edaspidi laenusaaja) võib olla «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 5 lõikes 1 nimetatud sihtgruppi kuuluv ettevõtja.»;

2) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Ühele laenusaajale antavate ettevõtluslaenude kogumaht ei või ületada 30 miljonit krooni ettevõtja kohta.».

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json