Teksti suurus:

Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise kord, dünaamilise hankesüsteemi loomise ja kasutamise tingimused ja kord, dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise kord ning nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele

Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise kord, dünaamilise hankesüsteemi loomise ja kasutamise tingimused ja kord, dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise kord ning nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 20, 104

Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise kord, dünaamilise hankesüsteemi loomise ja kasutamise tingimused ja kord, dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise kord ning nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ja elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele

Vastu võetud 06.05.2010 nr 56

Määrus kehtestatakse «Riigihangete seaduse» § 8 lõike 3, § 51 lõike 7 ja § 55 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
 1) pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise kord;
 2) dünaamilise hankesüsteemi loomise ja kasutamise tingimused ja kord ning dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimise kord;
 3) elektroonilise oksjoni läbiviimise kord;
 4) nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ning elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele.

§ 2. Üldpõhimõtted

 (1) Hankija võib nõuda pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamist ainult elektrooniliselt või kombinatsioonis muude andmekandjatega.

 (2) Hankija ei nõua pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilist esitamist sellises vormingus, mis takistab huvitatud isikute osalemist hankemenetluses.

 (3) Hankija ei nõua tasu pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise, dünaamilise hankesüsteemi kasutamise või elektroonilisel oksjonil osalemise eest.

 (4) Hankija ei kasuta dünaamilist hankesüsteemi ega elektroonilist oksjonit konkurentsi kahjustamiseks, piiramiseks või moonutamiseks.

§ 3. Menetlusreeglid

  Menetlusreeglite kohaldamisel lähtub hankija «Riigihangete seadusest» ja käesolevast määrusest niivõrd, kuivõrd «Riigihangete seadus» ei sätesta teisiti.

§ 4. Elektrooniline teabevahetus

  Elektroonilises teabevahetuses lähtub hankija «Riigihangete seaduse» §-st 55.

2. peatükk PAKKUMUSTE JA HANKEMENETLUSES OSALEMISE TAOTLUSTE ELEKTROONILISE ESITAMISE KORD 

§ 5. Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektrooniline esitamine

 (1) Kui hankija nõuab pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilist esitamist, avaldab ta hanketeates või hankedokumentides pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektrooniliseks esitamiseks vajaliku teabe ja tehnilised nõuded, sealhulgas krüpteerimise kohta, kui ta nõuab dokumentide krüpteerimist.

 (2) Krüpteerimine käesoleva määruse tähenduses on vastuvõtja «Digitaalallkirja seaduse» nõuetele vastava sertifikaadi avalikku võtit kasutades dokumendi elektrooniline teisendamine, kus dokumendi tähenduslik sisu ei ole kättesaadav mittevolitatud isikutele.

 (3) Hankija nõuab pakkujalt või taotlejalt elektrooniliselt esitatava pakkumuse või hankemenetluses osalemise taotluse krüpteerimist, kui muul viisil ei ole tagatud pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste konfidentsiaalsus ning see, et hankija saab avada pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused ning tutvuda nende sisuga alles pärast nende esitamise tähtaja möödumist.

 (4) Hankija tagab, et pakkumuse või hankemenetluses osalemise taotluse esitanud pakkuja või taotleja saab pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise õnnestumise kohta viivitamata elektroonilise teate.

 (5) Kui hankija tuvastab pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamiseks ja vastuvõtmiseks kasutatavate elektrooniliste seadmete töös tehnilisi tõrkeid, mille tõttu ei ole võimalik pakkumusi või hankemenetluses osalemise taotlusi elektrooniliselt esitada, pikendab ta tähtaegu mõistliku tähtaja võrra, lähtudes «Riigihangete seaduse» § 35 lõikest 9.

 (6) Kui esialgne tähtpäev saabub enne muudetud hanketeate avaldamist riiklikus riigihangete registris (edaspidi register) või enne muudetud hankedokumentide edastamist kõigile pakkujatele ning nendele taotlejatele ja huvitatud isikutele, kes on saanud hankedokumendid, tunnistab hankija hankemenetluse kehtetuks.

 (7) Tähtaegade pikendamisest ja hankemenetluse kehtetuks tunnistamisest teavitab hankija hankemenetluses osalejaid viivitamata.

§ 6. Nõuded elektrooniliselt esitatavale pakkumusele ja hankemenetluses osalemise taotlusele

 (1) Elektrooniliselt esitatav pakkumus ja hankemenetluses osalemise taotlus esitatakse hanketeates või hankedokumentides nimetatud nõuetele vastavas vormingus.

 (2) Kui pakkumuse ja hankemenetluses osalemise taotluse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektrooniliselt, esitatakse need, lisaks elektroonilistele koopiatele, paberil enne hankija määratud pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 7. Elektrooniliselt esitatud pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Elektrooniliselt esitatud pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused avab hankija määratud isik pärast hankija määratud tähtpäeva.

 (2) Kui hankija määratud isikuid on mitu, avavad nad pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused üheaegse toimingu tulemusel pärast hankija määratud tähtpäeva.

 (3) Kui hankija ei saa kasutatavate elektrooniliste seadmete töös esinevate tehniliste tõrgete tõttu pakkumusi või hankemenetluses osalemise taotlusi pärast hankija määratud tähtpäeva avada, lükkab ta avamise aja edasi tehniliste tõrgete lahendamiseni ning teavitab avamise tähtpäeva edasilükkamisest ja muudetud avamise ajast hankemenetluses osalejaid viivitamata.

3. peatükk DÜNAAMILINE HANKESÜSTEEM 

§ 8. Dünaamilise hankesüsteemi loomine

  Dünaamiline hankesüsteem luuakse tähtajaga kuni neli aastat, kui sellest pikem tähtaeg ei ole dünaamilise hankesüsteemi esemest tulenevalt objektiivselt vajalik ja põhjendatud.

§ 9. Menetlusreeglite kohaldamine dünaamilises hankesüsteemis

  Dünaamilise hankesüsteemi loomisel ja selle alusel hankelepingute sõlmimisel lähtub hankija «Riigihangete seaduses» sätestatud avatud hankemenetluse korrast, sealhulgas «Riigihangete seaduse» § 58 lõigetest 2 ja 3 ning käesoleva määruse 2. ja 3. peatükist.

§ 10. Hankedokumendid dünaamilises hankesüsteemis

  Hankija koostab enne hankemenetluse alustamist elektroonilises vormis hankedokumendid, milles peavad sisalduma lisaks «Riigihangete seaduse» §-s 31 sätestatule andmed dünaamilise hankesüsteemi rakenduses kasutatavate tehniliste ühenduste ja lahenduste kohta.

§ 11. Hanketeate avaldamine

 (1) Hankija esitab registrile avaldamiseks hanketeate, milles teavitab dünaamilise hankesüsteemi loomisest ja selle kasutusajast. Hankija lisab samuti viite veebilehe aadressile, kus ta tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele ja teistele dokumentidele hanketeate avaldamisest kuni dünaamilise hankesüsteemi kasutusaja lõpuni.

 (2) Kui hankija kavatseb dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimisel korraldada elektroonilise oksjoni, teavitab ta sellest hanketeates. Elektroonilise oksjoni korraldamisel lähtub hankija 4. peatükist.

§ 12. Esialgse pakkumuse esitamine

 (1) Hankelepingu sõlmimiseks dünaamilise hankesüsteemi alusel esitab hankija registris avaldamiseks vormikohase dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeate, milles kutsub kõiki huvitatud isikuid esitama elektrooniliselt esialgset pakkumust dünaamilise hankesüsteemiga liitumiseks. Esialgse pakkumuse esitamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 15 päeva lihtsustatud hanketeate registris avaldamisest arvates.

 (2) Esialgse pakkumuse laekumisel kontrollib hankija, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastab hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele, ning esitatud esialgse pakkumuse vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele 15 päeva jooksul vastavalt «Riigihangete seaduses» sätestatule. Nimetatud tähtaega võib pikendada juhul, kui hankija ei ole pakkumuse esitamise ettepanekut teinud.

 (3) Esitatud esialgset pakkumust on pakkujal õigus dünaamilise hankesüsteemi kasutusajal uuendada tingimusel, et see vastab hankija koostatud tehnilisele kirjeldusele.

 (4) Dünaamilise hankesüsteemiga liitmise või sellest keeldumise otsusest teavitab hankija pakkujat elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 13. Pakkumuste esitamine hankelepingu sõlmimiseks

 (1) Pärast kõigi tähtaegselt esitatud esialgsete pakkumuste hindamist esitab hankija kõigile pakkujatele, kes on dünaamilise hankesüsteemiga liidetud, ettepaneku pakkumuste esitamiseks iga konkreetse hankelepingu kohta, mis dünaamilise hankesüsteemi alusel sõlmitakse. Pakkumuse esitamise ettepanek peab sisaldama neid «Riigihangete seaduse» § 31 lõikes 2 nimetatud andmeid, mis on vajalikud pakkumuste esitamiseks ja riigihanke nõuetekohaseks läbiviimiseks ning mida ei ole esitatud hanketeates. Hankija teeb pakkumuse esitamise ettepaneku elektrooniliselt.

 (2) Hankija määrab pakkumuste esitamise ettepanekus pakkumuste esitamiseks mõistliku tähtaja. Pakkumused esitatakse elektrooniliselt.

§ 14. Pakkumuste avamine

  Pakkumuste avamisel lähtub hankija §-st 7.

§ 15. Hankelepingu sõlmimine

  Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kes esitas hanketeates kehtestatud pakkumuste hindamise kriteeriumide põhjal madalaima hinnaga või majanduslikult soodsaima pakkumuse vastavalt «Riigihangete seaduse» § 50 lõigetes 2 ja 3 sätestatule.

§ 16. Riigihanke aruanne

 (1) Hankija esitab registrile registri veebilehe kaudu riigihanke aruande «Riigihangete seaduse» § 37 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul pärast iga hankelepingu sõlmimist või 45 päeva jooksul pärast iga kvartali lõppu selle kvartali jooksul sõlmitud hankelepingute kohta.

 (2) Hankija esitab registrile pärast iga hankelepingu lõppemist riigihanke aruande lisa vastavalt «Riigihangete seaduse» § 37 lõikes 4 sätestatule.

4. peatükk ELEKTROONILINE OKSJON 

§ 17. Elektroonilise oksjoni korraldamine

 (1) Hankija võib korraldada elektroonilise oksjoni avatud ja piiratud hankemenetluse korral ning läbirääkimistega hankemenetluse korral «Riigihangete seaduse» § 27 lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul tingimusel, et hankelepingu eset on võimalik täpselt kirjeldada. Sellest tulenevalt ei või elektroonilist oksjonit korraldada selliste teenuste tellimise või ehitustööde hankelepingute sõlmimisel, mille esemeks on intellektuaalne tegevus.

 (2) Elektroonilist oksjonit võib kasutada ka hankelepingu sõlmimiseks konkursi korraldamisel raamlepingu poolteks olevate pakkujate vahel ning dünaamilise hankesüsteemi korral.

 (3) Elektrooniline oksjon põhineb:
 1) üksnes pakkumuste maksumustel, kui hankija sõlmib hankelepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel, või
 2) pakkumuste maksumustel või muudel numbriliselt väljendatavatel pakkumuste hindamise kriteeriumidel, kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel.

 (4) Elektroonilise oksjoni käigus pakkumuste esitamisele ei kohaldata «Riigihangete seaduse» § 55 lõikes 5 sätestatud nõudeid.

§ 18. Elektroonilise oksjoni läbiviimisest teavitamine

 (1) Elektroonilise oksjoni läbiviimisest teavitab hankija hanketeates.

 (2) Elektroonilise oksjoni läbiviimisel peavad hanketeade või hankedokumendid sisaldama täiendavalt vähemalt «Riigihangete seaduse» § 31 lõikes 8 sätestatud teavet.

 (3) Kui hankija on teavitanud elektroonilise oksjoni läbiviimisest, on tal kohustus elektrooniline oksjon läbi viia, välja arvatud juhul, kui esitatakse ainult üks vastavaks tunnistatud pakkumus.

 (4) Kui elektrooniline oksjon või selle etapp ebaõnnestub oksjoni läbiviimiseks kasutatavate elektrooniliste seadmete töös hankija tuvastatud tehnilise tõrke tõttu, tühistab hankija oksjoni või selle etapi ja määrab uued oksjoni läbiviimise tähtajad. Uutest tähtaegadest ja oksjoni või selle etapi tühistamisest teavitab hankija hankemenetluses osalejaid viivitamata.

§ 19. Elektroonilise oksjoni alustamine

 (1) Enne elektroonilise oksjoni alustamist kontrollib hankija pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides ning, juhul kui hankija teeb «Riigihangete seaduses» sätestatud korras eraldi pakkumuse esitamise ettepaneku, selles ettepanekus esitatud tingimustele. Kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, hindab ta pakkumusi enne oksjoni alustamist lähtuvalt hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumidest ja nende suhtelisest osakaalust.

 (2) Elektroonilise oksjoniga ei alustata varem kui kahe tööpäeva möödumisel pakkujatele elektroonilisel oksjonil osalemise kutse edastamisest arvates.

§ 20. Elektroonilisel oksjonil osalemise kutse

 (1) Hankija saadab elektrooniliselt kõikidele vastavaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujatele elektroonilisel oksjonil osalemise kutse esitada elektrooniliselt uus maksumus või muu näitaja, mida on võimalik numbriliselt väljendada.

 (2) Elektroonilisel oksjonil osalemise kutse peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) asjakohane teave elektroonilise oksjoni keskkonnaga ühenduse loomise kohta;
 2) elektroonilise oksjoni toimumise alguskuupäev ja kellaaeg;
 3) elektroonilise oksjoni kõigi etappide ajakava, kui elektrooniline oksjon toimub mitme järjestikuse etapina;
 4) elektroonilisel oksjonil esitatavate uute maksumuste või muude numbriliselt väljendatavate näitajate põhjal automaatselt toimuva pakkumuste ümberjärjestuse määramiseks kasutatav matemaatiline valem;
 5) pakkumuste variantide lubamise korral iga variandi kohta eraldi valem;
 6) elektroonilise oksjoni lõppemise alused vastavalt §-s 22 sätestatule.

 (3) Kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, peab elektroonilisel oksjonil osalemise kutse sisaldama lisaks lõikes 2 nimetatule pakkuja pakkumuse hindamise tulemusi, mis on arvutatud lähtuvalt hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumidest ja nende suhtelisest osakaalust.

 (4) Lõike 2 punktis 4 nimetatud valem väljendab hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumide suhtelist osakaalu, mida kasutatakse majanduslikult soodsaima pakkumuse kindlaksmääramisel. Selleks vähendatakse eelnevalt kõiki vahemikke kindlaksmääratud väärtuseni.

§ 21. Pakkujate teavitamine

 (1) Elektroonilise oksjoni igas etapis avaldab hankija kõigile pakkujatele:
 1) teavet, mis võimaldab neil välja selgitada oma suhtelise järjekorranumbri elektroonilise oksjoni vastavas etapis;
 2) esitatud maksumused või muud oksjoni objektiks olevad numbriliselt väljendatavad näitajad;
 3) osalevate pakkujate arvu.

 (2) Pakkuja isiku avalikustamine ei ole üheski elektroonilise oksjoni etapis lubatud.

§ 22. Elektroonilise oksjoni lõppemine

  Elektrooniline oksjon lõpeb:
 1) elektroonilisel oksjonil osalemise kutses eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal;
 2) kui pakkujad ei esita enam uusi maksumusi ega muid numbriliselt väljendatavaid näitajaid. Hankija märgib elektroonilisel oksjonil osalemise kutses aja, mille möödumisel loetakse elektrooniline oksjon lõpetatuks, kui uusi maksumusi ega numbriliselt väljendatavaid näitajaid ei esitata;
 3) kui kõik elektroonilisel oksjonil osalemise kutses kindlaksmääratud elektroonilise oksjoni etapid on läbi viidud.

§ 23. Hankelepingu sõlmimine

 (1) Läbirääkimised pärast elektroonilise oksjoni lõppemist ei ole lubatud.

 (2) Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kes hanketeates või hankedokumentides kirjeldatud pakkumuste hindamise kriteeriumide ja elektroonilise oksjoni tulemuste kohaselt esitas madalaima maksumusega või majanduslikult soodsaima pakkumuse vastavalt «Riigihangete seaduse» § 50 lõigetes 2 ja 3 sätestatule.

5. peatükk NÕUDED PAKKUMUSTE JA HANKEMENETLUSES OSALEMISE TAOTLUSTE ELEKTROONILISE ESITAMISE NING ELEKTROONILISE OKSJONI LÄBIVIIMISE SEADMETELE 

§ 24. Nõuded pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ning elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetele

 (1) Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise ning elektroonilise oksjoni läbiviimiseks kasutatavad seadmed peavad olema üldiselt kättesaadavad ja tehniliselt koostalitusvõimelised üldkasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toodetega ega tohi põhjuseta piirata huvitatud isikute osalemist hankemenetluses.

 (2) Elektroonilised seadmed käesoleva määruse mõistes on elektrooniliselt edastatud ja vastu võetud andmete töötlemiseks ja salvestamiseks kasutatavad elektroonilised vahendid koos toetava infrastruktuuri ja tarkvaraliste lahendustega.

 (3) Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise seadmetega ning elektroonilise oksjoni läbiviimise seadmetega tagatakse:
 1) turvaline andmevahetus;
 2) teabe vahetamine ja säilitamine viisil, mis tagab andmete tervikluse ja konfidentsiaalsuse;
 3) pakkuja ja taotleja tuvastamine;
 4) järelevalveametnikule piiramatu juurdepääs andmetele ja toimingute logiraamatule riikliku järelevalve teostamiseks.

 (4) Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise seadmetega tagatakse lisaks lõikes 3 sätestatule «Riigihangete seaduse» § 55 lõikes 5 sätestatud nõuete täitmine.

Peaminister Andrus ANSIP


Rahandusminister Jürgen LIGI


Riigisekretär Heiki LOOT