KOHTUMENETLUSÕIGUSMaksejõuetusmenetlus

Teksti suurus:

Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus (lühend - KSPVVS)

Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2014
  Avaldamismärge:

  Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus

  Vastu võetud 25.08.1994
  RT I 1994, 63, 1066
  jõustumine 24.09.1994

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  03.05.1995RT I 1995, 49, 74803.06.1995
  26.06.1996RT I 1996, 49, 95326.07.1996
  18.12.1996RT I 1997, 5, 3201.02.1997
  16.10.2002RT I 2002, 90, 52101.01.2003
  22.04.2010RT I 2010, 19, 10101.06.2010

  § 1.     Riigile kuuluva ettevõtte või organisatsiooni (edaspidi ettevõte) pankroti korral välistatakse pankrotivarast riigile kuuluv kultuuri- või sotsiaalobjekt, kui see on vajalik valla- või linnaelanike sotsiaalseks või kultuuriliseks teenindamiseks või Eesti Vabariigi sotsiaalseks või majanduslikuks arenguks.

  § 2.     Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud kultuuri- või sotsiaalobjekt on hoone või rajatis või selle osa (koos sellesse kuuluva inventariga), mida on vähemalt 18 kuu jooksul enne pankrotimenetluse algatamist kasutatud:

  1) koolieelselasteasutuse, kooli või mõne teise haridusasutusena;

  2) apteegi, haigla, arstipunkti, polikliiniku või mõne teise tervishoiuasutusena;

  3) raamatukogu, rahva- või kultuurimaja, muuseumi, teatri või mõne teise kultuuriasutusena;

  4) spordiväljaku, spordisaali või mõne teise spordiasutusena;

  5) kasvatusasutuse, turva- või hooldekodu või mõne teise sotsiaalabi ja -teenuseid osutava asutusena.


  [RT I 1997, 5, 32 - jõust. 01.02.1997]

  § 3.     Kultuuriminister, haridus- ja teadusminister või sotsiaalminister või ettevõtte asukohajärgne kohalik omavalitsus või minister, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalass ekuulub ettevõte, mille pankrotivara on kultuuri-või sotsiaalobjekt, esitab nimetatud objekti pankrotivarast välistamise otsustamiseks põhjendatud taotluse Vabariigi Valitsusele ühe kuu jooksul pankrotiteate Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates, teatades vastavast taotlusest pankrotihaldurile sama aja jooksul.
  [RT I 2010, 19, 101 - jõust. 01.06.2010]

  § 4.     Pankrotihaldur peab tagama kultuuri- ja sotsiaalobjekti säilimise, mille pankrotivarast välistamise taotluse esitamisest on teatatud käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud korras. Nimetatud objekti on keelatud võõrandada Vabariigi Valitsuse pankrotivarast välistamise otsuseni.

  § 5.     Kultuuri- või sotsiaalobjekti pankrotivarast välistamise otsustab Vabariigi Valitsus 20 päeva jooksul, arvates käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud taotluse saamisest.

  § 6.     Kultuuri- või sotsiaalobjekti pankrotivarast välistamisel määrab Vabariigi Valitsus välistatud objekti valitseja või otsustab kohaliku omavalitsuse taotlusel objekti munitsipaalomandisse andmise või teeb kohalikule omavalitsusele ettepaneku objekti munitsipaalomandisse võtmiseks.

  § 7.     Käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud kultuuri- või sotsiaalobjekti pankrotivarast välistamise otsusest teatab asja omane ministeerium pankrotihaldurile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, arvatesotsuse tegemisest.

  § 8.     Pankrotihalduril on kultuuri- või sotsiaalobjekti pankrotivarast välistamise otsusega mittenõustumisel õigus pöörduda kohtu poole 10 päeva jooksul pärast käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud otsuse jõustumist.

  § 9.     Pankrotihalduril on õigustaotleda kohtu korras käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud objektide taasliitmist pankrotivara hulka, kui objekti kuue kuu vältel pärast selle pankrotivarast väljaarvamist ei kasutata taotluses nimetatud eesmärgil. Nimetatud objekti taas lülitamise korral pankrotivara hulka taastub käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud maksevõlgnevuste nõue.

  § 10.     Pankrotihaldur peab tagama Vabariigi Valitsuse otsusel pankrotivarast välistatud kultuuri- või sotsiaalobjekti säilimise kuni selle käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud korras üleandmiseni. Pankrotihalduri poolt tehtud kulutused antud ülesande täitmiseks tasutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

  § 11.     Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamisel vähendatakse riigi maksevõlgnevuste nõudeid nende objektide bilansilise maksumuse võrra.

  § 12.     Pankrotivarast välistatud kultuuri- või sotsiaalobjekti annab pankrotihaldur üle käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isikule akti alusel, millele kirjutavad alla pankrotihaldur ja käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isik.

  /otsingu_soovitused.json