Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 25, 442

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.05.2010 nr 55

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga».

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määrust nr 38 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 35, 511; 2009, 73, 1077) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «kalandustoodete töötlemine» sõnadega «kalandustoodete ja agariku töötlemine»;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

«14) mootorsõiduki kapitalirendi või mootorsõiduki ostmise kulud kuni 250 000 krooni kohaliku tegevusgrupi kohta programmiperioodi jooksul, kusjuures ühe kohaliku tegevusgrupi kohta on abikõlblikud vaid ühe mootorsõiduki kulud, kui mootorsõiduk on ostetud või renditud enne 30. juunit 2011.»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

«10) koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise kulud, esineja ja moderaatori tasu ning toitlustamise kulud;»;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise ja uuendamise ning tehnosüsteemi uuendamise kulud ning sellega seotud sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendamise kulud üks kord programmiperioodi jooksul;»;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

«10) paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamise ja uuendamise kulud;»;

7) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

«13) kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku järelveetava müügikioski ostmise kulu.»;

8) paragrahvi 6 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Navigatsioonimärgistuse ostmist ja paigaldamist toetatakse ka siis, kui projektiga seotud sadamasse sissesõiduks, sadamast väljasõiduks ja sadamasiseseks laevaliikluseks vajalik navigatsioonimärgistus paigaldatakse väljapoole kalasadama või lossimiskoha territooriumi.»;

9) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Tegevusgrupi toetuse maksimaalne suurus strateegia elluviimise aastal on:
1) 55% strateegia väljatöötamiseks antud toetuse suurusest;
2) kuni 75% strateegia väljatöötamiseks antud toetuse suurusest, kui tegevusgrupi toetuse maksimaalset suurust on suurendatud lõike 5 alusel.»;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Tegevusgrupp võib taotleda strateegia elluviimise aastal antava tegevusgrupi toetuse maksimaalse suuruse suurendamist lõike 3 punktis 2 sätestatud määrani, kui ta samal ajal taotleb projektide elluviimiseks määratud toetussumma vähendamist samas ulatuses. Taotluse esitamine peab olema heaks kiidetud üldkoosoleku otsusega, mille hääletamisel on osalenud vähemalt pooled mittetulundusühingu liikmed ning mille vastuvõtmise poolt on hääletanud vähemalt pooled üldkoosolekul osalenud liikmed. Taotluse rahuldamise otsustab Amet. Tegevusgrupi toetuse maksimaalset määra ei suurendata ilma, et vähendaks samas ulatuses projektide elluviimiseks määratud toetussummat.»;

11) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa «kuni 85%» tekstiosaga «kuni 100%»;

12) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud tegevuste elluviimiseks antakse toetuse saaja kohta toetust kuni 7 000 000 krooni programmiperioodi jooksul kokku ning:
1) üldjuhul kuni 3 000 000 krooni kalendriaastas;
2) lõikes 5 sätestatud juhul kuni 6 000 000 krooni kalendriaastas.»;

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Üks kord programmiperioodi jooksul võib kalanduspiirkonnas ühe projekti elluviimiseks anda projektitoetust toetuse saaja kohta kuni 6 000 000 krooni kalendriaastas, kui tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega on kindlaks määratud tegevus, mille elluviimiseks võib projektitoetust nimetatud määras taotleda.»;

14) määrust täiendatakse peatükiga 71 järgmises sõnastuses:

«71. peatükk
TOETATAVA TEGEVUSE RAHASTAMINE ENNE KULUTUSTE TEGEMIST

§ 271. Tegevusgrupi tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

(1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist kuni 25% ulatuses lisas 6 toodud asjakohase tegevusgrupi toetuse baassummast.

(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamiseks esitab tegevusgrupp Ametile 1. septembriks 2010. aastal lisas 10 toodud vormi kohase taotluse, milles põhjendab tegevuse elluviimise rahastamise vajadust ning esitab andmed kavandatavate kulutuste kohta.

(3) Amet teeb tegevusgrupi tegevuse elluviimise rahastamise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest arvates, arvestades seejuures tegevusgrupi usaldusväärsust.

(4) Tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha võib tegevusgrupp kasutada üksnes § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse abikõlblike kulude eest tasumiseks. Nimetatud tegevuste eest peab olema tasutud ning seda tõendavad dokumendid peavad olema esitatud Ametile 1. detsembriks 2013. aastal.

(5) Paragrahvi 31 lõike 1 alusel tegevusgrupi toetuse väljamakse tegemise korral arvestatakse otsuse kohaselt väljamakstavast summast tasaarvestuse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel tegevusgrupile makstud summa. Paragrahvi 31 lõike 2 alusel tegevusgrupi toetuse väljamakse tegemisest keeldumise korral peab tegevusgrupp tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha lõikes 4 sätestatud tähtaja möödumise korral asjaomases ulatuses tagasi maksma.

(6) Kui tegevusgrupi tegevuses ilmnevad asjaolud, mis seavad kahtluse alla tema võime kasutada tegevuse elluviimise rahastamiseks saadud raha sihipäraselt ja tähtaegselt, võib Amet nii tegevuse elluviimise rahastamise otsuse tegemisel kui ka pärast seda otsustada rahastamise väiksemas ulatuses kui lõikes 1 on sätestatud, määrata abikõlblike kulutuste tegemiseks lõikes 4 sätestatud tähtajast lühema tähtaja ja nõuda piisava tagatise esitamist.

§ 272. Projektitoetuse saaja tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

(1) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud tegevuste elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist, kui projektitoetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamiseks esitab projektitoetuse saaja Ametile lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 30 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4, lõike 3 punktides 1 ja 3 ning lõikes 4 nimetatud dokumentide ärakirjadega.

(3) Amet teeb projektitoetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest arvates, arvestades seejuures projektitoetuse saaja usaldusväärsust. Amet võib otsustada tegevuse elluviimise rahastamise väiksemas ulatuses kui taotletud ja nõuda piisava tagatise esitamist.

(4) Tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha võib projektitoetuse saaja kasutada üksnes lõikes 2 nimetatud dokumentides märgitud abikõlblike kulutuste tegemiseks. Nimetatud tegevuste eest peab olema tasutud ning seda tõendavad dokumendid peavad olema esitatud Ametile seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest arvates.

(5) Paragrahvi 31 lõike 1 alusel projektitoetuse väljamakse tegemise korral arvestatakse otsuse kohaselt väljamakstavast summast tasaarvestuse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel projektitoetuse saajale makstud summa. Paragrahvi 31 lõike 2 alusel projektitoetuse väljamakse tegemisest keeldumise korral peab projektitoetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi maksma.»;

15) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui tegevusgrupi tegevuse elluviimist on § 271 lõike 3 alusel rahastatud enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist, esitab tegevusgrupp kuludeklaratsioonis teabe selle kohta, kas ta soovib asjaomase väljamakse puhul teha § 271 lõikes 5 nimetatud tasaarvestuse.»;

16) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui projektitoetuse saaja tegevuse elluviimist on § 272 lõike 3 alusel rahastatud enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist, esitab projektitoetuse saaja kuludeklaratsioonis asjakohase teabe.»;

17) määrust täiendatakse peatükiga 9 järgmises sõnastuses:

«9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 34. Rakendussätted

Paragrahvi 15 lõike 5 alusel võib projektitoetust anda toetuse saaja kohta kuni 6 000 000 krooni kalendriaastas ka siis, kui § 9 lõike 3 punktis 4 ja § 15 lõikes 5 nimetatud üldkoosoleku otsused on tehtud ning asjakohased taotlused esitatud enne § 15 lõike 5 jõustumist, kuid mitte enne 1. jaanuari 2010. a.»;

18) lisa 2 osa 1 punkti 1.1 täiendatakse alapunktiga 1.1.5 järgmises sõnastuses:

«   1.1.5 Mootorsõiduki kapitalirendi või ostmise kulud   »;

19) lisa 2 osa 1 punkti 1.2 alapunkt 1.2.2 sõnastatakse järgmiselt:

«   1.2.2 Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise kulud, esineja ja moderaatori tasu ning toitlustamise kulud   »;

20) lisa 2 osa 2 punkti 2 alapunkt 2.1.8 sõnastatakse järgmiselt:

«   2.1.8 Kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise, uuendamise ja tehnosüsteemi uuendamise kulud ning sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee ühekordse süvendamise kulud; Kohalikud omavalitsusüksused / Kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest –»;

21) lisa 2 osa 2 punkti 3 täiendatakse alapunktiga 3.2.12 järgmises sõnastuses:

«   3.2.12 külmikveoki ostmise kulu   »;

22) lisa 2 osa 2 punkti 3 täiendatakse alapunktiga 3.2.13 järgmises sõnastuses:

«   3.2.13 Kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku järelveetava müügikioski ostmise kulu   »;

23) lisa 2 osa 2 punkti 6 alapunkt 6.5.1 sõnastatakse järgmiselt:

« Kutseoskuste, töötajate kohanemisvõime ja töösaamise võimaluste edendamine ja parandamine 6.5.1 Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise kulud, koolitaja töötasu ning toitlustamise kulud; Kalandussektori ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused / Kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest 0%»;

24) lisa 3 osa 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

«Toetatava tegevuse nimetus  
14. Kood11 Abikõlbliku kulu nimetus Maksumus,
EEK
Taotletav
toetuse summa,
EEK
14.1 2.1.1      
14.2 2.1.2      
14.3 2.1.3      
14.4 2.1.4      
14.5 2.1.5      
14.6 2.1.6      
14.7 2.1.7      
14.8 2.1.8      
14.9 2.1.9      
14.10 2.1.10      
14.11 2.1.11      
14.12 2.1.12      
14.13 2.1.13      
14.14 2.1.14      
14.15 2.1.15      
14.16 2.1.16      
14.17 3.2.1      
14.18 3.2.2      
14.19 3.2.3      
14.20 3.2.4      
14.21 3.2.5      
14.22 3.2.6      
14.23 3.2.7      
14.24 3.2.8      
14.25 3.2.9      
14.26 3.2.10      
14.27 3.2.11      
14.28 3.2.12      
14.29 3.2.13      
14.30 4.3.1      
14.31 4.3.2      
14.32 4.3.3      
14.33 4.3.4      
14.34 4.3.5      
14.35 4.3.6      
14.36 4.3.7      
14.37 4.3.8      
14.38 5.4.1      
14.39 5.4.2      
14.40 5.4.3      
14.41 6.5.1      
14.42

Kulu, mis kaasneb kohustusega näidata, et tegemist on Euroopa Kalandusfondi toetuse abil elluviidava projektiga, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat ja teavitustegevusi

 

»;

25) lisa 3 osa 2 punkti 14 normtehniline märkus 11 sõnastatakse järgmiselt:

«Ridadele 14.1–14.41 märgitakse abikõlbliku kulu nimetus lisa 2 osas 2 toodud loetelu järgi.»;

26) lisa 3 osa 2 täiendatakse reaga 35 järgmises sõnastuses:

«35 Kinnitan, et on tagatud nõutav omafinantseering summas

................................................ krooni.

»;

27) lisa 3 osa 2 täiendatakse reaga 36 järgmises sõnastuses:

«36 Kinnitan, et teavitan avalikkust sellest, et asjakohane projekt või selle tegevus viiakse ellu Euroopa Kalandusfondi toetuse abil kasutades selleks ettenähtud sümboolikat vastavalt põllumajandusministri 8.02.2008. a määrusele nr 7 »;

28) lisa 5 osa 2 punkti 5 täiendatakse alapunktiga 1.1.5 järgmises sõnastuses:

« 1.1.5 Mootorsõiduki kapitalirendi või ostmise kulud»     »;

29) lisa 5 osa 2 punkti 5 alapunkti 1.2.2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1.2.2 Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise kulud, esineja ja moderaatori tasu ning toitlustamise kulud     »;

30) lisa 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4. Tegevusgrupi toetus strateegia elluviimisel (EEK)

Moodustab 55% kolmanda rea summast või kuni 75% kolmanda rea summast, kui tegevusgrupi toetuse maksimaalset suurust on suurendatud

              »;

31) lisa 8 osa 1 punkti 4.1 täiendatakse alapunktiga 1.1.5 järgmises sõnastuses:

« 1.1.5 Mootorsõiduki kapitalirendi või ostmise kulud       »;

32) lisa 8 osa 1 punkti 4.1 alapunkt 1.2.2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1.2.2 Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise kulud, esineja ja moderaatori tasu ning toitlustamise kulud       »;

33) lisa 8 osa 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6. Tasaarvestuse tegemine

6.1 Tegevusgrupi toetuse väljamakse tegemise korral arvestada otsuse kohaselt väljamaksmisele kuuluvast summast tasaarvestuse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha summas ____________ krooni  
6.2 Tegevusgrupi toetuse väljamakse tegemise korral mitte arvestada otsuse kohaselt väljamaksmisele kuuluvast summast tasaarvestuse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha »;

34) lisa 8 osa 2 täiendatakse pärast sõna «osaliselt» ridadega järgmises sõnastuses:

«Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni tegevuste elluviimise rahastamiseks enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist4  
Kinnitan, et olen tasunud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ________________ krooni4  
Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni projektitoetuse väljamakse tegemiseks ning tõendamaks, et tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha summas__________________ krooni on makstud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale4 »;

35) lisa 8 osa 2 täiendatakse normtehnilise märkusega 4 järgmises sõnastuses:
«4 Märgitakse «X» asjakohasesse lahtrisse.»;

36) määrust täiendatakse lisaga 10 (lisatud).

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 11.05.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01503.

Lisa

/otsingu_soovitused.json