Teksti suurus:

Maksejuhiste aktsepteerimise tingimused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2010, 25, 446

Maksejuhiste aktsepteerimise tingimused

Vastu võetud 11.05.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse «Eesti Panga seaduse» § 2 lõike 1, § 14 punkti 3 ja § 15 lõike 3 ning «Võlaõigusseaduse» § 709 lõike 17 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab täpsemad nõuded Eesti Vabariigis tegutsemiseks litsentsi või tegevusluba omavates krediidi- või finantseerimisasutustes (edaspidi krediidiasutus) aktsepteeritavate maksejuhiste sisule ja maksejuhiste aktsepteerimise tingimustele.

§ 2.  Mõisted

  (1) Makse on maksja ja saaja vaheline rahalise kohustuse õiendamine.

  (2) Maksejuhis on makse algatajalt krediidiasutusele antud korraldus, millega kästakse teha maksesumma saajale kättesaadavaks ja mis sisaldab kõiki makse algataja tahte üheseks kindlakstegemiseks vajalikke andmeid.

  (3) Makse algataja on isik, kes annab välja maksejuhise.

  (4) Maksejuhise aktsepteerimine on krediidiasutuse antud nõusolek teostada makse maksejuhise kohaselt. Maksejuhise aktsepteerimisega võtab krediidiasutus maksejuhise vastu täitmiseks.

  (5) Maksesumma on kogusumma, mis tuleb maksejuhise kohaselt saajale maksta.

  (6) Maksja on isik, kelle kontolt debiteeritakse maksejuhise kohaselt makstav summa.

  (7) Maksevahendaja on krediidiasutus või maksesüsteemi haldur, kes osaleb makse teostamisel kokkuleppel maksja krediidiasutuse või saaja krediidiasutusega ja kes ei ole maksja ega saaja.

  (8) Saaja on isik, kelle kontot maksejuhise kohaselt krediteeritakse.

§ 3.  Maksejuhiste liigid

  Maksejuhis võib olla:
  1) kreedit-tüüpi, kui makse algataja on maksja;
  2) deebet-tüüpi, kui makse algataja on saaja või kolmas isik, kellel on seaduse või lepingu alusel õigus makset algatada.

§ 4.  Maksejuhise sisu

  (1) Krediidiasutus on maksejuhise aktsepteerimise eeltingimusena õigustatud makse algatajalt nõudma maksejuhises järgmiste andmete esitamist:
  1) maksja nimi või nimetus;
  2) maksja konto number;
  3) saaja nimi või nimetus;
  4) vajaduse korral saaja krediidiasutuse nimetus või kood;
  5) saaja konto number;
  6) Eesti Vabariigis residentse makse algataja registreerimisnumber, registrikood või isikukood;
  7) maksesumma ja vääring;
  8) tähtpäev, millal makse algataja krediidiasutus on kohustatud alustama maksejuhise täitmist;
  9) vajaduse korral makse otstarbe sõnaline selgitus või viitenumber;
  10) vajaduse korral krediidiasutuse kasutatava maksevahendaja (saaja krediidiasutuse korrespondentpanga) rekvisiidid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt nõutud andmete puudulikul esitamisel või olulise vasturääkivuse ilmnemisel nende andmete koostõlgendamisel ei peeta makse algataja tahet selgelt väljendatuks ja krediidiasutus ei ole kohustatud maksejuhist aktsepteerima.

§ 5.  Ebaselgest maksejuhisest teavitamine

  Kui maksejuhis ei väljenda selgelt makse algataja tahet ning makse algataja ei ole määranud teisiti, peab maksejuhise saanud krediidiasutus teavitama sellest hiljemalt järgmisel arvelduspäeval:
  1) makse algatajat, kui maksejuhise saanud krediidiasutus on makse algataja krediidiasutus;
  2) makse algataja krediidiasutust või maksevahendajat, kui maksejuhise saanud krediidiasutus ei ole makse algataja krediidiasutus.

§ 6.  Maksejuhise aktsepteerimise eeltingimused

  (1) Krediidiasutus on kohustatud maksejuhise aktsepteerima, kui on täidetud kõik järgmised eeltingimused:
  1) krediidiasutusele on kokkulepitud tingimustel esitatud maksejuhis;
  2) krediidiasutusele on üle antud makse teostamiseks vajalik raha;
  3) krediidiasutus on makse algatajaga kokku leppinud makse teostamisega kaasnevate tasude maksmises;
  4) maksejuhises märgitud maksejuhise täitmise tähtpäev võimaldab maksejuhist aktsepteerival krediidiasutusel järgida maksejuhise täitmise tähtaega;
  5) makse teostamine ei riku krediidiasutusele õigusaktiga pandud kohustust.

  (2) Maksejuhise aktsepteerimata jätmisel tuleb maksejuhise täitmiseks üle antud raha maksjale viivitamatult tagastada, arvestades tagasimakse teostamiseks mõistlikult vajalikku aega.

§ 7.  Maksejuhises sisalduva teabe edastamine

  (1) Makse teostamise käigus kreedit-tüüpi maksejuhise üleandmisel
  1) maksja krediidiasutuselt saaja krediidiasutusele või
  2) maksja krediidiasutuselt maksevahendajale või
  3) maksevahendajalt maksevahendajale või saaja krediidiasutuselepeab maksejuhise üle andma nii, et kõik selle täitmiseks vajalikud andmed jõuavad iga krediidiasutuse või maksevahendajani ilma kärbete või moonutusteta ning saaja krediidiasutus saab saajat teavitada makse algatajast ja laekunud makse otstarbest.

  (2) Makse teostamise käigus deebet-tüüpi maksejuhise üleandmisel
  1) saaja krediidiasutuselt maksja krediidiasutusele või
  2) saaja krediidiasutuselt maksevahendajale või
  3) maksevahendajalt maksevahendajale või maksja krediidiasutuselepeab maksejuhise üle andma nii, et kõik selle täitmiseks vajalikud andmed jõuavad iga krediidiasutuse või maksevahendajani ilma kärbete või moonutusteta ning maksja krediidiasutus saab maksjat teavitada makse algatajast ja nõutava makse otstarbest.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Eesti Panga presidendi 14. mai 2001. aasta määrus nr 2 «Maksete arveldamise eeskirja kinnitamine» (RTL 2001, 62, 861; 2002, 75, 1164).

President Andres LIPSTOK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json