Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ning kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 96, 1284

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ning kord

Vastu võetud 06.04.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lõike 2 ja § 42 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev kord sätestab toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi «toetus») määramise ja maksmise Palupera vallas.

(2) Toetust makstakse abivajajatele isikutele hädavajalike kulutuste katmiseks ja toimetuleku soodustamiseks toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi olemasolul.

§ 2. Toetusele õigust omav isik

(1) Toetust on õigus taotleda toimetulekuraskustes isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Palupera vald.

§ 3. Toetuse liigid

(1) Kriisitoetus. Toetust makstakse isikule õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (näiteks invaliidistumine, tulekahju jms) toimetuleku soodustamiseks. Toetuse suurus kuni 5000 krooni.

(2) Ühekordne toetus. Toetust antakse kommunaalkuludeks, dokumentide vormistamiseks, lastele hädavajalike asjade ostmiseks jne. Toetus kuni 500 krooni.

(3) Toetus sõltuvushäiretega isikule võõrutusravi või rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Toetus kuni 1500 krooni.

(4) Küttetoetus. Toetust antakse isikule küttematerjali ostmiseks või töötlemiseks üks kord aastas. Toetus kuni 2000 krooni.

(5) Meditsiiniliste abivahendite või raviteenuste osutamise toetus. Toetus kuni 1000 krooni üks kord aastas.

§ 4. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlemiseks esitab isik Palupera Vallavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse, milles taotleja põhjendab vajadust toetusele.

(2) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete avastamise korral toetust ei maksta ja makstud toetus nõutakse tagasi valla eelarvesse.

§ 5. Toetuse määramine

(1) Toetuse andmise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus.

(2) Ettepaneku toetuse määramiseks teeb valla sotsiaalnõunik. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

§ 6. Toetuse maksmise üle arvestuse pidamise korraldamine

(1) Käesolevas korras ettenähtud toetuste üle peab arvestust ja korraldab toetuse maksmise valla sotsiaalnõunik.

§ 7. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub avalikustamisest ja rakendatakse 01.aprillist 2010.a.

Volikogu esimees Vambola SIPELGAS