Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 13, 47

Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe

Korraldus eelnõu heakskiitmise kohta

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Alla kirjutatud 26. oktoobril 2009. a Luxembourgis, jõustus 8. mail 2010. a

PREAMBUL

Eesti Vabariigi valitsus ja Sloveenia Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

soovides tagada omavahel või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate era- või avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahel vahetatud salastatud teabe kaitse, võttes arvesse kummagi poole riiklikke huve ja julgeolekut,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) salastatud teave – mis tahes vormis teave, mille pooled on loonud või omavahel edastanud, mida tuleb kummagi poole õigusaktide kohaselt kaitsta omavolilise avalikustamise ja omastamise või kadumise eest ning mis on salastatud ja asjaomaselt märgistatud;
b) salastatud leping – kokkulepe või all-leping, mis sisaldab salastatud teavet või millega kaasneb sellele juurdepääs;
c) päritolupool – pool, sealhulgas tema jurisdiktsiooni alla kuuluv era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, kes edastab vastuvõtvale poolele salastatud teavet;
d) vastuvõttev pool – pool, sealhulgas tema jurisdiktsiooni alla kuuluv era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, kes saab päritolupoolelt salastatud teavet;
e) kolmas isik – riik, sealhulgas tema jurisdiktsiooni alla kuuluv era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, või rahvusvaheline organisatsioon, kes ei ole selle kokkuleppe pool;
f) riigi julgeoleku volitatud esindaja – kokkuleppe rakendamise ja järelevalve eest vastutav riigiasutus;
g) pädev asutus – muu riigiasutus, kes ei ole riigi julgeoleku volitatud esindaja ja kes riigi õigusaktide kohaselt vastutab kokkuleppe rakendamise eest;
h) teadmisvajadus – vajadus pääseda juurde salastatud teabele teenistuskohustuste tõttu ja teatava ülesande täitmiseks;
i) juurdepääsuluba – riigi julgeoleku volitatud esindaja või pädeva asutuse otsus, mille alusel on füüsilisel isikul lubatud riigi õigusaktide kohaselt pääseda juurde salastatud teabele;
j) töötlemisluba – pädeva asutuse otsus, mille kohaselt on juriidiline või füüsiline isik reaalselt ja korralduslikult suuteline täitma tingimused, mis on vajalikud salastatud teabe ohutuks töötlemiseks.

Artikkel 2. Eesmärk ja kohaldamisala

Kokkuleppe eesmärk on reguleerida sellise salastatud teabe kaitset ja vahetamist, mida üks pool edastab teisele või mis on kokkuleppe alusel ühiselt loodud eelkõige välisasjade, kaitse-, julgeoleku- ja politsei-, aga ka tööstus- ja tehnoloogiavaldkonnas või mida edastatakse salastatud lepingute täitmise või ettevalmistamise tõttu.

Artikkel 3. Riigi julgeoleku volitatud esindajad

1. Poolte riigi julgeoleku volitatud esindajad on:

Sloveenia Vabariigis:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Sloveenia Vabariigi Salastatud Teabe Kaitse Amet),

Eesti Vabariigis:
Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond.

2. Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist muudest pädevatest asutustest, kes vastutavad kokkuleppe täitmise eest.

3. Pooled teavitavad teineteist riigi julgeoleku volitatud esindaja muutmisest.

Artikkel 4. Salastatuse tasemed ja salastusmärked

1. Pooled kaitsevad saadud salastatud teavet oma õigusaktide kohaselt vähemalt samavõrd kui oma salastatud teavet, millel on samaväärne salastatuse tase.

2. Järgmised riigisisesed salastatuse tasemed on samaväärsed:

Sloveenia Vabariigis Eesti Vabariigis Inglise keeles
STROGO TAJNO TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET
TAJNO SALAJANE SECRET
ZAUPNO KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL
INTERNO PIIRATUD RESTRICTED

3. Päritolupool on kohustatud:
a) tagama, et salastatud teave on kooskõlas riigi õigusaktidega märgistatud riigisisese salastusmärkega;
b) teavitama vastuvõtvat poolt:
– salastatud teabe edastamise tingimustest või kasutamise piirangutest;
– edastatud salastatud teabe salastatuse taseme muudatustest.

4. Vastuvõttev pool on kohustatud tagama, et:
a) saadud salastatud teave märgistatakse lõike 2 alusel samaväärse  riigisisese salastusmärkega;
b) saadud teabe salastatuse taset ei muudeta ega kustutata ilma päritolupoole kirjaliku loata.

Artikkel 5. Juurdepääs salastatud teabele

1. Tasemel INTERNO/PIIRATUD salastatud teabele pääsevad juurde ainult isikud, kellel on teadmisvajadus ja kellele on juurdepääsukorda tutvustatud.

2. Tasemel ZAUPNO/KONFIDENTSIAALNE või kõrgemal tasemel salastatud teabele pääsevad juurde ainult isikud, kellel on teadmisvajadus ja kellele on riigi õigusaktide kohaselt väljastatud juurdepääsuluba.

3. Salastatud teabele võib riigi õigusaktide kohaselt anda juurdepääsu ametikoha järgi.

4. Pooled tunnustavad teineteise juurdepääsulube. Nende suhtes kohaldatakse artikli 4 lõiget 2.

5. Vastuvõtva poole riigi julgeoleku volitatud esindaja väljastab taotluse korral kirjaliku kinnituse, et füüsilisel isikul on selle artikli kohaselt õigus pääseda juurde salastatud teabele.

Artikkel 6. Salastatud teabe kasutamise piirangud

1. Vastuvõttev pool kasutab salastatud teavet ainult sel eesmärgil, milleks see on edastatud, järgides päritolupoole kehtestatud piiranguid.

2. Vastuvõttev pool ei edasta salastatud teavet kolmandale isikule ilma päritolupoole kirjaliku nõusolekuta.

Artikkel 7. Salastatud teabe edastamine

1. Pooled edastavad salastatud teavet diplomaatiliste kanalite kaudu päritolupoole õigusaktide kohaselt.

2. Poolte julgeoleku volitatud esindajad võivad kooskõlas riigi õigusaktidega leppida kokku, et salastatud teavet võib vahetada muude kanalite kaudu.

Artikkel 8. Paljundamine, tõlkimine ja hävitamine

1. Paljundatud ja tõlgitud salastatud teabele tehakse märge päritolupoole kohta ja asjaomasele riigisisesele salastatuse tasemele vastav salastusmärge. Tõlgete ja paljunduste arv piirdub ametlikuks otstarbeks nõutavaga.

2. Tõlkele tehakse asjakohane sihtkeelne märge selle kohta, et dokument sisaldab päritolupoole salastatud teavet.

3. Tasemel TAJNO/SALAJANE või sellest kõrgemal tasemel salastatud teavet tõlgitakse või paljundatakse ainult päritolupoole kirjalikul nõusolekul.

4. Tasemel TAJNO/SALAJANE või sellest kõrgemal tasemel salastatud teavet ei hävitata, vaid see tagastatakse päritolupoolele.

5. Kriisiolukorras, kui kokkuleppe kohaselt edastatud salastatud teavet ei ole võimalik kaitsta ega tagastada, hävitatakse salastatud teave otsekohe. Vastuvõttev pool teavitab päritolupoole riigi julgeoleku volitatud esindajat salastatud teabe hävitamisest võimalikult kiiresti.

Artikkel 9. Külastused

1. Pooltevahelised külastused, millega kaasneb juurdepääs salastatud teabele, võivad toimuda riigi julgeoleku volitatud esindaja kirjalikul loal, kui see nõue tuleneb poolte õigusaktidest.

2. Külastustaotlus esitatakse võõrustava poole riigi julgeoleku volitatud esindajale hiljemalt kümme tööpäeva enne külastust ja see sisaldab järgmist:
a) külastaja nimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus ja isikutunnistuse/ passi number;
b) külastaja ametikoht ja selle üksuse andmed, keda ta esindab; või külastajaga seotud salastatud lepingu pealkiri ja andmed;
c) külastaja juurdepääsuloa kehtivus ja tase;
d) külastatava üksuse nimetus, aadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress ja kontaktisik;
e) külastuse eesmärk, sealhulgas juurdepääsetava salastatud teabe kõrgeim salastatuse tase;
f) külastuse kuupäevad ja kestus; korduskülastuse puhul kogu periood, mida külaskäigud hõlmavad;
g) riigi julgeoleku volitatud esindaja pitser, allkiri ja kuupäev.

3. Kiireloomulistel juhtudel võivad riigi julgeoleku volitatud esindajad leppida kokku, et külastustaotluse võib esitada lühema etteteatamisajaga.

4. Konkreetse projekti või salastatud lepingu puhul võivad riigi julgeoleku volitatud esindajad leppida kokku korduskülastuse õigusega isikute nimekirjas. Nimekiri kehtib esialgu kuni 12 kuud ja selle kehtivusaega võib pikendada veel 12 kuu võrra. Korduskülastuse taotlus esitatakse lõike 2 kohaselt. Pärast nimekirja heakskiitmist võivad asjaomased üksused külastusi omavahel otse kooskõlastada.

5. Külastajale avaldatud salastatud teave loetakse kokkuleppe raames edastatud salastatud teabeks.

Artikkel 10. Salastatud lepingud

1. Kui pool soovib sõlmida või volitab oma lepinglast sõlmima salastatud lepingut teise poole lepinglasega, peab teise poole riigi julgeoleku volitatud esindaja taotluse korral kirjalikult kinnitama, et pakutud lepinglasel on kehtiv töötlemisluba.

2. Pooled tunnustavad teineteise töötlemislube. Nende suhtes kohaldatakse artikli 4 lõiget 2.

3. Riigi julgeoleku volitatud esindaja võib nõuda juriidilise isiku julgeolekukontrolli läbiviimist, et tagada salastatud teabe kaitse nõuete täitmine kooskõlas riigi õigusaktidega.

4. Salastatud leping peab sisaldama sätteid salastatud teabe kaitse nõuete ja vastuvõtvale poolele salastatud lepingu raames edastatava teabe salastatuse taseme kohta. Need nõuded kehtivad ka lepingueelsete läbirääkimiste kohta.

Artikkel 11. Julgeolekukoostöö

1. Salastatud teabe kaitse nõuete võrreldavuse tagamiseks annavad riigi julgeoleku volitatud esindajad teineteisele taotluse korral teavet salastatud teabe kaitsmise riigisiseste julgeolekunõuete, korra ja tavade kohta. Sel eesmärgil võivad riigi julgeoleku volitatud esindajad korraldada vastastikuseid külastusi.

2. Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist olemasolevatest julgeolekuriskidest, mis võivad ohustada edastatud salastatud teavet.

3. Taotluse korral abistavad riigi julgeoleku volitatud esindajad teineteist julgeolekukontrolli läbiviimisel riigi õigusaktides ettenähtud ulatuses isikute suhtes, kes on elanud või elavad teise poole territooriumil.

4. Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist käimasolevate salastatud koostööprojektidega või salastatud lepingutega seotud juurdepääsulubade ja töötlemislubade muudatustest viivitamata.

Artikkel 12. Salastatud teabe kaitse nõuete rikkumine

1. Riigi julgeoleku volitatud esindajad teavitavad teineteist otsekohe salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisest või salastatud teabe ohtusattumisest või asjaomasest kahtlusest.

2. Asjaomane pool on kohustatud võtma oma õigusaktides kehtestatud meetmed, et leevendada lõikes 1 viidatud salastatud teabe kaitse nõuete rikkumise või salastatud teabe ohtusattumise tagajärgi ja hoida ära edasisi rikkumisi. Taotluse korral osutavad pooled teineteisele uurimisabi ning teavitavad teineteist uurimise tulemustest ja rikkumise tõttu võetud meetmetest.

Artikkel 13. Kulud

Kumbki pool kannab kokkuleppe täitmisega seotud oma kulud.

Artikkel 14. Vaidluste lahendamine

Kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse poolte konsultatsioonide käigus ning neid ei anta lahendada riigi või rahvusvahelisele kohtule või kolmandale isikule.

Artikkel 15. Lõppsätted

1. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Kokkulepe tuleb heaks kiita poolte õigusaktide kohaselt ja see jõustub esimesel päeval pärast seda, kui pooled on saanud viimase teate selle kohta, et kokkuleppe jõustumiseks vajalikud nõuded on täidetud.

2. Kummalgi poolel on õigus kokkulepe igal ajal lõpetada. Sellisel juhul lõpeb kokkulepe teiselt poolelt lõpetamisteate kättesaamisest arvates kuue kuu pärast.

3. Olenemata kokkuleppe lõppemisest kaitstakse kokkuleppe raames edastatud salastatud teavet kokkuleppe kohaselt edasi senikaua, kuni päritolupool vabastab vastuvõtva poole sellest kohustusest.

4. Kokkuleppe lõppemise korral tagastatakse kokkuleppe raames edastatud teave taotluse korral päritolupoolele.

5. Kokkulepet võib muuta mõlema poole kirjalikul nõusolekul. Muudatused jõustuvad lõike 1 kohaselt.

6. Riigi julgeoleku volitatud esindajad või pädevad asutused võivad kokkuleppe rakendamiseks sõlmida rakenduslepinguid.

Sõlmitud 26. oktoobril 2009 Luxembourgis kahes eksemplaris eesti, sloveeni ja inglise keeles. Kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Sloveenia Vabariigi valitsuse nimel
Urmas PAET Samuel ZBOGAR

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
PREAMBLE

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Slovenia, hereinafter referred to as the Parties,

wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between public or private entities under their jurisdiction, in mutual respect for national interests and security,

have agreed upon the following:

Article 1 Definitions

For the purposes of this Agreement these terms mean the following:
a) Classified Information: any information regardless of its form, which is generated by or transmitted between the Parties and under the national laws and regulations of either Party requires protection against unauthorised disclosure, misappropriation or loss and is designated as such and marked appropriately;
b) Classified Contract: a contract or sub-contract, which contains Classified Information or involves access to it;
c) Originating Party: the Party, including any public or private entity under its jurisdiction, which releases Classified Information to the Recipient Party;
d) Recipient Party: the Party, including any public or private entity under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Originating Party;
e) Third Party: a state, including any public or private entity under its jurisdiction, or an international organisation that is not a Party to this Agreement;
f) National Security Authority: the state authority responsible for the implementation and supervision of this Agreement;
g) Competent Authority: any other state authority than the National Security Authority, which, under national laws and regulations, is responsible for the implementation of this Agreement;
h) Need-to-know: the necessity to have access to specific Classified Information in connection with official duties and for the performance of a specific task;
i) Personnel Security Clearance: the determination by the National Security Authority or a Competent Authority, that an individual is eligible to have access to Classified Information, in accordance with the national laws and regulations;
j) Facility Security Clearance: the determination by a Competent Authority that confirms that the legal entity or an individual has the physical and organisational capability to meet the prescribed conditions for safe treatment of Classified Information.

Article 2 Purpose and Scope

The purpose of this Agreement is to govern the protection and exchange of Classified Information provided by one Party to the other Party or which is mutually produced, mainly for purpose of foreign affairs, defence, security and police matters, as well as industrial or technological matters within the scope of this Agreement, or transmitted within the context of implementation or preparation of Classified Contracts.

Article 3 National Security Authorities

1. The National Security Authorities of the Parties are the following:

In the Republic of Slovenia:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Government Office for the Protection of Classified Information).

In the Republic of Estonia:
Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond (Ministry of Defence of the Republic of Estonia, National Security Authority Department).

2. The National Security Authorities shall notify each other of any other Competent Authority that is responsible for the implementation of this Agreement.

3. The Parties shall inform each other of any subsequent changes of the National Security Authorities.

Article 4 Security Classification Levels and Markings

1. The Parties shall, in accordance with their national laws and regulations, afford at least the same level of protection to the received Classified Information as afforded to its own Classified Information of an equivalent security classification level.

2. The equivalence of national security classification levels is as follows:

In the Republic of Slovenia In the Republic of Estonia In English
STROGO TAJNO TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET
TAJNO SALAJANE SECRET
ZAUPNO KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL
INTERNO PIIRATUD RESTRICTED

3. The Originating Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with the national security classification level marking in accordance with its national laws and regulations;
b) inform the Recipient Party
– of any conditions of release or limitations on its use;
– of any subsequent changes in the security classification level of the released Classified Information.

4. The Recipient Party shall:
a) ensure that received Classified Information is marked with an equivalent national security classification level marking in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article;
b) ensure that the security classification level of the received Classified Information is not altered or revoked except if authorised in writing by the Originating Party.

Article 5 Access to Classified Information

1. Access to information classified as INTERNO/PIIRATUD shall be limited to persons who have a Need-to-know and who have been briefed accordingly.

2. Access to information classified as ZAUPNO/ KONFIDENTSIAALNE and above, shall be limited to persons who have a Need-to-know and who, in accordance with national laws and regulations, have been issued a Personnel Security Clearance.

3. Access to Classified Information may be granted by virtue of office in accordance with national laws and regulations.  

4. The Parties shall mutually recognise their Personnel Security Clearances. The provisions of paragraph 2 of Article 4 shall apply accordingly.

5. On request, the National Security Authority of the Recipient Party shall issue a written assurance that an individual has a right to access Classified Information as stipulated in this Article.

Article 6 Restriction of Use of Classified Information

1. The Recipient Party shall use the Classified Information only for the purpose it has been released for and within limitations stated by the Originating Party.

2. The Recipient Party shall not release Classified Information to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party.

Article 7 Transmission of Classified Information

1. Classified Information shall be transmitted between the Parties through diplomatic channels in accordance with the national laws and regulations of the Originating Party.

2. The National Security Authorities may, by mutual consent and in respect with national laws and regulations, agree that Classified Information may be transmitted through other channels.

Article 8 Reproduction, Translation and Destruction

1. All reproductions and translations shall bear appropriate markings referring to the Originating Party and a marking designating the equivalent national security classification level. The translations and number of reproductions shall be limited to the amount required for an official purpose.

2. All translations shall contain a suitable annotation in the language of the translation, indicating that it contains Classified Information of the Originating Party.

3. Information classified as TAJNO/SALAJANE or above shall be translated or reproduced only upon the written permission of the Originating Party.

4. Information classified as TAJNO/SALAJANE or above shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.

5. In case of a crisis situation, which makes it impossible to protect and return Classified Information released according to this Agreement, the Classified Information shall be destroyed immediately. The Recipient Party shall notify the National Security Authority of the Originating Party of the destruction of the Classified Information as soon as possible.

Article 9 Visits

1. Visits between the Parties entailing access to Classified Information shall be subject to prior written permission issued by the respective National Security Authority if required by national laws and regulations of the Parties. 

2. A request for a visit shall be submitted to the National Security Authority of the host Party at least 10 working days prior to the commencement of the visit, and shall include the following:
a) name of the visitor, date and place of birth, citizenship and identity card/passport number;
b) position of the visitor together with a specification of the entity which the visitor represents; or the title and details of the Classified Contract in which the visitor participates;
c) validity and the level of Personnel Security Clearance of the visitor;
d) name, address, phone/fax number, e-mail and point of contact of the entity to be visited;
e) purpose of the visit, including the highest level of Classified Information to be involved;
f) dates and duration of the visit. In the case of a recurring visit, the total period covered by the visits shall be stated;
g) date, signature and stamp of the official seal of the National Security Authority.

3. In urgent cases the National Security Authorities may agree upon a shorter period for submitting the visit request.

4. For a particular project or Classified Contract, National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visit. The list shall be valid for an initial period not exceeding 12 months and may be extended for a further period of time, not exceeding 12 months. The request for a recurring visit shall be submitted in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article. Once a list has been approved, visits may be arranged directly between the entities involved.

5. Any Classified Information provided to a visitor shall be considered to be Classified Information released under this Agreement.

Article 10 Classified Contracts

1. The Party desiring to conclude, or authorising one of its contractors to conclude, a Classified Contract with a contractor of the other Party shall, upon request, obtain prior written assurance from the National Security Authority of the other Party that the proposed contractor holds a valid Facility Security Clearance.

2. The Parties shall mutually recognise their Facility Security Clearances. The provisions of paragraph 2 of Article 4 shall apply accordingly.

3. Each National Security Authority may request that a security inspection is carried out at a facility to ensure continuing compliance with security standards according to national laws and regulations.

4. A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the classification level of information to be released to the Receiving Party under the Classified Contract. These requirements shall also apply to pre-contractual negotiations.

Article 11 Security Co-operation

1. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, provide each other with information about their national security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information. To this aim, the National Security Authorities may conduct mutual visits.

2. The National Security Authorities shall inform each other of current security risks that may endanger the released Classified Information.

3. On request, the National Security Authorities shall, within the limits set up by their national legislation, assist each other in carrying out security clearance procedures for  persons who have stayed or who are still in the territory of the other Party.

4. National Security Authorities shall promptly inform each other about any changes in security clearances concerning ongoing classified co-operation projects or Classified Contracts.

Article 12 Breach of Security

1. National Security Authorities shall immediately notify each other of any suspicion or discovery of a breach of security or a compromise of Classified Information.

2. The relevant Party shall undertake appropriate measures under its national laws and regulations so as to limit the consequences of the breach of security or the compromise referred to in paragraph 1 of this Article and to prevent further violations. On request, the Parties shall provide investigative assistance and inform each other of the outcome of the investigation and the measures undertaken due to the violation.

Article 13 Expenses

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of implementation of this Agreement.

Article 14 Dispute Settlement

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties and shall not be referred to any national or international tribunal or Third Party for settlement.

Article 15 Final Provisions

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It is subject to approval in accordance with the national legal procedures of the Parties and shall enter into force on the first day following the receipt of the last of the notifications between the Parties that the necessary requirements for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

2. Each Party has the right to terminate this Agreement in writing at any time. In such a case the validity of the Agreement will expire 6 months following the day on which the termination notice is received by the other Party.

3. Notwithstanding the termination of this Agreement, all Classified Information released under this Agreement shall continue to be protected in accordance with this Agreement until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation.

4. In the event of termination of the Agreement, all Classified Information released under this Agreement shall be returned, upon request, to the Originating Party.

5. This Agreement may be amended at any time by written consent of both Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

6. Implementing arrangements may be concluded between the National Security Authorities or Competent Authorities for the implementation of this Agreement.

Done in Luxembourg on 26 October 2009 in two originals in the Estonian, Slovenian and English languages, each text being equally authentic. In case of a different interpretation, the English text shall prevail.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

On behalf of the Government of the Republic of Estonia On behalf of the Government of the Republic of Slovenia
Urmas PAET Samuel ZBOGAR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json