Teksti suurus:

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 25, 435

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 13.05.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239; 2009, 89, 1297) §-s 21 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikes 7 asendatakse sõna «taasesitatavas» sõnadega «kirjalikku taasesitamist võimaldavas»;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

«(8) Vanglate valdkonna asekantsler võib otsustada, et hädaolukorra lahendamist vanglas ei juhi vangla, vaid vanglate valdkonna asekantsler või tema määratud vanglateenistuse ametnik. Vanglate valdkonna asekantsler või tema määratud vanglateenistuse ametnik teavitab hädaolukorra lahendamise juhtima asumisest koheselt vangla direktorit või teda asendavat ametnikku. Hädaolukorra lahendamise juhi määramist puudutav vanglate valdkonna asekantsleri otsus esitatakse vanglale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel võimalusel.

(9) Vanglate valdkonna asekantsleri või tema määratud vanglateenistuse ametniku poolt hädaolukorra lahendamise juhtimisel peatuvad vangla juhtkonna volitused vangla juhtimisel vanglate valdkonna asekantsleri määratud ulatuses.»

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json