Teksti suurus:

Universaalse postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Universaalse postiteenuse osutaja tulu- ja kuluarvestusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 06.03.2009 nr 20
RTL 2009, 23, 293
jõustumine 13.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.2010RTL 2010, 25, 43822.05.2010

Määrus kehtestatakse « Postiseaduse » § 40 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded universaalse postiteenuse osutaja:
  1) teenuse tulu ja kulu arvestamisele;
  2) universaalse postiteenuse tasu arvutamisele.

§ 2.  Mõisted

  (1) Teenus on kõik hüved, mida universaalse postiteenuse osutaja pakub.

  (2) Teenuse otsekulu on kulu, mille tekkimise põhjus on otseselt seostatav osutatava teenusega.

  (3) Teenuse kaudne kulu on kulu, mille tekkimise põhjus on kaudselt seostatav osutatava teenusega, kuid mille suurust vastava teenuse kogukuludest on võimalik mõõta.

  (4) Määratlemata kulu on kulu, mille tekkepõhjus ei ole otseselt ega kaudselt seostatav osutatava teenusega ning mille osakaalu vastavas teenuses ei ole võimalik täpselt mõõta.

  (5) Ressurss on algne kuluallikas. Ressursiks võivad olla personal, hoone, rajatis, seade, materjal, pooltoode, kaup, sisseostetud toode või teenus või muu kuluallikas.

  (6) Ressursi maht on maht, mida maksimaalse koormatuse korral on võimalik teatud perioodi jooksul kasutada teenuste osutamiseks. Ressursi maht jaguneb efektiivseks mahuks ning reservmahuks.
[RTL 2010, 25, 438 - jõust. 22.05.2010]

  (7) Ressursi efektiivne maht on teenuse osutamisel kujunev maht, mis leitakse tegevuse ajalise normi kaudu.
[RTL 2010, 25, 438 - jõust. 22.05.2010]

  (8) Ressursi reservmaht on teenuse osutamisel efektiivsest mahust ülejääv ressursi mahu osa, mida ei kasutata pidevalt.
[RTL 2010, 25, 438 - jõust. 22.05.2010]

§ 3.  Kuluarvestuse üldpõhimõtted

  (1) Kuluarvestus peab lähtuma teenuse osutamise protsessist, selgelt piiritlema ressursid, tegevused ja teenused ning nende omavahelisi seoseid iseloomustavad kulude jagamise põhimõtted.

  (2) Universaalse postiteenuse osutaja peab põhjendama kulude jagamise põhimõtete valikut ja nende seoseid teenuse osutamise protsessiga ning esitama Konkurentsiametile informatsiooni selle kohta, kuidas on kulude jagamise põhimõtted leitud.

  (3) Teenuse kulu ei tohi sisaldada selle teenuse osutamiseks mittevajaliku ressursi, kauba, teenuse või tegevuse kulu.

  (4) Kuluarvestuse ülesehitus peab lähtuma järgnevatest järjepidevalt kohaldatavatest põhimõtetest:
  1) põhjuslik seos – kulu peab olema omistatud sellele tegevusele ja teenusele, mis kulu põhjustab;
  2) objektiivsus – kulu jagamise ja omistamise alused peavad põhinema objektiivsetel alustel ega tohi tekitada universaalse postiteenuse osutajale põhjendamatut kasu või kahju.

§ 4.  Tulu ja kulu arvestamine

  (1) Teenuse mahu lähteinformatsiooniks on universaalse postiteenuse osutaja poolt esitatavad statistilised andmed.

  (2) Teenuse otsekulu seotakse vahetult teenusega ja kantakse täies mahus osutatavale teenusele.

  (3) Teenuse kaudne kulu seotakse teenusega, tuginedes põhjuslikele seostele ning kantakse osutatavale teenusele kasutades kulude jagamise põhimõtteid.

  (4) Määratlemata kulu jaotatakse kõikidele teenustele iga teenuse otseste ja kaudsete kulude kogusumma proportsiooni alusel otseste ja kaudsete kulude kogusummast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud kulude jagamise printsiipe kasutatakse nii universaalse postiteenuse kui ka kõikide muude teenuste, sh teistele postiteenuse osutajatele pakutavate teenuste osas.

  (51) Reservmaht omistatakse tegevusele või teenusele samas proportsioonis tegevuse või teenuse kasutatud ressursi efektiivse mahu kuluga.
[RTL 2010, 25, 438 - jõust. 22.05.2010]

  (6) Tulu, mida universaalse postiteenuse osutaja saab postiteenuse osutamisest, omistatakse otse teenusele, millega seoses see tekkis.

  (7) Kui teenuse tulu ei ole võimalik otse määrata, siis leitakse see iga teenuse tulude proportsiooni alusel teenuste kogutulust.

§ 5.  Universaalse postiteenuse tasu arvestamise põhimõtted

  (1) Tasu arvestamisel lähtutakse Konkurentsiameti välja töötatud «Universaalse postiteenuse osutaja kulude hindamise metoodikast», universaalse postiteenuse osutamise mahust ja kuludest, taskukohasest tasust ning kehtivatest nõuetest teenuse osutamisele.

  (2) Tasu arvestamisel lähtutakse printsiibist, et tegevusalade ristsubsideerimine on välistatud ning ressursside ratsionaalsel kasutamisel on tagatud universaalse postiteenuse kulupõhised tasud, mis tagavad teenuse osutamiseks vajalike ärikulude katmise, universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmiseks ja arendamiseks vajalike investeeringute tegemise ja mõistliku kasumi investeeritud kapitalilt.

  (3) Universaalse postiteenuse tasus sisalduv mõistlik kasum ei tohi ületada ettevõtte kapitali kaalutud keskmist hinda.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/6/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (ELT L 52, 27.02.2008, lk 3–20).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json