Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 26, 457

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Vastu võetud 12.05.2010 nr 39

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 alusel.

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2010, 15, 289) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vasakus ülanurgas plangi nime all on täht (esimesel eksemplaril E, teisel F ja kolmandal G) ja punast värvi seitsmekohaline number (kõikidel eksemplaridel ühesugune).»;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Arstidel, hambaarstidel ja ämmaemandatel on õigus kasutada enne 1. juulit 2010. a väljastatud ja trükitud korduvretseptiplankide vorme.»;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 19.05.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01578.

Lisa

/otsingu_soovitused.json