Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 25, 121

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 18.05.2010 nr 58

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 12 alusel.

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25 «Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded» (RTL 2009, 20, 253; 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «päevast» tekstiosaga «, välja arvatud põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruses nr 36 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord» nimetatud põlluraamatusse (edaspidi põlluraamat) andmete kandmise korral, mille puhul kehtib nimetatud määruses sätestatud tähtaeg»;

2) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse pärast sõna «lisaks» välja tekstiosa «põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruses nr 36 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord» nimetatud»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «saagi» tekstiosaga «ning kasvatatud seente ja katmikkultuuride saagi koguse»;

4) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Üksnes mahepõllumajandusliku seenekasvatusega või katmikalal taimekasvatusega tegelev isik, kes soovib alustada mahepõllumajandusliku tootmisega teises taimekasvatuse valdkonnas, esitab lõikes 1 nimetatud andmed ja dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.»;

6) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõna «karjatada» sõnaga «rändkarjatada»;

7) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «kaupa» tekstiosaga «eelmise aasta 31. detsembri seisuga»;

8) määrust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU VESIVILJELUSE NÕUDED

§ 161. Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku merevetikate tootmise korral

(1) Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelev isik peab eraldi arvestust mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku merevetikate tootmise kohta.

(2) Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelev isik kogub ja säilitab lõikes 1 nimetatud arvestuse pidamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklites 66 ja 73b nimetatud andmeid ja dokumente.

§ 162. Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

(1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 21. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta;
3) andmed eelmise aasta mahepõllumajandusliku merevetikatoodangu kohta;
4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

(2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.

§ 163. Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmise korral

(1) Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelev isik peab eraldi arvestust mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmise kohta.

(2) Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelev isik kogub ja säilitab lõikes 1 nimetatud arvestuse pidamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklites 66 ja 79b nimetatud andmeid ja dokumente.

§ 164. Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

(1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 21. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta;
3) andmed eelmise aasta mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade toodangu kohta;
4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

(2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.»;

9) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavalt märgistatud toodet, millel on kasutatud enne 1. jaanuari 2010 kehtinud järelevalveasutuse koodi, võib turustada kuni 1. juulini 2012.»;

10) paragrahvi 26 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Määruse peatükk 51 jõustub 1. juulil 2010. aastal.»

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json