OMANDIREFORMPõllumajandusreform

Teksti suurus:

Ühistatud vara maksumuse määramise seadus

Ühistatud vara maksumuse määramise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Ühistatud vara maksumuse määramise seadus

  Vastu võetud 27.01.1993
  RT 1993, 7, 104
  jõustumine 04.02.1993

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  12.06.1996RT I 1996, 48, 94519.07.1996
  22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).

  § 1.    Käesolev seadus sätestab ühistatud vara maksumuse määramise selle kompenseerimiseks vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-le 14 ja Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse §-le 9.

  § 2.    Ühistatud vara maksumuse määramise aluseks on lehma arvestuslik hind, mille kinnitab esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu ühismajandi põllumajandusreformi komisjoni ettepanekul.

    Lehma arvestusliku hinna alammäär on 31,96 eurot.
  [RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  § 3.    Ühistatud vara maksumus määratakse lehma arvestusliku hinna ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ühistatud varade hinna ümberarvestuse koefitsientide alusel.

  § 4.    Ühistatud vara maksumuse määramiseks teeb ühismajandi põllumajandusreformi komisjon kindlaks õigustatud subjektile kuulunud ühistatud vara koosseisu ühistamise akti ja muude tõendite alusel.

    Kui ühistatud vara koosseisu ei ole võimalik tõendada, loetakse ühistatud vara maksumus võrdseks ühe lehma arvestusliku hinnaga talumaa iga nelja hektari kohta.

  § 5.  [Kehtetu - RT I 1996, 48, 945 - jõust. 19.07.1996]

  § 6.    Käesoleva seaduse jõustumise päevaks kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud lehma arvestuslik hind on kehtiv, kui see ei ole madalam antud ühismajandi lehma keskmisest bilansilisest maksumusest.

  § 7.    Ühistatud vara kompenseeritakse natuuras põllumajandusreformi õigustatud subjektidele, kes on asunud või asuvad talu pidama, hiljemalt 1993. aasta 15. maiks, kui õigustatud subjekt ja ühismajandi põllumajandusreformi komisjon ei lepi kokku teisiti.

  § 8.    Kõik käesoleva seaduse ja muude õigusaktidega reguleerimata ühistatud vara maksumuse määramise küsimused otsustab ühismajandi põllumajandusreformi komisjoni ettepanekul esmatasandi kohaliku omavalitsuse volikogu.

  § 9.    Käesolev seadus jõustub väljakuulutamise päevast.

  /otsingu_soovitused.json