KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitse

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Keskkonnaseire seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Keskkonnaseire seadus

Vastu võetud 20.01.1999
RT I 1999, 10, 154
jõustumine 15.02.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1999RT I 1999, 54, 58323.06.1999
15.11.2000RT I 2000, 92, 59701.01.2001
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
05.05.2004RT I 2004, 43, 29830.09.2004
22.02.2005RT I 2005, 15, 8703.04.2005
04.05.2005RT I 2005, 29, 21405.06.2005
18.12.2008RT I 2009, 3, 1501.02.2009
30.09.2009RT I 2009, 49, 33101.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  Käesolev seadus sätestab keskkonnaseire korralduse, saadud andmete töötlemise ja hoidmise korra ning keskkonnaseire teostajate ja kinnisasja omanike või valdajate vahelised suhted.

§ 2.  Keskkonnaseire ja selle eesmärgid

  (1) Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning vaatlusandmete töötlemist.

  (2) Keskkonnaseire eesmärgid on:
  1) keskkonda mõjutavate tegurite hindamine ja analüüsimine;
  2) meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste tegurite ning nende muutuste jälgimine, hindamine ja prognoosimine;
  3) keskkonnaseisundi hindamine ja selle muutuste prognoosimine;
  4) taastuvate loodusvarade seisundi ja hulga määramine;
  5) abinõude rakendamist või täiendavat uurimist nõudvate keskkonnamuutuste väljaselgitamine;
  6) saasteainete kauglevi jälgimine ja rahvusvaheliste lepingute alusel võrdlusuuringute tegemine;
  7) keskkonnaseisundit iseloomustavate näitajate süsteemi arendamine ja täiendamine;
  8) lähteandmete saamine programmide, planeeringute ja arengukavade koostamiseks.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

§ 3.  Riiklik keskkonnaseire

  (1) Riiklikku keskkonnaseiret korraldab Keskkonnaministeerium.

  (2) Riiklikku keskkonnaseiret teostatakse valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud programmi alusel. Riikliku keskkonnaseire programm peab sisaldama:
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „keskkonnaministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.]
  1) allprogrammide nimetusi;
  2) kavandatavate tööde kirjeldust;
  3) andmeid allprogrammide vastutavate täitjate kohta;
  4) programmi täitmiseks ettenähtud vahendeid.

  (3) Riiklikku keskkonnaseire programmi finantseeritakse:
  1) riigieelarvest;
  2) rahvusvaheliste programmide eelarvetest;
  3) [kehtetu]

  (4) Riikliku keskkonnaseire koostisosa võib olla ka rahvusvaheliste programmide alusel tehtav keskkonnaseire. Neid töid finantseeritakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 4.  Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire

  (1) Kohalik omavalitsus teostab keskkonnaseiret temale seadusega pandud ülesannete täitmiseks või oma töö korraldamiseks. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseiret finantseeritakse:
  1) riigieelarvest kohalikule omavalitsusele ettenähtud sihtotstarbelistest eraldistest;
  2) linna või valla eelarvest.
  3) [kehtetu - RT I 1999, 54, 583 - jõust. 23.06.1999]

  (2) Kohaliku omavalitsuse tehtavat ja rahvusvahelise programmi koosseisu kuuluvat keskkonnaseiret finantseeritakse selle programmi eelarvest.

  (3) Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire aluseks on valla või linna keskkonnaseire programm. Keskkonnaseire programmi täitmise ja selle alusel kogutavate keskkonnaseire andmete töötlemise ja säilitamise korra kehtestab kohalik omavalitsus.

§ 5.  Ettevõtja keskkonnaseire

  (1) Ettevõtja teostab keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse või sellega keskkonda suunatavate heitmete mõjupiirkonnas:
  1) ettevõtja enda soovil oma tarbeks;
  2) ettevõtjale seaduse alusel antud keskkonnaregistri seaduse § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud keskkonnaloaga määratud mahus ja korras.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (2) Ettevõtja tegevuse või sellega keskkonda suunatavate heitmete mõjupiirkond määratakse loodusvara kasutusõiguse loa või saasteloaga.

  (3) Ettevõtja enda soovil teostatava keskkonnaseire korra kehtestab ettevõtja ja selle keskkonnaseire andmeid ei saa pöörata tema vastu keskkonnaseisundi kahjustamise tõendamisel.

  (4) Keskkonnaloa alusel tehtud keskkonnaseire andmed esitab ettevõtja nimetatud loaga määratud tähtajaks loa andjale ja tegevuskoha kohalikule omavalitsusele.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (5) Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil on keskkonnamõju hindamise järelevalvajana õigus määrata keskkonnanõudena ettevõtja keskkonnaseire tegemise tingimused ja ulatus.
[RT I 2009, 3, 15 - jõust. 01.02.2009]

§ 6.  Riikliku keskkonnaseire struktuur

  (1) Riikliku keskkonnaseire programmi täitmist korraldavad üldkoordinaator, seirenõukogu ja allprogrammide vastutavad täitjad.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (2) Keskkonnaseire üldkoordinaator on Keskkonnaministeerium, kes vastutab keskkonnaseire programmi täitmise eest ja korraldab riikliku keskkonnaseire allprogrammide tööd.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister moodustab valitsusasutuste esindajatest ja teistest asjatundjatest seirenõukogu, vajaduse korral kaasates kohalike omavalitsuste üksuste üleriigiliste liitude esindajaid.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (31) Seirenõukogu ülesanded on:
  1) keskkonnaseire korraldajate nõustamine;
  2) keskkonnaseire tulemuste üldistamise korraldamine ja ettepanekute tegemine keskkonnaseire programmide muutmiseks;
  3) keskkonnaseire programmide ja allprogrammide kinnitamine;
  4) keskkonnaseire aruannete kinnitamine ja keskkonnaregistrile edastamine.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (4) Allprogrammi vastutav täitja juhib riikliku keskkonnaseire allprogrammi tööd. Allprogrammi vastutava täitja nimetab valdkonna eest vastutav minister. Allprogrammi vastutava täitjaga sõlmib lepingu ja seireprogrammi täitmist kontrollib valdkonna eest vastutava ministri volitatud isik.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (5) Riikliku keskkonnaseire allprogrammide teostamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister oma määrusega, milles sätestatakse keskkonnaseire:
  1) eesmärk;
  2) metoodika ja läbiviimise kord;
  3) jaama või ala täpsed geograafilised koordinaadid;
  4) andmete kogumise, edastamise ja säilitamise tingimused;
  5) andmete kvaliteedi tagamise nõuded.

  (6) Riikliku keskkonnaseire allprogrammi vastutav täitja:
  1) informeerib maavanemat ja valla- või linnavalitsust hiljemalt 10 päeva enne keskkonnaseire tööde algust nende haldusalas teostatavast keskkonnaseirest;
  2) annab allprogrammi ulatuses hinnangu keskkonnaseisundile ja selle muutustele;
  3) üldistab teabe, koondab ja töötleb allprogrammi andmeid ning edastab need seirenõukogule.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel paragrahvis läbivalt asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „keskkonnaminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.]

  (7) [Kehtetu - RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

§ 61.  Välisõhu kvaliteedi seireks kasutatavad mõõtemeetodid

  Välisõhu kvaliteedi seireks kasutatakse standarditud rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtemeetodeid.
[RT I 2004, 43, 298 - jõust. 30.09.2004]

§ 7.  Keskkonnaseire andmete hoidmine

  (1) Keskkonnaseire andmeid hoitakse keskkonnaregistris.

  (2) Riigi, kohaliku omavalitsuse ja ettevõtja tehtud keskkonnaseire andmete kasutamine ning andmevahetus riigi teiste andmekogudega toimub andmekogude pidamist kindlustavate süsteemide kaudu, arvestades keskkonnaregistri seaduses sätestatud piiranguid.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

§ 8.  Keskkonnaseire andmete avaldamine, kasutamine ja väljastamine

  (1) Juurdepääs keskkonnaseire andmetele ning nende väljastamine ja avalikustamine toimub keskkonnaregistri seaduses sätestatud korras.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (2) [Kehtetu - RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (3) [Kehtetu - RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (4) Keskkonnaseire andmete kasutamisel ja avaldamisel on kohustuslik viidata seire vastutavale täitjale ja allprogrammile, mille alusel töö tehti.

  (5) [Kehtetu - RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

  (6) [Kehtetu - RT I 2000, 92, 597 - jõust. 01.01.2001]

§ 9.  Keskkonnaseire andmete kasutamine ohtliku keskkonnaseisundi ilmnemisel

  Kui keskkonnaseirejaama või -ala andmed näitavad tekkivat ohtu keskkonnale, on keskkonnaseire allprogrammi vastutav täitja kohustatud sellest viivitamata teatama Keskkonnainspektsioonile, Keskkonnaametile ning ohustatud ala asukoha kohalikule omavalitsusele, pinna- ja põhjavee ning õhu ja mulla saastamise korral ka Terviseametile.
[RT I 2009, 49, 331 - jõust. 01.01.2010]

§ 10.  Keskkonnaseire andmete õigsuse tagamine

  (1) Riikliku keskkonnaseire andmete õigsuse eest vastutab keskkonnaseire allprogrammi vastutav täitja.

  (2) Riigi keskkonnaseire tarbeks võivad proove analüüsida ning mõõtmisi teha asjakohasteks analüüsideks akrediteeritud laboratooriumid.

  (3) Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtja keskkonnaseire andmeid tuleb koguda, töödelda ja edastada riikliku keskkonnaseire andmete kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks kehtestatud nõuete kohaselt.
[RT I 2005, 29, 214 - jõust. 05.06.2005]

§ 11.  Keskkonnaseirejaam või -ala

  (1) Keskkonnaseirejaam või -ala on koht vaatlusvõrgus, kus tehakse keskkonnaseire allprogrammiga määratud vaatlusi ja mõõtmisi. Keskkonnaseirejaamas on alalised või alalised ja ajutised keskkonnaseireehitised koos seadmetega. Keskkonnaseirealal alalised keskkonnaseireehitised puuduvad.

  (2) Riikliku keskkonnaseire jaam või ala on:
  1) riikliku keskkonnaseire püsialal paiknev keskkonnaseirejaam või -ala;
  2) muu riiklik keskkonnaseirejaam või -ala.

  (3) Riikliku keskkonnaseire püsiala on pikaajalise riikliku ja rahvusvahelise keskkonnaseire kompleksseks läbiviimiseks määratud territoorium. Riikliku keskkonnaseire püsiala määrab valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus.

  (4) Muus riikliku keskkonnaseire jaamas või alal ei pea vaatlused olema pikaajalised ja seal ei teostata rahvusvahelise keskkonnaseire kompleksseid vaatlusi. Muu riikliku keskkonnaseire jaama või ala määrab seirenõukogu ettepanekul valdkonna eest vastutav minister.

  (5) Riikliku keskkonnaseire püsialal võib keskkonnaseiret katkestada või lõpetada valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Muus riikliku keskkonnaseire jaamas või alal teostatakse keskkonnaseiret või lõpetatakse see seirenõukogu otsuse alusel.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel paragrahvis läbivalt asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „keskkonnaminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.]

§ 111.  Välisõhu seirejaamade paigaldamine

  Välisõhu riiklike seirejaamade paigaldamine peab võimaldama saada saastatuse taseme võrreldavaid andmeid kogu riigi territooriumilt.
[RT I 2004, 43, 298 - jõust. 30.09.2004]

§ 12.  Keskkonnaseirejaama või -ala rajamine

  (1) Uue keskkonnaseirejaama või -ala rajamine toimub käesoleva seaduse ning asjaõigusseaduse ja sellest tulenevate õigusaktide alusel.

  (2) Keskkonnaseirejaama ja -ala rajamise, remondi ning jaamas ja alal teostatava vaatlusega tekkiv kahju tuleb maaomanikule või -valdajale hüvitada, kui lepinguga ei ole sätestatud teisiti. Kui keskkonnaseirejaama või -ala olemasolu takistab kinnisasja otstarbekat kasutamist, on kinnisasja omanikul õigus nõuda kinnisasja või selle osa väljaostmist riigi poolt.

  (3) Maa võõrandamisel kanduvad sellel asuva keskkonnaseirejaama või -alaga seotud kohustused uuele maaomanikule.

  (4) Keskkonnaseirejaama või -ala tähistuse ja tähistamise korra kinnitab valdkonna eest vastutav minister oma määrusega.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist „keskkonnaminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.]

§ 13.  Keskkonnaseirejaama või -ala kaitse

  (1) Kinnisasja omanik või valdaja ei tohi piirata keskkonnaseire vahetu teostaja, samuti Keskkonnaministeeriumi volitatud isiku ja allprogrammi vastutava täitja või volitatud isiku juurdepääsu keskkonnaseirejaamale või -alale.

  (2) Keskkonnaseirejaama või -ala kahjustamine või kasutamiskõlbmatuks muutmine on keelatud.

§ 131.  Keskkonnaseirejaama või -ala kahjustamine

  (1) Keskkonnaseirejaama või -ala kahjustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  (2) Keskkonnaseirejaama või -ala kasutamiskõlbmatuks muutmise või kahjustamise eest ulatuses, mis põhjustas keskkonnaseire programmi katkemise, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 132.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 131 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 131 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 14.  Seaduse rakendamine

  Keskkonnaseire andmeid hoitakse kuni keskkonnakaitse valdkonda käsitlevate andmete riigi põhiregistrisse koondamiseni Keskkonnaministeeriumis riigiasutuse andmekoguna.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json