Teksti suurus:

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 25, 126

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Vastu võetud 19.05.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määrust nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2010, 3, 50) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «määruse §-des 2–6» sõnadega «käesolevas määruses»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 262 järgmises sõnastuses:

«§ 262. Kauba tollilaost väljatoimetamise erijuht

(1) Kauba tollilaost väljatoimetamisel transiidi tolliprotseduuri alustamiseks jätkatakse kauba tolliladustamise tolliprotseduuri kuni transiidi tolliprotseduuri alustamiseni. Kauba eest vastutab tollilao pidaja.

(2) Lõikes 1 nimetatud kauba väljatoimetamisel tehakse arvestusse vastav märge.»

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json