Teksti suurus:

Avaliku korra eeskiri

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 99, 1319

Avaliku korra eeskiri

Vastu võetud 17.05.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 363 alusel.

1. peatükk

Üldsätted


§ 1. Reguleerimisala

(1) Avaliku korra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada Paikuse valla haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus ning igaühe õigus omada avalikku kindlustunnet ja võimalust realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi.

(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Paikuse valla haldusterritooriumil viibivatele ja/või elavatele isikutele.

§ 2. Mõisted

Eeskirjas on kasutatud järgmisi mõisteid:

1) avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud ja/või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
2) avalikku üritust käsitletakse Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määruse «Avalike ürituste korraldamise kord» tähenduses.

2. peatükk

Avaliku korra nõuded


§ 3. Öörahu

Öörahu on:

1) 1. septembrist kuni 31. maini ajavahemikul 23.00-07.00;
2) 1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikul 24.00-06.00.

§ 4. Avaliku korra tagamine

(1) Avaliku korra tagamiseks on keelatud:

1) avalikus kohas risustada, reostada, lärmata, kerjata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet ning seada ohtu enda või teiste isikute elu või tervist;
2) tekitada müra, s.h muusikalist müra, mis ületab õigusaktidega kehtestatud normtasemeid;
3) avalikus kohas lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada mis tahes vara (s.h igasugune sodimine, omavoliline graffiti, kuulutuste ja teadete paigaldamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse jmt);
4) avalikus kohas vigastada või omavoliliselt raiuda puid, põõsaid, rikkuda muru ja teekatet;
5) viibida ilma omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;
6) avalikus kohas rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
7) avalikus kohas paigaldada ja/või teisaldada inventari, sh lillevaase, prügiurne, pinke, valgusteid, liiklusmärke, tõkkepiirdeid, reklaamkandjaid, teabe- või mälestustahvleid ja teisi teisaldatavaid väikevorme vallavalitsuse ja/või omaniku kirjaliku loata;
8) avalikule üritusele looma kaasa võtta;
9) põletada jäätmeid (prügi), kulu ja kõrkjaid.

(2) Öörahu piirangust võib kõrvale kalduda:

1) avariiliste tööde teostamisel;
2) 23. juuni ja 31. detsembri ööl;
3) vallavalitsuse loal.

§ 5. Ettevõtlusalase tegevuse korraldamine

Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu. Eelnimetatu eiramine kaubandustegevuse käigus võib olla aluseks tegevuskoha lahtiolekuaja piiramiseks, registreerimisest või registreeringu muutmisest keeldumiseks või registreeringu kustutamiseks majandustegevuse registris.

§ 6. Avalike ürituste korraldamine

(1) Avalikke üritusi tohib korraldada ainult vallavalitsuse loal ja loal märgitud tingimustel. Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine ja andmine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

(2) Avalike ürituste korraldajad on kohustatud tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne öörahu algust.

3. peatükk

Vastutus

§ 7. Vastutus

Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 262 alusel ja korras.

§ 8. Kohtuväline menetleja

Vastavalt väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikele 3 on karistusseadustiku §-s 262 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja politseiasutus ja vallavalitsus.

4. peatükk

Rakendussätted

§ 9. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavolikogu 20. märtsi 2000 määrus nr 8 «Avaliku korra eeskiri».

§ 10. Jõustumine

Määrus jõustub 20. mail 2010.

Volikogu esimees Mait TALVOJA

/otsingu_soovitused.json