Teksti suurus:

Kemikaaliohutuse Komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2010
Avaldamismärge:RT III 2010, 23, 8

Kemikaaliohutuse Komisjoni moodustamine

Vastu võetud 20.05.2010 nr 194


«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 ja «Kemikaaliseaduse» § 8 lõike 1 alusel:

1. Moodustada «Kemikaaliseaduse» § 8 lõikes 2 sätestatud ülesannete täitmiseks Kemikaaliohutuse Komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni esimeheks Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht, komisjoni sekretäriks Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist ja komisjoni liikmeteks:
Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevdirektor
   Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna kvaliteedi infrastruktuuri talituse juhataja
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist
   Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist
   Põllumajandusameti taimekaitse osakonna juhataja
   Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna juhataja
   Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna peaspetsialist
   Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik
   Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist
   Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna juhataja

3. «Kemikaaliseaduse» § 8 lõikes 2 sätestatud Kemikaaliohutuse Komisjoni ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
2) saada riigi- ja omavalitsusasutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid materjale;
3) kaasata küsimuste lahendamiseks ministeeriumide ja teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning välisasutuste ja -organisatsioonide esindajaid, vastava ala asjatundjaid, eksperte ning teisi isikuid.

4. Komisjonil esitada ettepanekud ja seisukohad Vabariigi Valitsusele sotsiaalministri kaudu.

5. Komisjoni kutsub kokku ja selle tööd juhib komisjoni esimees. Komisjoni töö eest vastutab sotsiaalminister.

6. Komisjoni esimehel kinnitada komisjoni töökord.

7. Sotsiaalministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine riigieelarvest eraldatud vahendite piires.

8. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 4. augusti 1998. a korraldus nr 779-k «Kemikaaliohutuse Komisjoni moodustamine» (RT I 1998, 70, 1191; RTL 2005, 42, 605).

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
  Riigisekretär   Heiki LOOT

 

/otsingu_soovitused.json