Teksti suurus:

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2011
Avaldamismärge:

Praktikatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse

Vastu võetud 25.05.2009 nr 56
RTL 2009, 44, 606
jõustumine 01.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2010RT I 2010, 25, 12304.06.2010

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 21 lõike 2 ja § 25 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse toetuse saamiseks esitatavad nõuded, abikõlblikud kulud, taotluse esitamise tähtpäev, taotluse vorm, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise kord, toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord, taotluse rahuldamata jätmise alused ja kord ning nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel praktikatoetust antakse.

§ 2.  Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandustootja (edaspidi taotleja), kes vastab «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 23 sätestatud nõuetele.

  (2) Toetust võib taotleda sellise õppepraktika korraldamiseks, mille alguskuupäev jääb ajavahemikku taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. novembrist kuni taotluse esitamise aasta 31. oktoobrini.
[RTL 2010, 25, 123 - jõust. 04.06.2010]

§ 3.  Abikõlblikud kulud

  Toetusega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja ettevõttes toimuva põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud.

§ 4.  Toetuse taotlemine ja taotluse esitamise tähtpäev

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja ajavahemikul 18. juulist kuni 19. augustini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse iga praktikandi kohta.

  Taotlusele lisatakse:
  1) õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse või kõrgkooli diplomi või põllumajandustootja III kutse kutsetunnistuse koopia;
  2) õppepraktikale eelneva kolme aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte;
  3) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» §-s 23 nimetatud lepingu koopia.
[RTL 2010, 25, 123 - jõust. 04.06.2010]

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine ja taotluse kontrollimise kord

  PRIA vaatab taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

§ 6.  Taotluse rahuldamata jätmise alused ja kord

  (1) PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (2) PRIA jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid või mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
  2) taotleja ei vasta toetuse saamiseks käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) taotleja on eelmisel aastal sama liiki toetust taotledes teadlikult esitanud valeandmeid;
  4) taotleja on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks teadlikult esitanud valeandmeid;
  5) taotleja ei võimalda teha ettevõttes kohapealset kontrolli;
  6) toetuse väljamaksmise aasta eelarves puuduvad vahendid toetuse maksmiseks;
  7) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud.

§ 7.  Toetuse arvutamine ja maksmine

  (1) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 24 lõike 2 alusel kehtestatud toetuse määra, praktikantide arvu ja õppepraktika kestust.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 20 tööpäeva jooksul arvates õppepraktika lõppemisest, kuid mitte hiljem kui 7. novembril ja mitte enne toetuse määramise otsuse tegemist, PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase kirjaliku aruande (edaspidi aruanne) iga praktikandi õppepraktika korraldamise kohta.

  (3) PRIA vaatab aruande läbi ja kontrollib selles esitatud andmete õigsust.

  (4) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise otsuse ja lõikes 2 nimetatud aruande alusel 25 tööpäeva jooksul arvates aruande esitamise tähtpäevast.

§ 8.  Nende põllumajanduserialade loetelu, mille omandamisel toetust antakse

  Toetust antakse kutseõppes põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõppes, kutseõppes keskhariduse baasil, rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes ja magistriõppes õppimise korral järgmistel põllumajanduserialadel:
  1) aiandus;
  2) haljastus;
  3) hobumajandus;
  4) iluaiandus;
  5) liikurmasinate juht;
  6) liikurmasinate tehnik;
  7) loodusmajandus;
  8) looduskeskkonna- ja maastikukorraldus;
  9) loomakasvatus;
  10) loomakasvatussaaduste tootmine;
  11) maamajanduse mehhaniseerimine;
  12) maaparandus ja vesiehitus;
  13) maastikuehitus;
  14) metsamajandus;
  15) metsandus;
  16) metsamasinate juhtimine;
  17) põllu- ja aiasaaduste tootmine;
  18) metsatööstus;
  19) põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine;
  20) põllumajandus;
  21) põllumajandusettevõtte majandamine;
  22) põllumajandusmasinad;
  23) põllumajanduslik tootmine;
  24) taimekasvatus;
  25) talu- ja kodumajandus;
  26) toiduainete tehnoloogia;
  27) veterinaarmeditsiin.
[RTL 2010, 25, 123 - jõust. 04.06.2010]

§ 9.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json