Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 26, 453

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 21.05.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 5 ja § 336 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2010, 23, 404) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 241 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kuni 2011. aasta 31. maini võib e-toimiku süsteemi kasutama õppimise ja sellega harjumise eesmärgil tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumente elektrooniliselt esitada haldus-, maa- ja ringkonnakohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11 ja 2–5 sätestatud korras ning ka käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud viisil. Sel ajal e-toimiku süsteemi kaudu saabunud dokumente menetletakse menetlusseadustikes ettenähtud korras.»;

2) paragrahvi 241 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Alates 2011. aasta 1. juunist on tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumentide esitamine haldus-, maa- ja ringkonnakohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11 ja 2–5 sätestatud korras menetlusseadustikes sätestatud juhtudel kohustuslik.»

§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2010. a.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json