HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioon

HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

Teksti suurus:

Majandustegevuse registri seadus (lühend - MTRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Majandustegevuse registri seadus

Vastu võetud 11.02.2004
RT I 2004, 12, 79
jõustumine 15.04.2004, § 26 osas 01.01.2005. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.2006RT I 2006, 58, 43901.01.2007
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008
31.01.2008RT I 2008, 8, 5815.05.2008
30.09.2009RT I 2009, 49, 33101.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011, jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab majandustegevuse registri andmete koosseisu, majandustegevuse registri pidamise ja selle üle järelevalve teostamise üldised alused.

  (2) Kui erinõuetega tegevusaladel tegutsevate isikute ja asutuste majandustegevuse registris registreerimise või tegevusloa või muu loa (edaspidi tegevusluba) kohta andmete avalikustamise menetlus on reguleeritud teise seadusega, kohaldatakse käesolevat seadust teisest seadusest tulenevate erisustega.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Majandustegevuse register ja selle pidamise eesmärk

  (1) Majandustegevuse register (edaspidi register) on asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi ettevõtja) üle avalikkusele kättesaadaval viisil arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil.

  (2) Erinõudega tegevusala käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seaduse alusel vajalik majandustegevuse registri registreering või tegevusloa olemasolu, mille andmete avalikustamine majandustegevuse registris on nõutav.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 3.  Registri pidamise üldpõhimõtted

  (1) Registrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega.
[RT I 2007, 12, 66 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (3) Valitsusasutused kinnitavad nende ametikohtade loetelud, mida täitvad ametnikud on pädevad vastava asutuse nimel sooritama registri pidamisega seonduvaid toiminguid või andma haldusakte. Valla- ja linnavalitsused kinnitavad nende ametikohtade loetelud, mida täitvad ametnikud on pädevad vastava valla- või linnavalitsuse nimel sooritama registri pidamisega seonduvaid toiminguid. Valla- või linnavalitsuse volitusel võib haldusakte anda valla- või linnavalitsuse struktuuriüksus või valla- või linnavalitsuse asutus.

  (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada registri pidamise korra.

§ 4.  Registripidaja

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium täidab registri vastutava ja volitatud töötlejana õigusaktides sätestatud registripidaja ülesandeid.

  (2) Registripidaja:
  1) tagab registri pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registriandmete terviklikkuse ja autentsuse, registriandmete kaitse, säilimise ning arhiveerimise.

§ 5.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud andmed, millele on seadusega kehtestatud juurdepääsupiirangud.

  (2) Registripidaja tagab juurdepääsu andmetele registri veebilehelt.

  (3) Arhiivile, registritoimikule ja registreerimismenetlusega seotud dokumentidele võimaldavad registripidaja ja andmete registrisse kandjad juurdepääsu vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatule.

  (4) Registriandmete ametlikult kinnitatud väljavõtteid väljastavad seaduse alusel registri esimesse ja teise jakku andmeid kandvad isikud kõigi registrisse kantud andmete osas.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS 

§ 6.  Registri koosseis

  (1) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) ettevõtja ja tema erinõudega tegevusalal tegutsemise andmed;
  2) registripäevik;
  3) registritoimik;
  4) arhiiv.

  (2) Ettevõtja ja tema erinõudega tegevusalal tegutsemise andmed kantakse registri jagudesse vastavalt käesoleva seaduse §-des 7–9 sätestatule.

§ 7.  Registri esimene jagu

  (1) Registri esimesse jakku kantakse järgmised ettevõtja andmed:
  1) nimi;
  2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri või maksukohustuslaste registri kood, või isikukood;
  3) aadress;
  4) sidevahendite andmed;
  5) muud seadusega sätestatud andmed.

  (2) [Kehtetu - RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 8.  Registri teine jagu

  (1) Registri teise jakku kantakse järgmised andmed:
  1) ettevõtja tegevusvaldkond ja tegevusala;
  2) registreeringu number ja registreeringu tegemise kuupäev;
  3) tähtajalise registreeringu korral tegutsemise alguse- ja lõpukuupäev;
  4) muud andmed seaduses sätestatud ulatuses.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud tegevusluba omava ettevõtja kohta kantakse registri teise jakku järgmised andmed:
  1) tegevusvaldkond ja tegevusala;
  2) tegevusloa andja;
  3) tegevusloa number või tegevusloa andmise otsuse number;
  4) tegevusloa kehtivusaeg või tähtajatu tegevusloa korral kehtima hakkamise aeg;
  5) muud seaduses sätestatud andmed.

  (3) Registreeringu või tegevusloa peatamise korral kantakse registri teise jakku vastav märge, peatamise põhjus ja peatamise tähtaeg.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 9.  Registri kolmas jagu

  (1) Registri kolmandasse jakku kantakse ettevõtja registris märgitud tegevusalal tegutsemisega seonduva ettekirjutuse andmed, milleks on ettekirjutuse teinud asutuse nimi, ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus, ettekirjutuse tegemise aeg, ettekirjutuse täitmise tähtaeg ning andmed ettekirjutuse täitmise kohta.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (2) Teave ettekirjutuse kohta kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates. Andmete registrisse kandja kustutab ettekirjutuse andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, ettekirjutuse täitmisest teada saamisest või ettekirjutuse kehtetuks tunnistamisest arvates.

  (3) Registri kolmandasse jakku kannavad andmeid järelevalvet teostavad asutused vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 10.  Registripäevik

  (1) Registreerimismenetluse kohta peetakse digitaalset registripäevikut, millesse kantakse:
  1) teave andmete ja alusdokumentide registrisse saabumise kohta;
  2) registreerimismenetluse tähtaeg, kande tegemise aeg ja kande tegija;
  3) alusdokumentide andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule;
  4) teave ebaõigete registriandmete parandamise kohta;
  5) muu teave registreerimismenetluse kohta.

  (2) Alusdokumentide kohta kantakse registripäevikusse järgmised andmed:
  1) dokumendi liik vastavalt käesoleva seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud loetelule;
  2) dokumendi number selle olemasolu korral ja dokumendi väljaandmise aeg;
  3) dokumendi välja andnud isiku või asutuse nimi.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 11.  Registritoimikud

  Andmete registrisse kandjad säilitavad registreerimismenetluse käigus neile esitatud ja nende poolt koostatud alusdokumente registritoimikutes arhiiviseaduses sätestatud korras.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 12.  Arhiiv

  (1) Kustutatud registriandmed kantakse arhiivi. Kustutatud andmetele tagab registripidaja juurdepääsu registri veebilehelt ühe aasta jooksul nende kustutamisest arvates.

  (2) Registriandmeid ja nendega seotud alusdokumente säilitatakse 10 aastat andmete kustutamisest arvates. Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse ja säilitatakse arhiiviseaduses sätestatud korras.

3. peatükk REGISTREERIMISMENETLUS 

§ 13.  Registreerimismenetlus

  Registreerimismenetlus on registripidaja, valitsusasutuse, valla- või linnavalitsuse tegevus registreerimistaotluse vastuvõtmisel, registreerimisel, registriandmete muutmisel, registreeringu peatamisel, õigsuse kinnitamisel ja kustutamisel, samuti tegevusloa registrikande tegemine, muutmine ja kustutamine.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 14.  Registreering

  (1) Registreering on registri esimeses ja teises jaos seadusega sätestatud ulatuses talletatud andmete kogum.

  (11) Registreering on tähtajaline või tähtajatu.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (2) Registreering tähistatakse kordumatu numbriga (registreeringu number).

  (3) Registreeringuks ei ole registrisse tegevusloa kohta kantud andmed.

§ 15.  Märge

  (1) Seadusega sätestatud juhul kantakse registrisse märge. Märge on tegevuse peatamise märge, kauba müügi õigust puudutav märge ja muud seadusega sätestatud märked.

  (2) Registri esimesse jakku kantud andmeid puudutav märge kantakse registri esimesse jakku.

  (3) Ettevõtja ühel tegevusalal tegutsemist puudutav märge kantakse vastava registreeringu osana registri teise jakku.

§ 16.  Tegevusluba

  (1) Tegevusluba annab ettevõtjale õiguse tegeleda majandustegevusega, milleks on seaduse alusel nõutav haldusorgani nõusolek. Tegevusluba antakse haldusaktiga.

  (2) Seadusega sätestatud juhtudel kantakse tegevusluba omava ettevõtja andmed registrisse.

§ 17.  Registriandmete tähendus

  (1) Registreering on eriseadustes sätestatud ulatuses õigusliku tähendusega.

  (2) Tegevusloa kohta registrisse kantud andmed on informatiivse tähendusega.

  (3) Registri kolmanda jao andmed on informatiivse tähendusega.

  (4) Isik võib tugineda toimingute teostamisel registreeringu õigsusele, juhul kui ta ei teadnud ega pidanudki teadma, et andmed ei ole õiged.

§ 18.  Andmete esitajad ja registrisse kandjad

  (1) Registrile esitavad andmeid:
  1) ettevõtja;
  2) registripidaja;
  3) valitsusasutus;
  4) valla- ja linnavalitsus;
  5) teiste riigi või kohalike omavalitsuste andmekogude volitatud töötlejad ja registripidajad vastavalt seadusega sätestatule.

  (2) Registrisse kannavad andmeid seadusega sätestatud juhul ja korras registripidaja, valitsusasutus, valla- ja linnavalitsus ning teised seadusega või seaduse alusel määratud isikud (edaspidi haldusorgan) ja järelevalvet teostavad asutused.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 19.  Alusdokumendid

  (1) Andmed kantakse registrisse alusdokumentide alusel.

  (2) Alusdokumendid on:
  1) registreerimistaotlus;
  2) registreeringu muutmise, kustutamise, peatamise ja peatatud registreeringu taastamise taotlus;
  3) registreeringu õigsuse kinnitamise taotlus;
  4) registreerimisest, registreeringu muutmisest, peatamisest, õigsuse kinnitamisest või kustutamisest keeldumise otsus;
  5) teade puuduste kõrvaldamise kohta;
  6) tegevusloa andmise otsus;
  7) tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus;
  8) muud õigusaktis sätestatud dokumendid.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) [Kehtetu - RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 20.  Registreerimistaotlus

  (1) Ettevõtja, kes soovib tegutseda erinõudega tegevusalal (edaspidi taotleja), esitab registreerimistaotluse haldusorganile vastavalt seadusega sätestatule.

  (2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

  (3) Taotleja võib taotluse tagasi võtta enne vastava registrikande tegemist.
[RT I 2006, 58, 439 - jõust. 01.01.2007]

  (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab registreerimistaotluse ja registreeringu muutmise taotluse vormid ja esitamiskorra.

§ 21.  Puudused taotluses

  (1) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, annab haldusorgan tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Teade kõrvaldamist vajavate puuduste ja nende kõrvaldamiseks antud tähtaja kohta saadetakse posti teel lihtkirjaga või taotluses märgitud e-posti aadressil.

  (2) Kui puudust tähtaja möödumise ajaks ei kõrvaldata, teeb haldusorgan registreerimisest või registreeringu muutmisest või kustutamisest keeldumise otsuse.

  (3) Haldusorgan jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotlusel puudub taotleja nimi või taotleja aadress.

§ 22.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Haldusorgan kannab registrisse:
  1) ettevõtja andmed viie tööpäeva jooksul nõuetekohase registreerimistaotluse või registreeringu muutmise taotluse ning kõigi vajalike andmete saamise päevast arvates käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 sätestatud registreerimisest keeldumise aluste puudumisel;
  2) tegevusloa ja tegevusluba omava ettevõtja andmed hiljemalt kahe tööpäeva jooksul tegevusloa andmisest arvates.

  (2) Haldusorgan võib registritoimingu tegemise aluseks olevaid andmeid kontrollida seaduse alusel asutatud andmekogudest.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 23.  Registreerimisest või registreeringu muutmisest, peatamisest või kustutamisest keeldumine

  (1) Haldusorgan teeb registreerimisest või registreeringu muutmisest, peatamisest või kustutamisest keeldumise otsuse viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest või puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja möödumisest, kui:
  1) taotlus ei ole nõuetekohane;
  2) kui ettevõtja on esitanud taotluses valeandmeid, millel on registreeringu seisukohast oluline tähtsus;
  3) karistusregistri andmetest ilmneb, et registreeringu taotlejaks olev juriidiline isik on mõistetud kuriteo eest sundlõpetamisele või registreeringu taotlejaks oleva füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on kuriteo eest kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval tegevusalal või ilmneb muudest andmetest asjaolu, mis seadusega sätestatud juhul keelab registreeringu või registreeringusse märke tegemise;
  4) taotleja ei ole tasunud riigilõivu;
  5) muul seadusega sätestatud juhul.

  (2) Taotlus ei ole nõuetekohane, kui selle sisu või vorm ei vasta õigusaktides sätestatule.

  (3) Registreerimisest või registreeringu muutmisest, peatamisest või kustutamisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse taotlejale posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil või antakse taotlejale kätte allkirja vastu otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

§ 24.  Registreeringu ja tegevusloa registrikande kustutamine

  (1) Haldusorgan teeb registreeringu kustutamise otsuse ja seda kajastava kande viie tööpäeva jooksul:
  1) kui ettevõtja on esitanud taotluses valeandmeid, millel oli registreeringu tegemisel oluline tähtsus, selle tuvastamise päevast arvates;
  2) kui ettevõtja ei vasta seadusega sätestatud nõuetele, mis on registreerimisest keeldumise aluseks, sellest teadasaamise päevast arvates;
  3) kui ettevõtja on registreeritud tegevusalal tegevuse lõpetanud ning ei ole esitanud haldusorganile taotlust registreeringu kustutamiseks, sellest teadasaamise päevast arvates;
  4) muul seadusega sätestatud juhul.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (2) Haldusorgan kustutab registreeringu ilma sellekohase otsuseta:
  1) ettevõtja taotluse alusel taotluse saamise päevale järgneval tööpäeval, kui taotluses märgitud tähtaeg ei ole hilisem;
  2) tähtajalise registreeringu korral tähtaja saabumisel;
  3) registreeringu tähtajatust peatamisest kuue kuu möödumisele järgneval tööpäeval, kui ettevõtja ei ole teavitanud tegevuse jätkamisest;
  4) kui karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et registreeringut omav ettevõtja on mõistetud sundlõpetamisele või füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval tegevusalal, selle tuvastamise päevale järgneval tööpäeval;
  5) ettevõtja lõpetamise korral sellest teadasaamise päevale järgneval tööpäeval;
  6) käesoleva seaduse § 26 lõikes 5 sätestatud juhul.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Registreeringu kustutamise otsuse ärakiri saadetakse ettevõtjale posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil või antakse kätte allkirja vastu registreeringu kustutamise otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 6 sätestatud juhtudel teavitatakse ettevõtjat registreeringu kustutamisest elektrooniliselt või posti teel kahe tööpäeva jooksul.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (5) Haldusorgan kustutab tegevusloa registrikande kahe tööpäeva jooksul tegevusloa kehtetuks tunnistamisest arvates.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 25.  Andmete muutumisest, tegevuse peatamisest või lõpetamisest teavitamise kohustus

  (1) Ettevõtja peab registri teise jao andmete muutumisel või registreeritud tegevusalal tegevuse lõpetamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, esitama taotluse haldusorganile registreeringu muutmiseks või kustutamiseks.

  (2) Ettevõtja, kes soovib oma tegevuse registreeritud tegevusalal peatada, peab esitama haldusorganile taotluse registreeringu peatamiseks. Registreering peatatakse kahe tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates tähtajaliselt või tähtajatult. Registreeringu peatamise tähtaeg on kuni kuus kuud.

  (3) Registreeringule lisatakse kehtivuse ajutist peatamist kajastav märge. Ettevõtjat, kelle registreering erinõudega tegevusalal on peatatud, ei loeta sellel tegevusalal registreerituks.

  (4) Kui ettevõtja ei teavita haldusorganit tegevuse jätkamisest, välja arvatud juhul kui tegevus peatati tähtajaliselt, kustutab registreeringu peatanud haldusorgan peatatud registreeringu kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates. Tähtajaliselt peatatud registreeringu taastab selle peatanud haldusorgan automaatselt peatamise lõppemiseks märgitud kuupäeva saabumisel.

  (5) Kui tegevusloa registrikande aluseks olevad asjaolud muutuvad või tegevusloa andja tunnistab tegevusloa kehtetuks, teeb tegevusloa andja vastavad muudatused registris või kustutab vastavad andmed.

§ 26.  Registreeringu õigsuse kinnitamise kohustus

  (1) Ettevõtja peab iga aasta 15. aprilliks kinnitama registreeringu õigsust elektrooniliselt või esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (11) Haldusorgan ei kinnita registreeringu õigsust, kui registreeringus sisalduvad andmed ei vasta enam seadusega sätestatud nõuetele.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (2) Kui ettevõtja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust või ilmneb, et registreeringu õigsust ei saa kinnitada käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatu alusel, teavitab haldusorgan ettevõtjat viivitamata sellest tulenevast registreeringu peatamisest.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Haldusorgan peatab ettevõtja registreeringu, mille andmeid ei ole kinnitatud, viieteistkümne päeva möödumisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevast arvates.

  (4) Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastab haldusorgan registreeringu viie tööpäeva jooksul vastava kinnituse saamisest arvates.

  (5) Kui ettevõtja ei esita kinnitust registreeringu õigsuse kohta, kustutab haldusorgan peatatud registreeringu kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates.

§ 27.  Registrile esitatud andmete kontroll ja juurdepääsu piiramine

  (1) Haldusorgan võib teha registrile esitatud andmete kohta järelepärimisi. Haldusorganil on õigus saada andmeid andmete esitajatelt, teistelt asutustelt ja registritest.

  (2) Kui haldusorgan avastab teise registri andmetes vea, teavitab ta sellest vastava registri volitatud töötlejat või registripidajat.

  (3) Registripidaja võib sulgeda juurdepääsu ettevõtja kõigile andmetele või osale neist, kui tal on põhjendatud kahtlus, et registriandmed ei ole õiged. Juurdepääs suletakse andmete õigsuse kontrollimiseks kuni andmete õigsuses veendumiseni, nende õigsuse taastamiseni või registreeringu kustutamiseni.

§ 28.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui registri digitaalses andmebaasis avastatakse ebaõiged andmed, mis ei vasta alusdokumentides esitatud andmetele, parandab andmete registrisse kandja need viivitamata.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (2) Registri andmebaasis vormi-, keele- ja trükivigade avastamisel parandab need vastavate andmete registrisse kandja või registripidaja.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (3) Registripidaja võib uuendada registriandmeid, kui vastavad andmed on uuendatud muudes seaduse alusel asutatud andmekogudes.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

  (4) Registriandmetes paranduse tegemisel märgitakse paranduse tegemise põhjus, paranduse tegemise aeg ja paranduse teinud isiku andmed.
[RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008]

§ 29.  Vastutus registriandmete õigsuse eest

  (1) Registrile andmete esitaja vastutab oma esitatud andmete õigsuse eest.

  (2) Kui andmed kannab registrisse selleks kohustatud asutus temale esitatud andmete alusel, vastutab andmete registrisse kandja kande vastavuse eest kande tegijale esitatud andmetele.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 30.  Järelevalve teostamine

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostakse avaliku teabe seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korras.
[RT I 2007, 12, 66 - jõust. 01.01.2008]

§ 31.  Andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest teatamata jätmine või valeandmete esitamine

  (1) Registrile andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest teatamata jätmise või valeandmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 32.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on vastavalt oma pädevusele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Konkurentsiamet, Tarbijakaitseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Terviseamet, maavanem ning valla- ja linnavalitsus.
[RT I 2009, 49, 331 - jõust. 01.01.2010]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.  Seaduse rakendamine

  Käesoleva seaduse jõustumisel kujundatakse riiklik erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register ümber majandustegevuse registriks ja riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris olevad andmed loetakse majandustegevuse registri andmeteks.

§ 34.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 15. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 26 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json