Teksti suurus:

Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 101, 1335

Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 20.05.2010 nr 17

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel ning vajadusest reguleerida üksikpuude raie korda Jõhvi vallas.

I Üldsätted

§ 1. Puude raieloa andmise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks puude raieks loa taotlemise ja raieloa vormistamise ning väljastamise tingimused Jõhvi valla haldusterritooriumil.

§ 2. Käesoleva korra kohaselt toimub puude raie Jõhvi valla tiheasustusaladel – Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus, raieloa alusel. Kord ei reguleeri linna ja valla haljasaladel hoolduskava kohaselt läbiviidavat puude raiet ja viljapuude ning eramute juures asuvate kuni 1,3 m kõrgusega üksikpuude raiet kinnistu omaniku poolt omal territooriumil.

§ 3. Käesolev kord on kohustuslik täitmiseks kõikidele Jõhvi valla tiheasustusala asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

II Puude raieloa taotlemine, taotluse läbivaatamine ja raieloa väljaandmine

§ 4. Jõhvi vallavalitsusele esitatakse kirjalik taotlus, kus on ära näidatud järgmised andmed:

1) põhjendus puu(de) likvideerimiseks;

2) andmed taotleja kohta (nimi, aadress, asukoht, isikukood või registrikood, esindaja volitus, kontakttelefon jms);

3) omandisuhe puu kasvukohaga.

§ 5. Eravalduse või erastatava maa korral esitab Jõhvi vallavalitsusele taotluse maa omanik või maa erastaja. Korteriühistute puhul korteriühistu esimees.

§ 6. Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab Jõhvi vallavalitsusele taotluse maad haldav asutus, juriidiline või füüsiline isik.

§ 7. Jõhvi vallavalitsuse volitatud isik (heakorraspetsialist):

1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning registreerib taotluse, vaatab läbi taotluse ja otsustab puu(de) raieloa andmise 1 (ühe) kuu jooksul selle taotlemisest;

2) märgistab puu(de) raieloa andmise korral puu(d) looduses;

3) vormistab puu(de) raieloa (vorm lisatud) kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale, teine eksemplar jääb vallavalitsusse haljastuse heakorraspetsialisti kausta.

§ 8. Välja antud raieloas peab olema märgitud:

1) kellele väljastatakse raieluba (nimi, registri- või isikukood, taotleja aadress);

2) raie eest vastutav isik (nimi, aadress, telefon);

3) raiutava puu asukoha kirjeldus;

4) raiutava puu liik ;

5) kännu kõrgus;

6) raiejäätmete koristamise tähtaeg;

7) raiejäätmete ladustamise koht;

8) raieloa väljaandmise kuupäev, kehtivusaeg ja väljaandja.

III Lõppsätted

§ 9 Raieloa väljaandja määrab kindlaks puu(de) raieloa kehtivuse. Kehtivuse kaotanud raieloa alusel on puude raiumine keelatud.

§ 10 Käesoleva korra rikkujate karistamisel kohaldatakse väärteomenetluse seadustiku sätteid.

§ 11. Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus (tiheasustusala) kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduses § 73 toodud rahatrahvi määradega ja kohtuväliseks menetlejaks on vallavalitsus ning määratud hoiatus- või rahatrahv laekub vallaeelarvesse.

§ 12. Kasvavate puude tahtliku kahjustamise eest, mis viib puude kuivamiseni (hävimiseni) karistatakse süüdlast kohaldades väärteomenetluse seadustiku sätteid või looduskaitseseaduse § 73 toodud rahatrahvi määrasid.

IV Rakendussätted

§ 13. Tunnistada kehtetuks Jõhvi Linnavolikogu 17. juuni 2004 määrus nr 54 «Üksikpuude raie korrast Jõhvi linnas».

§ 14. Määrus jõustub 24. mail 2010.

Volikogu esimees Kaarel PÜRG

/otsingu_soovitused.json