Teksti suurus:

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2015
Avaldamismärge:RTL 2010, 26, 455

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Vastu võetud 24.05.2010 nr 63

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4 lõike 3, § 36 lõigete 2 ja 3, §-de 37 ja 38, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 229, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 68, artikli 71 lõike 1, artikli 72 lõike 2, artikli 74 lõike 1, artikli 75, artikli 80 lõike 3, artikli 83 lõigete 1 ja 2 ning artikli 84 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord.

§ 2.  Kvoodireserv

  (1) Tootmiskvoodi osa, mida Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) ei ole piima kokkuostjale tarnimise (edaspidi piima tarnimine) individuaalse kvoodina või piimatoodete kokkuostjale tarnimise ning piima ja piimatoodete otse lõpptarbijale turustamise (edaspidi piima otseturustamine) individuaalse kvoodina põllumajandustootjale määranud, moodustab reservi.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud reservile moodustatakse põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi või selle osa tagastamiseks selle põhjendamatu reservi arvamise korral erireserv suurusega 0,2% piima tarnimise ja 0,5% piima otseturustamise kvoodikogustest 31. märtsi seisuga.

  (3) Lõikes 2 nimetatud erireservist põllumajandustootjale tema individuaalse kvoodi või selle osa tagastamise korral suurendatakse vastavalt erireservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid jooksvalt reservi arvatud kvoodikogustest.

  (4) PRIA avaldab igal kvoodiaastal 1. juuli seisuga reservis olevate piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguste suurused oma veebilehel.

  (5) 1. juuli seisuga reservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 72 lõike 1 alusel kehtestatud tähtaja jooksul reservi arvatud kogused ning lõikes 2 nimetatud erireservi kogused, kasutab PRIA põllumajandustootjatele piima tarnimise või otseturustamise individuaalse kvoodi suurendamiseks.

§ 3.  Kvoodinõukogu

  Euroopa Liidu õigusaktidega liikmesriigi otsustada jäetud tootmiskvoodiga seotud küsimuste kohta ettepanekute tegemiseks moodustab põllumajandusminister nõuandva õigusega kvoodinõukogu ning kutsub selles osalema mittetulundusühingute esindajaid.

2. peatükk PIIMA TARNIMINE 

§ 4.  Tasu maksmise alus

  Piima tarnimisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamise korral tasu põllumajandustootja tarnitud piimakoguselt, mis ületab talle 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§ 5.  Individuaalse kvoodi muutmine piimatootmisüksuse ülemineku korral

  (1) Põllumajandustootja piimatootmisettevõtte või selle organisatsiooniliselt terviklikuks üksuseks oleva osa (edaspidi piimatootmisüksus) üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimatootmisüksusele vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c sätestatud põllumajandustootja mõistele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne selle üleandmist. Nimetatud ajalist piirangut ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase ühistaotluse koos piimatootmisüksuse üleminekut tõendava dokumendiga 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

  (4) Lõikes 3 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teha omandaja juures kohapealset kontrolli.

  (5) Lõikes 3 nimetatud ühistaotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale ja omandajale uue individuaalse kvoodi või tunnistab üleandja individuaalse kvoodi kehtetuks ja määrab omandajale uue individuaalse kvoodi.

  (6) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise ajaks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata alates järgmise kvoodiaasta algusest.

§ 6.  Individuaalse kvoodi muutmine piimalehma ülemineku korral

  (1) Põllumajandustootjale kuuluva põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehma üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimalehmale vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c sätestatud põllumajandustootja mõistele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse kvoodi üleandmist ning eelmisest üleandmisest peab olema möödunud vähemalt 12 kuud. Nimetatud ajalisi piiranguid ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud üleandmise korral on ühe piimalehma ülemineku puhul maksimaalne üleantava individuaalse kvoodi suurus 85% kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmisest piimatoodangu suurusest piimalehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Maksimaalset suurust ületava kvoodikoguse arvab PRIA reservi.

  (4) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase ühistaotluse 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

  (5) Lõikes 4 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teha omandaja juures kohapealset kontrolli.

  (6) Lõikes 4 nimetatud ühistaotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale ja omandajale uue individuaalse kvoodi või tunnistab üleandja individuaalse kvoodi kehtetuks ja määrab omandajale uue individuaalse kvoodi.

  (7) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise ajaks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata alates järgmise kvoodiaasta algusest.

§ 7.  Individuaalse kvoodi vähendamine olulise täitmata jätmise korral

  (1) Kvoodiaasta jooksul individuaalse kvoodi alla 85%-lise täitmise korral vähendab PRIA selle põllumajandustootja kvoodikogust, arvates 50% kasutamata jäänud kvoodikogusest reservi. Individuaalse kvoodi täitmist arvestatakse ilma täisarvuni ümardamata.

  (2) Lõikes 1 nimetatud vähendamist kohaldab PRIA üksnes selle põllumajandustootja suhtes, kellele individuaalne kvoot on määratud hiljemalt asjakohase kvoodiaasta alguse seisuga.

  (3) Lõikes 1 nimetatud vähendamise otsustab PRIA 1. juuliks ning vähendamine jõustub selle kvoodiaasta alguses, mis järgneb kvoodiaastale, mille jooksul kvooti ei täidetud.

§ 8.  Individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamine

  (1) Piima tarnimiseks tootmise vähendamise või lõpetamise korral tunnistab PRIA asjakohase avalduse alusel põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi viivitamata osaliselt või täielikult kehtetuks. Kvoodi osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsus jõustub päeval, millal PRIA on põllumajandustootja asjakohase avalduse kätte saanud.

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduse alusel kehtetuks tunnistatud kvoodi suuruse arvab PRIA reservi.

§ 9.  Reservist individuaalse kvoodi suurendamine

  (1) Põllumajandustootjal on õigus taotleda talle määratud individuaalse kvoodi suurendamist reservist, esitades ajavahemikul 1. juulist kuni 15. juulini PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) PRIA vaatab tähtpäevaks laekunud individuaalse kvoodi suurendamise taotluse läbi ning otsustab individuaalse kvoodi suurendamise või suurendamata jätmise 15. augustiks, lähtudes:
  1) reservi suurusest 1. juuli seisuga;
  2) suurendamist taotlenud põllumajandustootja vähemalt 90%-lisest individuaalse kvoodi täitmisest eelmisel kvoodiaastal, arvestades individuaalse kvoodi täitmist ilma täisarvuni ümardamata;
  3) nõudest, et PRIA ei ole taotleja suhtes teinud § 5 lõikes 5, § 6 lõikes 6 või § 8 lõikes 1 sätestatud individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamise otsust taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

  (3) Lõikes 1 nimetatud taotlusest lähtudes arvutab PRIA individuaalse kvoodi suurendamise, korrutades põllumajandustootjale kuuluvate 1. aprilli seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvu temale kuuluvate jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmise piimatoodangu suurusega lehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Juhul kui põllumajandustootja piimalehmad tervel eelmisel kvoodiaastal jõudluskontrolli alla ei kuulunud, on keskmiseks piimatoodangu suuruseks kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmine piimatoodangu suurus lehma kohta eelmisel kvoodiaastal.

  (4) Kui lõike 3 alusel arvutatud põllumajandustootjate individuaalsete kvoodikoguste suurendatav osa kokku ületab reservis jaotamiseks oleva suuruse, vähendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet järgides võrdeliselt kõikide põllumajandustootjate individuaalsete kvoodikoguste suurendatavat osa.

  (5) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõike 2 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta alguses.

  (6) Lõike 2 punktis 2 sätestatud vähemalt 90%-lise individuaalse kvoodi täitmise nõude puhul arvestatakse piima tarnimise individuaalse kvoodi ja määruse 3. peatükis sätestatud piima otseturustamise individuaalse kvoodi täitmist kokku.

§ 10.  Kokkuostja heakskiitmine

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis e nimetatud kokkuostjana tegutsemiseks heakskiidu saamiseks esitab isik PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Lõikes 1 nimetatud heakskiitu taotlevat piima käitlemisettevõtet peab olema Veterinaar- ja Toiduamet «Toiduseaduse» alusel tunnustanud. Veterinaar- ja Toiduamet teavitab tunnustamise otsusest, tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsusest PRIA-t viivitamata.

  (3) PRIA avaldab heakskiidetud kokkuostjate nimekirja ning selles tehtud muudatused viivitamata oma veebilehel.

§ 11.  Piima väljaviimine teise liikmesriiki ja sissetoomine teisest liikmesriigist

  (1) KN-kaubakoodidega 0401 1090, 0401 2019, 0401 2099, 0401 3019, 0401 3039 või 0401 3099 kauba Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamise korral peab saadetisega olema kaasas lähetava kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kaubakoodiga kauba teisest liikmesriigist Eestisse toimetamise korral peab saadetisega olema kaasas lähetajariigi kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

§ 12.  Tarnitud piimakogused

  (1) Tarnitud piimakogused arvestatakse kilogrammides, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ümberarvutamisel kalendrikuu jooksul põllumajandustootja tarnitud piimakoguse leidmiseks liidetakse ühe komakohani teisendatud üksikud tarnitud piimakogused ning saadud summa ümardatakse täiskilogrammideks.

§ 13.  Kokkuostja poolt andmete esitamine

  Kokkuostja esitab temale piima tarnivate põllumajandustootjate kohta PRIA-le iga lõppenud kalendrikuu kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 8 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks järgmised lisas 4 toodud vormi kohased andmed:
  1) tarnitud piima kogus tervikuna ja eraldi iga põllumajandustootja kohta;
  2) tarnitud piima kaalutud keskmine rasvaprotsent kogu piima ja eraldi igalt põllumajandustootjalt tarnitud piima kohta.

§ 14.  Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

  (1) Pärast §-s 13 nimetatud andmete põhjal komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 10 lõike 1 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 80 lõike 2 alusel tootmiskvoodi ületamise selgumist vähendab PRIA võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

  (2) PRIA avaldab lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi oma veebilehel 1. juuliks. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

§ 15.  Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu kinnipidamine

  (1) Kokkuostja peab individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu kinni rahasummast, mis makstakse individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja poolt kokkuostjale tarnitud piima eest alates neljandast kuust kvoodiaasta lõppemisest arvates.

  (2) Kokkuostja kannab lõike 1 kohaselt kinnipeetud tasu komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artiklis 15 sätestatud tähtajaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

§ 16.  Põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa tagasimaksmine

  Tasu või selle osa kinnipidamise või maksmise põhjendamatuse selgumise korral tagastab PRIA põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 16 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul sellele põllumajandustootjale, kellelt tasu või selle osa põhjendamatult kinni peeti või kes tasu või selle osa põhjendamatult maksis.

3. peatükk PIIMA OTSETURUSTAMINE 

§ 17.  Tasu maksmise alus

  Piima otseturustamisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamise korral tasu sellelt põllumajandustootja otseturustatud piimakoguselt, mis ületab põllumajandustootjale 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§ 18.  Individuaalse referentskoguse muutmine

  (1) Paragrahvides 5-9 ja 16 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka piima otseturustamise suhtes.

  (2) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud avaldusele lisab põllumajandustootja andmed avalduse esitamise kuupäevani käimasoleval kvoodiaastal otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

§ 19.  Põllumajandustootja andmete esitamine

  (1) Põllumajandustootja esitab PRIA-le iga lõppenud kvartali kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 11 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks lisas 5 toodud vormi kohaselt andmed otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

  (2) Põllumajandustootja, kes kvoodiaasta jooksul piima ei otseturustanud, teavitab sellest PRIA-t kirjalikult lõikes 1 nimetatud tähtajal.

§ 20.  Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

  (1) Paragrahvis 19 nimetatud andmete põhjal tootmiskvoodi ületamise selgumise korral vähendab PRIA võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate otseturustatud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

  (2) PRIA avaldab lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi oma veebilehel 1. juuliks. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

§ 21.  Individuaalse kvoodi ületamise korral arvestatava tasu maksmine

  Põllumajandustootja kannab individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artiklis 15 esitatud tähtpäevaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

§ 22.  Piimaekvivalendid

  (1) Otseturustatud piimakogused arvestatakse kilogrammideks, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.

  (2) Ekvivalentkogused kilogrammi piimatoote kohta on järgmised:
  1) juust – 10,5 kg piima;
  2) pehme juust – 8,5 kg piima;
  3) kodujuust – 7 kg piima;
  4) kohupiim – 5 kg piima;
  5) jogurt – 0,9 kg piima.

4. peatükk INDIVIDUAALSE KVOODI MUUTMINE TURUSTAMISVIISIST LÄHTUDES NING PÕLLUMAJANDUSTOOTJA JA KOKKUOSTJA TEAVITAMINE 

§ 23.  Individuaalse kvoodi muutmine turustamisviisist lähtudes

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artiklis 3 sätestatud tarnimise individuaalse kvoodi või selle osa ajutiseks või lõplikuks muutmiseks otseturustamise individuaalseks kvoodiks või selle osaks või vastupidi esitab põllumajandustootja ajavahemikul 1. novembrist kuni 10. jaanuarini PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase avalduse.

  (2) Lõikes 1 nimetatud muutmist on põllumajandustootjal õigus rakendada üks kord kvoodiaasta jooksul ning üksnes avalduse esitamise ajaks täitmata individuaalse kvoodi või selle osa suuruses.

  (3) Lõike 1 alusel ajutiselt muudetud individuaalse kvoodi või selle osa muutmist § 5 alusel või osaliselt kehtetuks tunnistamist § 8 alusel on põllumajandustootjal õigus taotleda pärast selle kvoodiaasta lõppu, mille kohta ajutine muutmine kehtis.

§ 24.  Põllumajandustootja ja kokkuostja teavitamine

  (1) Põllumajandustootjale individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi määramisest ning individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmisest teavitab PRIA põllumajandustootjat posti teel kümne tööpäeva jooksul määramise või muutmise otsuse tegemise päevast arvates. Paragrahvis 5 sätestatud üleandmisega seotud individuaalse kvoodi ja referentsrasvaprotsendi muutmistest teavitab PRIA eelnimetatud tähtaja jooksul nii üleandjat kui ka omandajat.

  (2) Paragrahvi 14 lõike 1 alusel arvestatud tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja lõppenud kvoodiaastal piima tarnis, posti teel kümne tööpäeva jooksul tasu kinnipidamise otsuse tegemise päevast arvates. Mitmele kokkuostjale piima tarnimise korral teavitab PRIA seda kokkuostjat, kellele kvooti ületanud põllumajandustootja tarnis lõppenud kvoodiaastal kokku suurema piimakoguse.

  (3) Kui enne tasu kinnipidamise otsuse tegemist esitab lõppenud kvoodiaastal individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootja kohta §-s 13 nimetatud andmed lõikes 2 nimetatud kokkuostjast erinev kokkuostja, teavitab PRIA tasu kinnipidamise kohustusest ja kinnipeetava tasu suurusest viimati nimetatud kokkuostjat.

  (4) Paragrahvi 20 lõike 1 alusel arvestatud tasu maksmise kohustusest ja makstava tasu suurusest teavitab PRIA individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjat posti teel kümne tööpäeva jooksul tasu maksmise otsuse tegemise päevast arvates.

  (5) PRIA saadab individuaalset kvooti omavale põllumajandustootjale 1. novembriks kvoodiaasta kuue esimese kuu ja 1. veebruariks kvoodiaasta üheksa esimese kuu andmed tootmiskvoodi ja individuaalse kvoodi täitmise kohta ning 1. juuliks § 14 lõikes 1 ja § 20 lõikes 1 nimetatud arvestuste alusel saadud andmed.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.  Määruse rakendamine

  (1) Selle määruse § 10 kohaselt heakskiidetud kokkuostjaks loetakse ka isik, kes on heaks kiidetud enne 2010. aasta 1. juunit kehtinud põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» § 10 kohaselt.

  (2) Enne 2010. aasta 1. juunit kehtinud põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» alusel määratud piima tootmiskvoot kehtib kuni tootmiskvoodi määramise otsuse kehtetuks tunnistamiseni või muutmiseni.

§ 26.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määrus nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» (RTL 2004, 52, 898; 2009, 30, 390) tunnistatakse kehtetuks.

§ 27.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. juunil.

Minister Helir-Valdor SEEDER


Välissuhete ja arenduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Peeter SEESTRAND


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.05.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01632.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json