Teksti suurus:

Ridala valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine

Ridala Vallavolikogu
määrus

lisa 13325887

Lisa 1


LISA 1
Ridala Vallavolikogu 06.05.2010.a. määruse nr 23 juurde

Ridala Raamatukogu põhimäärus

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimetus

(1) Ridala Raamatukogu on Ridala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haldusalas Rahvaraamatukogu seaduse alusel tegutsev avalik munitsipaalraamatukogu.

(2) Raamatukogu ametlik nimi on Ridala Raamatukogu (edaspidi raamatukogu). Raamatukogu ingliskeelne nimi on Ridala Public Library.

§ 2. Õiguslik seisund

Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, sh Ridala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, UNESCO Rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3. Asukoht

(1) Raamatukogu asukoht on Ridala vald.

(2) Raamatukogu postiaadress on: Panga küla, 90407 Ridala vald, Läänemaa.

§ 4. Teeninduspiirkond

Raamatukogu teeninduspiirkond on Puise, Haeska, Kiideva, Koidu, Põgari-Sassi, Tuuru, Sinalepa, Panga, Allika, Ammuta, Käpla, Emmuvere, Vätse, Jõõdre, Lannuste, Parila, Kolila, Vilkla, Liivaküla, Litu, Lõbe ja Saanika külad.

§ 5. Pitsat, eelarve, sümboolika

(1) Raamatukogul on eelarve ja pitsat.

(2) Raamatukogu kasutab vallavalitsuse arvelduskontosid.

(3) Raamatukogul võib olla oma sümboolika.

§ 6. Haldusmenetlus

Raamatukogu tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse Haldusmenetluse seadust, arvestades raamatukogu tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk

RAAMATUKOGU ÜLESANDED JA TEGEVUS

§ 7. Ülesanded

Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

§ 8. Tegevus

(1) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning vajadusel koduteenindust vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele;

2) teeninduspiirkonna hajususe tõttu peab väliteeninduse punkte;

3) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, ruumide rentimine jms), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;

4) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;

5) tagab teatme- ja teabeteeninduse;

6) peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;

7) osaleb raamatukogu tegevusvaldkonda puudutava Ridala valla arengukava eelnõude väljatöötamises;

8) teeb koostööd teiste asutuste, organisatsioonidega ja kodanikeühendustega;

9) tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikus internetipunktis, soovijate eelregistreerimise korraldamise ning isikute abistamise riigi ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;

10) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;

11) korraldab Ridala kodulooandmebaasi ja Ridala valda puudutavate teavikute ja informatsiooni kogumist, korraldamist ja lugejani viimist;

12) korraldab raamatukogu, kirjandust ja kultuurilugu tutvustavaid üritusi;

13) võimaldab internetitöökoha kasutamise;

14) korraldab raamatukogu ning selle kataloogide, andmebaaside ja raamatukogu lugejale loodud töökohtade kasutamise algõpetuse.

3. peatükk

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 9. Õigused

(1) Raamatukogul on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus esitada vallavalitsusele ja vallavolikogule raamatukogu tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid.

(2) Raamatukogul on õigus saada Ridala valla asutustelt informatsiooni, mis on vajalik põhiülesannete täitmiseks.

(3) Raamatukogul on õigus müüa või tasuta üle anda mittevajalikke teavikuid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

§ 10. Kohustused

Raamatukogul on kohustus kinni pidada raamatukogu lahtioleku aegadest.

4. peatükk

RAAMATUKOGU JUHTIMINE

§ 11. Raamatukogu juhataja

(1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

(2) Töölepingu raamatukogu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

(3) Raamatukogu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

(4) Raamatukogu juhatajal peab olema raamatukogunduslik haridus, selle puudumisel kesk- või muu eriharidus. Raamatukogundusliku hariduse puudumise korral on raamatukogu juhataja kohustatud koheselt pärast tööle asumist läbima raamatukoguhoidja kutsekoolituse.

(5) Raamatukogu juhataja:

1) tagab raamatukogule pandud põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

2) korraldab bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;

3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallavolikogu poolt kehtestatud korras;

4) esindab raamatukogu oma pädevuse piires kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

5) esitab raamatukogu eelarveprojekti vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;

6) koostab ja esitab vallavolikogule kinnitamiseks raamatukogu kasutamiseeskirja;

7) koostab raamatukogu töö korraldamiseks raamatukogu arengukava ja tööplaanid;

8) annab aru raamatukogu tegevusest vallavalitsusele ja raamatukogu nõukogule ning esitab statistilised aruanded vallavalitsusele ja keskraamatukogule.

(6) Juhataja õigused, kohustused ja vastutus on määratud kindlaks töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega.

§ 12. Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukogu tegevuse hindamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt 5-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu), mille koosseisu kinnitab vallavalitsus.

(2) Nõukogusse kuuluvad vallavalitsuse, vallavolikogu, keskraamatukogu, väliteenindupunkti lugejate, teeninduspiirkonna kogukonnaühenduse ja teeninduspiirkonna lugejate esindajad.

(3) Nõukogu töö aluseks on kodukord.

(4) Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

(5) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.

(6) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku vastavalt vajadusele nõukogu esimees, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

(7) Nõukogus tehakse otsuseid lihthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees.

(8) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja materjalid edastatakse ühe nädala vältel raamatukogu juhatajale ja igale nõukogu liikmele. Protokollile kirjutab alla nõukogu esimees

(9) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu juhataja.

(10) Raamatukogu nõukogu pädevusse kuulub:

1) raamatukogu töö hindamine;

2) raamatukogu eelarveprojekti läbivaatamine;

3) raamatukogu tööplaani ja -aruande läbivaatamine;

4) raamatukogu tegevuse paremaks korraldamiseks ettepanekute tegemine;

5) raamatukogu arengusuundade ja sihtprogrammide läbivaatamine;

6) raamatukogu kasutamiseeskirja kooskõlastamine.

5. peatükk

RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§ 13. Vara

(1) Raamatukogu bilansis olev vara on vallavara, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Vara moodustavad vallavalitsuse ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt tema valdusesse ja kasutusse antud varad.

§ 14. Finantseerimine

(1) Raamatukogu rahalised vahendid moodustuvad:

1) Ridala valla eelarvelistest vahenditest;

2) riigieelarvelisest toetusest;

3) tasuliste teenuste osutamisest;

4) üürituludest;

5) annetustest ja sihteraldistest.

(2) Ridala vallaeelarvest finantseeritakse:

1) töötasu;

2) regulaarne varustatus teavikutega;

3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

(3) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:

1) teavikute soetamiseks;

2) riiklike programmide realiseerimiseks;

3) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

§ 15. Aruandlus ja kontroll

(1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides sätestatud aruanded.

(2) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

(3) Raamatukogude poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

(4) Raamatukogu tegevust kontrollib vallavalitsus.

6. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 16. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatük

PÕHIMÄÄRUSE RAKENDAMINE

§ 17. Rakendussäte

Raamatukogu põhimäärust täiendab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json