Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 16.06.2003 nr 56
RTL 2003, 73, 1077
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2007RTL 2007, 46, 80809.06.2007
10.06.2009RTL 2009, 48, 68925.06.2009
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
24.05.2010RT I 2010, 27, 14001.07.2010

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaparandussüsteemi osa (edaspidi maaparandusehitis) ehitamise (edaspidi ehitamine) tehniliste dokumentide koostamise kord ning nende sisu- ja vorminõuded.
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]

§ 2.  Ehitamise tehnilised dokumendid

  Ehitmist iseloomustavad tehnilised dokumendid selle määruse tähenduses on:
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]
  1) ehitustööde päevik;
  2) kaetud tööde akt;
  3) teostusjoonised ja maaparandusehitise märkimisandmed.
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]

§ 3.  Ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord

  (1) Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib maaparandusehitise ehitaja. Ehitaja dokumenteerib ehitamise käigus tehtavad tööd ka juhul, kui ta ei tee kõiki ehitustöid isiklikult.
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]

  (2) Kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete vastavustunnistused paigutatakse ehitustööde päevikusse kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete osa järele.
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]

  (3) Kui ehitamisega seotud töökoosolekud on protokollitud, paigutatakse protokoll päevikusse omanikujärelevalve nõuete osa järele.

  (4) Ehitamise tehnilised dokumendid peavad olema ehitusobjektil kättesaadavad asjassepuutuvatele isikutele.

  (5) Pärast maaparandusehitise valmimist annab ehitaja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul ehitamise tehnilised dokumendid üle maaparandussüsteemi omanikule.
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]

  (6) Sama ehitusprojekti alusel projekteeritud üksteisega piirnevate või ühes maaparandusühistu tegevuspiirkonnas paiknevate maaparandusehitiste ehitamise korral võib ehitustööde päeviku vormistada ühtse dokumendina.
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]

§ 4.  Ehitustööde päeviku sisu- ja vorminõuded

  (1) Ehitustööde päevik on dokument, milles kajastuvad andmed ehitamise, ehitusprojekti muudatuste ja kasutatud ehitusmaterjalide ning -toodete kohta ja omanikujärelevalve nõuded. Ehitustööde päevik koostatakse paberkandjal ja selle leheküljed nummerdatakse.

  (2) Ehitustööde päevik koosneb lisas 1 toodud vormi kohaselt koostatud ehitustööde päeviku tiitellehest ja ehitustööde päeviku järgmistest osadest:
  1) kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted;
  2) ehitustööd;
  3) ehitusprojekti muudatused;
  4) omanikujärelevalve nõuded;
  5) riikliku järelevalve nõuded;
  6) pikiprofiiliga maaparandusehitise osa kontroll;
  7) maaparandusehitise osa kontroll.

  (3) Lõike 2 punktides 1–5 ja 7 nimetatud ehitustööde päeviku osad koostatakse lisa 2 vormide kohaselt.

  (4) Pikiprofiiliga maaparandusehitise eesvoolu kontrollimise korral võetakse aluseks põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded» § 17 lõike 6 alusel koostatud eesvoolu pikiprofiil, millele kantakse pikettide kaupa järgmised andmed:
  1) rajatud põhja kõrgusarv;
  2) erinevus projektist.

  (5) Pikiprofiiliga maaparandusehitise teenindava tee kontrollimise korral võetakse aluseks lõikes 4 nimetatud põllumajandusministri määruse § 17 lõike 7 alusel koostatud tee pikiprofiil, millele kantakse pikettide kaupa järgmised andmed:
  1) iga teekatte materjali kohta teekatte materjali nimetus ja kihi paksus tee teljel;
  2) tee muldkehale paigaldatud tugevdusmaterjali asukoht.

  (6) Omanikujärelevalvet teinud isik lisab maaparandusehitise projekteeritud eesvoolu ja teenindava tee täiendatud pikiprofiilidele kontrolli tulemuste kohta hinnangu, oma nime, allkirja ja kuupäeva.

  (7) Ehitaja tööjuht või projektijuht (edaspidi tööjuht) täidab ehitustööde päeviku osa «Ehitustööd» ehitustööde kaupa kuupäevaliselt.

  (8) Ehitustööde andmed kantakse ehitustööde päevikusse tööde lõpetamisest arvates kolme tööpäeva jooksul ja kaetud tööde puhul ka enne kaetud tööde akti koostamist.

  (9) Ehitustööde päeviku tiitellehe allkirjastavad maaparandusehituse ja omanikujärelevalve vastutav spetsialist «Maaparandusseaduse» § 28 tähenduses.
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]

§ 5.  Kaetud tööde akti sisu- ja vorminõuded

  (1) Kaetud tööde kohta koostab ehitaja lisas 3 toodud vormi kohase kaetud tööde akti (edaspidi akt). Aktis kajastatakse andmed maaparandusehitise, ehitaja, omanikujärelevalve tegija, tööjuhi ja kontrollmõõtmiste tulemuste kohta, omanikujärelevalvet teinud isiku hinnang ning muud lisas 3 nimetatud andmed.

  (2) Akt koostatakse nende maaparandusehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehitamisetappidel maaparandusehitise muu osa, materjali või pinnasega, mistõttu kaob võimalus neid hiljem üle vaadata. Muu hulgas loetakse kaetud töödeks:
  1) drenaažitorustiku rajamine;
  2) truubi torustiku rajamine;
  3) tee muldkeha rajamine;
  4) geotekstiili paigaldamine;
  5) dreenifiltrite paigaldamine.

  (3) Aktis kinnitab tööjuht allkirjaga maaparandusehitise osa nõuetekohasust. Omanikujärelevalvet teinud isik kinnitab allkirjaga maaparandusehitise osa ülevaatuse või kontrollmõõtmiste andmetele toetudes maaparandusehitise osa nõuetekohasust ja annab loa muude ehitusprojektis kavandatud tööde tegemiseks.

  (4) Akt koostatakse paberkandjal. Vajadusel lisatakse aktile fotod ja videod.
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]

§ 6.  Teostusjooniste ja maaparandusehitise märkimisandmete sisu- ja vorminõuded
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]

  (1) Maaparandusehitise reguleeriva võrgu, eesvoolu, teenindava tee ja muu Põllumajandusameti hinnangul olulise maaparandusehitise osa kohta koostab ehitaja teostusjoonise. Teostusjoonis koostatakse paberkandjal ja digitaalselt projektjoonise mõõtkavas ning selle täpsus peab vastama projektjoonise täpsusele.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Maaparandusehitise märkimisandmed (märkimisskeem ja loodimisandmed) koostab ehitaja paberkandjal maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste nõuete kohaselt.
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]

  (3) Teostusjoonisele märgitakse:
  1) tööde tulemusena valminud hooned ja rajatised;
[RTL 2009, 48, 689 - jõust. 25.06.2009]
  2) maaparandussüsteemi ja maaparandusehitise maa-ala piir;
  21) maaparandussüsteemi lühinumber või kood ning maaparandusehitise nimetus ja kood;
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]
  3) katastriüksuse number ja piir;
  4) põllumajandusmaa kuivendussüsteemi pindala murruna, mille nimetajas näidatakse maa-ala brutopindala ja lugejas haritava maa pindala;
  5) metsamaa kuivendussüsteemi brutopindala;
  6) põhja-lõuna suuna tähis;
  7) drenaaživõrgu olemasolu korral drenaažisüsteemi number;
  8) joonisel kasutatud leppemärkide seletus;
  9) kirjanurk.
[RTL 2007, 46, 808 - jõust. 09.06.2007]

  (4) Teostusjoonise kirjanurka märgitakse:
  1) maaparandusehitise omaniku nimi;
  2) joonise nimetus;
  3) joonise mõõtkava;
  4) tööjuhi nimi ja allkiri;
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]
  5) omanikujärelevalvet teinud isiku nimi ja allkiri;
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]
  6) joonise koostamise aeg.
[RTL 2007, 46, 808 - jõust. 09.06.2007]

  (5) Teostusjoonisel kujutatu ümbritsetakse raamjoonega.
[RTL 2007, 46, 808 - jõust. 09.06.2007]

§ 7.  Rakendussätted
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal.
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Enne 2010. aasta 1. juulit välja antud ehitusloa alusel ehitatava maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise suhtes kohaldatakse sel ajal kehtinud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise korda ning sisu- ja vorminõudeid.
[RT I 2010, 27, 140 - jõust. 01.07.2010]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

/otsingu_soovitused.json