Teksti suurus:

Teetööde kirjeldusele esitatavad nõuded ning teetööde kirjelduse järgi tehtavate teetööde liigid ja loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 26, 133

Teetööde kirjeldusele esitatavad nõuded ning teetööde kirjelduse järgi tehtavate teetööde liigid ja loetelu

Vastu võetud 26.05.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Teetööde kirjelduse järgi tehtavad tööd

  (1) Teetööde kirjelduse järgi võib teha avalikult kasutatava tee koosseisu kuuluva rajatise remonti. Teehoiu korraldamise eest vastutav isik võib lisaks käesolevatele nõuetele nõuda teetööde kirjelduses täiendavate selgituste või jooniste esitamist.

  (2) Tee koosseisu kuuluva rajatise remonti võib teha ilma tee-ehitusprojektita koostades teetööde kirjelduse, kui remondi käigus:
  1) rajatise mõõtmed, välja arvatud truupide ja mahasõitude mõõtmed, oluliselt ei muutu võrreldes olemasolevate mõõtmetega;
  2) ei ole vaja ümber tõsta või remontida tee koosseisu mittekuuluvaid rajatisi või tehnovõrke;
  3) katendi ehitamisel ei ole vaja teha katendi arvutusi, kuna kasutatakse tüüplahendusi;
  4) ei ole vaja teha konstruktsiooniarvutusi või geoloogilisi uurimistöid;
  5) sildade, viaduktide, estakaadide ja tunnelite remondil ei ole tegemist kandekonstruktsioonide asendamise või remondiga;
  6) ei ole vaja läbi viia keskkonnamõju hindamist.

  (3) Teetööde kirjelduse järgi võib teha järgmisi töid:
  1) sildade, viaduktide, estakaadide ja tunnelite remontimine;
  2) kattega teele ühekihilise ülekatte tegemine juhul, kui alumisi kihte ei asendata;
  3) jalgteede ja jalgrattateede remontimine;
  4) pindamine;
  5) pikiroobaste remontimine;
  6) kruusateede remontimine;
  7) teepeenarde remontimine;
  8) kraavide kaevamine teemaa piires;
  9) veeviimarite remontimine;
  10) liikluskorraldusvahendite remontimine ja asendamine;
  11) bussipeatuste ja ootekodade remontimine;
  12) äärekivide remontimine ja vahetamine;
  13) truupide remontimine;
  14) mahasõitude remontimine.

  (4) Teetööde kirjelduse järgi tehtud tööd võetakse vastu vastuvõtuaktiga, mille vorm on lisatud käesolevale määrusele.

§ 2.  Teetööde kirjelduse koostamise põhinõuded

  (1) Teetööde kirjeldus koostatakse «Teeseaduse» § 19 lõike 2 alusel kehtestatud projekteerimisnormide alusel.

  (2) Teetööde kirjelduses peab olema toodud info teetööde tegija vastutuse kohta, remonditud rajatise garantiiaeg ning tähtaeg garantiiajal ilmnenud vigade ja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 3.  Teetööde kirjelduse sisu

  (1) Teetööde kirjelduses tuleb esitada:
  1) hinnang tee või selle koosseisu kuuluva rajatise olukorrale, teetööde vajaduse põhjendus;
  2) planeeritud tööde loetelu, iseloomustus ja tööde mahud;
  3) kasutatavate materjalide loetelu ja kogused, töömahu loendid ja kulude loendid;
  4) liikluskorralduse põhimõtted ja skeem teetööde ajal;
  5) omanikujärelevalve korraldus;
  6) omanikujärelevalve kulud.

  (2) Teetööde kirjelduses tuleb näidata, millised on teetööde tegija ülesanded, sealhulgas näiteks:
  1) nõusoleku taotlemine teetööde tegemiseks teisi isikuid puudutavatel töödel või puudutatud isikutelt nõusoleku saamine teetööde tegemiseks, samuti piirinaabrite kokkulepete korraldamine, kui see on vajalik;
  2) keskkonnakaitse nõuete täitmine;
  3) kohustus enne tööde alustamist teatada teehoiu korraldamise eest vastutavale isikule teetööde kirjelduses leitud vigadest, puudustest ja riskiteguritest;
  4) teetööde käigus vajaminevate lubade taotlemine ja vormistamine, vajalike märkimistööde ja katsetuste tegemine ning proovide võtmine;
  5) ümbersõiduteede ehitamine ja hoid, taastamistööd, teiste isikute maa kasutamise korraldamine;
  6) liikluskorralduse projekti koostamine tulenevalt käesoleva määruse § 3 lõike 1 punkti 4 põhimõtetest ja kooskõlastamine asjasse puutuvate isikutega.

  (3) Teetööde kirjeldus vormistatakse paberkandjal või elektrooniliselt. Esilehel peavad olema järgmised andmed:
  1) rajatise nimetus ja aadress;
  2) teetöö nimetus;
  3) tee omanik;
  4) teetööde kirjelduse koostaja;
  5) vastutava isiku nimi, tegevusloa number ja kinnitus, et teetööde kirjeldus vastab nõuetele;
  6) teetööde kirjelduse koostamise kuupäev;
  7) teetööde tegemise aeg ja kestus;
  8) tee omaniku nõusolek.

§ 4.  Teetööde kirjeldusele lisatavad joonised

  (1) Teetööde kirjelduses peab olema toodud remonditava rajatise asukoha skeem ja teeplaan mõõtkavas 1:1000 koos teemaa ja piirnevate kinnistute piiridega.

  (2) Joonised on nõutavad sildade, viaduktide, estakaadide ja tunnelite ning mahasõitude remondiks.

  (3) Teetööde kirjelduse tellija võib nõuda joonistel ka rajatise plaani ja vaateid ning piki- ja ristprofiile ning jooniseid teetööde aegse ja teetööde järgse liikluskorralduse kohta liiklusmärkide, fooride, teemärgiste, fooriandurite jne paigutusega.

  (4) Iga joonise leht peab olema varustatud kirjanurgaga, kus esitatakse andmed remonditava rajatise, teetööde kirjelduse koostaja ja joonise koostamise aja kohta. Kirjanurgas peavad olema teetööde kirjelduse koostaja ja vastutava spetsialisti nimi ja allkiri.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json